Blackline C5

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

GIDS

BLACKLINE : T Lees aandachtig: belangrijke informatie voor veiligheid en correcte werking

Index 1

Inleiding 1.1 ALGEMENE INSTRUCTIES 1.2 SYMBOLEN 1.3 AANBEVELINGEN 1.4 TRANSPORT EN OPSLAG 1.5 PELLETS

2

Installatie 2.1 WAARSCHUWINGEN 2.2 TECHNISCHE KENMERKEN 2.3 HET APPARAAT UITPAKKEN 2.4 MAATVOERING ROOKKANAAL 2.5 LOCATIE VAN DE TERMINAL 2.6 INLAAT VAN DE VERBRANDINGSLUCHT 2.7 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 2.8 AANSLUITING OP ROOKAFVOER

3

Gebruik 3.1 WAARSCHUWINGEN 3.2 PELLETBELADING 3.3 VIJZELBELADING 3.4 HOMEPAGE 3.5 MENU START/UITSCHAKELEN 3.6 MENU INSTELLINGEN 3.7 MENU AANPASSINGEN 3.8 MENU INFORMATIE 3.9 MENU CHRONO

4

Onderhoud 4.1 REINIGING 4.2 ERRORS 4.3 BEDRADINGSSCHEMA 4.4 ACHTERPANEEL 4.5 TEKENINGEN 4.6 GARANTIE

2

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

conformiteits verklaring (EU)

(en)

ECLARATIE van conformiteit(EU) Conformiteitsverklaring(EU) CONFORMITEITSVERKLARING (EC)

(GB)

I, vertegenwoordiger van de volgende fabrikant

(de)

PaternoMechanical Constructions S.r.l. ViaAlbera6,36030Zugliano(VI), Italië Tel: 0445330180

Ondergetekende, vertegenwoordiger van de volgende fabrikant

Ik ondergetekende, vertegenwoordiger van de volgende bouwer De ondertekenaar, vertegenwoordiger van de volgende fabrikant

DICHIARA che l'apparecchiatura descritta in appresso: verklaren dat het hieronder beschreven product: DEMENT dat het hieronder beschreven apparaat: In dit artikel wordt uitgelegd dat het hieronder beschreven apparaat: Descrizione- Beschrijving Beschrijving-Beschreibung

Stufa een pellet-pellet kachel pellet-pellet-Ofen

Marchio- handelsmerk BLACKLINE Marque-Marke Model- model C5 P08 modèle-Modell voldoen aan de volgende wettelijke bepalingen: voldoet aan de wettelijke bepalingen tot omzetting van de volgende richtlijnen: voldoet aan de volgende richtlijnen: den gesetzen zur Umsetzung der folgenden Richtlinien entspricht: • • •

2014/30/EU, (Emcd) 2014/35/UE, (LVD) 2011/65/EU, (RoHS)

en dat alle volgende regels en/of technische specificaties zijn toegepast: en dat alle normen en/of technische specificaties hieronder zijn toegepast en dat alle volgende normen en/of technische specificaties zijn toegepast en dat alle hieronder vermelde normen en/of technische specificaties zijn toegepast

EN 55014-1 OP 55014-2 61000-3-2 61000-3-3

bij 60335-1 bij60335-2-102in

50581

bij 62233

Ultimate due cifre Dell'anno in cui è affissa La marcatura CE laatste twee cijfers van het jaar waarin de CE-markering werd aangebracht twee laatste cijfers van het jaar van de CEmarkering De laatste twee cijfers van het jaar waarin de CE-markering is aangebracht

11/07/2018 Zugliano(vicence)algemeen directeur(Gegevens e luogo di emissione -plaats en datum van afgifteDatum etLieud'émission-plaatsendatum van detentoonstelling)

18

Paterno Simone ManagingDirector Algemeen directeur-Gesch-ftsf-hrer .

.............................................................. (Nome, posizione e firma -naam, positie en handtekening-nom, fonction et Signature-naam, titel und Unterschrift) BLACKLINE -Albera Street, 6-36030 ZUGLIANO (Vicence) Tel. 0445 330180 Fax 0445 333077

C5

3

Prestatieverklaring overeenkomstig verordening (EU) 305/2011 (GB) N. SHELL-P0804-P déclaration de Prestatiesselon Le organiek(EU)305/2011 (FR) UITVOERING van verordening(UE)305/2011 (de) 1. unieke identificatiecode van het producttype: 2. model en/of lotnummer en/of serienummer (art. 11-4): Unieke identificatiecode van het producttype: TypModel en/of batchnummer. en/of serienummer.(Artikel11code d'identification unieke du produit-type 4) Model en/of lotnummer en/of serienummer (art. 11-4) Eindeutiger Identificeer Kationscode des Produktes Modell und/oder Losnr. und/oder Serien nr. (Art. 11-4)

P08 3. het verwachte gebruik van het product overeenkomstig zijn technische specificatie geharmoniseerd: Het beoogde gebruik van het product overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie Het verwachte gebruik van het product overeenkomstig de overeenkomstige geharmoniseerde technische specificaties Het geplande gebruik van het product overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie 4. naam van de fabrikant of gedeponeerd handelsmerk (art. 11-5): Naam of handelsmerk van de fabrikant (artikel 11-5) nom ou Marque enregistrée du fabricant (art. 11-5) Naam of gedeponeerd handelsmerk van de fabrikant (art. 11-5) 5. naam en adres van de trustee (art. 12-2) Naam en adres van de gemachtigde (artikel 12-2) nom et Adresse du mandataire (art. 12-2) Naam en adres van de contractant (art. 12-2) 6. evaluatie-en verificatiesysteem voor prestatie consistentie (bijlage 5): Beoordelings-en verificatiesysteem voor prestatiebestendigheid (bijlage 5) Système d'évaluation et contrôle de la Constance de performance (bijgebouw 5) systeem zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5) 7. aangemelde laboratorium: Aangemelde TÜV Rheinland Energy GmbH (NB 2456) laboratorium Laboratoire notifié Benanntes Labor

C5 P08 Huishoudelijke verwarmingsapparatuur, aangedreven door pellets hout, zonder de productie van warm water Huishoudelijke verwarmingsapparatuur brandstof: houtpellets, zonder warmwaterproductie huis verwarmingsapparatuur feeds naar pellet hout, zonder warmwaterproductie Warme generatoren gestookt met houtpellets voor de woonkamer zonder water Verwarming

BLACKLINE Via Albera 6, 36030 Zugliano (VI), Italië + 39 0445 330180 – Fax + 39 0445 333077

Systeem 3-4 Test rapportnummer (gebaseerd op systeem 3) Testrapport nummer (gebaseerd op systeem 3) testrapport nummer (volgens systeem 3) nummer van de Prefberichts (gem-systeem 3)

K23492018Z1

8. prestazioni dichiarate -diensten verklaren-performance déclarée-Explained Services

SPECIFICA Tecnica armonizzata geharmoniseerde technische specificaties-technische specificaties harmonisées-geharmoniseerde technische specificatie Caratteristiche essenziali -essentiële kenmerken-caractéristiques Essential-essentiële functies

in14785:2006 Prestazione -diensten-prestaties-diensten

Resistenza al fuoco -weerstand tegen brand-brandbestendigheid-feuerbest-ndigkeit minimale afstand, in mm-minimum afstand-afstand minimum, en mm-mindestabstand, in mm afstand Afstand van materialenbrandstof Retro-achterzijde -arrière -Ruckseite = vanbrandbaarmateriaal Veiligheidsafstand totLato materialen-side-side-Seite Voorste brandstoffen-front-front-vorderseite Afstand van brandbaarmateriaal soffitto-bottom-fond-onderzijde= grond- grond-Sol-boden

A1 100 150 800 -

Brandstof lekkage risico -brandstof lekkage risico-risque de Fuite Veal de Fuel-Gefahr Brennstoffaustritt

Conform- conform – conformant-konform

Oppervlakte temperatuur-oppervlakte temperaturen-température de oppervlakte-Oberfl-chentemperatur

Conform- conform – conformant-konform

Sicurezza Elettrica -elektrische veiligheid-Sécurité clavecin-elektrische veiligheid

Conform- conform – conformant-konform

Accessibilità e pulizia -toegankelijkheid en reiniging-gemakkelijke toegang en reiniging-Zug-nglichkeit und Reinigung

Conform- conform – conformant-konform

CO (0,015 % ) Stof (5,1 mg/m³ ) NOx (99,3 mg/m³ ) Emissie verbrandingsproducten -emissies van verbrandingsproductencnhm (5,2 mg/m³ ) missiedesproduitsdeverbranding-emissievonverbrennungsprodukten CO (0,031 % ) Stof ( ----------- mg/m³ ) Een Potenza ridotta -bij gereduceerde warmteafgifte Puissance réduite-verminderd NOx (104,0 mg/m³ ) vermogen cnhm (12,4 mg/m³ ) Maximale bedrijfs Druk-Pression ten de service-MAXIMALER Betriebsdruck -Bar Flusso dei gas di scarico -uitlaatgassen stroom-flux des gaz d'échappement-nominale warmteafgifte (bij verminderde warmte-afgifte) 4,3 – 3,8 g/s Temperatura Fumi a nominaal Potenza- rookgas gas bij nominale temperatuur warmte-afgifte-rook temperatuur nominaal vermogen-Rauchgas temperatuur Nennleistung 151,5 °c Temperatura Fumi a Potenza ridotta- rookgas temperatuur bij verminderde warmteafgifte-rook temperatuur verlaagd vermogen-Rauchgas temperatuur Reduzierte Leistung 116,6 °c Resistenza Meccanica (per supportben Il Camino)-mechanische weerstand (om een schoorsteen/rookgas te dragen)-mechanische weerstand (ter Npd ondersteuning van het pad)Een nominaal Potenza -bij nominaal warmtevermogen nominaal vermogennennleistung

Mechanische sterkte (om de open haard te dragen) Thermischeprestaties nominaal vermogen- nominalePuissance-nennleistung Thermische prestaties PotenzaResaall'ambiente-uitgangs vermogen naardeomgeving-Puissancerendueaumilieu-De betreffende OmgevinggeleverdPrestatie prestatiesthermique Thermische prestaties Potenzacedutaall'acqua-vermogenovergebrachtnaarwater-Puissancerendue- Aan het water geleverde stroom Potenza nominale -bij nominale warmteafgifte Puissance nominale-nominaal vermogen

Inkomens opbrengst rendement Wirkungsgrad

Potenza ridotta -bij gereduceerde warmteafgifte Puissance réduite-gereduceerd vermogen 9. de prestaties van het product in de stappen 1 en 2 zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties in paragraaf 8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 bedoelde product zijn consistent met de aangegeven prestaties in punt 8. De prestaties van het in de punten 1 en 2 genoemde product zijn consistent met de in punt 8 vermelde prestaties De prestaties van het product overeenkomstig de punten 1 en 2 overeenstemmen met de aangegeven prestaties overeenkomstig punt 8. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant als bedoeld in stap 4. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant als bedoeld in punt 4. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de in punt 4 aangehaalde fabrikant. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant, zie punt 4. 11/07/2018 Zugliano (Vicence) (Gegevens e luogo di emissione -plaats en datum van uitgifte-Ort und datum der Ausstellung - date et Lieu d'émission )

Rev: 00 gegevens:

Paterno Simone

N Gedelegeerd bestuurder-ma Aging Director Gesch-ftsf-hreradministrateur optie ................................................ (Nome, posizione e firma -naam, functie en SignaturePositionsbezeichnung-nom, fonction et Signature)

BLACKLINE -Albera Street, 6-36030 ZUGLIANO (Vicence) Tel. 0445 330180 Fax 0445 333077

4

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

4,86 kW 4,86 kW 89,06% 89,42%

1 Inleiding 1.1 ALGEMENE INSTRUCTIES Deze installatie-, gebruiks-en ONDERHOUDSGIDS is een integraal en essentieel onderdeel van het product en moet door de gebruiker worden bewaard. Lees voor gebruik en onderhoud aandachtig alle instructies in deze handleiding. De gebruiker is verplicht alle in deze handleiding vermelde onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het bedoeld is. Elk ander gebruik moet als ontoereikend en dus gevaarlijk worden beschouwd; de gebruiker neemt alle verantwoordelijkheid in geval van oneigenlijk gebruik. De installatie, het onderhoud en eventuele eventuele reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd personeel en in overeenstemming met de door de fabrikant van het apparaat verstrekte normen en instructies. Bij de installatie van het apparaat moeten alle nationale en lokale voorschriften en Europese normen in acht worden genomen. In geval van reparatie is het noodzakelijk om alleen originele reserveonderdelen te gebruiken. Een onjuiste installatie of ondeskundig onderhoud kan ernstige schade toebrengen aan mensen, dieren of eigendom en de fabrikant van alle aansprakelijkheid verlichten. Voordat een reiniging of onderhoud wordt uitgevoerd, moet het apparaat van de netvoeding worden losgekoppeld door de hoofdschakelaar van het apparaat uit te schakelen of op een ander interceptie apparaat dat stroomopwaarts van het apparaat is geïnstalleerd. Het is noodzakelijk om het product te installeren in een vuurbestendige plaats en uitgerust met alle diensten (voeding en evacuatie) die nodig zijn voor het apparaat voor een correcte en veilige werking. Elke ingreep die niet uitdrukkelijk is geautoriseerd door Blackline op alle systemen, onderdelen of interne en externe onderdelen van de eenheid, evenals op alle geleverde accessoires, zal de garantie ongeldig maken en eventuele verdere aansprakelijkheid van de fabrikant uitsluiten. Zorg ervoor dat bij het verkopen of overdragen van het apparaat aan een andere gebruiker, de handleiding altijd bij het apparaat hoort. Deze apparaten mogen niet met huishoudelijk afval worden weggegooid, maar moeten worden teruggestuurd naar specifieke inzamelpunten die zijn gemachtigd om hun herverwerking, terugwinning en recycling te garanderen. Blackline behoudt het copyright van deze gids, die niet mag worden gereproduceerd of gecommuniceerd aan derden zonder de noodzakelijke toestemming en mag niet worden gebruikt voor concurrerende doeleinden.

1.2 SYMBOLEN VEILIGHEID VOOR GOEDEREN EN MENSEN Dit veiligheids symbool duidt op berichten of instructies die strikt moeten worden nageleefd voor de juiste werking van het apparaat. Het niet naleven van deze berichten of instructies kan ernstige schade aan het apparaat en/of de installatie veroorzaken en kan van invloed zijn op de veiligheid van personen.

INFORMATIE Dit symbool geeft belangrijke instructies voor de juiste werking van het apparaat of systeem aan. Het niet naleven van deze berichten of instructies kan van invloed zijn op de goede werking van het apparaat

C5

5

1.3 AANBEVELINGEN AANBEVELINGEN Lees de hele handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. Het is essentieel om de informatie en voorschriften in deze publicatie te kennen voor het juiste gebruik van het apparaat. De aansluit werking van het elektrische paneel moet volledig worden uitgevoerd door gekwalificeerd en opgeleid personeel; geen aansprakelijkheid zal worden erkend voor enige schade, zelfs aan derden in geval van volledige niet-naleving van de instructies voor de installatie, het gebruik en het onderhoud van het apparaat. Elke wijziging door de gebruiker of door een andere persoon die namens hem handelt, valt onder zijn volledige verantwoordelijkheid. Alle installatie-en bedienings acties op het apparaat voor en tijdens het gebruik zijn op verantwoordelijkheid van de gebruiker.

ALGEMENE INSTRUCTIES Waarschuwing: het apparaat moet worden aangesloten op een installatie met PE aarding. Voor het installeren van het apparaat is het noodzakelijk om de juiste werking van de grond schakeling van het toevoersysteem te controleren. Waarschuwing: de voedingslijn moet een sectie hebben die compatibel is met de kracht van het apparaat. De dwarsdoorsnede van de kabel mag niet kleiner zijn dan 1,5 mm ². Het apparaat moet worden geleverd met een spanning van 220-240 V bij 50 Hz. Elke variatie in spanning van meer dan 10% kan leiden tot onregelmatige werking of beschadiging van het elektrische apparaat en/of aanleiding geven tot ontstekings problemen. Plan de installatie van een elektrische stabilisator. De eenheid moet zodanig zijn geplaatst dat het huishoudelijke stopcontact toegankelijk is. De aanwezigheid van een geschikte differentieel onderbreker is vóór het apparaat verplicht.

1.4 TRANSPORT EN OPSLAG TRANSPORT EN OPSLAG Het apparaat moet altijd verticaal en alleen door middel van geschikte transportwerktuigen worden gehanteerd. Zorg er zorgvuldig voor dat het elektrische paneel, het glas en alle delicate delen beschermd zijn tegen elke mechanische schok die de integriteit en de goede werking ervan in gevaar kan brengen.

OPSLAG Het apparaat moet worden opgeslagen op een plaats die vrij is van vocht en beschermd tegen regen; het is niet aan te raden om het apparaat direct op de vloer te bewaren. Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt aan houten vloeren of andere materialen. Het wordt afgeraden om het apparaat voor langere tijd op te slaan.

1.5 PELLETS De gebruikte brandstof wordt pellets genoemd, het zijn pellets van samengeperst zaagsel. Met deze oplossing kunt u volop genieten van de hitte van de vlam zonder de verbranding handmatig te voeden. Bij gebruik van niet-conforme brandstoffen overeenkomstig EN 14961-2 a1 en a2 of gelijkwaardig, vervalt onmiddellijk de garantie van het apparaat. Het mag niet worden gebruikt als verbrandingsoven op straffe van onmiddellijke verval van de garantie. Pellets moeten op een droge plaats worden bewaard, wij raden sterk aan om pellets niet te lang te houden om verslechtering van hun kwaliteit te voorkomen.

6

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

2 Installatie 2.1 WAARSCHUWINGEN Veiligheid In ieder geval moet de installatie van het toestel worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en moeten de aanbevelingen van de fabrikant en de huidige lokale voorschriften gerespecteerd worden. Het niet naleven van de verplichtingen van de fabrikant zal resulteren in het laten vervallen van de garantie en de uitsluiting van alle aansprakelijkheid van de fabrikant.

Let op: de aanwezigheid en het gebruik van afzuigventilatoren, afzuigkappen, dubbele stromingsleidingen of andere apparaten kunnen storingen in het apparaat veroorzaken. Het toestel moet worden geïnstalleerd op een basis die het gewicht ervan vasthoudt. De ruimte waarin het apparaat wordt geplaatst moet voldoende geventileerd zijn. Het apparaat moet op een minimale veilige afstand van wanden en meubels worden geplaatst. In het geval dat ontvlambare voorwerpen zich in de buurt van het apparaat bevinden, moet de vrije ruimte aanzienlijk worden verhoogd. Het apparaat moet zodanig zijn geïnstalleerd dat het een toegang biedt voor het schoonmaken van de vuurpot, het verbindingskanaal en het rookgas kanaal. In het geval van een houten of brandbare materialen vloer, is het verplicht om een brandwerende beschermingsplaat te plaatsen tussen het toestel en de vloer. Installatie in de nabijheid van warmtegevoelige materialen is alleen toegestaan na adequate bescherming, isolatie en fire-proof. Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd op een rookkanaal systeem dat andere apparaten bedient. Als u deze instructies niet volgt, wordt de garantie van het apparaat onmiddellijk ongeldig.

2.1.1 EERSTE ONTSTEKING Tijdens de eerste ontsteking zal het apparaat waarschijnlijk een sterke geur produceren. Dit is te wijten aan de verwarming van verven en andere gewrichten. Ventileerde de ruimte voldoende om het te evacueren. Deze geur verdwijnt na ongeveer tien uur gebruik. Zorg ervoor dat het netsnoer niet in aanraking komt met hete oppervlakken of rookgas leidingen. -Controleer of alle onderdelen in de juiste positie verkeren; Verwijder de etiketten en eventueel op het glas aangebrachte sticker materiaal. -Zorg ervoor dat de elektrische aansluitingen correct zijn aangebracht. -Zorg ervoor dat de deur van de Firebox en de aslades gesloten zijn. -Zet het apparaat uit en beweeg de schakelaar aan de achterzijde van het toestel naar de positie "1" (= aan). De eerste ontsteking moet door een gekwalificeerde installateur worden uitgevoerd.

C5

7

2.2 TECHNISCHE KENMERKEN C5 Hoogte mm

827

Breedte mm

463

Diepte mm

483

Gewicht kg

58

Pellet verbruik min/max (kg/h)

a+ + a+

0.7/1.1

Diameter van de rookafvoer mm

80

Verbrandingslucht inlaat diameter mm

60

Minimale ontdruk rookafvoer PA

10 ≈ 12

Capaciteit reservoir kg Stofemissies (mg/m3)

5, 1

Rererence standaard

IN 14785:2006

Prestaties

Minimum

Nominale

Vermogen kW

3, 2

4, 9

Efficiëntie

89%

89, 1%

CO bij 13% O2

0,03%

0,01%

Gemiddelde rook temperatuur (° c)

116, 6

151, 5

4, 3

3, 8

Rook massa (g/s) Voeding

A+

Kw

230V-50Hz

Elektrisch maximaal verbruik Elektrisch minimaal verbruik

Energia EHEPrlllfl • . . . . . . . . . . . ENERGIJA Energie Energie

Alle gegevens zijn geregistreerd met behulp van alleen gecertificeerde pellets volgens norm EN 14961-2 a1 et a2.

Het volume dat kan worden verwarmd hangt aanzienlijk af van de isolatie van het huis, de bouw en de positie van de kachel

8

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

827

ROOKAF VOER Ø 80 Ø

VERBR. Ø LUCHTINLAAT Ø60 60

191, 3

193, 7

80

105,

318 7

453 483

142

463

2.3 HET APPARAAT UITPAKKEN Om het apparaat uit de pallet te demonteren is het noodzakelijk om het houten frame te verwijderen. Open de deur van de kachel, draai de 4 schroeven los waarmee het apparaat op het houten pallet is vastgeschroefd. Schroef de 4 schroeven van de achterplaat los. Verlaag de kachel voorzichtig van de pallet.

2.4 MAATVOERING ROOKKANAAL Aanbevolen concept bij nominaal vermogen :

10 pa

De maatvoering moet volgens EN 13384 worden uitgevoerd om het aanbevolen ontwerp te respecteren. Aanbevolen minimum diameter van de rookgaspijp gedefinieerd op basis van de hoogte en het aantal van 90 ° bochten op het aansluit kanaal :

C5

9

Het is raadzaam om de aanbevolen minimale diameter te gebruiken bij het aansluiten. In geval van noodzaak van het vergroten van de diameter kan een trekregelaar nodig zijn. Let op de onderstaande aanbevelingen voor de maximale diameter. Het wordt aanbevolen nooit meer dan Ø 200 mm te overschrijden. Minimaal aanbevolen Diam. Maximaal aanbevolen Diam.

Ø 100 mm

Ø 130 mm

Ø 150 mm

Ø 150 mm

Ø 180 mm

Ø 200 mm

2.5 LOCATIE VAN DE TERMINAL De terminal moet zich altijd buiten de reflux zone en buiten de overdruk zone bevinden. HELLENDE R.

De positionering van de terminal moet altijd worden uitgevoerd volgens EN 15287. Minimale aanbevolen afstand H1-0,40m

h3 - 1,00m

H2-1,20mD-

2,30m

FLAT R.

In de volgende gevallen: -Als de horizontale afwijking van de verbindingsleiding groter is dan 1 m -Als de diameter van de verbindingsleiding verschilt van de Ø van de nozzle van het apparaat -Als de diameter meer dan tweemaal hoger is dan de aanbevolen diameter -Als de totale hoogte H groter is dan 8 m Wordt de professionele installateur uitgenodigd om contact op te nemen met onze technische dienst.

2.6 INLAAT VAN DE VERBRANDINGSLUCHT De luchtinlaat moet altijd voldoende zijn om het apparaat goed te laten functioneren. De luchtinlaat moet zodanig worden geplaatst dat deze nooit kan worden belemmerd. De luchtinlaat mag uitsluitend door het apparaat worden gebruikt. Minimaal benodigd luchtinlaat oppervlak

50 cm2

INDIRECTE LUCHTINLAAT Minimaal oppervlak 50cm2.Dit oppervlak komt overeen met het eigenlijke gedeelte van de lucht passage. Bij voorkeur geplaatst tegenover de heersende winden. Zorg ervoor dat u geen vervuilde lucht verzamelt. DIRECTE LUCHTINLAAT -Situatie1: Directe luchtinlaat van buitenaf. Bij voorkeur geplaatst tegenover de heersende winden. Aansluit kanaal (minimumdiameter 60) van Max. 1M lengt

10

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

- Situatie2: Luchtinlaat uit een tweede geventileerde ruimte. Aansluit kanaal (minimumdiameter 60) van Max. 1M lengte. - Situatie 3 : Luchtinlaat van een ventilatiegeleiding. Aansluit kanaal (minimumdiameter 60) van Max. 1M lengte.Het totale vrije gedeelte van de openingen, uitgedrukt in cm2, moet ten minste gelijk zijn aan 5 maal het vloeroppervlak van de kruipruimte, uitgedrukt in m2.

- Situatie4: Het nemen van lucht in een niet-geïsoleerde concentrische kanaal. Verbinding via een kanaal (diam. 60 minimaal) met een maximale lengte. 1 m. Maximale lengte concentrisch luchttoevoer: 4 m - Situatie5: Luchtinlaat van een dubbelwandige geïsoleerde pijp. Aansluit kanaal (minimumdiameter 60) van Max. 1M lengte. Max lengte van de concentrische pijp fungeert als een luchttoevoer 8m.

2.7 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Brandverspreiding met betrekking tot elk brandbaar materiaal: voorzijde 1500 mm achterzijde 200 mm zijkanten 500 mm Bovenkant Onderkant -

2.8 AANSLUITING OP ROOKAFVOER Het toestel is alleen uitgerust met een rookgasafvoer aan de achterkant.

C5

11

3 GEBRUIK 3.1 WAARSCHUWINGEN Uw apparaat is CE-gemarkeerd. Bij het gebruik van het apparaat moeten alle nationale en lokale voorschriften en Europese normen in acht worden genomen. Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen, mensen met verminderde mentale of lichamelijke capaciteiten, mensen die de gebruiksaanwijzing en het onderhoud in deze handleiding niet hebben gelezen. De brander moet zelfs met een geprogrammeerde ontsteking schoon zijn. Gebrek aan onderhoud vermindert de levensduur van de ontsteker. Voor elk gebruik moet de brander schoon en goed gepositioneerd zijn in de behuizing. In de brander moeten geen (as)resten of pellets aanwezig zijn. Het niet in acht nemen van deze voorzorgsmaatregel kan leiden tot de vorming van rook en gas met explosiegevaar. Controleer vóór elk gebruik of de aslades schoon en goed zijn en of de brandwerende deur gesloten is. Tijdens het gebruik moet de deur van de open haard altijd gesloten blijven. Het is absoluut verboden om de deur te openen tijdens het gebruik. De rookgasafvoer en het apparaat zelf kunnen hoge temperaturen bereiken: raak ze niet aan. Stel jezelf niet lange tijd bloot aan hete lucht en overhit de ruimte waar het apparaat is geïnstalleerd niet. Stel planten of dieren niet rechtstreeks bloot aan de hete luchtstroom. Gebruik geen extern element om het apparaat te ontsteken: de ontsteking moet automatisch zijn, zoals bedoeld en aangegeven in deze installatie, gebruiks-en onderhoudshandleiding. Het apparaat niet nat maken of de elektrische onderdelen niet met natte handen benaderen. Giet geen pellets of ander materiaal rechtstreeks in de brander. Plaats geen ontvlambare of brandbare voorwerpen rond de kachel. Gebruik het product niet om kleren te drogen. Haal het apparaat nooit uit het stopcontact en/of schakel het apparaat niet uit met de hoofdschakelaar tijdens het gebruik, omdat dit kan leiden tot de vorming van rook en gas met explosiegevaar. Schakel in geval van een schoorsteenbrand het apparaat uit en open de deur nooit. Onmiddellijk de bevoegde autoriteiten bellen.

3.2 PELLETBELADING Het laadcompartiment bevindt zich op de bovenkant van de kachel. De maximale laadcapaciteit van de tank varieert naargelang de soort en zwaarte van de pellets. Zorg ervoor dat u geen pellets in de inwendige delen van het apparaat laat vallen.. Het laden kan worden gedaan, zelfs wanneer de kachel werkt. Echter, als de laad vijzel, aanwezig aan de onderkant van de tank, in beweging is zal de zone rond de tank behoorlijk warm zijn, de laad werking van de tank moet met zorg en voorzichtigheid worden uitgevoerd. Tijdens periodes van niet-gebruik en eenmaal per maand, moet het resrevoir volledig worden geleegd en reinig het gebied van de vijzel met een stofzuiger. Start een handmatige laad fase om de vijzel te vullen. Wanneer pellets beginnen te vallen in de brander, deactiveer de functie en leeg de brander alvorens het apparaat in te schakelen. Deze functie is alleen toegankelijk wanneer de kachel is uitgeschakeld (zie 3,5).

12

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

Toegang tot pellet reservoir

3.3 VIJZELBELADING Start een handmatige laadfase om de vijzel te vullen. Deze functie is alleen toegankelijk wanneer de kachel is uitgeschakeld. Open hiervoor het menu instellingen en klik op "handmatig laden". Wanneer pellets in de brander vallen, schakel de functie uit en maak de brander leeg voordat u het toestel inschakelt.

3.4 HOMEPAGE De bediening van de kachel wordt beheerd via een aanraak bedieningspaneel. Het wordt aanbevolen om de doorzichtige beschermende folie te verwijderen voordat u het aanraak bedieningspaneel gebruikt. 7

22°

8

Ontsteking 9

28 °c 10 1

2

3

4

5

3.4.1 HOOFDSCHERM

C5

13

3.4.2 SECUNDAIR SCHERM Dit technische informatiescherm wordt weergegeven door naar links te schuiven. 12:18 dinsdag 18 SEPT 2018

Vijzel

AUX1 uitgang

Verwarming ventilator

AUX2 uitgang

PV3 uitgang

Aux3 uitgang

R-uitgang

Externe Chrono

3.4.3 SNELLE SET UP, WEERGAVE Dit info scherm wordt weergegeven door omlaag te schuiven.

1 Weergave van het werkelijke vermogensniveau

2 Weergave van het geactiveerde programma

3.5

MENU START/UITSCHAKELEN

3.5.1

ONTSTEKING

Veeg naar rechts om te activeren

14

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

De ontsteking van de kachel vindt plaats in 3 fases: eerste verbranding, ontsteking en stabilisatie

3.5.2 UITSCHAKELEN

Veeg naar rechts om uit te schakelen

3.6 MENU INSTELLINGEN Instelling en

1 power

2 Thermostaat n

3 Standby

4 Handmatige belading

C5

15

3.7 MENU AANPASSINGEN

1 Instellingen: • • • • •

Datum en tijd: selectie en regeling van de datum en tijd. Taal: selectie van de hoofdtaal. Afstandsbediening: Activering van afstandsbedieningen, externe displays of optionele externe thermostaten. Vijzel kalibratie: indien nodig afstellen van de pellet dosering om de verbranding te optimaliseren. Ventilator kalibratie: indien nodig afstelling van de verbrandingslucht dosering om de verbranding te optimaliseren.

2 Systeem: toegang alleen voor geautoriseerd personeel. 3 Weergave: • • • • • • • • • •

16

Helderheid: selectie van het helderheidsniveau. Minimale helderheid: selectie van het minimale helderheidsniveau. Standby display: Wanneer geactiveerd, zet deze functie het scherm in stand-by na 30 seconden van niet-gebruik. Adres van het Configuratiescherm: alleen toegang voor geautoriseerd personeel. Reboot controlepaneel: Reset en opnieuw opstarten van de instellingen van het bedieningspaneel naar de fabrieksinstellingen. Geluid: Wanneer geactiveerd, geeft deze functie een akoestisch alarm zodra de kachel in een fout gaat. Error lijst verwijderen: alleen toegang voor geautoriseerd personeel. Node lijst: Informatie- versie van de elektronische nodes. Achtergrond: selectie van schermachtergronden. Informatie over het bedieningspaneel: Informatie-versie van het bedieningspaneel.

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

3.8 MENU INFORMATIE Informatie

2

1 Uitlaat temperatuur 29 °C

Kamer Temperatuur 21 °C

5

6

In bedrijf tijd

Ontstekingen

2 a.

3 nr

4

3 Ventilator snelheid 0 rpm

Vijzel 0, 0 s

8

7 Mislukte ontstekingen 0 nr

Prod. Code 556

720

1 Gemeten rookgas temperatuur. 2 Belangrijkste gemeten omgevingstemperatuur. 3 Werkelijke snelheid van de rookgasventilator.

4 Werkingstijd van de vijzel. 5 Totale arbeidstijd van de kachel. 6 Aantal ontstekingen van de kachel. 7 Aantal mislukte ontstekingen van de kachel. 8 Product code.

C5

17

3.9 MENU CHONO Chrono-off

Dagelijks e

Wekelijks

1

Weekend

2

3

1 Dagelijks: selectie van de dagelijkse modus. Hiermee kunt u afzonderlijke cycli voor elke dag van de week selecteren.

2 Wekelijks: Wekelijkse selectie van de modus. Hiermee kunt u identieke cycli voor elke dag van de week selecteren. 3 Weekend : selectie van de weekend modus. Hiermee kunt u identieke cycli selecteren voor, respectievelijk de 5 dagen van de week en de 2 dagen van het weekend. Om de programmering uit te schakelen, schakelt u over naar Chrono-off. Om dit te doen, klikt u op de actieve kalender (in kleur). De programmering is dan inactief.

18

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

4 ONDERHOUD 4.1

REINIGING Zorg er vóór elke handeling voor dat het apparaat volledig is uitgeschakeld en haal het uit het stopcontact.

Deze kachel moet worden onderworpen aan frequente controle en algemene reiniging om altijd een regelmatige werking, de veiligheid van het gebruik en een optimale prestaties te garanderen. Gezien de temperaturen die tijdens de werking bereikt worden, is het volkomen normaal dat er verbrandingsresten op de binnenwanden zijn. Deze residuen kunnen gemakkelijk worden gereinigd, omdat ze relatief licht en nietkleverig zijn. In het geval van langdurige inactiviteit van de kachel is het noodzakelijk om de aanwezigheid van obstructie in de rookgas en de schoorsteen te controleren voordat deze opnieuw wordt gestart. Reinigingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd wanneer het apparaat koud is. - Elke dag en wanneer dat nodig is: Verwijder de resten in de brander en zorg ervoor dat de branderlucht passages niet verstopt zijn (afb. 1). Verwijder de resten in het compartiment waarin de brander is ondergebracht (afb. 2 en 3). Reinig het glas met een licht vochtige doek. Trek aan de hendel voor het reinigen van de buis warmtewisselaar (afb. 5). - Eenmaal per 15 dagen of indien nodig: Verwijder de plaat en verwijder de resten in het onderste compartiment (afb. 4). - Eenmaal per maand en wanneer nodig: wanneer het reservoir leeg is, verwijder het stof dat zich op de bodem heeft gevestigd. Verwijder de resten onder de verbrandingskamer (afb. 6). Reinig het touchscreen met een zachte, droge doek. Verwijder de resten in het rookgasafvoerkanaal en in de aansluitelementen. Verwijder de branderbak en vervolgens het branderbakplaatje (vlam beschermkap) door omhoog trekken, de linker en rechter vuurvaste wanden, dan de achterwand. Verwijder resten op de wanden. - Tweemaal per jaar of indien nodig: Verwijder de inspectie plaat en stof van de ventilatoren (afb. 7). Controleer de toestand van het deurkoord en de afdichtingen van de veiligheidsklep. Veeg het rookgas kanaal. BlackLine raadt u aan een professional in te huren om dit uit te voeren.

De dagelijkse aanwezigheid van verbrandingsresten op het glas is normaal. De aanwezigheid van gedeeltelijk of volledig onverbrande pellets in de branderbak is normaal. De hoeveelheid residu varieert afhankelijk van de kwaliteit en conditie van de pellet. Bij het openen van de deur is de val van residuen buiten de kachel normaal.

C5

19

4.2

ERRORS 12:18 dinsdag 18 Sept 2018

22 °c Error

28 °c

20

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

CODE Er01

Er02

Er03

MELDING Hoge voltage aansluiblok 1 beveiliging

Hoge voltage aansluitblok 2 beveiliging Lage rookgastemperatuur

BESCHRIJVING De oververhittings thermostaat op 85 ° C gekruist door de 220V sloot het contact. Warmtewisseling was onvoldoende

WAT U MOET DOEN Reinig de kachel voordat u de kachel opnieuw start

De 220V drukschakelaar opende het Reinig het kanaal en reinig de kachel contact omdat de rookgasafvoer of de volledig voordat u de kachel opnieuw inlaat van de verbrandingslucht niet start normaal kon plaatsvinden. De verbranding is gestopt

Vul het reservoir en reinig de kachel volledig voordat u de kachel opnieuw start

Er05

Rookgas oververhit

Warmtewisseling was onvoldoende

Reinig de kachel volledig voordat u de kachel opnieuw start

Er07

De ventilator encoder is gestopt

De rookgasventilator encoder functioneert niet normaal

Neem contact op met de Service Desk

Er08

Ventilator encoder regelt niet

De rookgasventilator encoder functioneert niet normaal

Neem contact op met de Service Desk

Er12

Ontsteking mislukt

De verbranding start niet

Er15

Er16

Gebrek aan vermogen

RS485-communicatie mislukt

Vul het reservoir en reinig de kachel volledig voor het herstarten

Gebrek aan stroomtoevoer. De Reinig de kachel volledig voor het voeding werd gedurende meer dan 60 herstarten seconden afgesneden. De kabel tussen het display en het Controleer de verbinding. Neem moederboard of tussen WiFi Connect contact op met de Service Desk. en het moederboard is verbroken

Als gevolg van een storing of een verlies van prestaties, zijn corrigerende maatregelen nodig. Het display toont een fout en de betekenis ervan. Om veiligheidsredenen zal de kachel in een uitschakelfase komen waarbij het niet mogelijk is om het te ontgrendelen. Aan het einde van deze fase toont het display de status "default". Om te ontgrendelen, raak je "Power on/off" aan. Los, voordat u de kachel gaat herstarten, het beschreven probleem op en voer alle noodzakelijke reinigings operaties uit. .

Schuif om te ontgrendelen

C5

21

4.3

BEDRADINGSSCHEMA

4.4

ACHTERPANEEL

22

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

4.5

TEKENINGEN

C5

23

C5

12

8 14

45 46

67

44 66 41

39 69

49

42

38

40 43

61

70

47 62 60

63

59

51

55 52

64

48 47 68

51 50

24

60

57

53

54

58

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE, GEBRUIK EN ONDERHOUD

56

65

No 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Artikelnr BL30001 BL70002 BL70005 BL70012 BL70013 BL70014 BL70017 BL70022 BL70037 BL70043 BLWIFZ01809 BL70083 BL70094 BL90005 BL90007 BL90030 BL90031 BL90036 BL90037 BL90059 BL90080 BLAL04802 BLAL40502 BLAL60202 BLCAB008 BLP01413AA0 BLP03018AA0 BLP08003010 BLP08006010 BLP08007010 BLP08012AA0 BLP08016010 BLP08017010 BLP08019010 BLP301700 BL70090 BL70091 BL70096 BL80031 BLP08075010A09 BLP08076000 BLP08077000A09 BLP08078000A09 BLP08079010A09

Omschrijving Gloeiplug 250/260W Motor 1Rpm Kamerventilator Pressostaat 30/20Pa Thermostaat 85 ° Netsnoer 2m Achterpaneel met 6a zekering Condensator Rookgas temperatuurvoeler K d. 3mm 0-500 L = 100 Kamertemperatuur voeler NTC 0 + 50 L = 200 WiFi-Connect module(optioneel) Moederboard 2ways Thermostatische afstandsbediening Beugel Anti-vibratie van de vijzel Pootje Spiraalsnoer ondersteuning Pressostaat pijp L-0,37 Drukschakelaar buis Rook sensor behuizing Mannelijke terminal behuizing Branderplaat Vijzel Brander Snoer Vijzel bevestigingsbout Vijzel bevestigingsplaat Voorste deflector Achterpaneel Inspectieplaat Montage vergrendeling Toegang tot de toevoer motorplaat Rooster reservoir Behuizing bescherming moederboard Inspectieplaat Touchscreen display Kabel RJ45 Achterpaneel module Syplug Afdichting reservoir Bodemframe reservoir Vergrendelingsframe reservoir Ondersteuning voor deksel reservoir Deksel reservoir Deksel scharnier reservoir

C5

25

47 47/A 47/B 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

BLP08080000A10 BLP08080000A26 BLP08080000A27 BLP08081000A09 BLP08082000A09 BLP08083010A09 BLP08083020A09 BLP08084AA0 BLP08085AA0 BL80007 BL80011 BL90106 BLP08085000A09 BLP08085500 BLP08085510 BLP08086000A09 BLP08087010A09 BLP08088000A09 BLP08089000A09 BLP08090000A09 BLP08091010A09 BLP08092010A09 BLP08092020A09 BLP08094010 BLP08094020 BLP08095010

Wit voorpaneel Zwart voorpaneel Grijs voorpaneel Achterpaneel links Rechterpaneel achter Interne afwerking Interne afwerking zijkant Deurscharnier Gietijzeren deur Seal tex-tape zwart 8X3mm L-3,04 Witte glazen afdichting 15x23 mm L = 1.12 Logo BLACKLINE Gelast deur frame Glas Deurprofiel Deurprofiel Bovenste steunplaat Ventilator deflector Haak sluiting deel 1 Haak sluiting deel 2 Haak sluiting deel 3 Bovenste rooster links Bovenste rooster rechts Linker bordje Rechter bordje Bedradings steunplaat

4.6

GARANTIE

Uittreksel uit de algemene verkoop-en garantievoorwaarden: Contractuele garantie per product De producten moeten worden geverifieerd door de koper bij de levering, en eventuele vorderingen, voorbehouden of geschillen met betrekking tot gebreken en kennelijke gebreken moeten worden uitgevoerd onder de in dit lid genoemde voorwaarden. • De wettelijke garantieperiode van onze apparatuur tegen gebreken van conformiteit en latente gebreken bestaande op het moment van levering is 2 jaar. Deze garantie is onderworpen aan de naleving van de voorschriften die van toepassing zijn op het product of de apparatuur waaraan het is gehecht, en op de presentatie van de inkoopfactuur, van de installatie en de eerste ontstekings documentatie door de professionele installateur. Voor hydraulische modellen is ook een jaarlijkse onderhouds rekening van een Professional vereist. Voor alle andere garantiegevallen wordt de duur individueel ingesteld voor de verschillende soorten materiaal en is deze beperkt tot defecten in vakmanschap of verborgen gebreken. Onderdelen die beschadigd zijn geraakt door het voortgezette gebruik van onze producten, ondanks een eerste onopgeloste schade, worden niet gedekt door de garantie. • Onderdelen die worden blootgesteld aan normale slijtage of verbruiksartikelen: batterijen, afdichtingen, ontstekings weerstand, vuurvaste delen, gietstukken of metalen delen van de brander, alle soorten Drukontlasting en thermische Afvoerkleppen (zelfs ingebouwd) worden gedekt door een garantie van 6 maanden. • De verwarmings lichamen van de pellet apparaten worden gedekt door een garantie van 5 jaar. Deze garantie is onderworpen aan de naleving van de voorschriften die van toepassing zijn op het product of de apparatuur waaraan het is gehecht, en op de presentatie van de inkoopfactuur, van de installatie en de eerste ontstekings documentatie door de professionele installateur. Voor hydraulische modellen is ook een jaarlijkse onderhouds rekening van een Professional vereist. • Ventilatie ventilatoren worden gedekt door 2 jaar garantie. Deze garantie is onderworpen aan de naleving van de voorschriften die van toepassing zijn op het product of de apparatuur waaraan het is gehecht, en op de presentatie van de inkoopfactuur, van de installatie en de eerste ontstekings documentatie door de professionele installateur. • Reserveonderdelen die afzonderlijk worden verkocht, worden gedekt door een garantie van 6 maanden. Garantie en Retouren De garantie is strikt beperkt tot de zuivere en eenvoudige levering en binnen een normale tijd van de onderdelen die door de fabrikant als defect worden herkend, zonder dat de fabrikant andere kosten hoeft te dragen, wat ze ook zijn: met name voor schade of verlies veroorzaakt direct of indirect door de koper, of voor de vervangingskosten van het genoemde deel (arbeid, reiskosten en Viaticum, enz.) Garanties voor onze apparatuur kunnen worden onderworpen aan speciale overeenkomsten, ze zullen dan worden gedefinieerd in onze aanbiedingen of orderbevestigingen of door specifieke documenten met betrekking tot de betrokken hulpmiddelen. • Als tijdens de garantieperiode een onderdeel door ons als defect wordt herkend, behouden wij het recht voor om een identiek deel te repareren, te herstellen of in ruil te leveren, of, in geval van onmogelijkheid, een deel dat overeenkomt met hetzelfde gebruik. Het repareren, vervangen of wijzigen van onderdelen tijdens de garantieperiode kan niet tot gevolg hebben dat de duur van de garantieperiode wordt verlengd, noch kan dit onder geen beding leiden tot compensatie voor diverse kosten (arbeid, verplaatsing enz.) of vooroordelen, zoals bijvoorbeeld het ontnemen van genot. • In het geval van onderdelen die door ons als defect worden herkend (alleen het defecte onderdeel: het merendeel van de meegeleverde assemblages of accessoires is Demon teerbaar en vervangbaar), maar ter plekke herstelbaar, door een competente specialist, kan de reparatie alleen worden uitgevoerd nadat onze voorafgaande schriftelijke overeenkomst over de aard van de reparatie en het bedrag van de kosten die door ons moeten worden gedragen. Apparatuur die zonder onze overeenkomst is gewijzigd, is niet langer gegarandeerd. • De klant stemt ermee in om ons in staat te stellen ter plaatse te controleren door een persoon naar keuze, de gegrondheid van een claim. De erkenning van de geldigheid van een vordering met de toepassing van de garantie is de exclusieve bevoegdheid van de bedrijfsleiding en is het voorwerp van een schriftelijke kennisgeving. • Alle goederen retourzendingen moeten onderworpen zijn aan voorafgaande toestemming. Elk product dat zonder deze overeenkomst wordt geretourneerd, wordt aan de klant ter beschikking gesteld en zal geen aanleiding geven tot het tot stand brengen van een krediet. De kosten en Risico's van retournering zijn altijd de verantwoordelijkheid van de klant. • De kosten voor het terugsturen van defecte onderdelen en de kosten voor het terugsturen van gerepareerde onderdelen of vervangingsonderdelen zijn de verantwoordelijkheid van de klant. • De fabrieksgarantie kan niet worden opgeroepen als de installatie niet volgens de regels van de kunst is uitgevoerd door een professionele installateur; installatie-en inbedrijfstellings factuur door de professionele installateur ter ondersteuning. Voor hydraulische modellen zijn ook jaarlijkse onderhouds wissels van een Professional nodig, aangezien de installatie vereist is. De verantwoordelijkheid voor de conformiteit van de installatie ligt uitsluitend bij onze installateur klanten. Schade als gevolg van verbindings-of verbindingsfouten en, meer in het algemeen, naleving van onze installatievoorschriften en-voorschriften, abnormaal of tegenstrijdig gebruik van onze instructies, overdruk, gebrek aan water, gebrek aan hydro-accumulatie, zijn niet gedekt. afwezigheid van scheidings wisselaar of volume hydro accumulatie op vloerverwarming, gebrek aan jaarlijks onderhoud door een Professional (ketels) en/of gebrek aan onderhoud of nalatigheid van de gebruiker (reiniging, asverwijdering, enz.). .), stationair draaien van hout en biomassa ketels, gebruik van natte vaste brandstoffen of brandstoffen anders dan onze recepten, teveel of onvoldoende ontwerp van de schoorsteen, op of onder elektrische spanning, enz. Ook uitgesloten zijn de verslechtering als gevolg van de niet-naleving van onze aanbevelingen met betrekking tot het risico van schalen (op kleppen, spoelen, plaat warmtewisselaars, mixers en andere thermostatische elementen, enz.), thermische schok, klap vuur, corrosie op de verbrandings gaszijde, uitwendige corrosie van het verwarmingselement als gevolg van een externe lekkage (van een verbinding, een purger, een klep, een flens of een Luik bijvoorbeeld), enz. Elke garantie is uitgesloten in het geval van een gebrek aan opslag of vervoer van derden, slecht weer (stormen, hagel, invriezen of ontdooien, bliksem, overstroming enz.), overmacht zoals stakingen (leveranciers van water, elektriciteit, brandstof, enz.), oorlogen, aanvallen en andere Natuurrampen. Het is aan de klant, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, om ervoor te zorgen dat het materiaal geschikt is voor het gebruik dat door zijn koper wordt beoogd, de klant die zijn persoonlijke keuze maakt en de bestemming van de door zijn koper bestelde materialen, zonder de verantwoordelijkheid van onze de samenleving kan in dit opzicht worden gezocht. Het advies, de adviezen of de studies van ons bedrijf dat aan de klant kan worden meegedeeld, worden uitsluitend aan hem verstrekt met het oog op het feit dat het systematisch verplicht is om de juistheid te controleren van informatie op basis waarvan ons bedrijf zijn advies heeft gegeven , meningen of studies en de juistheid van dergelijk advies, advies of studie met een derde van zijn keuze. De aandacht van de klant wordt gevestigd op het feit dat het advies, het advies of de studies door ons bedrijf met het grootste geweten worden verstrekt, maar dat de beslissing uitsluitend bij de klant hoort, afhankelijk van de elementen die het bezit. De materialen worden besteld door de klant in overeenstemming met de technische en installatie beschrijving die van kracht is door ons bedrijf op de dag van uw bestelling en die de klant erkent met volledige kennis. • De Garantieperiodes, vastgesteld per product of groep van producten in de tekst met betrekking tot de bijzondere garantievoorwaarden, beginnen te lopen vanaf de inbedrijfstelling van het apparaat, doch uiterlijk twaalf maanden na de datum van de garantie. onze facturering aan de reseller. In geval van twijfel over de datum van vertrek van de garantie, zal de datum van onze factuur verhoogd zijn met 1 maand, die zal worden bewaard. De toepassing van de garantie is gekoppeld aan de teruggave van het garantie certificaat. • In het geval van een garantieclaim, is het noodzakelijk om te hechten aan het retourverzoek van de gebruiker en de Professional: een fotokopie van de oorspronkelijke installatie factuur met het serienummer van het apparaat, evenals jaarlijkse onderhouds facturen uitgegeven door een beroepsbeoefenaar, zodat een bestand van garantie kan worden samengesteld. • Return: in principe is geen verzoek tot terugvordering van door ons bedrijf verkochte materialen aanvaard. Uitzonderlijk na schriftelijke aanvaarding door ons bedrijf, kan een aanvraag zijn. In dit geval kan voor alle materiële retour verzoeken verzonden door onze reseller klant, alleen nieuwe, complete, huidige apparatuur (aanwezig in de huidige tarief catalogus), en in de originele verpakking intact, worden teruggenomen door ons bedrijf in de volgende omstandigheden: korting van 10% van de BTW-prijs voor een retour tussen 0 en 6 maanden na de verkoop van ons bedrijf aan de reseller. Geen herstel mogelijk voor apparatuur die meer dan 6 maanden wordt verkocht door ons bedrijf aan de reseller. Geschillen Elk geschil, dat niet in der minne kan worden afgewikkeld, met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal uitsluitend de bevoegdheid van de rechtbank van Vicenza zijn, zelfs in geval van pluraliteit van verdachten of een garantie. De ontwerpen of acceptaties van verordeningen kunnen geen novatie of afwijking van deze clausule tot toekenning van de bevoegdheid meebrengen.

C5

27

Similar documents