Philips HTL3325 Soundbar

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

Soundbar HTL3325

Registreer uw product voor ondersteuning op www.philips.com/welcome

Handleiding

1 Belangrijk Hulp en ondersteuning Veiligheid Zorg voor het apparaat Zorg voor het milieu FCC- en IC-verklaring voor gebruikers (alleen VS en Canada) Naleving

2 Uw Soundbar Hoofdtoestel Draadloze subwoofer Afstandsbediening Connectors Afstandsbediening gereedmaken Plaatsing

3 Verbinden Verbind met HDMI (ARC)-aansluiting Verbind met optische aansluiting Verbind met AUX-aansluiting Verbind met netspanning Koppelen met de subwoofer

4 Gebruik van uw Soundbar In- en uitschakelen Automatische Stand-by Selecteer standen Selecteer Equalizer (EQ)-effect Pas het volume aan Bluetooth-functie AUX / OPTICAL / HDMI ARC-functies USB-functie

Dutch

Inhoud 4 4 4 5 5

5 Wandmontage

14

6 Product­specificaties

15

7 Problemen oplossen

16

6 6

7 7 7 7 8 9 9

10 10 10 10 11 11

12 12 12 12 12 13 13 13 14

3

1 Belangrijk Lees en begrijp alle instructies voordat u het apparaat gebruikt. Als schade wordt veroorzaakt door het niet volgen van instructies, vervalt de garantie.

Hulp en ondersteuning Informatie voor online ondersteuning vindt u op www.philips.com/welcome: • download de gebruikershandleiding en de snelstartgids • bekijk video-tutorials (beschikbaar voor geselecteerde modellen) • vind antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's) • e-mail ons een vraag • chat met ons ondersteuningsteam. Volg de instructies op de website om uw taal te selecteren en voer uw productmodelnummer in. U kunt ook contact opnemen met Klantenservice in uw land. Noteer het model- en serienummer van uw product voordat u contact opneemt. U vindt deze informatie op de achterkant of onderkant van uw product.

Veiligheid Gevaar voor elektrische schok of brand! • Zorg ervoor dat alle apparaten zijn losgekoppeld van het stopcontact voordat u verbindingen maakt of wijzigt. • Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Plaats nooit voorwerpen met vloeistof, zoals vazen, in de buurt van het product. Als er vloeistof op of in het product is gemorst, trekt u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact. Neem contact op met klantenservice om het apparaat te laten controleren.

4

• • • • • •

Plaats het apparaat en de accessoires nooit in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Steek nooit voorwerpen in de ventilatieopeningen of andere openingen van het apparaat. Zorg ervoor dat de stekker of andere gebruikte voedingsaansluiting goed toegankelijk is. De batterij(en) niet blootstellen aan hitte, zoals zonlicht, vuur, enz. Haal de stekker van het product uit het stopcontact tijdens onweer. Trek altijd aan de stekker en nooit aan de kabel wanneer u het netsnoer loskoppelt.

Kortsluiting of brandgevaar! • Zie het typeplaatje aan de achterkant of onderkant van het apparaat voor identificatie en voedingsspecificaties. • Voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit, moet u controleren of de voedingsspanning overeenkomt met de specificaties die op de achterkant of onderkant van het apparaat staat vermeld. Sluit het apparaat nooit aan op een stopcontact als het voltage anders is. Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat! • Voor wandmontage moet dit product stevig aan de muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatieinstructies. Gebruik alleen de meegeleverde wandbeugel (indien beschikbaar). Onjuiste wandmontage kan leiden tot ongevallen, letsel of schade. Neem bij vragen contact op met klantenservice in uw land. • Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur. • Als het apparaat wordt vervoerd bij een temperatuur onder 5 °C, het apparaat uitpakken en op (kamer)temperatuur laten komen voordat u het aansluit op het stopcontact. • Delen van het apparaat kunnen van glas zijn. Wees voorzichtig om verwondingen en schade te voorkomen.

Waarschuwing voor batterijen! • Gebruik geen batterijen door elkaar (oud en nieuw of koolstof en alkaline, enz.). • VOORZICHTIG: Er bestaat ontploffingsgevaar als batterijen verkeerd worden vervangen. Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type. • Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt. • Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten op de juiste manier worden weggegooid. Laat kinderen niet met de batterijen spelen! • Het product/de afstandsbediening kan een knoopcel batterij bevatten. Houd batterijen altijd buiten bereik van kinderen! Inslikken van de batterij kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Binnen twee uur na het inslikken kunnen ernstige interne brandwonden optreden. • Zoek onmiddellijk medische hulp als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt. • Wanneer u de batterijen vervangt, moet u alle nieuwe en gebruikte batterijen altijd buiten bereik van kinderen houden. Zorg ervoor dat het batterijcompartiment goed gesloten is nadat u de batterijen hebt vervangen. • Stop met het gebruik van het apparaat als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten. Buiten bereik van kinderen houden en contact opnemen met de fabrikant

Zorg voor het apparaat Gebruik een microvezeldoek om het apparaat te reinigen.

Zorg voor het milieu Verwijdering van uw oude apparaat en batterijen

Het apparaat is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt.

Dit symbool op een apparaat betekent dat het onder Europese Richtlijn 2012/19/EU valt.

Dit symbool betekent dat het apparaat batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/ EU vallen en niet bij het normale huishoudelijke afval kunnen worden weggegooid. Houd u aan de plaatselijke regels voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke regels en geef het apparaat en de batterijen niet mee met het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude apparaten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Wegwerpbatterijen verwijderen Zie Plaatsen van batterijen voor informatie over verwijdering van wegwerpbatterijen.

Dit is een KLASSE II-apparaat met dubbele isolatie en zonder beschermende aardeaansluiting. 5

Dutch

Gevaar van oververhitting! • Installeer het apparaat nooit in een besloten ruimte. Laat altijd een ruimte van minstens 10 centimeter rond het apparaat vrij voor ventilatie. Zorg ervoor dat gordijnen of andere objecten de ventilatieopeningen op het apparaat niet blokkeren.

FCC- en IC-verklaring voor gebruikers (alleen VS en Canada)

FCC-INFORMATIE Waarschuwing: • Dit apparaat apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm van andere apparatuur. • Veranderingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de aanwijzingen, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen: • Verdraai of verplaats de ontvangstantenne. • Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger. • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. 6

• Raadpleeg de leverancier of een radio/ tv-technicus voor hulp. Dit apparaat bevat licentie-vrijgestelde zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentie-vrijgestelde RSS (s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken. 2. Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Naleving Dit product voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap. Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com.

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Om volledig te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreert u de Soundbar bij www.philips.com/welcome.

Draadloze subwoofer Dutch

2 Uw Soundbar

Dit gedeelte geeft een overzicht van de draadloze subwoofer:

Hoofdtoestel a

Dit gedeelte bevat een overzicht van de hoofdtoestel.

b c

Netspanningsaansluiting Sluit aan op de netspanning. KOPPELING-toets Indrukken om de koppelingsmodus voor de subwoofer te openen.

ab

c

d

e

f

Sensor afstandsbediening Stand-by indicator Als het lampje brandt, staat de Soundbar in de standby-modus. Soundbar’s LED indicator • Aux / USB: Als dit lampje brandt, staat de Soundbar in de Aux-modus. Bij dit lampje knippert, staat de Soundbar in de USB-modus. • BT: Als dit brandt, staat de Soundbar in de Bluetooth-modus. • Opticasch: Als dit lampje brandt, staat de Soundbar in de optische modus. • HDMI (ARC): Als dit brandt, staat de Soundbar in de HDMI ARC-modus. Bron Selecteer een invoerbron voor de SoundBar.

Vol+/Vol- (Volume)

Volume verhogen of verlagen.

(Stand-by Aan)

Schakel de soundbar in of naar stand-by.

Subwoofer-indicator • Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, gaat dit lampje branden. • Tijdens draadloos koppelen tussen de subwoofer en het hoofdtoestel knippert het lampje snel oranje • Wanneer het koppelen is gelukt, blijft het lampje oranje branden. • Wanneer het koppelen mislukt, knippert het lampje langzaam oranje.

Afstandsbediening Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening.

(Stand-by Aan) Schakel de SoundBar in of naar stand-by.(Dempen) Volume dempen of volume herstellen./ (Vorige volgende) Ga naar vorige of volgende track in USB/ BT-modus.

7(Afspelen/Pauzeren) Start, pauzeer of hervat het afspelen in de USB/BT-modus.

Vol+/Vol- (Volume)

Volume verhogen of verlagen.

Connectors Dit gedeelte geeft een overzicht van de beschikbare connectors op uw SoundBar.

Bronknoppen

Aux: Schakel de audiobron over naar de MP3-aansluiting (3,5 mm-aansluiting). BT / Koppelen: Schakel naar Bluetoothmodus. Houd ingedrukt om de koppelingsfunctie in de Bluetooth-modus te activeren of het bestaande gekoppelde Bluetooth-apparaat te ontkoppelen. Optisch: Schakel de audiobron naar de optische verbinding. HDMI ARC: Schakel de bron naar HDMI ARC-verbinding. USB: Schakel naar USB-modus.

AC ~

AU X

a

U SB

HDMI AR C

bc d

O PT ICAL

e

f

AC~

EQ

Sluit aan op de netspanning.

Selecteer Equalizer (EQ) effect.

AUX

Audio-invoer van bijvoorbeeld een MP3speler (3,5 mm-aansluiting).

a

b

c

e

dUSB • Audio-invoer vanaf een USBopslagapparaat. • Upgrade software van dit product.

HDMI (ARC) Verbinden met de HDMI-ingang op de tv. OPTISCH Maak verbinding met een optische audiouitgang op de tv of een digitaal apparaat.

f

Wandbeugelsleuf g

8

• •Met de meegeleverde afstandsbediening kan het apparaat op afstand worden bediend. Ook als de afstandsbediening binnen het effectieve bereik van 6 meter wordt bediend, kan de werking gehinderd worden door obstakels tussen het apparaat en de afstandsbediening. Als de afstandsbediening wordt gebruikt in de buurt van andere apparaten die infraroodstralen genereren, of als andere afstandsbedieningen die infraroodstralen gebruiken in de buurt van het apparaat worden gebruikt, kan de werking worden beïnvloed. Omgekeerd worden andere apparaten mogelijk ook beïnvloed.

Voorzorgsmaatregelen voor batterijen •

• • • • •Wanneer de afstandsbediening lange tijd (meer dan een maand) niet wordt gebruikt, verwijdert u de batterij uit de afstandsbediening om te voorkomen dat deze lekt. Als de batterijen lekken, veegt u de lekkage in het batterijcompartiment weg en vervangt u de batterijen door nieuwe. Gebruik alleen de gespecificeerde batterijen. Batterijen niet verwarmen of demonteren. Gooi ze nooit in vuur of water Draag of bewaar batterijen niet samen met andere metalen voorwerpen. Hierdoor kunnen batterijen kortsluiten, gaan lekken of exploderen. Laad nooit een batterij op tenzij u zeker weet dat deze oplaadbaar is.

Ingebruikname: Het apparaat is geleverd met een lithium CR2025batterij. Verwijder het beschermlipje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

Vervangen van de batterij van de afstandsbediening De afstandsbediening vereist een CR2025, 3 V lithiumbatterij. 1 Duw het lipje aan de zijkant van de batterijlade naar de lade toe. 2 Schuif de batterijlade uit de afstandsbediening. 3 Verwijder de oude batterij. Plaats een nieuwe CR2025-batterij in de batterijlade met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven. 4 Schuif de batterijlade terug in de sleuf van de afstandsbediening

Plaatsing Plaats de subwoofer op ten minste 1 meter afstand van de SoundBar en op tien centimeter afstand van de muur. Plaats de subwoofer zoals hieronder wordt getoond voor de beste resultaten.10 cm/4"

1 m/3 ft

9

Dutch

Afstandsbediening gereedmaken

3 Verbinden Dit gedeelte beschrijft hoe u de Soundbar aansluit op een tv en andere apparaten en hoe u de apparaten instelt. Zie de snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen van uw Soundbar en accessoires.

Opmerking • U  w tv moet de HDMI-CEC- en ARC-functie ondersteunen. HDMI-CEC en ARC moeten zijn ingeschakeld. • De instellingsmethode van HDMI-CEC en ARC kan verschillen, afhankelijk van de tv. Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie over de ARC-functie. • Alleen kabels die compatibel zijn met HDMI 1.4 ondersteunen de ARC-functie.

Opmerking • Z  ie het typeplaatje aan de achterkant of onderkant van het product voor identificatie en leveringsclassificaties. • Zorg ervoor dat alle apparaten zijn losgekoppeld van het stopcontact voordat u verbindingen maakt of wijzigt.

Verbind met optische aansluiting

OPTISCH

Verbind met HDMI (ARC)aansluiting Uw Soundbar ondersteunt HDMI met Audio Return Channel (ARC). Als uw tv compatibel is met HDMI ARC, kunt u de tv-audio via uw SoundBar horen met behulp van een enkele HDMI-kabel.

OPTISCHE UITGANG

1

Verbind met AUX-aansluiting

HDMI (ARC)

• HDMI (ARC)

1

Gebruik een High Speed HDMI-kabel om de HDMI OUT (ARC)-TO TV connector op uw SoundBar aan te sluiten op de HDMI ARC-aansluiting van de tv. • De HDMI ARC aansluiting op de tv is mogelijk anders gelabeld. Zie de tv-gebruikershandleiding voor meer informatie. 2 Schakel op uw tv HDMI-CEC-functie in. Zie de tv-gebruikershandleiding voor meer informatie. 10

Verbind de optische kabel via de OPTICALaansluiting op uw Soundbar naar de OPTICAL OUT-aansluiting op de tv of een ander apparaat. • De digitale optische aansluiting is mogelijk gemarkeerd met SPDIF of SPDIF OUT.

Gebruik de audiokabel 3,5 mm/3,5 mm (meegeleverd) om de hoofdtelefoonaansluiting van de tv aan te sluiten op de AUX-aansluiting van het apparaat.

AUX

Hoofdtelefoon

Dutch

AUX

L R

AUDIO-UITGANGGebruik een RCA naar 3,5 audiokabel (niet meegeleverd) om de audio-uitgangen van de tv aan te sluiten op de AUX-aansluiting op het apparaat.

Verbind met netspanning • •

• •

Controleer of alle andere verbindingen zijn voltooid. Gevaar voor schade aan het apparaat! Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van het apparaat is aangegeven. Sluit de voedingskabel aan op de AC~aansluiting van het apparaat en vervolgens op een stopcontact Sluit de voedingskabel aan op de AC~aansluiting van de subwoofer en vervolgens op een stopcontact.

Koppelen met de subwoofer Automatisch koppelen Sluit de Soundbar en de subwoofer aan op het stopcontact en druk vervolgens op het apparaat of de afstandsbediening om het apparaat op AAN te zetten. De subwoofer en de Soundbar worden automatisch gekoppeld. • Wanneer de subwoofer wordt gekoppeld met de Soundbar, gaat de Koppelingindicator op de subwoofer snel knipperen. • Wanneer de subwoofer is gekoppeld met de Soundbar, gaat de koppelingsindicator op de subwoofer continu branden. • Druk niet op Koppelen (Pair) aan de achterkant van de subwoofer, behalve voor handmatig koppelen.

Handmatig koppelen

Als u geen geluid van de draadloze subwoofer hoort, koppelt u de subwoofer handmatig. 1 Ontkoppel beide apparaten weer van het stopcontact en sluit ze na 3 minuten weer aan. 2 Houd de KOPPELING-knop aan de achterkant van de subwoofer enkele seconden ingedrukt. De Koppeling-indicator op de subwoofer knippert snel. 3 Druk dan op op het apparaat of de afstandsbediening om het apparaat AAN te zetten. De Koppeling-indicator op de subwoofer blijft continu branden wanneer de koppeling tot stand is gebracht. 4 Herhaal stap 1-3 als de Koppeling-indicator nog steeds knippert. Tip • D  e subwoofer moet zich binnen een afstand van 6 meter van de Soundbar bevinden, in een open ruimte (hoe dichterbij hoe beter). • Verwijder eventuele objecten tussen de subwoofer en de Soundbar. • Als de draadloze verbinding opnieuw mislukt, controleert u of er een conflict of sterke interferentie (bijvoorbeeld interferentie van een elektronisch apparaat) in de omgeving is.Verwijder deze interferentie en herhaal de bovenstaande procedures. • Als het hoofdapparaat niet is verbonden met de subwoofer en in de AAN-modus staat, knippert de POWER-indicator van het apparaat. 11

4 Gebruik van uw Soundbar

Selecteer standen 1

Dit gedeelte beschrijft hoe u de Soundbar gebruikt om audio van aangesloten apparaten af te spelen. Voordat u begint • Breng de nodige verbindingen tot stand die worden beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding. • Schakel de Soundbar naar de juiste bron voor andere apparaten.

In- en uitschakelen •

• • •

Wanneer u het apparaat voor het eerst op het stopcontact aansluit, staat et in de STANDBY-modus. De standby-indicator licht op. Druk op de knop op de afstandsbediening om het hoofdapparaat AAN of UIT te schakelen. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat volledig wilt uitschakelen. Als een tv van een extern apparaat (alleen voor AUX-aansluiting) is aangesloten, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld wanneer de tv van het externe apparaat wordt ingeschakeld.

Automatische Stand-by Het apparaat schakelt na ongeveer 15 minuten automatisch naar de stand-bymodus als de tv of het externe apparaat is losgekoppeld of uitgeschakeld. • Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. • Schakel het apparaat volledig uit om energie te besparen wanneer het niet in gebruik is. 12

Druk herhaaldelijk op de Bron-knop op het apparaat of druk op de knoppen Aux, Optical, HDMI ARC, BT/Pair, USB op de afstandsbediening om de gewenste stand te selecteren. Het indicatielampje op de Soundbar geeft aan welke modus momenteel wordt gebruikt. • Aux / USB: Als dit lampje brandt, staat de Soundbar in de Aux-modus. Bij dit lampje knippert, staat de Soundbar in de USB-modus. • BT: Als dit brandt, staat de Soundbar in de Bluetooth-modus. • Opticasch: Als dit lampje brandt, staat de Soundbar in de optische modus. • HDMI (ARC): Als dit brandt, staat de Soundbar in de HDMI ARC-modus.

Selecteer Equalizer (EQ)-effect Selecteer vooraf gedefinieerde geluidsmodi voor video of muziek naar eigen voorkeur.

1

Druk op de EQ-knop op de afstandsbediening om het gewenste vooraf ingestelde equalizereffect te selecteren. Alle LED's lichten 0,5 seconde op om aan te geven dat het EQ-keuzemenu is geopend. LED's gaan 3 seconden branden om de huidige EQ-modus volgens de EQmodusdefinitie aan te geven. • (Film) aanbevolen voor het kijken naar films •• (Muziek) aanbevolen voor het luisteren naar muziek ••• (Nieuw) aanbevolen voor het luisteren naar Nieuws Druk op de EQ-knop om tussen de modi te schakelen.

1

Druk op Vol+/Vol- (Volume) om een volumeniveau te verhogen of te verlagen. • Druk op om het geluid te dempen  (Mute). • Om het geluid te herstellen drukt u nogmaals op (Mute) of op Vol+/Vol(Volume).

3

Wacht tot u een gesproken prompt van de Soundbar hoort. Als de verbinding gemaakt is, blijft de BT-indicator continu branden.

4

Selecteer audiobestanden of muziek op uw Bluetooth-apparaat om af te spelen. • Als tijdens het afspelen een oproep binnenkomt, wordt het afspelen van muziek onderbroken. Het afspelen wordt hervat wanneer het gesprek eindigt. • Als uw Bluetooth-apparaat het AVRCPprofiel ondersteunt, kunt u op de afstandsbediening op / drukken om een nummer over te slaan of op drukken om het afspelen te pauzeren / hervatten.

5

Selecteer een andere bron om Bluetooth af te sluiten. • Wanneer u terugschakelt naar de Bluetooth-modus, blijft de Bluetoothverbinding actief.

Opmerking: Tijdens het instellen van het volume knippert de status-LED-indicator snel. Wanneer het volume het maximale/minimale niveau heeft bereikt, knippert de status-LED-indicator eenmaal.

Bluetooth-functie Verbind de Soundbar via Bluetooth met uw Bluetooth-apparaat (zoals een iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoon of laptop) om naar audiobestanden die op het apparaat zijn opgeslagen te luisteren via uw Soundbarluidsprekers. Wat u nodig hebt • Een Bluetooth-apparaat dat Bluetoothprofiel A2DP, AVRCP en met Bluetoothversie als 4.2 + EDR ondersteunt. • Het maximale werkbereik tussen de Soundbar en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.

1

2

Druk herhaaldelijk op de Bron knop op het apparaat of op de BT knop op de afstandsbediening om de Soundbar naar Bluetooth-modus te schakelen. De BT-indicator gaat knipperen. Schakel op het Bluetooth-apparaat Bluetooth in, en zoek naar en selecteer PHILIPS HTL3325 om de verbinding te starten (zie de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat voor het inschakelen van Bluetooth). Tijdens de verbinding knippert het BTlampje.

Opmerking • D  e muziekstreaming kan worden gehinderd door obstakels tussen het apparaat en de Soundbar, zoals een muur, een metalen behuizing die het apparaat bedekt, of andere apparaten in de buurt die op dezelfde frequentie werken. • Als u de Soundbar met een ander Bluetoothapparaat wilt verbinden, houdt u BT/KOPPELEN op de afstandsbediening ingedrukt om het momenteel verbonden Bluetooth-apparaat te ontkoppelen.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC-functies Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op de tv of het audioapparaat.

1

Druk herhaaldelijk op de Bron knop op het apparaat of druk op Aux, Optisch, HDMI ARC toetsen op de afstandsbediening om de gewenste modus te selecteren. 13

Dutch

Pas het volume aan

2

Bedien het audioapparaat rechtstreeks voor afspeelfuncties.

3

Druk op de VOL +/- knoppen om het volume in te stellen. Tip

• A  ls er in de OPTISCH/HDMI ARC-modus geen geluid wordt geproduceerd door het apparaat en de statusindicator knippert, moet u mogelijk PCM of Dolby Digital signaaluitvoer op uw bronapparaat (bijvoorbeeld tv, dvd of Blu-rayspeler) inschakelen.

USB-functie Geniet van audio op een USB-opslagapparaat, zoals een MP3-speler en USB-flashgeheugen, enz.

1 2

3

Plaats het USB-apparaat. Druk herhaaldelijk op de Bron-knop op het apparaat of druk op de USB knop op de afstandsbediening om de USB modus te selecteren.

Opmerking • O  njuiste wandmontage kan leiden tot ongevallen, letsel of schade. Neem bij vragen contact op met Klantenservice in uw land. • Controleer vóór wandmontage of de muur het gewicht van de Soundbar kan dragen. • Voordat u het apparaat aan de wand monteert, hoeft u de vier rubberen voetjes aan de onderkant van de Soundbar niet te verwijderen, anders kunnen de rubberen voetjes niet worden teruggezet.

Schroeflengte / diameter Afhankelijk van het type wandmontage van de Soundbar, moet u ervoor zorgen dat u schroeven met een geschikte lengte en diameter gebruikt. 3,5-4 mm

4 mm

Tijdens het afspelen:

Knop /

Functie Start, pauzeer of hervat het afspelen. Ga naar het vorige of volgende nummer.

Tip • H  et apparaat ondersteunt USB-apparaten met maximaal 32 GB geheugen. • Dit toestel kan MP3 / WAV / WMA afspelen. • Ondersteuning van een USB-poort: 5 V , 500 mA.

14

5 Wandmontage

> 25 mm

Zie de illustratie in de snelstartgids voor het aan de wand monteren van de Soundbar. 1) Boor twee gaten in de muur. 2) Bevestig de pluggen en schroeven in de gaten. 3) Hang de Soundbar aan de bevestigingsschroeven.

Opmerking • S pecificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bluetooth / Draadloos • • • • •

Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP Bluetooth-versie: 4.2 + EDR Frequentieband / uitgangsvermogen: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm 2,4 G draadloos frequentiebereik: 2400 MHz ~ 2483 MHz 2,4 G draadloos maximaal vermogen: 6 dBm

Hoofdtoestel • • • • • • • • • • •

Stroomvoorziening: 100-240 V~ 50/60 Hz Maximaal uitgangsvermogen per luidspreker: 25 W x 4 + 50 W x 2 Energieverbruik: 25 W Standby-verbruik: < 0,5 W USB: 5 V 500 mA Frequentierespons: 120 Hz - 20 KHz Audio-ingangsgevoeligheid (AUX): 500 mV Luidsprekersimpedantie: 8 Ω x 2 + 4 Ω Afmetingen (W x H x D ): 950 x 67,3 x 81,7 mm Gewicht: 2,2 kg Bedrijfstemperatuur: 0°C - 45°C

Subwoofer • • • • • • • • •

Stroomvoorziening: 100-240 V~, 50-60 Hz Uitgangsvermogen: 100 W Energieverbruik: 25 W Stroomverbruik in stand-by: < 0,5 W Frequentierespons: 40 Hz - 120 Hz Impedantie: 3 Ω Afmetingen (W x H x D): 150 x 412 x 310 mm Gewicht: 5,4 kg Bedrijfstemperatuur: 0°C - 45°C

Afstandsbediening • •

Afstand / Hoek: 6 m/30° Type batterij: CR2025

Ondersteunde audio-indelingen •

HDMI ARC Dolby Digital, LPCM 2chOPTISCH Dolby Digital, LPCM 2chBLUETOOTH SBCUSB MP3, WAV, WMA

15

Dutch

6 Product­ specificaties

7 Problemen oplossen Waarschuwing

• R  isico op elektrische schok.Verwijder nooit de behuizing van het product.

Probeer het product nooit zelf te repareren om de garantie geldig te houden. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit product, controleer dan de volgende punten voordat u om service vraagt. Als u problemen niet kunt oplossen, kunt u ondersteuning krijgen op www.philips.com/welcome.

Geen voeding • • •

Controleer of het netsnoer correct is aangesloten. Controleer of er stroom op het stopcontact staat. Druk op de standby-knop op de afstandsbediening of op de Soundbar om de Soundbar in te schakelen.

Geen geluid • • • •

16

Verhoog het volume. Druk op Volume omhoog op de afstandsbediening of op de Soundbar. Druk op MUTE op de afstandsbediening om te controleren of het geluid van de Soundbar gedempt. Druk op de brontoetsen om een andere invoerbron te selecteren. Als er geen audio is bij gebruik van een digitale ingang: - Probeer de tv-uitvoer in te stellen op PCM of - Maak rechtstreeks verbinding met de Blu-ray/andere bron. Sommige tv's verwerken geen digitale audio.

De tv is mogelijk ingesteld op variabele audio-uitvoer. Controleer of de instelling voor audio-uitvoer is ingesteld op FIXED of STANDARD, niet VARIABLE. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie. Als u Bluetooth gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het volume op uw bronapparaat is ingeschakeld en dat het apparaat niet is gedempt.

Afstandsbediening werkt niet • • • • •

Selecteer eerst de juiste bron voordat u op een afspeelknop drukt. Verklein de afstand tussen de afstandsbediening en het apparaat. Controleer of de batterijen correct zijn geplaats (+/-) zoals aangegeven. Vervang de batterij. Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorzijde van het apparaat.

Ik kan de Bluetooth-naam van dit toestel niet vinden op mijn Bluetoothapparaat • •

Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat is geactiveerd. Koppel het apparaat opnieuw met uw Bluetooth-apparaat.

Dit is een uitschakelfunctie van 15 minuten, een van de ERPIIstandaardvereisten om energie te besparen •

Als het externe ingangssignaalniveau van het apparaat te laag is, wordt het apparaat na 15 minuten automatisch uitgeschakeld. Verhoog het volumeniveau van uw externe apparaat.

De subwoofer is inactief of de indicator van de subwoofer licht niet op •

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en sluit deze na 3 minuten weer aan om de subwoofer opnieuw te activeren.

Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips en Philips Shield Emblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips NV en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverlener met betrekking tot dit product.

Similar documents