Philips TAPB603 Soundbar

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

6000 series TAPB603

Registreer uw product voor ondersteuning op www.philips.com/welcome

Handleiding

Inhoud 1 Belangrijk Hulp en ondersteuning Veiligheid Zorg voor het apparaat Zorg voor het milieu FCC- en IC-verklaring voor gebruikers (alleen VS en Canada) Naleving

2 Uw SoundBar Hoofdtoestel Draadloze subwoofer Afstandsbediening Connectors Afstandsbediening gereed maken Plaatsing

3 Verbinden

Dolby Atmos® Verbinden met HDMI (ARC)-aansluiting Verbind met optische aansluiting Verbinden met AUX-aansluiting Verbind met netspanning Koppelen met de subwoofer

4 Gebruik uw Soundbar In- en uitschakelen Automatische Stand-by Selecteer standen Pas het volume aan Selecteer Equalizer (EQ)-effect Pas het niveau voor lage/hoge tonen aan Dolby-geluidsmodus Stel de helderheid van het display in Bluetooth-functie AUX / OPTICAL / HDMI ARC-functies USB-functie

2

3 3 3 4 4 5 5

6 6 6 6 7 8 8

9 9 9 10 10 10 11

12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 14 15

5 Wandmontage

15

6 Productspecificaties

16

7 Problemen oplossen

17

Lees en begrijp alle instructies voordat u het apparaat gebruikt. Als schade wordt veroorzaakt door het niet volgen van instructies, vervalt de garantie.

Hulp en ondersteuning Informatie voor online ondersteuning vindt u op www.philips.com/welcome: • download de gebruikershandleiding en de snelstartgids • bekijk video-tutorials (alleen beschikbaar voor bepaalde modellen) • vind antwoorden op veel gestelde vragen (FAQs) • e-mail ons een vraag • chat met onze klantenservice. Volg de instructies op de website om uw taal te selecteren en voer vervolgens uw modelnummer in. U kunt ook contact opnemen met de Klantenservice in uw land. Noteer het modelen serienummer van uw product voordat u contact opneemt. U vindt deze informatie op de achterkant of onderkant van uw product.

Veiligheid Gevaar voor elektrische schok of brand! • Zorg ervoor dat alle apparaten zijn losgekoppeld van het stopcontact voordat u verbindingen maakt of wijzigt. • Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen en water en plaats geen voorwerpen met water zoals bloemenvazen op of in de buurt van het product. Haal de stekker onmiddellijk uit het stofcontact als er vloeistof op of in het apparaat is gemorst. Neem contact op met Klantenservice om het apparaat te laten controleren.

• • • • • •

Plaats het apparaat en de accessoires nooit in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, zoals direct zonlicht. Steek nooit voorwerpen in de ventilatieopeningen of andere openingen van het apparaat. Zorg ervoor dat de stekker of andere gebruikte voedingsaansluiting goed toegankelijk is. De batterij(en) niet blootstellen aan hitte, zoals zonlicht, vuur, enz. Haal de stekker van het product uit het stopcontact tijdens onweer. Trek altijd aan de stekker en nooit aan de kabel wanneer u het netsnoer loskoppelt.

Dutch

1 Belangrijk

Kortsluiting of brandgevaar! • Zie het typeplaatje aan de achterkant of onderkant van het apparaat voor identificatie en voedingsspecificaties. • Voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit, moet u controleren of de voedingsspanning overeenkomt met de specificaties die op de achterkant of onderkant van het apparaat staat vermeld. Sluit het apparaat nooit aan op een stopcontact als het voltage anders is. Gevaar voor letsel of schade aan het apparaat! • Voor wandmontage moet dit product stevig aan de muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatieinstructies. Gebruik alleen de meegeleverde wandbeugel (indien beschikbaar). Onjuiste wandmontage kan leiden tot ongevallen, letsel of schade. Neem bij vragen contact op met Klantenservice in uw land. • Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur. • Als het apparaat wordt vervoerd bij een temperatuur onder 5 °C, het apparaat uitpakken en op (kamer)temperatuur laten komen voordat u het aansluit op het stopcontact. • Delen van het apparaat kunnen van glas zijn.Wees voorzichtig om verwondingen en schade te voorkomen. 3

Risico op oververhitting! • Installeer het apparaat nooit in een besloten ruimte. Laat altijd een ruimte van minstens 10 centimeter rond het apparaat vrij voor ventilatie. Zorg ervoor dat gordijnen of andere objecten de ventilatieopeningen op het apparaat niet blokkeren. Waarschuwing voor batterijen! • Gebruik geen batterijen door elkaar (oud en nieuw of koolstof en alkaline, enz.). • VOORZICHTIG: Er bestaat ontploffingsgevaar als batterijen verkeerd worden vervangen.Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type. • Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt. • Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten op de juiste manier worden verwerkt. Laat kinderen niet met de batterijen spelen! • Het product/de afstandsbediening kan een knoopcel batterij bevatten. Houd batterijen altijd buiten bereik van kinderen! Inslikken van de batterij kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Binnen twee uur na het inslikken kunnen ernstige interne brandwonden optreden. • Zoek onmiddellijk medische hulp als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt. • Wanneer u de batterijen vervangt, moet u alle nieuwe en gebruikte batterijen altijd buiten bereik van kinderen houden. Zorg ervoor dat het batterijcompartiment goed gesloten is nadat u de batterijen hebt vervangen. • Stop met het gebruik van het apparaat als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten. Buiten bereik van kinderen houden en contact opnemen met de fabrikant.

Dit is een KLASSE II-apparaat met dubbele isolatie en zonder beschermende aardeaansluiting. 4

Zorg voor het apparaat Gebruik een microvezeldoek om het apparaat te reinigen.

Zorg voor het milieu Verwijdering van uw oude apparaat en batterijen

Het apparaat is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt.

Dit symbool op een apparaat betekent dat het onder Europese Richtlijn 2012/19/EU valt.

Dit symbool betekent dat het apparaat batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en niet bij het normale huishoudelijke afval kunnen worden weggegooid. Houd u aan de plaatselijke regels voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen.Volg de plaatselijke regels en geef het apparaat en de batterijen niet mee met het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude apparaten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Wegwerpbatterijen verwijderen Zie Plaatsen van batterijen voor informatie over verwijdering van wegwerpbatterijen.

FCC-INFORMATIE Waarschuwing: • Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam. • Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd kunnen het recht op gebruik van dit apparaat doen vervallen. OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de aanwijzingen, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen: • Verdraai of verplaats de ontvangstantenne. • Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger. • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. • Raadpleeg de leverancier of een radio/ tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat bevat licentie-vrijgestelde zender(s)/ontvanger(s) die voldoen aan de licentie-vrijgestelde RSS(s) van Innovation, Science and Economic Development Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken. 2. Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Dutch

FCC- en IC-verklaring voor gebruikers (alleen VS en Canada)

Naleving Dit product voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap. Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com.

5

2 Uw SoundBar Gefeliciteerd met de aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw SoundBar op www.philips.com/welcome om volledig te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt.

Afstandsbedieningssensor Displaypaneel

Draadloze subwoofer Dit gedeelte geeft een overzicht van de draadloze subwoofer:

Hoofdtoestel Dit gedeelte bevat een overzicht van de hoofdtoestel.

Netspanningsaansluiting Sluit aan op de netspanning. KOPPELING-toets Indrukken om de koppelingsmodus voor de subwoofer te openen. Subwoofer-indicator • Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, gaat dit lampje branden. • Tijdens draadloos koppelen tussen de subwoofer en het hoofdtoestel knippert het lampje snel oranje. • Wanneer het koppelen is gelukt, blijft het lampje oranje branden. • Wanneer het koppelen mislukt, knippert het lampje langzaam oranje.

(Stand- by Aan) Zet de SoundBar aan of in stand-by.

Afstandsbediening(Bron) Selecteer een invoerbron voor de SoundBar.

Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening.

- (Volume) Verlaag het volume. + (Volume) Verhoog het volume. 6(Standby-Aan) Schakel de SoundBar in of naar stand-by.

Bron Selecteer een invoerbron voor de SoundBar.

Bas

Dutch

Activeer de basinstellingen.

Treble

Activeer de instelling voor hoge tonen.

Connectors Dit gedeelte geeft een overzicht van de beschikbare connectors op uw SoundBar.

(Vorige volgende) / Ga naar vorige of volgende track in USB/BT-modus. (Afspelen/Pauzeren) Start, pauzeer of hervat het afspelen in de USB/BT-modus. Houd ingedrukt om de koppelingsfunctie in de Bluetooth-modus te activeren of het bestaande gekoppelde Bluetooth-apparaat te ontkoppelen.

AC~

Sluit aan op de netspanning.

OPTICAL

Maak verbinding met een optische audiouitgang op de tv of een digitaal apparaat.USB • Audio-invoer vanaf een USBopslagapparaat. • Upgrade software van dit product.

+/- (Volume)

AUX Audio-invoer van bijvoorbeeld een MP3-speler (3,5 mm-aansluiting).

Dempen

HDMI OUT (ARC)

Dimmer

HDMI 1/ HDMI 2

Volume verhogen of verlagen. Volume dempen of volume herstellen. Stel de helderheid van het weergavepaneel van de SoundBar in.

(Dolby)

Verbinden met de HDMI-ingang op de tv. Verbinden met de HDMI-ingang op de tv.

Wandbeugelsleuf

Schakel Dolby AAN/UIT.

EQ

Selecteer Equalizer (EQ) effect. 7

Afstandsbediening gereed maken • •Met de meegeleverde afstandsbediening kan het apparaat op afstand worden bediend. Ook als de afstandsbediening binnen het effectieve bereik van 6 meter wordt bediend, kan de werking gehinderd worden door obstakels tussen het apparaat en de afstandsbediening. Als de afstandsbediening wordt gebruikt in de buurt van andere apparaten die infraroodstralen genereren, of als andere afstandsbedieningen die infraroodstralen gebruiken in de buurt van het apparaat worden gebruikt, kan de werking worden beïnvloed. Het is mogelijk dat de werking van andere apparaten ook wordt beïnvloed.

Ingebruikname: Het apparaat is geleverd met een lithium CR2025batterij. Verwijder het beschermlipje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

Voorzorgsmaatregelen voor batterijen •

• • • • •Wanneer de afstandsbediening lange tijd (meer dan een maand) niet wordt gebruikt, verwijdert u de batterij uit de afstandsbediening om te voorkomen dat deze lekt. Als de batterijen lekken, veegt u de lekkage in het batterijcompartiment weg en vervangt u de batterijen door nieuwe. Gebruik alleen de gespecificeerde batterijen. Batterijen niet verwarmen of demonteren. Gooi ze nooit in vuur of water. Draag of bewaar batterijen niet samen met andere metalen voorwerpen. Hierdoor kunnen batterijen kortsluiten, gaan lekken of exploderen. Laad nooit een batterij op tenzij u zeker weet dat deze oplaadbaar is.

Plaatsing Plaats de subwoofer op ten minste 1 meter afstand van de SoundBar en op tien centimeter afstand van de muur. Plaats de subwoofer zoals hieronder wordt getoond voor de beste resultaten.

Vervangen van de batterij van de afstandsbediening •

De afstandsbediening vereist een CR2025, 3V lithiumbatterij.

1 Duw het lipje aan de zijkant van de batterijlade naar de lade toe.

2 Schuif de batterijlade uit de afstandsbediening. 3 Verwijder de oude batterij. Plaats een nieuwe CR2025-batterij in de batterijlade met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.

4 Schuif de batterijlade terug in de sleuf van de afstandsbediening.

8

10cm/4"

1m/3ft

Dit gedeelte legt uit hoe u de SoundBar kunt aansluiten op een tv en andere apparaten en deze vervolgens instellen. Raadpleeg de snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen van uw SoundBar en accessoires. Opmerking • Z  ie het typeplaatje aan de achterkant of onderkant van het product voor identificatie en leveringsclassificaties. • Zorg ervoor dat alle apparaten zijn losgekoppeld van het stopcontact voordat u verbindingen maakt of wijzigt.

Dolby Atmos® Dolby Atmos biedt een geweldige ervaring die u nog nooit eerder hebt gehoord: overhead-geluid en alle rijkdom, helderheid en kracht van Dolbygeluid. Gebruik van Dolby Atmos® Dolby Atmos® is alleen beschikbaar in de HDMImodus. Raadpleeg voor meer informatie over de verbinding "HDMI-verbinding".

Opmerking • D  e volledige Dolby Atmos-functie is alleen beschikbaar wanneer de SoundBar via een HDMI 2.0-kabel op de bron is aangesloten. • De SoundBar werkt normaal wanneer aangesloten via een andere verbinding, (zoals een digitale optische kabel), maar ondersteunen niet alle Dolby-functies. Daarom is het aanbevolen het apparaat met een HDMI-kabel aan te sluiten voor volledige Dolby-ondersteuning.

Verbinden met HDMI (ARC)aansluiting Sommige 4K HDR-tv's vereisen dat de HDMIinvoer of beeldinstellingen worden ingesteld voor ontvangst van HDR-inhoud. Raadpleeg de instructiehandleiding van uw tv voor meer informatie over het instellen van het HDR-scherm.

Optie 1: ARC (Audio Return Channel) Uw SoundBar ondersteunt HDMI met Audio Return Channel (ARC). Als uw tv compatibel is met HDMI ARC, kunt u de tv-audio via uw SoundBar horen met behulp van een enkele HDMI-kabel.

1

Om Dolby Atmos® in HDMI 1 /HDMI 2 / HDMI ARC modus te gebruiken, moet uw tv Dolby Atmos ondersteunen®. 2 Zorg ervoor dat "Geen codering" is geselecteerd voor bitstream in de digitale audio-uitgang van het aangesloten externe apparaat (bijv. Blu-ray dvd-speler).TV etc.) 3 Bij het invoeren van het Dolby Atmos / Dolby Digital / PCM-formaat, toont de SoundBar DOLBY ATMOS/DOLBY AUDIO/ PCM AUDIO.

HDMI (ARC)

HDMI (ARC)

1

Gebruik een High Speed HDMI-kabel om de HDMI OUT (ARC)-TO TV connector op uw SoundBar aan te sluiten op de HDMI ARC-aansluiting van de tv. • De HDMI ARC aansluiting op de tv is mogelijk anders gelabeld. Zie de tvgebruikershandleiding voor meer informatie. 2 Schakel op uw tv HDMI-CEC-functie in. Zie de tv-gebruikershandleiding voor meer informatie. 9

Dutch

3 Verbinden

Opmerking • U  w tv moet de HDMI-CEC- en ARC-functie ondersteunen. HDMI-CEC en ARC moeten zijn ingeschakeld. • De instellingsmethode van HDMI-CEC en ARC kan afhankelijk zijn van de tv. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw tv voor meer informatie over de ARC-functie. • Alleen kabels die compatibel zijn met HDMI 1.4 ondersteunen de ARC-functie.

Optie 2: Standard HDMI Als uw tv niet compatibel is met HDMI ARC, sluit u de SoundBar aan op de tv via een standaard HDMI-verbinding.

HDMI ARC

1

Verbind de optische kabel via de OPTICALaansluiting op uw Soundbar naar de OPTICAL OUT-aansluiting op de tv of een ander apparaat. • De digitale optische aansluiting is mogelijk gemarkeerd met SPDIF of SPDIF OUT.

Verbinden met AUXaansluiting •

Gebruik een audiokabel van 3,5 mm tot 3,5 mm (meegeleverd) om de hoofdtelefoonaansluiting van de tv aan te sluiten op de AUX-aansluiting van het apparaat.

HDMI 1 / HDMI 2 HDMI OUT

AUX HDMI IN

1

Gebruik een HDMI-kabel (meegeleverd) om de HDMI OUT-aansluiting van de SoundBar aan te sluiten op de HDMI IN-aansluiting van de tv. 2 Gebruik een HDMI-kabel (meegeleverd) om de HDMI IN (1 of 2) -aansluiting van de SoundBar aan te sluiten op uw externe apparaten (bijv. gameconsoles, dvd-spelers en Blu-ray).

Verbind met optische aansluiting

Hoofdtelefoon

AUX

AUDIO-UITGANGGebruik een RCA-naar-3,5 mm audiokabel (niet meegeleverd) om de audio-uitgangen van de tv aan te sluiten op de AUXaansluiting op het apparaat.

OPTICAL

Verbind met netspanning • OPTICAL OUT

10

Controleer of alle andere verbindingen zijn voltooid.

• • *

Gevaar voor schade aan het apparaat! Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van het apparaat is aangegeven. Sluit de voedingskabel aan op de AC~aansluiting van het apparaat en vervolgens op een stopcontact Sluit de voedingskabel aan op de AC~aansluiting van de subwoofer en vervolgens op een stopcontact. Het aantal netsnoeren en type stekkers verschillen per regio.

Koppelen met de subwoofer Automatisch koppelen

Sluit de Soundbar en de subwoofer aan op het stopcontact en druk vervolgens op het apparaat of de afstandsbediening om het apparaat op AAN te zetten. De subwoofer en de Soundbar worden automatisch gekoppeld. • Wanneer de subwoofer wordt gekoppeld met de Soundbar, gaat de Koppelingindicator op de subwoofer snel knipperen. • Wanneer de subwoofer is gekoppeld met de Soundbar, gaat de koppelingsindicator op de subwoofer continu branden. • Druk niet op de knop Pair aan de achterkant van de subwoofer, behalve voor handmatig koppelen.

Handmatig koppelen

Als u geen geluid van de draadloze subwoofer hoort, koppelt u de subwoofer handmatig.

1

Ontkoppel beide apparaten weer van het stopcontact en sluit ze na 3 minuten weer aan. Houd de KOPPELING-knop aan de 2 achterkant van de subwoofer enkele seconden ingedrukt. De Koppeling-indicator op de subwoofer knippert snel. 3 Druk dan op op het apparaat of de afstandsbediening om het apparaat AAN te zetten. De Koppeling-indicator op de subwoofer blijft continu branden wanneer de koppeling tot stand is gebracht. 4 Herhaal stap 1-3 als de Koppeling-indicator nog steeds knippert. Tip • D  e subwoofer moet zich binnen een afstand van 6 m van de Soundbar in een open ruimte bevinden (hoe dichterbij, hoe beter). • Verwijder eventuele objecten tussen de subwoofer en de Soundbar. • Als de draadloze verbinding opnieuw mislukt, controleert u of er een conflict of sterke interferentie (bijvoorbeeld interferentie van een elektronisch apparaat) rond de locatie is.Verwijder deze interferentie en herhaal de bovenstaande procedures. • Als het hoofdtoestel niet is verbonden met de subwoofer en in de ON-modus staat, verschijnt het woord "CONTROLEER SUBWOOFER" op het display en knippert de koppelingsindicator op de subwoofer langzaam.

11

Dutch4 Gebruik uw Soundbar

Selecteer standen 1

Dit gedeelte beschrijft hoe u de Soundbar gebruikt om audio van aangesloten apparaten af te spelen. Voordat u begint • Breng de nodige verbindingen tot stand die worden beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding. • Schakel de Soundbar naar de juiste bron voor andere apparaten.

Pas het volume aan 1

In- en uitschakelen •

• • •

Wanneer u het apparaat voor het eerst op het stopcontact aansluit, staat et in de STANDBY-modus. De STANDBY-indicator licht rood op. Druk op de knop op de afstandsbediening om het hoofdapparaat AAN of UIT te schakelen. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat volledig wilt uitschakelen. Als een tv van een extern apparaat (alleen voor AUX-aansluiting) is aangesloten, wordt het apparaat automatisch ingeschakeld wanneer de tv van het externe apparaat wordt ingeschakeld.

Automatische Stand-by Het apparaat schakelt na ongeveer 15 minuten automatisch naar de stand-bymodus als de tv of het externe apparaat is losgekoppeld of uitgeschakeld. • Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. • Schakel het apparaat volledig uit om energie te besparen wanneer het niet in gebruik is. 12

Druk herhaaldelijk op de knop op het apparaat of druk op Bron op de afstandsbediening om te Aux, Optical, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2, BT, USB te selecteren. De geselecteerde modus wordt op het display weergegeven.

Druk op Vol+/Vol- (Volume) om een volumeniveau te verhogen of te verlagen. • Druk op om het geluid te dempen op Mute. • Druk op om het geluid te herstellen nogmaals op Mute of druk op Vol+/Vol(Volume).

Selecteer Equalizer (EQ)-effect Selecteer vooraf gedefinieerde geluidsmodi voor video of muziek naar eigen voorkeur.

1

Druk op de EQ-knop op de afstandsbediening om het gewenste vooraf ingestelde equalizereffect te selecteren. Film/Muziek/Nieuws: • Film - voor het kijken naar films • Muziek - voor het luisteren naar muziek • Nieuws - voor het luisteren naar nieuws

Pas het niveau voor lage/hoge tonen aan Pas het basniveau aan

1

Druk op de Bas-knop op de afstandsbediening om de instelling van het basniveau te activeren. Het display toont BASS. 2 Druk herhaaldelijk op de Vol+/Vol- knop om het basniveau aan te passen. bass + 5 / bass - 5.

1

Druk op de Treble-knop op de afstandsbediening om de instelling van de hoge tonen te activeren. Het display toont TREB. 2 Druk herhaaldelijk op de Vol+/Vol- knop om de hoge tonen aan te passen. treble + 5 / treble - 5. Pas het middengeluid aan

1

Het de knop Treble op de afstandsbediening ingedrukt om de instelling van het middengeluidsniveau te activeren. Het display toont CEN. 2 Druk herhaaldelijk op de Vol+/Vol- knop om het middengeluidsniveau aan te passen. 3 Na ongeveer 5 seconden sluiten de instellingen voor bas/midden/hoge tonen. Het display toont de huidige geselecteerde modus. U kunt nu op de knop Vol+/Voldrukken om het volume aan te passen.

Bluetooth-functie Verbind via Bluetooth de Soundbar met uw Bluetooth-apparaat (zoals een iPad, iPhone, iPod touch,Android-telefoon of laptop), om te luisteren naar de audiobestanden die op het apparaat zijn opgeslagen via uw Soundbar-luidsprekers. Wat u nodig hebt • Een Bluetooth-apparaat dat Bluetoothprofiel A2DP, AVRCP en met Bluetoothversie als 4.2 + EDR ondersteunt. • Het maximale werkbereik tussen de Soundbar en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.

1

Druk herhaaldelijk op de knop op het apparaat of druk op de Bron knop op de afstandsbediening om de Soundbar in de Bluetooth-modus te schakelen. NO BT verschijnt op het display.

2

Schakel Bluetooth in op het Bluetoothapparaat en selecteer PHILIPS TAPB603 om de verbinding te maken (zie de gebruikershandleiding van het Bluetoothapparaat voor het inschakelen van Bluetooth).

3

Wacht tot u de gesproken melding van de Soundbar hoort. Als de verbinding gemaakt is, verschijnt BT op het displaypaneel.

4

Selecteer audiobestanden of muziek op uw Bluetooth-apparaat om af te spelen. • Als tijdens het afspelen een oproep binnenkomt, wordt het afspelen van muziek onderbroken. Het afspelen wordt hervat wanneer het gesprek eindigt. • Als uw Bluetooth-apparaat het AVRCPprofiel ondersteunt, kunt u op de afstandsbediening op / drukken om naar een nummer over te slaan of op /Koppelen drukken om het afspelen te pauzeren/hervatten.

5

Selecteer een andere bron om Bluetooth af te sluiten. • Wanneer u terugschakelt naar de Bluetooth-modus, blijft de Bluetoothverbinding actief.

Dolby-geluidsmodus Ervaar een meeslepende audio-ervaring met Dolby-geluidsmodi.

1

Druk op de knop op de afstandsbediening om de Dolby-modus in of uit te schakelen. • Aan: Creëer een Dolby luisterervaring. • Uit: Tweekanaals stereogeluid. Ideaal om naar muziek te luisteren. Druk in de non-HDMl1, HDMl2, ARC status op de knop. Het display van het apparaat toont "NIET ONDERSTEUND IN DEZE BRON".

Stel de helderheid van het display in U kunt herhaaldelijk op Dimmer drukken om een​​ ander helderheidsniveau van het weergavepaneel op dit product te selecteren.

13

Dutch

Pas hoge tonen aan

Opmerking • D  e muziekstreaming kan worden gehinderd door obstakels tussen het apparaat en de Soundbar, door bijvoorbeeld een muur, metalen behuizing van apparaten of andere apparaten in de buurt die op dezelfde frequentie werken. • Als u de Soundbar met een ander Bluetoothapparaat wilt verbinden, houdt u /KOPPELEN op de afstandsbediening ingedrukt om de verbinding met het momenteel aangesloten Bluetooth-apparaat te verbreken.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC-functies Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op de tv of het audioapparaat.

1

Druk herhaaldelijk op de knop op het apparaat of druk op de Bron knop on the remote control to select the op de afstandsbediening om AUX, OPTICAL, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2 te selecteren.

2

Bedien het audioapparaat rechtstreeks voor afspeelfuncties.

3

Druk op de VOL +/- knoppen om het volume in te stellen.

14

Tip • A  ls er in de OPTICAL/HDMI ARC modus geen geluid wordt uitgevoerd door het apparaat en de statusindicator knippert, moet u mogelijk de PCM of Dolby Digital signaaluitvoer op uw bronapparaat (tv, dvd of Blu-ray-speler, etc.) activeren. • Het toestel kan mogelijk niet alle digitale audioformaten van de ingangsbron decoderen. In dit geval dempt het apparaat. Dit is GEEN defect. Zorg ervoor dat de audio-instelling van de invoerbron (tv, gameconsole, dvd-speler, enz.) is ingesteld op PCM of Dolby Digital (zie de gebruikershandleiding van het invoerbronapparaat voor details over de audio-instellingen) met HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI ARC / optische ingang. • Wanneer in de HDMI-modus het DOLBY ATMOS-audioformaat wordt ingevoerd, toont het Soundbar-display DOLBY ATMOS. • Wanneer het DOLBY DIGITAL-audioformaat wordt ingevoerd, toont het Soundbar-display DOLBY AUDIO. • Wanneer het PCM-audioformaat is ingevoerd, toont het display van de Soundbar PCM AUDIO. • Wanneer niet-PCM of DOLBY DIGITAL audioformaten worden ingevoerd, en er geen geluid wordt weergegeven door het apparaat, toont he display GEEN ONDERSTEUNING.

Geniet van audio op een USB-opslagapparaat, zoals een MP3-speler en USB-flashgeheugen, enz.

1 2

3

Plaats het USB-apparaat. Druk herhaaldelijk op de knop op het apparaat of druk op de Bron knop op de afstandsbediening om de USB modus te selecteren. Tijdens het afspelen:

Knop /

Functie Start, pauzeer of hervat het afspelen. Ga naar het vorige of volgende nummer.

Tip • H  et apparaat ondersteunt USB-apparaten met maximaal 32 GB geheugen. • Dit toestel kan MP3 / WAV / WMA afspelen. • Ondersteuning van een USB-poort: 5 V , 500 mA.

5 Wandmontage

Dutch

USB-functie

Opmerking • O  njuiste wandmontage kan leiden tot ongevallen, letsel of schade. Neem bij vragen contact op met Klantenservice in uw land. • Controleer vóór wandmontage of de muur het gewicht van de Soundbar kan dragen. • Voordat u het apparaat aan de wand monteert, hoeft u de vier rubberen voetjes aan de onderkant van de Soundbar niet te verwijderen, anders kunnen de rubberen voetjes niet worden teruggezet.

Schroeflengte / diameter Afhankelijk van het type wandmontage van de Soundbar, moet u ervoor zorgen dat u schroeven met een geschikte lengte en diameter gebruikt. 3,5-4 mm

4 mm

> 25 mm

Zie de illustratie in de snelstartgids voor het aan de wand monteren van de Soundbar. 1) Boor twee gaten in de muur. 2) Bevestig de pluggen en schroeven in de gaten. 3) Hang de Soundbar aan de bevestigingsschroeven.

15

6 Productspecificaties Opmerking • S pecificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bluetooth / Draadloos • Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP • Bluetooth-versie: 4.2 + EDR • Frequentieband/uitgangsvermogen: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm • 5,8 G draadloos frequentiebereik: 5730 MHz - 5845 MHz • 5,8 G draadloos maximaal vermogen: 6 dBm

Hoofdtoestel • Stroomvoorziening: 100-240 V~ 50/60 Hz • MAX uitgangsvermogen per luidspreker: 25 W x 4 + 50 W x 2 • Energieverbruik: 25 W • Standby-verbruik: < 0,5 W • USB: 5 V 500 mA • Frequentierespons: 120 Hz - 20 KHz • Audio-ingang gevoeligheid (AUX): 500 mV • Luidsprekersimpedantie: 8 Ω x 2 + 4 Ω • Afmetingen (W x H x D ): 950 x 75 x 134 mm • Gewicht: 3,2 kg • Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 45 °C

16

Subwoofer • • • • • • •

Stroomvoorziening: 100-240 V~, 50-60 Hz Uitgangsvermogen: 120 W Energieverbruik: 20 W Stroomverbruik in stand-by: < 0,5 W Frequentierespons: 40 Hz - 120 Hz Impedantie: 3 Ω Afmetingen (W x H x D): 150 x 412 x 310 mm • Gewicht: 5,7 kg • Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 45 °C

Afstandsbediening • Afstand / Hoek: 6 m/30° • Type batterij: CR2025

Ondersteund • HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch • HDMI IN1/IN2: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, LPCM 2ch • OPTISCH: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch • BLUETOOTH: SBC • USB: MP3, WAV, WMA

Waarschuwing

• S pecificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Probeer het product nooit zelf te repareren om de garantie geldig te houden. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit product, controleer dan de volgende punten voordat u om service vraagt. Als u nog steeds een probleem ondervindt, kunt u ondersteuning krijgen op www.philips.com/welcome.

Geen voeding • • •

Controleer of het netsnoer correct is aangesloten. Controleer of er stroom op het stopcontact staat. Druk op de stand-byknop op de afstandsbediening of op de Soundbar om de Soundbar in te schakelen.

Afstandsbediening werkt niet • • • • •

• • •

Verhoog het volume. Druk op Volume omhoog op de afstandsbediening of op de Soundbar. Druk op MUTE op de afstandsbediening om te controleren of het geluid van de Soundbar gedempt. Druk op de brontoetsen om een andere invoerbron te selecteren. Als er geen audio is bij gebruik van een digitale ingang: - Probeer de tv-uitvoer in te stellen op PCM of. - Maak rechtstreeks verbinding met de Blu-ray/andere bron. Sommige tv's verwerken geen digitale audio.

Selecteer eerst de juiste bron voordat u op een afspeelknop drukt. Verklein de afstand tussen de afstandsbediening en het apparaat. Controleer of de batterijen correct zijn geplaats (+/-) zoals aangegeven. Vervang de batterij. Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorzijde van het apparaat.

Ik kan de Bluetooth-naam van dit toestel niet vinden op mijn Bluetoothapparaat • •

Geen geluid •

De tv is mogelijk ingesteld op variabele audio-uitvoer. Controleer of de instelling voor audio-uitvoer is ingesteld op FIXED of STANDARD, niet VARIABLE. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie. Als u Bluetooth gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het volume op uw bronapparaat is ingeschakeld en dat het apparaat niet is gedempt.

Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat is geactiveerd. Koppel het apparaat opnieuw met uw Bluetooth-apparaat.

Uitschakelfunctie van 15 minuten, een ERPII-standaardvereisten om energie te besparen •

Als het externe ingangssignaalniveau van het apparaat te laag is, wordt het apparaat na 15 minuten automatisch uitgeschakeld. Verhoog het volumeniveau van uw externe apparaat.

De subwoofer is inactief of de indicator van de subwoofer licht niet op •

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en sluit deze na 3 minuten weer aan om de subwoofer opnieuw te activeren.

17

Dutch

7 Problemen oplossen

Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Philips en Philips Shield Emblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips NV en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverlener met betrekking tot dit product.

Similar documents