Medion MD 31501 - Life E13211

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

Handleiding

LCD-TV MEDION® LIFE® E12836 (MD 21636) / E12837 (MD 21637) / E13225 (MD 30032) E13211 (MD 31501) / E13212 (MD 31502) / E14013 (MD 31503) / E14014 (MD 31504)

Inhoudsopgave 1.

2. 3.

4. 5.

6.

7. 8.

9.

10. 2

Informatie over deze gebruiksaanwijzing................................................. 4 1.1. Tekenuitleg .............................................................................................................. 4 1.2. Gebruik voor het beoogde doel ...................................................................... 5 Inhoud van de verpakking .......................................................................... 6 Veiligheidsinstructies.................................................................................. 7 3.1. Veilige werking....................................................................................................... 7 3.2. Plaats van opstelling ........................................................................................... 9 3.3. Reparatie ................................................................................................................11 3.4. Omgevingstemperatuur...................................................................................11 3.5. Veiligheid bij het aansluiten ............................................................................12 3.6. Omgang met batterijen ....................................................................................13 Conformiteitsinformatie van de EU ......................................................... 15 4.1. DVD-speler (optioneel) .....................................................................................15 Overzicht van het toestel .......................................................................... 16 5.1. Voorkant .................................................................................................................16 5.2. Achterkant .............................................................................................................18 5.3. Afstandsbediening .............................................................................................19 Ingebruikname .......................................................................................... 22 6.1. Uitpakken ...............................................................................................................22 6.2. Montage ................................................................................................................23 6.3. Batterijen in de afstandsbediening plaatsen ............................................24 6.4. Antenne aansluiten ............................................................................................25 6.5. Common Interface ..............................................................................................25 6.6. Voeding aansluiten.............................................................................................26 6.7. De lcd-tv in- en uitschakelen ..........................................................................26 6.8. Zenders zoeken na de eerste inschakeling ................................................26 Multimedia-aansluitingen ........................................................................ 30 7.1. Gebruik van de multimedia-aansluitingen ................................................30 Bediening ................................................................................................... 34 8.1. Zenderselectie ......................................................................................................34 8.2. Geluidsinstellingen.............................................................................................34 8.3. Beeldinstellingen ................................................................................................34 8.4. Programma-informatie weergeven ..............................................................35 8.5. Lijsten met voorkeurzenders openen..........................................................35 8.6. Bron kiezen ............................................................................................................36 Teletekst ..................................................................................................... 37 9.1. Teletekst bedienen .............................................................................................37 9.2. Pagina kiezen ........................................................................................................37 9.3. Handige mogelijkheden met teletekst .......................................................38 Menubediening ......................................................................................... 39

11.

12. 13.

14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

10.1. Menu Kanaal .........................................................................................................40 10.2. Menu Beeld ...........................................................................................................49 10.3. Menu Geluid .........................................................................................................50 10.4. Menu Tijd................................................................................................................51 10.5. Menu Slot ...............................................................................................................52 10.6. Menu Configuratie ..............................................................................................53 Mediaspeler ............................................................................................... 57 11.1. Toegang tot de mediaspeler ...........................................................................58 11.2. Hoofdmenu van de mediaspeler ...................................................................58 11.3. Foto's weergeven ................................................................................................59 11.4. Muziek weergeven..............................................................................................60 11.5. Video's afspelen ...................................................................................................61 11.6. Tekst weergeven ..................................................................................................61 EPG - programmagids ............................................................................... 62 De dvd-modus (optioneel) ........................................................................ 63 13.1. Van de tv- naar de dvd-modus schakelen ..................................................63 13.2. Dvd plaatsen .........................................................................................................63 13.3. Knopfuncties.........................................................................................................63 13.4. Navigeren op mp3- en jpeg-media ..............................................................67 13.5. Menu SETUP in de DVD-modus .....................................................................68 Problemen oplossen.................................................................................. 72 14.1. Heeft u nog verdere ondersteuning nodig?..............................................73 14.2. Pixelfouten bij lcd-tv's .......................................................................................74 Reiniging .................................................................................................... 75 Opslag wanneer niet in gebruik ............................................................... 75 Afvoer ........................................................................................................ 76 Technische gegevens................................................................................. 77 Productfiche ............................................................................................... 82 Service-informatie ..................................................................................... 83 Colofon ....................................................................................................... 85 Index ........................................................................................................... 86

3

NL

1. Informatie over deze gebruiksaanwijzing Hartelijk dank, dat u voor ons product heeft gekozen. Wij wensen u veel plezier met het apparaat. Lees de veiligheidsvoorschriften aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Neem de waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing in acht. Houd de gebruiksaanwijzing altijd binnen handbereik. Wanneer u het apparaat verkoopt of doorgeeft, geef van ook deze gebruiksaanwijzing door omdat dit een wezenlijk onderdeel van het product is.

1.1. Tekenuitleg Als een tekstgedeelte is gemarkeerd met een van de volgende waarschuwingssymbolen, moet het in de tekst beschreven gevaar worden vermeden om de daar beschreven mogelijke consequenties te voorkomen.

GEVAAR! Waarschuwing voor acuut levensgevaar! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig onomkeerbaar letsel! VOORZICHTIG! Waarschuwing voor mogelijk middelzwaar of gering letsel! OPMERKING! Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade te voorkomen! Verdere informatie over het gebruik van het apparaat!

OPMERKING! Volg de aanwijzingen in de bedieningshandleiding op!

4

WAARSCHUWING! Waarschuwing voor het risico op elektrische schokken! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor risico's door hoog geluidsvolume! •

Opsommingsteken/informatie over gebeurtenissen die zich tijdens de bediening kunnen voordoenAdvies over uit te voeren handelingen

NL

Verklaring van conformiteit (zie het hoofdstuk „Verklaring van conformiteit“): Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de EG-richtlijnen. Veiligheidsklasse II Elektrische apparaten van veiligheidsklasse II zijn elektrische apparaten die volledig zijn omgeven met dubbele en/of versterkte isolatie en geen aansluitmogelijkheden voor een aarddraad hebben. De behuizing van een elektrisch apparaat van veiligheidsklasse II dat volledig door isolatiemateriaal is omgeven kan gedeeltelijk of volledig de extra of versterkte isolatie vormen.

1.2. Gebruik voor het beoogde doel Dit is een elektronisch IT-apparaat dat tevens geschikt is voor multimediatoepassingen. Dit toestel dient voor het ontvangen en weergeven van televisieprogramma’s. De verschillende aansluitmogelijkheden maken uitbreiding mogelijk van de ontvangst- en weergavebronnen (ontvanger, DVD-speler, DVD-recorder, videorecorder, PC, etc.). Dit toestel biedt u vele gebruiksmogelijkheden: Het toestel is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en niet voor industriële of zakelijke toepassingen. • Let er op dat de garantie vervalt bij ondoelmatig gebruik: • Wijzig niets aan uw toestel zonder onze toestemming en gebruik geen randapparatuur die niet door ons is goedgekeurd of geleverd. • Gebruik alleen door ons geleverde of goedgekeurde onderdelen en accessoires. • Neem alle informatie in deze handleiding in acht, met name de veiligheidsvoorschriften. Elke andere toepassing wordt beschouwd als ondoelmatig gebruik en kan letsel of materiële schade veroorzaken. • Gebruik het toestel niet in extreme omgevingsomstandigheden. • Dit toestel is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge omgevingen binnenshuis. • Dit toestel is niet geschikt als computerbeeldscherm voor kantoortoepassingen. 5

2. Inhoud van de verpakking Controleer of alles in de verpakking aanwezig is en stel ons binnen 14 dagen na aanschaf op de hoogte van eventueel ontbrekende onderdelen. De levering van het door u aangeschafte product omvat: • • • • • •

Led-backlight-tv Afstandsbediening (RC1244) incl. 2 batterijen van 1,5 V, type AAA YUV-adapter AV-adapter Voeten incl. schroeven Documentatie

GEVAAR! Verstikkingsgevaar! Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd worden gebruikt. Hierdoor bestaat gevaar voor verstikking!  Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie of plastic zakken, uit de buurt van kinderen.

6

3. Veiligheidsinstructies 3.1. Veilige werking − Controleer het apparaat op schade voordat u het voor het eerst gaat gebruiken. Een defect of beschadigd apparaat NL mag niet in bedrijf worden genomen. − Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en kennis, mits deze personen onder toezicht staan of worden geïnstrueerd in het gebruik van het apparaat zodat zij de daarmee samenhangende gevaren begrijpen. − Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd. GEVAAR! Verstikkingsgevaar! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd worden gebruikt. Hierdoor bestaat gevaar voor verstikking!  Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie of plastic zakken, uit de buurt van kinderen. WAARSCHUWING! Gevaar voor een elektrische schok! Gevaar voor elektrische schok, kortsluiting en brand!  Open nooit de behuizing van de LCD-tv en leid geen voorwerpen via de sleuven en openingen naar binnen in de behuizing van de LCD-tv.

7

WAARSCHUWING! Oververhitting! Brandgevaar! Oververhitting kan leiden tot beschadigingen aan de LCD-tv en brandgevaar veroorzaken!  De sleuven en openingen van het tv-toestel dienen voor de ventilatie. Dek deze openingen niet af met kranten, tafelkleden, gordijnen etc. − Oefen geen druk uit op het display. Het gevaar bestaat dat het glas van het beeldscherm breekt. − De afstandsbediening is uitgerust met een infrarooddiode van klasse 1. Bekijk de led niet met optische apparatuur. VOORZICHTIG! Gevaar voor letsel! Bij een gebroken display bestaat gevaar voor letsel!  Raak het scherm niet met uw vingers of met scherpe voorwerpen aan om beschadigingen te voorkomen.  Trek beschermende handschoenen aan en pak de gebarsten delen in.  Was vervolgens uw handen met zeep omdat niet kan worden uitgesloten dat er chemicaliën zijn vrijgekomen.  Stuur de kapotte onderdelen voor deskundige afvoer naar uw Service Center. − Koppel het apparaat in noodgevallen meteen los van het net en gebruik het pas weer als het door een deskundig persoon of de klantendienst is gecontroleerd. Er is onder andere sprake van een noodsituatie als er bijvoorbeeld rook of ongewone geluiden uit het apparaat komen, als water is binnengedrongen of het als netsnoer of de behuizing beschadigd is.

8

Neem contact op met de klantenservice indien: − het netsnoer geschroeid of beschadigd is − vloeistof in het apparaat is binnengedrongen − het apparaat niet correct functioneert − het apparaat is gevallen of de behuizing beschadigd is − er rook uit het apparaat komt

NL

3.2. Plaats van opstelling − Nieuwe apparaten kunnen gedurende de eerste gebruiksuren soms een typische, onvermijdelijke maar volstrekt ongevaarlijke geur afgeven, die na verloop van tijd steeds minder wordt. Om geuroverlast zoveel mogelijk te beperken adviseren wij om de ruimte regelmatig te ventileren. We hebben er bij de ontwikkeling van dit product voor gezorgd dat we ruim onder de geldende grenswaarden zijn gebleven. − Bescherm uw LCD-tv en alle aangesloten apparatuur tegen vocht en vermijd stof, hitte en direct zonlicht. Als deze instructies niet in acht worden genomen kan dit storingen of schade aan de LCD-tv veroorzaken. − Gebruik het apparaat niet in de buitenlucht. Het apparaat kan door invloeden van buitenaf, zoals regen, sneeuw etc. beschadigd raken. − Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan drup- of spatwater. Plaats geen voorwerpen die met vloeistof zijn gevuld, zoals vazen, op of in de buurt van het apparaat. Deze voorwerpen kunnen omvallen, waarbij de vloeistof de elektrische veiligheid kan aantasten.

9

OPMERKING! Gevaar voor beschadiging! Bij kaarsen en ander open vuur bestaat gevaar voor beschadiging.  Houd kaarsen en ander open vuur altijd uit de buurt van dit product om verpreiding van het vuur te voorkomen. − Zorg voor voldoende vrije ruimte in de wandkast. Houd voor voldoende ventilatie rondom het apparaat een minimale afstand aan van 10 cm. − Vermijd verblinding, reflecties en te sterke licht/donker contrasten om uw ogen niet te veel te belasten. − De optimale kijkafstand bedraagt 3 maal de beeldschermdiagonaal. GEVAAR! Gevaar voor letsel! Levensgevaar! Plaats uw tv-toestel uitsluitend op een stabiele ondergrond. Omvallende televisietoestellen kunnen tot ernstige verwondingen of de dood leiden. Veel letsel, vooral bij kinderen, kan worden voorkomen door de volgende veiligheidsmaatregelen te nemen.  Plaats alle onderdelen op een stabiele, vlakke en trillingsvrije ondergrond om te voorkomen dat het tv-toestel valt. − Gebruik uitsluitend de met het tv-toestel meegeleverde voetjes en schroeven. − Gebruik uitsluitend meubels waarbij veilig gebruik van het tv-toestel is gewaarborgd. − Let erop dat het tv-toestel niet over de randen van het meubel uitsteekt.

10

− Plaats het tv-toestel niet op hogere of hoge meubelen, zoals hangkasten of schappen zonder zowel het meubel als het tv-toestel veilig en stabiel te bevestigen. − Leg geen dekens of iets dergelijks onder het tv-toestel om een veilige opstelling te waarborgen. NL − Wijs kinderen op de gevaren die ontstaan door op meubels te klimmen als zij proberen bij het tv-toestel of de bedieningselementen te komen. Als u uw tv-toestel opbergt of verplaatst, moeten de bovengenoemde veiligheidsmaatregelen eveneens in acht worden genomen.

3.3. Reparatie − Laat de reparatie van uw LCD-tv uitsluitend over aan gekwalificeerd personeel. − Indien reparatie is vereist, neem dan uitsluitend contact op met een van onze geautoriseerde servicepartners. − Zorg ervoor dat uitsluitend gebruik wordt gemaakt van onderdelen die door de fabrikant zijn goedgekeurd. Bij gebruik van ongeschikte onderdelen kan het toestel beschadigd raken of kan er brandgevaar ontstaan.

3.4. Omgevingstemperatuur − Het apparaat kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van +5 °C tot +35 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 20 % tot 85 % (niet-condenserend). − Uitgeschakeld kan de LCD-tv worden opgeslagen bij een temperatuur van -20 °C tot +60 °C. − Zorg voor een afstand van minimaal één meter tussen het apparaat en hoogfrequente en magnetische storingsbronnen (televisietoestel, luidsprekerboxen, mobiele telefoon etc.) om storingen in de werking te vermijden. − Trek tijdens een onweer of als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt de stekker uit het stopcontact en de antennekabel uit de antenneaansluiting. 11

OPMERKING! Gevaar voor beschadiging! Bij grote schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid kan zich door condensatie vocht verzamelen in de LCD-tv, waardoor een elektrische kortsluiting kan ontstaan.  Wacht na vervoer van de LCD-tv met inschakelen totdat het apparaat zich aan de omgevingstemperatuur heeft aangepast.

3.5. Veiligheid bij het aansluiten 3.5.1. Voeding

− Ook wanneer het toestel is uitgeschakeld staan er onderdelen onder spanning. Onderbreek de stroomvoorziening van uw LCD-tv of schakel alle spanning uit door het apparaat los te koppelen van het voedingsnet. Trek hiertoe de stekker uit het stopcontact. WAARSCHUWING! Gevaar voor een elektrische schok! Bij een geopende behuizing bestaat levensgevaar door een elektrische schok!  De behuizing van het apparaat mag niet worden geopend. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden of gerepareerd. − Sluit de LCD-tv alleen aan op een geaard stopcontact van 220-240 V ~ 50 Hz. Als u niet zeker bent van de netspanning op de plaats van installatie kunt u contact opnemen met uw energieleverancier. − Het stopcontact moet steeds gemakkelijk bereikbaar zijn om de netstekker in een noodsituatie snel uit het stopcontact te kunnen trekken. 12

− Onderbreek de stroomvoorziening van uw LCD-tv door de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen. − Wij adviseren om in verband met extra veiligheid gebruik te maken van een overspanningsbeveiliging, zodat uw LCD-tv beschermd is tegen beschadiging door spanningsNL pieken of blikseminslag op het elektriciteitsnet. − Leg de kabels zo neer dat niemand erop kan trappen of erover kan struikelen. − Plaats geen voorwerpen op de kabels omdat deze daardoor beschadigd kunnen raken. − Raak de stekker niet aan met natte handen. − Pak de stekker steeds bij de behuizing vast en trek deze nooit aan de kabel uit het stopcontact. − Houd er rekening mee dat het tv-toestelook in stand-bybedrijf stroom verbruikt (zie hiertoe het stroomverbruik bij stand-by in het hoofdstuk “Productgegevensblad”). Alle multimedia-apparatuur die op de bijbehorende aansluitingen van het tv-toestel is aangesloten, moet voldoen aan de eisen van de laagspanningsrichtlijn.

3.6. Omgang met batterijen WAARSCHUWING! Gevaar voor explosie! Batterijen kunnen brandbare stoffen bevatten en leeglopen, heet worden, gezondheid of zelfs exploderen.  Vermijd onoordeelkundige behandeling om schade aan uw apparaat en uw gezondheid te vermijden. De volgende adviezen moeten absoluut in acht worden genomen: − Houd batterijen uit de buurt van kinderen. Bij inslikken van batterijen neemt u onmiddellijk contact op met de huisarts. − Laad batterijen nooit op (tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan). 13

− Ontlaad de batterijen nooit door een hoge vermogensafgifte. − Sluit batterijen nooit kort. − Stel batterijen nooit bloot aan overmatige warmte zoals direct zonlicht, vuur etc.! − Demonteer of vervorm de batterijen niet. U kunt gewond raken aan handen of vingers of batterijvloeistof kan in contact komen met ogen of huid. Als dit toch gebeurt, spoelt u de plekken overvloedig met schoon water en neem u meteen contact op met de huisarts. − Vermijd harde stoten en schokken. − De polariteit mag niet worden verwisseld. − Let erop dat de plus- (+) en minpool (-) correct zijn geplaatst om kortsluiting te vermijden. − Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende typen door elkaar. Dit kan storingen in het apparaat veroorzaken. Daarnaast zou de minder goede batterij te sterk worden ontladen. − Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het apparaat. − Verwijder de batterijen uit het apparaat als u het langere tijd niet gebruikt. − Vervang alle lege batterijen in een apparaat tegelijk door nieuwe batterijen van hetzelfde type. − Isoleer de contactpunten van de batterijen met een stuk plakband als u batterijen wilt opslaan of afvoeren. − Maak de contactpunten van het apparaat en de nieuwe batterijen zo nodig eerst schoon. − Draag beschermende handschoenen als de batterijen zijn leeggelopen en maak de contactpunten zorgvuldig schoon.

14

4. Conformiteitsinformatie van de EU Hiermee verklaart MEDION AG dat dit apparaat voldoet aan de basiseisen en andere relevante voorschriften: • RE-richtlijn 2014/53/EU • Ecodesign-richtlijn 2009/125/EG • RoHS-richtlijn 2011/65/EU De volledige conformiteitsverklaring van de EU kan worden gedownload via www. medion.com/conformity.

4.1. DVD-speler (optioneel) De DVD-speler is een Klasse 1 laserproduct. Het toestel is voorzien van een veiligheidssysteem dat bij normaal gebruik het vrijkomen van gevaarlijke laserstraling voorkomt. Om oogletsel te voorkomen, mag het veiligheidssysteem van het toestel nooit beschadigd of veranderd worden.

15

NL

5. Overzicht van het toestel 5.1. Voorkant MD21636 / MD21637:

8

9

1

2

4

3

5

6

MD31501 / MD31502:

7

16

8

9

7

MD31503: 902.7169

NL

9

6

5

4

3

7

8

MD31504:

3

4 5 6 7

9

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

8

E J E C T : Dvd: uitwerptoets (MD 21637) P L AY : Dvd: afspelen starten/de weergave onderbreken (MD 21637) V O L + / V O L  : het volume instellen of door het menu navigeren C H + / C H  : een programma kiezen of door het menu navigeren M E N U : het beeldschermmenu oproepen om de instellingen van het toestel te wijzigen S O U R C E : signaalbron wijzigen : Stand-by toets: toestel inschakelen of op stand-by zetten.

17

8)

9)

Statuslampje: licht oranje op als het toestel zich in de modus Stand-by bevindt. Licht blauw op als het toestel is ingeschakeld. Infraroodsensor: ontvanger voor de infraroodsignalen van de afstandsbediening. Lcd-beeldscherm

5.2. Achterkant

1

DC 5V Max. 500mA

USB (2.0)

Headphone out

16

2

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

18

13

12

RF

HDMI1 ARC/CEC

11

10

9

MINI YPbPr MINI AV

SPDIF COAX OUT

14

SCART

LNB IN DC13V/18V 400mA Max.

5 6

HDMI3 CEC PC

PC AUDIO IN

3 4

7

HDMI2 CEC

Common Interface

15

8

H E A D P H O N E O U T : aansluiting voor een hoofdtelefoon met een 3,5 mm klinkstekker USB2.0 DC 5V , Max. 5 0 0 mA: USB-aansluiting voor het aansluiten van een extern opslagmedium voor mediaweergave. C O M M O N I N T E R FA C E  C I +  : inschuifvak voor het gebruik van kaarten voor betaal-tv M I N I Y P B P R : YPbPr-componentingang (met behulp van de meegeleverde tulpadapter) M I N I A V : audio-/video-ingang (met behulp van de meegeleverde tulpadapter) S P D I F C O A X O U T : digitale audio-uitgang (coaxiaal) H D M I 3 : HDMI-aansluiting voor apparaten met HDMI-uitgang (HDMI 3 kan worden gebruikt voor CEC) H D M I 2 : HDMI-aansluiting voor apparaten met HDMI-uitgang (HDMI 2 kan worden gebruikt voor CEC) H D M I 1 : HDMI-aansluiting voor apparaten met HDMI-uitgang (HDMI 1 kan worden gebruikt voor CEC/ARC) R F : Antenneaansluiting (DVB-T/DVB-T2/DVB-C/analoog)

11) 12) 13) 14) 15) 16)

LNB IN DC 13V/18V 4 0 0 mA Max.: voor het aansluiten van de schotel (satelliet). S C A R T : SCART-aansluiting (ingang) P C A U D I O : audio-aansluiting voor weergave van het geluid van de pc. P C : aansluiting voor het aansluiten van een pc DVD-speler (optioneel) Bevestigingsgaten voor een wandhouder De wandmontage van het tv-toestel mag niet meer dan 2 m bedragen.

NL

5.3. Afstandsbediening 1 29

2

28

3 D.MENU

TITLE

GOTO

ANGLE

27 REVEAL

26

23 21

25 24

PROGRAM

INTRO

D.DISP

SUB.T

INDEX

REPEAT

A-B

LANG

ZOOM

AUDIO

SIZE

4 5

6

22

8

20

10

19

11

18 17

12

7 9

16

13

15

14

19

1

Lampje om het indrukken van een toets te bevestigen.

2

P.MODE GOTO

3 4

Beeldmodus selecteren Dvd: Voor het kiezen van het gewenste fragment op een dvd (optioneel) POWER, voor in- en uitschakelen van de lcd-tv (stand-by modus in-/uitschakelen).

MEDIA ANGLE

Mediabrowser openen Dvd: Camerapositie (zichthoek) in de dvd-weergave selecteren (optioneel)

5

REVEAL

Teletekst: verborgen tekst weergeven

6

AUDIO LANG

ATV: geluidsnorm Stereo/Mono instellen. DTV/Satellit: audiotalen selecteren. Dvd: taal selecteren (optioneel)

7

SIZE

ZOOM

Beeldformaat wijzigen Teletekst: 1x indrukken: bovenste helft vergroten 2x indrukken: onderste helft vergroten Dvd: zoomfunctie bij dvd-speler (optioneel)

8

SLEEP

Automatische uitschakelfunctie instellen

9

FAV

Lijst met voorkeurzenders oproepen.

10

EPG

DVB-T/DVB-C: digitale programmagids (afhankelijk van de zender)

11

SOURCE

Ingangssignaal van aangesloten apparaten selecteren Volume verhogen (+) of verlagen (-).

12 13

Cijfertoetsen

TV: Zenderkeuze, teletekst: Paginakeuze

EJECT

Vorige televisiezender instellen Dvd: uitwerptoets (optioneel)

D.SETUP

Teletekst oproepen; 2x indrukken: teletekstpagina transparant; 3x indrukken: sluiten Dvd: het menu openen (optioneel)

14 15

20

16

NavigatietoetsenIn het menu omhoog. Teletekst: de volgende pagina selecteren.In het menu omlaag. Teletekst: de vorige pagina selecteren.In het menu naar links. Teletekst: subpagina oproepen.In het menu naar rechts. Teletekst: subpagina oproepen.

17

OK

In bepaalde menu's de keuze bevestigen. Wordt ook gebruikt voor het openen van de zenderlijst.

18

P+/-

Zenderkeuzetoetsen

19

EXIT

Menu verlaten

20

MENU

Menu openen en sluiten

21

TV/RADIO

DTV/Satelliet: omschakelen tussen tv- en radiozenders

22

INFO

Voor het weergeven van informatie zoals het programmanummer en het beeldformaat

23

INDEX D.DISP

Teletekst: hoofdpagina openen Dvd: geeft informatie over de geplaatste dvd aan, zoals hoofdstuk, verstreken tijd etc. (optioneel)

24

25

NL

SUB.T

Teletekst: subpagina openen DTV/Satelliet/Mediabrowser: Ondertiteling Dvd: Ondertitelingsfunctie bij dvd-speler (optioneel)

Gekleurde toetsen

Rood [PROGRAM]

voor gebruik in bepaalde menu's Dvd: afspeellijst van de dvd-speler programmeren (optioneel)

GROEN [INTRO]

voor gebruik in bepaalde menu's Geen functie

GEEL [REPEAT]

voor gebruik in bepaalde menu's Mediabrowser: Herhaling Dvd: weergavemodus instellen (optioneel)

BLAUW [A-B]

voor gebruik in bepaalde menu's Mediabrowser: Herhaling A-B Dvd: AB-herhaling instellen (optioneel)

21

26

Toetsen voor bediening van de mediabrowser / DVD (optioneel)Snel terugspoelen



Afspelen starten/de weergave onderbrekenSnel doorspoelenVorige titel/vorig hoofdstukWeergave stoppenVolgende titel/volgend hoofdstukGeen functie

27

Geen functie

28

Geluid uitschakelen

29

S.MODE D.MENU

Geluidsmodus kiezen Dvd: dvd-menu openen en sluiten (optioneel)

6. Ingebruikname Lees zorgvuldig het hoofdstuk „Veiligheidsadviezen“ voordat u het toestel in gebruik neemt.

6.1. Uitpakken • •

• • •

Kies vóór het uitpakken een geschikte plaats om het apparaat op te stellen. Open de doos zeer zorgvuldig om mogelijke schade aan het apparaat te voorkomen. Wanneer een mes met een te lang lemmet wordt gebruikt om de doos te openen kan het apparaat worden beschadigd. Verwijder alle verpakkingsmateriaal. In de verpakking bevinden zich verschillende kleine onderdelen (batterijen, etc.). Houd deze uit de buurt van kinderen. Er bestaat gevaar voor inslikken. Bewaar het verpakkingsmateriaal goed en gebruik alleen dit om de televisie te vervoeren.

GEVAAR! Verstikkingsgevaar! Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd worden gebruikt. Hierdoor bestaat gevaar voor verstikking!  Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie of plastic zakken, uit de buurt van kinderen.

22

6.2. Montage Bevestig de voet zoals afgebeeld op de onderstaande afbeelding. Voer deze stap uit voordat u de lcd-tv aansluit. MD21636 / MD21637 / MD31503 / MD31504:

NL

4 x ST4 x 14 MD 30032 : 4 x ST4 x 12

MD31501 / MD31502:

23

6.3. Batterijen in de afstandsbediening plaatsen  Verwijder het deksel van het batterijvak aan de achterkant van de afstandsbediening.  Plaats twee LR03 / AAA-batterijen van 1,5V in het batterijvak van de afstandsbediening. Let op de polariteit van de batterijen (deze is op de bodem van het batterijvak aangegeven).  Sluit het batterijvak.

OPMERKING! Gevaar voor beschadiging! De afstandsbediening zou door lekkende batterijen beschadigd kunnen raken als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt!  Haal de batterijen uit de afstandsbediening als het toestel langere tijd niet wordt gebruikt.

24

6.4. Antenne aansluiten Uw lcd-tv ondersteunt verschillende antennesignalen. Via de aansluiting met de aanduiding R F kunt u als volgt beeldsignalen doorgeven: • via analoge kabel/analoge huisantenne, • via een DVB-T/DVB-T21-antenne of • via een DVB-C1-aansluiting  Sluit een antennekabel aan tussen huisantenne/analoge kabelaansluiting, DVB-T-antenne of DVB-C-aansluiting en de antenneaansluiting van de lcd-tv. Op de aansluiting met de aanduiding L N B I N heeft u bovendien de mogelijkheid om een digitale satellietinstallatie aan te sluiten.  Schroef de F-stekker van een coaxiale antennekabel vast op de aansluiting op de lcd-tv. Om gecodeerde of betaaltelevisie te kunnen ontvangen moet u een daarvoor benodigde kaart gebruiken. Hiertoe plaatst u een (in de handel verkrijgbare) CAM-module in de aansluiting links op het toestel (C O M  M O N I N T E R F A C E ). Plaats vervolgens de kaart van uw aanbieder in de CAM-module.

6.5. Common Interface Als u betaalzenders wilt bekijken, dient u zich vooraf bij de resp. aanbieders aan te melden. Na de aanmelding ontvangt u van de aanbieder een CAM-module (Conditional Access Module) en een speciale kaart. Raadpleeg de documentatie bij de module voor meer Informatie over de instellingen. Installeer de CI-componenten als volgt in uw televisie:  Plaats eerst de CAM-module in de sleuf op de zijkant van de lcd-tv. Plaats vervolgens de kaart.  Sluit de televisie aan op de voeding, schakel het toestel in en wacht enkele ogenblikken tot de kaart wordt herkend. U mag de CI+-module uitsluitend insteken of uitnemen als het toestel op stand-by staat of van de netvoeding is losgekoppeld. De CAM-module kan uitsluitend in de juiste positie worden ingestoken. De CAM-module of het tv-toestel kunnen beschadigd raken wanneer u de CAM-module met te veel kracht probeert in te steken.

1

Alleen wanneer deze service in uw regio beschikbaar is.

25

NL

6.6. Voeding aansluiten  Steek de stekker van het apparaat in een goed bereikbaar stopcontact 220 - 240 V ~ 50 Hz. De stand-by modus wordt geactiveerd en het lampje aan de voorkant gaat blauw branden.

6.7. De lcd-tv in- en uitschakelen  Zodra u de netstekker in het stopcontact steekt, staat het apparaat op stand-by.  Om het apparaat in te schakelen, drukt u − op de afstandsbediening: op de Stand-by/Aan toets ; − op het apparaat: op de toets / multifunctionele schakelaar .  Met de Stand-by/Aan toets op de afstandsbediening kunt u het apparaat in stand-by zetten. Het apparaat wordt uitgeschakeld, maar verbruikt nog wel stroom. Als er geen ingangssignaal is, wordt het apparaat na vijf minuten automatisch op stand-by gezet. Op het scherm wordt tot dan een aftellende timer weergegeven. Deze functie is niet bij alle bronnen beschikbaar.

6.8. Zenders zoeken na de eerste inschakeling Wanneer u het toestel voor het eerst inschakelt, wordt u door de EERSTE KEER IN STALLEREN geleid.

Eerste keer installeren OSD taal Land

Nederlands Nederland OK

Menu-item OSD TAAL LAND

Automatisch afstemmen

Instelling Kies met behulp van de navigatietoetsen de menutaal (OSD). Kies met behulp van de navigatietoetsen het gewenste land.

 Nadat u alle instellingen heeft uitgevoerd, drukt u op O K .

26

6.8.1. Kabel en antenne Afstelling Instellen Type afstemming

DTV

Digitaal Type

DVB-C

Scannen Type Netwerk ID

Netwerk Scannen Auto

Frequentie Symboolsnelheid Sorteren op LCN

MENU

Menu-item

TYPE AFSTEMMING

DIGITAAL TYPE

NL

Auto Auto Aan

Terug

OK

Start

Instelling Kies met behulp van de navigatietoetsen het type ontvangst: • ATV+DTV (zoeken naar digitale en analoge tv-zenders); • ATV (zoeken naar analoge tv-zenders); • DTV (zoeken naar digitale tv-zenders) Kies met behulp van de navigatietoetsen het type aansluiting (DVBT, DVBC of SATELLIET).

SCANNEN TYPE (alleen in de modus DVB-C)

Zoekmodus instellen. Laat deze instelling op NET WERK SCANNEN of VOL staan wanneer u geen speciale opties wilt instellen.

NETWERK ID (alleen in de modus DVB-C)

Netwerk-ID instellen. De standaardinstelling is AUTO.

FREQUENTIE (alleen in de modus DVB-C)

Frequentie instellen. De standaardinstelling is AUTO. Alleen actief wanneer bij de zoekmodus de optie NETZWERKSUCHE is gekozen.

SYMBOOLSNELHEID (alleen in de modus DVB-C)

Baudsnelheid instellen.

SORTEREN OP LCN

Logical Channel Numbering: kies de instelling AAN wanneer de zenders aan de hand van een vooraf ingestelde zenderlijst moeten worden gesorteerd (voor zover beschikbaar gesteld door de aanbieder van het programma).

 Nadat u alle instellingen heeft uitgevoerd, drukt u op O K . Vervolgens wordt het zoeken naar de zenders gestart. 27

6.8.2. Satelliet Afstelling Instellen Type afstemming Digitaal Type Satelliet Scanmodus Kanaaltype Service Type Load Presetlist Satelliet configuratie MENU

Terug

DTV Satelliet 01 HOTBIRD 6,7A,8 Netwerk Gratis+Gecodeerd Alle OK OK OK

Start

Menu-item

Instelling

TYPE AFSTEMMING

In de satellietmodus kunnen hier geen instellingen worden uitgevoerd.

DIGITAAL TYPE

Kies met behulp van de navigatietoetsen het type aansluiting (DVBT, DVBC of SATELLIET).

SATELLIET

Kies de satelliet waarvoor het zoeken moet worden gestart.

SCANMODUS

Zoekmodus instellen. STANDAARD: zoeken naar de gewenste satelliet wordt uitgevoerd aan de hand van de voor deze satelliet opgeslagen transponderlijst. Dit neemt enige tijd in beslag. NETWERK: Zoeken via het netwerk activeren/deactiveren. BLIND SCANNEN: De gekozen satelliet wordt volledig doorzocht. Hierbij wordt ook gezocht naar nieuwe transponders die niet in de transponderlijst zijn opgenomen. Bij volledig zoeken wordt tweemaal gezocht. Bij de eerste keer worden de transponders op de satelliet vastgesteld, vervolgens worden de zenders gezocht. Volledig zoeken neemt de meeste tijd in beslag.

KANAALTYPE

Stel in naar welk soort kanalen u wilt zoeken: GRA TIS (vrij te ontvangen kanalen), GECODEERD (gecodeerde kanalen) of GRATIS+GECODEERD (vrij te ontvangen en gecodeerde kanalen).

28

Menu-item

Instelling

SERVICE TYPE

Zendertype kiezen. DTV: zoeken naar digitale tv-zenders. RADIO: zoeken naar digitale radiozenders. ALLE: zoeken naar digitale tv- en radiozenders.

LAAD DE PRESETLIJST

De vooraf ingestelde zenderlijst voor de satelliet Astra 19.2E wordt geladen. Deze zoekmodus neemt de minste tijd in beslag. Selecteer JA om de zenderlijst te laden. Selecteer NEE om het zoeken naar de zenders te starten.

SATELLIET CONFIGURATIE

Hier kunt u dezelfde instellingen uitvoeren als in het menu KANAAL > SATELLIET CONFIGURA TIE.

 Nadat u alle instellingen heeft uitgevoerd, drukt u op O K . Vervolgens wordt het zoeken naar de zenders gestart. Automatische afstemmingsstatus TV

:

0 Programma

DTV Radio Geg...

: : :

0 Programma 0 Programma 0 Programma

10892 MHz

ASTRA 1H,1KR,1...

Druk op MENU toets om te verlaten

Vervolgens wordt één voor één naar de verschillende typen uitzendingen gezocht. Wacht tot dit proces voltooid is. Met de toets M E N U kunt u het zoeken voortijdig annuleren. De hier beschreven eerste installatie komt overeen met de optie EERSTE KEER INSTALLEREN in het menu CONFIGURATIE.

29

NL

7. Multimedia-aansluitingen 7.1. Gebruik van de multimedia-aansluitingen LET OP! Gevaar voor beschadiging! Onjuiste bediening kan tot beschadiging van de gebruikte apparaten leiden.  Lees voordat u kabels aansluit en de apparatuur in gebruik neemt, ook de handleidingen van de aan te sluiten apparaten door. LET OP! Gevaar voor beschadiging! Als stekkers verkeerd in de aansluitingen worden gesloten, kan dit tot beschadiging van de contacten leiden.  Let erop dat de stekkers en de bijbehorende aansluitingen exact in elkaar passen om schade aan de contacten te vermijden. Door de specifieke vorm van de contacten kan de stekker maar op één manier in de aansluiting worden gestoken. 7.1.1. Scart De Scart-aansluiting vereenvoudigt de aansluiting van verschillende videoapparaten omdat beeld- en geluidssignalen via één meerpolige stekker worden in- en uitgevoerd. Gebruik hiervoor een in de handel verkrijgbare Scart-kabel.  Verbind de Scart-in- en -uitgang van de gebruikte apparaten met een Scart-kabel.

7.1.2. AV De AV-overdracht (Composite) werkt via drie tulpaansluitingen, waarbij één het videosignaal (geel) en twee het stereo audiosignaal (rood/wit) doorgeven. Gebruik hiervoor een in de handel verkrijgbare AV-kabel.  Verbind de AV-in- en -uitgang van de apparaten met een AV-kabel.  Als aangesloten apparaten over AV-aansluitingen met ministekker beschikken, gebruikt u een passende AV-adapter (3x tulp > ministekker) (optioneel).

30

7.1.3. YPbPr De YPbPr-overdracht (Component) werkt via vijf tulpaansluitingen, waarbij drie aansluitingen het videosignaal (rood/blauw/groen) en de overige twee aansluitingen het stereo audiosignaal (rood/wit) doorgeven. Gebruik hiervoor een in de handel verkrijgbare YPbPr-kabel.  Verbind de YPbPr-in- en -uitgang van de gebruikte apparaten met een YPbPr-kabel.  Als aangesloten apparaten over YPbPr-aansluitingen met ministekker beschikken, gebruikt u een geschikte YPbPr-adapter (5x tulp > ministekker) (optioneel).

7.1.4. HDMI HDMI (High Definition Multimedia Interface) is een interface voor digitale beeld- en geluidsoverdracht. Deze overdracht levert de beste beeld- en geluidskwaliteit en kan vanaf versie 2.0 ook Ultra HD-resolutie weergeven. Gebruik hiervoor een in de handel verkrijgbare HDMI-kabel.  Verbind de HDMI-aansluitingen van de gebruikte apparaten met een HDMI-kabel.

7.1.5. HDMI ARC Wanneer u een tv-toestel als signaalontvanger EN signaalbron wilt gebruiken (voor overdracht van het geluidssignaal naar een audio-ontvanger), moet u een HDMI-aansluiting met ARC (Audio Return Channel) gebruiken. De HDMI-verbinding met het tv-apparaat werkt dan in beide richtingen. Het is mogelijk om van een videoapparaat ontvangen beeld- en geluidssignalen en bovendien het geluidssignaal van het tv-toestel via het Audio Return Channel naar de audio-ontvanger te sturen.  Verbind het videoapparaat (bv. een BlueRay-speler) via HDMI met de audio-ontvanger.  Verbind de audio-ontvanger via HDMI/ARC met het tv-toestel.  Let erop dat de luidsprekerregeling van het tv-toestel via de externe versterker is geleid.

7.1.6. HDMI CEC Als u verschillende apparaten via HDMI-aansluitingen die CEC ondersteunen met elkaar verbindt, kunt u bepaalde functies van het volledige HDMI-netwerk met één afstandsbediening bedienen (bv. stand-by of opnamefuncties):  Verbind alle apparaten via HDMI-aansluitingen die CEC ondersteunen met HDMI-kabels.  Let erop dat de CEC-functies voor alle aansluitingen zijn geactiveerd en dat alle apparaten op de juiste manier in het netwerk worden opgenomen.

31

NL

7.1.7. USB Via een USB-aansluiting kunt u opslagmedia zoals USB-sticks of externe harde schijven aansluiten en lezen. Gebruik hiervoor een geschikte USB-kabel. Wanneer er een geschikte USB-kabel wordt meegeleverd, maakt u hier gebruik van (bv. bij harde schijven).  Verbind de USB-aansluitingen van de apparaten met een geschikte USB-kabel. Gebruik indien mogelijk geen USB-verlengkabel omdat dit, afhankelijk van de spanning, tot problemen kan leiden.

7.1.8. SPDIF SPDIF (Sony®/Phillips Digital Interface) is een interface voor de overdracht van digitale stereo- of meerkanaals-audiosignalen tussen verschillende apparaten. Gewoonlijk wordt het digitale audiosignaal via een coax- (tulp) of optische aansluiting doorgegeven. Gebruik hiervoor een geschikte, in de handel verkrijgbare kabel.  Verbind de SPDIF-aansluitingen van de gebruikte apparaten met een geschikte SPDIF-kabel.

7.1.9. VGA (pc) Via de VGA-aansluiting kunt u een pc met een beeldscherm/tv-toestel verbinden om het beeldsignaal door te geven. Gebruik hiervoor een in de handel verkrijgbare VGA-kabel.  Verbind de VGA-aansluitingen van de gebruikte apparaten met een VGA-kabel.

7.1.10. VGA Audio Wanneer u via de VGA-aansluiting een pc met een beeldscherm/tv-toestel heeft verbonden, kan via de VGA Audio-aansluiting ook het geluid worden doorgegeven. Gebruik hiervoor een in de handel verkrijgbare kabel met stereo ministekkers.  Verbind de VGA Audio-aansluitingen van de gebruikte apparaten met ehulp van de stereo ministekkers.

7.1.11. LAN U heeft de mogelijkheid om het apparaat via de LAN-aansluiting met internet te verbinden en zo online inhoud (bv. streamingsservices) via het apparaat weer te geven.  Verbind de LAN-aansluitingen van de gebruikte apparaten met een netwerkkabel (Ethernet-kabel).  Voer alle noodzakelijke netwerkinstellingen op de apparaten uit.

32

7.1.12. Headphones Out De hoofdtelefoonaansluiting dient voor aansluiting van een hoofdtelefoon met stereo miniklinkstekker.  Verbind de hoofdtelefoon met de stereo miniklinkstekker van het apparaat. Bij bepaalde apparaten wordt vervolgens het geluid van de luidsprekers uitgeschakeld.  Wanneer dit niet het geval is, voert u de noodzakelijke instellingen in het geluidsmenu uit om luidspreker- en hoofdtelefoonsignaal op elkaar af te stemmen.

WAARSCHUWING! Gevaar voor gehoorbeschadiging! Om een mogelijke beschadiging van het hoorvermogen te voorkomen, moet u gedurende langere tijd luisteren op een hoog volume voorkomen.  Stel het volume vóór de weergave in op de laagste stand.  Start de weergave en verhoog het volume tot het niveau dat u aangenaam vindt.

33

NL

8. Bediening 8.1. Zenderselectie  U kunt een zender kiezen door op een van de toetsen C H + /  (op het toestel) of op P + /  (op de afstandsbediening) te drukken of door de zender rechtstreeks via een cijfertoets te kiezen. Voer getallen van twee of drie cijfers meteen na elkaar in.  Met de toets kiest u de als laatste weergegeven zender.

8.2. Geluidsinstellingen  Met de volumetoetsen (op de afstandsbediening) of op V O L + /  (op het toestel) zet u het geluid harder of zachter.  U kunt het geluid helemaal uitschakelen en opnieuw inschakelen met de toets (Geluid uitschakelen).  Met de toets A U D I O kunt u de beschikbare talen voor het geluid (Ton Kanäle) kiezen. Indien het huidige programma de DUAL-modus ondersteunt (bijvoorbeeld bij tweetalige uitzendingen), kunt u de DUAL-modus selecteren.  Met de toets S.MODE selecteert u een van de geluidsmodi: STANDAARD, MU ZIEK, FILM, SPORT, PERSOONLIJK. De instelling PERSOONLIJK wordt via het menu GELUID > GELUIDSMODUS vastgelegd.

8.3. Beeldinstellingen  Met de toets P. M O D E selecteert u een van de beeldmodi: DYNAMISCH, STANDAARD, MILD, PERSOONLIJK. De instelling PERSOONLIJK wordt via het menu BEED > BEELDMODUS vastgelegd.  Afhankelijk van het programma wordt het beeld in 4:3 of 16:9 uitgezonden. Het beeldformaat kan met de toets S I Z E worden aangepast: AUTOMATISCH (niet beschikbaar bij ATV) Het weergegeven formaat wordt automatisch ingesteld op het ingangssignaal. 4:3 Voor de onvervormde weergave van het beeld in 4:3-formaat. 16:9 Voor de onvervormde weergave van het beeld in 16:9-formaat.

34

ZOOM 1 In stap 1 wordt het beeld in alle richtingen vergroot weergegeven. ZOOM 2 In stap 2 wordt het beeld in alle richtingen verder vergroot.

NL

1:1 (Alleen bij HDMI): de foto wordt pixel voor pixel weergegeven. Deze instelling van de beeldformaten kunt u ook wijzigen in het menu CONFIGU RATIE > BEELDFORMAAT. Houd er rekening mee dat, afhankelijk van de ingestelde beeldbron, mogelijk niet alle beeldformaten beschikbaar zijn.

8.4. Programma-informatie weergeven  Druk op de toets I N F O om informatie over het huidige programma weer te geven.  Met de navigatietoetsen  kunt u nu door de programma-informatie bladeren.

8.5. Lijsten met voorkeurzenders openen In het menu KANAAL > PROGRAMMA BEWERKEN kunt u de afzonderlijke zenders opnemen in een lijst met voorkeurzenders (favorieten).  Open het menu met de toets M E N U .  Kies in het menu KANAAL de optie PROGRAMMA BEWERKEN en bevestig de keuze met O K .  Kies met de navigatietoetsen  de gewenste zender en druk op de toets F A V om deze zender in de voorkeurslijst op te nemen.  Druk vervolgens op de toets E X I T (of meerdere keren op de toets M E N U ) om het menu te verlaten.  Als u tijdens het gebruik van de televisie nu op de toets F A V drukt, wordt de favorietenlijst geopend, waarin de eerder geselecteerde kanalen worden weergegeven.

35

Favorietenlijst 01 ----

T

DTV

04 ----

T

DTV

05 ----

T

DTV

07 ----

T

DTV

21 ----

T

DTV

CH+/CH-

Pag. Omh./Omlaag 1/1

OK

Selecteer

 Kies met de navigatietoetsen  een zender en open deze met O K .  Met de toetsen P + / P  kan de favorietenlijst in stappen van 10 worden doorlopen.

8.6. Bron kiezen  Met de toets S O U R C E (op de afstandsbediening of op het toestel) kunt u de lijst met bronnen oproepen. SATELLIET: DTV: ATV: AV: PC: SCART: COMPONENT: HDMI1: HDMI2: HDMI3: MEDIA:

Digitaal signaal via de satelliet Digitale tv (digitale kabelaansluiting, DVB-T, DVB-T2 HD) Analoge tv (analoge kabelaansluiting) Audio/Video ingang aan de zijkant van het toestel met behulp van een adapter (AV) apparaat aangesloten op de pc-ingang Apparaat aangesloten op de SCART-aansluiting Apparaat aangesloten op de YPBPR-ingang met behulp van een adapter (YUV) HDMI-ingang HDMI-ingang HDMI-ingang Mediaspeler

 Met de navigatietoetsen  gaat u naar de gewenste signaalbron.  Bevestig uw keuze met de toets O K .

36

9. Teletekst Teletekst is een gratis service, die door de meeste televisiestations wordt uitgezonden en actuele informatie zoals nieuws, weer, televisieprogramma's, aandelenkoersen, ondertiteling en andere onderwerpen biedt.

9.1. Teletekst bedienen Uw afstandsbediening beschikt over speciale teleteksttoetsen voor het bedienen van teletekst.  Kies een televisiezender die teletekst uitzendt.  Druk eenmaal op de toets om de hoofd-/indexpagina van teletekst weer te geven.  Druk op de toets om teletekst transparant weer te geven (het televisiebeeld is dan op de achtergrond zichtbaar).  Druk opnieuw op de toets om terug te gaan naar de TV-modus.

9.2. Pagina kiezen  Voer met de cijfertoetsen het nummer van de gewenste teletekstpagina in. Dit nummer bestaat altijd uit drie cijfers. Het nummer van de gekozen pagina wordt in de linkerbovenhoek van het beeldscherm weergegeven. De paginateller zoekt zolang totdat de gekozen pagina is gevonden.  Met de navigatietoetsen  bladert u vooruit en achteruit door de teletekstpagina's.

9.2.1. Gekleurde toetsen Als onder aan het scherm tekst in kleur wordt weergegeven, kunt u de bijbehorende inhoud direct oproepen door op de bijbehorende gekleurde toetsen ROOD [PROGRAM], GROEN [INTRO], GEEL [REPEAT] en BLAUW [A-B] te drukken.

9.2.2. SUB.T ( ) Sommige teletekstpagina's bevatten subpagina's. Onder aan het scherm wordt dan bv. 1/3 weergegeven. De subpagina's worden met tussenpozen van circa een halve minuut na elkaar weergegeven. U kunt de subpagina's ook zelf oproepen door op de toets te drukken. Met behulp van de navigatietoetsen  kunt u door de subpagina's bladeren.

37

NL

9.3. Handige mogelijkheden met teletekst 9.3.1. INDEX  Met de toets INDEX kiest u de hoofdpagina van teletekst.

9.3.2. REVEAL  U kunt verborgen informatie, zoals de oplossing van raadsels, puzzels of een quiz weergeven door eenmaal op de toets REVEAL te drukken.  Als u opnieuw op de toets REVEAL drukt, worden de antwoorden weer verborgen.

9.3.3. SIZE Met deze functie wordt de teletekstinformatie in dubbel formaat weergegeven.  Druk op de toets SIZE om de bovenste helft van de pagina vergroot weer te geven.  Druk nogmaals op de toets SIZE om de onderste helft van de pagina vergroot weer te geven.  Als u nogmaals op de toets SIZE drukt, wordt de tekst weer op normale grootte weergegeven.

38

10. Menubediening  Druk op de toets M E N U om het OSD te activeren. De mogelijke instellingen worden onder in het beeld weergegeven.  Met de navigatietoetsen  kiest u de opties uit het hoofdmenu.  Met de navigatietoetsen  kiest u de opties uit een menu.  Met de navigatietoets  kunt u een submenu openen (niet in elk menu beschikbaar).  Met de navigatietoetsen  stelt u een gewenste waarde in of geeft u een andere selectie op.  Met de toets M E N U gaat u terug naar het vorige menu.  Met de toets E X I T verlaat u het menu. Denk eraan dat het menu automatisch verdwijnt als er geen toets wordt ingedrukt. U heeft de keuze uit de volgende hoofdmenu's • Menu KANAAL • Menu BEELD • Menu GELUID • Menu TIJD • Menu SLOT • Menu CONFIGURATIE Door mogelijke technische wijzigingen kunnen de hier beschreven menu's afwijken van de menu's op uw scherm. Afhankelijk van de gekozen bron, zijn mogelijk niet alle menu's beschikbaar.

39

NL

10.1. Menu Kanaal KANAAL Automatisch afstemmen Programma bewerken

OK OK

Signaalinformatie CI-Informatie

OK OK

Satelliet configuratie

OK

Beweeg

MENU

EXIT

Menu-item AUTOMATISCH AFSTEMMEN

40

Terug Afsluiten

OK

Selecteer

Instelling Als u DTV heeft geselecteerd als bron (DVB-T of DVB-C), zijn de volgende instelmogelijkheden beschikbaar: LAND

Selecteer het gewenste land voor het zoeken naar zenders.

TYPE AFSTEM MING

Kies met behulp van de navigatietoetsen het type ontvangst: • DTV+ATV (zoeken naar digitale en analoge tv-zenders); • ATV (zoeken naar analoge tv-zenders); • DTV (zoeken naar digitale tv-zenders)

DIGITAAL TYPE

Kies met behulp van de navigatietoetsen het type aansluiting (DVBT of DVBC).

SCANNEN TYPE (alleen in de modus DVB-C)

Zoekmodus instellen. Laat deze instelling op NETWERK SCANNEN of VOL staan wanneer u geen speciale opties wilt instellen.

NETWERK ID (alleen in de modus DVB-C)

Netwerk-ID instellen. De standaardinstelling is AUTO.

FREQUENTIE (alleen in de modus DVB-C)

Frequentie instellen. De standaardinstelling is AUTO. Alleen actief wanneer bij de zoekmodus de optie NETWERK SCANNEN is gekozen.

SYMBOOLS NELHEID (alleen in de modus DVB-C)

Baudsnelheid instellen.

SORTEREN OP LCN

Logical Channel Numbering: kies de instelling AAN wanneer de zenders aan de hand van een vooraf ingestelde zenderlijst moeten worden gesorteerd (voor zover beschikbaar gesteld door de aanbieder van het programma).

NL

Nadat u alle instellingen heeft uitgevoerd, drukt u op O K . Vervolgens wordt het zoeken naar de zenders gestart Als u SATELLIET heeft geselecteerd als bron, zijn de volgende instelmogelijkheden beschikbaar: LAND

Selecteer het gewenste land voor het zoeken naar zenders.

SATELLIET

Kies de satelliet waarvoor het zoeken moet worden gestart.

SCANMODUS

Zoekmodus instellen. STANDAARD: zoeken naar de gewenste satelliet wordt uitgevoerd aan de hand van de voor deze satelliet opgeslagen transponderlijst. Dit neemt enige tijd in beslag. NETWERK: Zoeken via het netwerk activeren/deactiveren. BLIND SCANNEN: De gekozen satelliet wordt volledig doorzocht. Hierbij wordt ook gezocht naar nieuwe transponders die niet in de transponderlijst zijn opgenomen. Bij volledig zoeken wordt tweemaal gezocht. Bij de eerste keer worden de transponders op de satelliet vastgesteld, vervolgens worden de zenders gezocht. Volledig zoeken neemt de meeste tijd in beslag.

41

KANAALTYPE

Stel in naar welk soort kanalen u wilt zoeken: GRATIS (vrij te ontvangen kanalen), GECODEERD (gecodeerde kanalen) of GRATIS+GECODEERD (vrij te ontvangen en gecodeerde kanalen).

SERVICE TYPE

Zendertype kiezen. DTV: zoeken naar digitale tv-zenders RADIO: zoeken naar digitale radiozenders. ALLE: zoeken naar digitale tv- en radiozenders.

LAAD DE PRESETLIJST

De vooraf ingestelde zenderlijst voor de satelliet Astra 19.2E wordt geladen. Deze zoekmodus neemt de minste tijd in beslag. Selecteer JA om de zenderlijst te laden. Selecteer NEE om het zoeken naar de zenders te starten.

Nadat u alle instellingen heeft uitgevoerd, drukt u op O K . Vervolgens wordt het zoeken naar de zenders gestart ATV HANDMATIG AFSTEMMEN (alleen in ATV- en DTV-modus)

42

Hiermee kunt u handmatig afzonderlijke analoge zenders programmeren. HUIDIGE KANAAL

Kies het programmanummer waarvoor u het zoeken wilt uitvoeren.

KLEURSYSTEEM

PAL, SECAM, AUTO.

GELUIDSYSTEEM

BG, I, DK, L.

FIJNREGELEN

Voer met de optie  een fijne afstemming uit

ZOEKEN

Begin met  zenders te zoeken

DTV HANDMATIG Hiermee kunt u handmatig afzonderlijke zenders programAFSTEMMEN meren in de DVB-T-modus als het ingangssignaal via de antenne binnenkomt. (alleen bij DVB-T) Deze optie is alleen beschikbaar wanneer DTV is gekozen als bron voor het ingangssignaal. VHF/UHF

Kies het kanaal dat u wilt doorzoeken, Druk op O K om met het zoeken te beginnen. De sterkte van het signaal wordt onderin het beeld weergegeven met behulp van een balk.

DTV

Het aantal gevonden digitale tv-zenders wordt weergegeven.

RADIO

Het aantal gevonden digitale radiozenders wordt weergegeven.

GEGEVENS

Het aantal gevonden datakanalen wordt weergegeven.

DTV HANDMATIG Hiermee kunt u handmatig afzonderlijke zenders programAFSTEMMEN meren in de DVB-C-modus als het ingangssignaal via de kabel binnenkomt. (alleen bij DVB-C) Deze optie is alleen beschikbaar wanneer DTV is gekozen als bron voor het ingangssignaal.

PROGRAMMA BEWERKEN

FREQUENTIE

Zoekfrequentie instellen met  of de cijfertoetsen op de afstandsbediening

SYMBOOL KS/S

Baudsnelheid instellen.

QAM TYPE

Modulatie instellen.

DTV

Het aantal gevonden digitale tv-zenders wordt weergegeven.

RADIO

Het aantal gevonden digitale radiozenders wordt weergegeven.

GEGEVENS

Het aantal gevonden datakanalen wordt weergegeven.

Hier ziet u de momenteel opgeslagen zenders. U kunt voor elke zender de volgende instellingen uitvoeren.

43

NL

WISSEN Kies de zender die u uit de lijst wilt verwijderen en druk vervolgens op de rode toets [P R O G R A M ]. De gemarkeerde zender wordt vervolgens gewist. DVB-T/C: Als de functie SORTEREN OP LCN is ingeschakeld, worden bij het wissen van zenders ook de programmanummers gewist. Dit kunt u voorkomen door de functie onder AUTOMATISCH AFSTEMMEN uit te schakelen. HERBEN... (alleen bij ATV) Kies de zender die u wilt hernoemen en druk op de groene toets [INTRO]. U kunt nu de eerste letter wijzigen: Met behulp van de pijltoetsen  kunt u in de tekenset omhoog of omlaag bladeren. Ga met de navigatietoets  naar de volgende letter etc. Tot slot druk u opnieuw op de groene toets [INTRO] om de nieuwe naam op te slaan. BEWEEG Verplaats de cursor naar de zender en druk op de gele toets [R E P E AT ]. Verplaats de zender met  naar de gewenste positie en druk opnieuw op de gele toets[R E P E AT ]. De andere zenders worden evenredig verschoven. U kunt ook met de cijfertoetsen van de afstandsbediening het programmanummer invoeren waar de zender naartoe moet worden verplaatst. Druk vervolgens op de toets O K . Hiermee wordt de zender naar de gewenste programmalocatie verplaatst. Als de functie SORTEREN OP LCN is ingeschakeld, worden de programmanummers ook verplaatst. Dit kunt u voorkomen door de functie onder AUTOMATISCH AFSTEMMEN uit te schakelen. SPRINGE Kies de zender die u bij het bladeren met behulp van de toetsen P+/- wilt overslaan en druk op de blauwe toets [A  B ]. De zender kan nog steeds met behulp van de cijfertoetsen worden gekozen. FAV Om een zender in de voorkeurslijst op te nemen, markeert u de zender en drukt u op de toets F A V . De voorkeurslijsten kunnen via de toetsen op de afstandsbediening worden opgeroepen.

44

SIGNAALINFOR MATIE

Hier worden de signaalgegevens van de ingestelde zender weergegeven. Deze optie is alleen beschikbaar in de DTV/satelliet-modus.

CIINFORMATIE CI+

Als u Pay-TV programma’s wilt bekijken, dient u zich vooraf bij een aanbieder aan te melden. Na de aanmelding ontvangt u van de aanbieder een CAM-module (Conditional Access Module) en een speciale kaart. Raadpleeg voor meer Informatie over de instellingen de documentatie bij de module. Installeer de CI-componenten als volgt in uw televisie:  Schakel de televisie uit en trek de stekker uit het stopcontact.  Plaats eerst de CI-module in de lezer op de zijkant van de lcd-tv. Plaats vervolgens de kaart. U mag de CI-module alleen insteken of uitnemen als het apparaat op stand-by staat of van de netvoeding is losgekoppeld.

OPMERKING! Gevaar voor beschadiging! De CI-module of de televisie kunnen worden beschadigd wanneer u de CI-module met te veel kracht probeert in te steken.  De CI-module kan alleen in de juiste positie worden ingestoken.  Sluit het tv-toestel aan op de voeding, schakel het toestel in en wacht enkele ogenblikken tot de kaart wordt herkend.  Bij sommige CAM-modules zijn daarnaast nog enkele stappen vereist die u via het menu CI INFORMATIE kunt uitvoeren.

45

NL

Menu-item

SATELLIET CONFIGURA SATELLIET TIE (alleen DVB-S)

46

Instelling Selecteer de satelliet waarvoor u de instellingen wilt wijzigen of waarop u naar zenders wilt zoeken. BIJWERKEN Druk op de groene toets om de gekozen satelliet te bewerken. Met het toetsenbord op het scherm kunt u de naam van de satelliet wijzigen. Kies met de naviSATELLIET gatietoetsen de gewenste tekens NAAM en bevestig deze met de toets O K . Sla de nieuwe naam op met de blauwe toets. LENGTE Met de navigatietoetsen  GRAAD kiest u WEST of EAST voorOrbit RICHTING Position. LENGTE Met de cijfertoetsen voert u het GRAAD aantal graden in. HOEK Kies de gewenste frequentieband BAND KU of C. TOEVOEGEN Druk op de gele toets om een nieuwe satelliet toe te voegen. De instellingsmogelijkheden zijn hier hetzelfde als bij BIJWERKEN. WISSEN Selecteer de te verwijderen satelliet in de lijst en druk op de rode toets. Bevestig de vraag met JA. ZOEKEN Druk op de blauwe toets om instellingen voor het zoeken van zenders uit te voeren.

Menu-item

Instelling Zoekmodus instellen. STANDAARD: zoeken naar de gewenste satelliet wordt uitgevoerd aan de hand van de voor deze satelliet opgeslagen transponderlijst. Dit neemt enige tijd in beslag. NETWERK: Zoeken via het netwerk activeren/deactiveren. BLINDE SCAN: De gekozen saSCANMO telliet wordt volledig doorzocht. DUS Hierbij wordt ook gezocht naar nieuwe transponders die niet in de transponderlijst zijn opgenomen. Bij volledig zoeken wordt tweemaal gezocht. Bij de eerste keer worden de transponders op de satelliet vastgesteld, vervolgens worden de zenders gezocht. Volledig zoeken neemt de meeste tijd in beslag. Stel in naar welk soort kanalen u wilt zoeken: GRATIS (vrij te ontKANAALTY vangen kanalen), GECODEERD PE (gecodeerde kanalen) of GRA TIS+GECODEERD (vrij te ontvangen en gecodeerde kanalen). Zendertype kiezen. DTV: zoeken naar digitale tv-zenders SERVICE RADIO: zoeken naar digitale raTYPE diozenders. ALLE: zoeken naar digitale tv- en radiozenders. Druk op de toets O K nadat u alle instellingen heeft uitgevoerd. Het zoeken van zenders op de gekozen satelliet wordt nu gestart.

47

NL

Menu-item

TRANSPON DER

LNB TYPE

48

Instelling Schakel met de navigatietoets E P G over naar de kolom TRANSPONDERen kies met de navigatietoetsen  de transponder die moet worden gebruikt voor het zoeken naar zenders. Druk nu op de toets O K om de betreffende transponder met een rood vinkje te markeren. TOEVOEGEN Druk op de gele toets om een nieuwe transponder toe te voegen. Voer de benodigde gegevens in en bevestig met O K resp. druk op E X I T om de procedure af te breken. FREQUEN Voer de frequentie in met behulp TIE van de cijfertoetsen. SYMBOOL Voer de baudsnelheid in met behulp KS/S van de cijfertoetsen. POLARI Kies met  de polarisatie. TEIT WISSEN Selecteer de te verwijderen transponder zoals hierboven beschreven in de lijst en druk op de rode toets. Bevestig de vraag met JA. BIJWERKEN De instelmogelijkheden zijn hetzelfde als voor TOEVOEGEN. ZOEKEN De instelmogelijkheden zijn hetzelfde als voor ZOEKEN onder Satellit. Voer hier de oscillatorfrequentie voor uw LNB-type in. Standaard is 09750/10600 geselecteerd. De volgende UNICABLE instellingen (UNICABLE INSTELLING) kunnen hier worden uitgevoerd. IF CHAN Hier kunt u de IF-frequentie instellen NEL CENTRE Hier kunt u de centerfrequentie inFREQ stellen SAT POSI Hier kunt u de satellietpositie instelTION len

Menu-item

Instelling LNB STROOM VOO...

Hier stelt u de voedingsspanning voor de LNB in.

Stel hier eventueel de Tone in; Standaard is AUTO. Als uw satellietinstallatie een toonburst nodig TONEBURST heeft kunt u hier BURST A of B instellen. Als u een satellietschotel met meerdere LNB’s DISEQC resp. een DiSEqC-schakelaar heeft aangesloten, 1.0/1.1 stelt u hier de gewenste LNB in. Als uw satellietschotel een motorbesturing heeft, MOTOR selecteert u met  de gewenste DiSEqC-versie. Druk op O K om de schotelpositie te definiëren. U kunt met zoeken beginnen door op de blauwe toets (ZOEKEN) te drukken en te bevestigen met O K . 22KHZ

10.2. Menu Beeld BEELD Standaard

Beeldmodus Contrast

50 50 50 50

Helderheid Kleur Tint Scherpte

50

Kleurtemperatuur Ruisonderdrukking Overscan

Beweeg

Normaal Middel Auto

MENU

EXIT

Terug Afsluiten

OK

Selecteer

Menu-item

Instelling

BEELDMODUS

Beeldmodus selecteren: STANDAARD, DYNAMISCH, MILD, PERSOONLIJK. Deze functie komt overeen met de toets P. M O D E . Bij de instelling PERSOONLIJK kunt u CONTRAST, HELDER HEID, KLEUR, TINT en SCHERPTE zelf instellen. Bij de andere instellingen zijn deze parameters vastgelegd.

CONTRAST

Contrast verlagen resp. verhogen (bereik 0-100). 49

NL

Menu-item

Instelling

HELDERHEID

Helderheid verlagen resp. verhogen (bereik 0-100).

KLEUR

Kleurverzadiging verlagen resp. verhogen (bereik 0-100).

TINT

Kleurtintinstellingen alleen beschikbaar bij NTSC ontvangst

SCHERPTE

Scherpte verlagen resp. verhogen (bereik 0-100).

KLEURTEMPE RATUUR

Kleurtemperatuur kiezen: KOUD, NORMAAL en WARM.

RUISONDER DRUKKING

Met deze functie kunt u de ruis in het beeld verminderen en de beeldkwaliteit verbeteren als het signaal zwak is. Kies uit UIT, LAAG, MIDDEL, HOOG en STANDAARD.

OVERSCAN (alleen in HDMI-modus)

AUTO: automatische aanpassing van het beeldformaat aan het ingangssignaal OVERSCAN: formaat voor de weergave van video’s (Overscan) PC: formaat voor de weergave van pc-signalen (1:1-weergave).

10.3. Menu Geluid GELUID Geluidsmodus Hoge tonen Bassen Balans Automatische geluidsste...

Standaard 50 50 50 Uit PCM Uit

SPDIF Mode AD Schakelaar

Beweeg

MENU

EXIT

Menu-item GELUIDSMODUS HOGE TONEN BASSEN BALANS

50

Terug Afsluiten

OK

Selecteer

Instelling Geluidsmodus selecteren: STANDAARD, MUZIEK, FILM, SPORT, PERSOONLIJK. Deze functie komt overeen met de toets S . M O D E . Hoge tonen verlagen resp. verhogen (bereik 0-100). Lage tonen verlagen resp. verhogen (bereik 0-100). Stel de balans tussen de linker- en rechterluidspreker in.

Menu-item AUTOMATISCHE GELUIDSSTE... SPDIF MODE AD SCHAKELAAR

Instelling De functie AVL (Automatic Volume Limiting – Automatische volumebeperking) stemt de verschillende volumes van de verschillende uitzendingen op elkaar af. Als u dit instelt op UIT, hoort u het oorspronkelijke volume. Als u dit instelt op AAN, hoort u een gelijkmatig volume. SPDIF-modus instellen. Sprekersmodus in-/uitschakelen en volume instellen. Alleen beschikbaar in de DTV-modus. De ondersteuning voor deze optie is afhankelijk van de uitzending.

10.4. Menu Tijd TIJD Klok Tijdzone

21/Feb 10:11 GMT+1 Uit 4H 15 S

Slaap Timer Automatische Standby OSD Tijd

Beweeg

MENU

EXIT

Menu-item

Terug Afsluiten

OK

Selecteer

Instelling

KLOK

Weergave van de tijd. Instelling is niet mogelijk. Deze optie is alleen beschikbaar in de DTV-modus.

TIJDZONE

Hier kunt u de tijdzone instellen. Deze optie is alleen beschikbaar in de DTV-modus.

SLAAP TIMER

Selecteer de tijd waarna het toestel automatisch wordt uitgeschakeld. Selecteer UIT om deze functie te beëindigen.

AUTOMATISCHE STANDBY

Stel hier de tijd in waarna de lcd-tv automatisch wordt uitgeschakeld als binnen die tijd geen toetsen op het bedieningspaneel of op de afstandsbediening worden gebruikt. Deze functie spaart het milieu. 51

NL

OSD TIJD

Hier kunt u de tijd instellen waarna het menuscherm automatisch wordt afgesloten:

10.5. Menu Slot SLOT Systeem vergrendelen Wachtwoord instellen

Uit OK

Programma blokkeren

OK Uit Uit

Oulderlijke controle Toets vergrendeling Hotel Modus

Beweeg

OK

MENU

EXIT

Menu-item

Terug Afsluiten

OK

Selecteer

Instelling

SYSTEEM VERGRENDELING

Hiermee kunt u de instellingen PROGRAMMA BLOK KEREN, OULDERLIJKE CONTROLE, TOETS VERGREN DELING en HOTEL MODUS vrijgeven. Voer hiervoor het wachtwoord in. Bij levering: 0000.

WACHTWOORD IN STELLEN

Er verschijnt een vak waarin u de wachtwoorden kunt invoeren.

52

VEUR OUD WACHT WOORD IN

Voer met de cijfertoetsen het bestaande wachtwoord in. Bij levering: 0000.

VOER NIEUW WACHT WOORD IN

Voer een nieuw wachtwoord van vier tekens in.

BEVES TIG NIEUW WACHT WOORD

Voer het nieuwe wachtwoord opnieuw in. Het nieuwe wachtwoord wordt opgeslagen

Noteer het nieuwe wachtwoord. Het wachtwoord wordt niet gereset wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt. Als u het wachtwoord bent vergeten, voert u het masterwachtwoord 8899 in. PROGRAMMA BLOK Stel hier in welke zenders moeten worden geblokkeerd KEREN OULDERLIJKE CON TROLE

Hier kunt u de leeftijd instellen. Deze optie is alleen beschikbaar in de DTV-modus.

TOETS VERGRENDELING

Hiermee schakelt u de toetsblokkering voor de bedieningselementen op de lcd-tv in of uit. De lcd-tv kan dan uitsluitend via de afstandsbediening worden bediend.

HOTEL MODUS

In de Hotelmodus kunt u verschillende opties instellen om het gebruik en de bediening van het toestel te beperken.

10.6. Menu Configuratie CONFIGURATIE OSD-taal

Nederlands

Teletekst Taal Audiotaal Ondertiteltaal

West Nederlands Nederlands

Slechthorenden Beeldformaat Blauw scherm

Uit Automatisch Uit

Eerste keer installeren

OK

Reset Software actualisatie (USB)

OK OK

HDMI CEC

OK

Software Version Beweeg

0xEDAF MENU

EXIT

Menu-item OSD TAAL TELETEKST TAAL

Terug Afsluiten

OK

Selecteer

Instelling Kies de taal van het OSD-menu. De taal wordt direct omgeschakeld. Kies hier de tekenset voor de weergave van teletekst: WEST, EAST, РУССКИЙ, ARABISCH of PERZISCH.

53

NL

Menu-item AUDIOTAAL

ONDERTITELTAAL

SLECHTHORENDEN

BEELDFORMAAT

BLAUW SCHERM EERSTE KEER INSTALLEREN

Instelling Wanneer de huidige uitzending in meerdere talen wordt uitgezonden kunt u hier uw voorkeur instellen. Deze taal wordt dan weergegeven. U kunt twee talen (PRIMAIR, SECUNDAIR) instellen. Wanneer de huidige uitzending met ondertiteling in meerdere talen wordt uitgezonden kunt u hier uw voorkeur instellen. Deze taal wordt dan weergegeven. U kunt twee talen (PRIMAIR, SECUNDAIR) instellen. Als de zender speciale audiosignalen voor slechthorenden uitzendt, kunt u de instelling op AAN zetten om deze signalen te ontvangen. Deze optie is alleen beschikbaar in de DTV-modus. Hier stelt u het beeldformaat in. Deze functie komt overeen met de werking van de toets SIZE Als de lcd-tv geen signaal ontvangt, wordt een blauwe achtergrond weergegeven in plaats van "sneeuw" of een zwart beeld. Hier kunt u het menu voor de initiële installatie ophalen.

Hier kunt u het toestel terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Hier kunt u naar de allernieuwste software voor het tv-toestel zoeken en deze bijwerken. De update duurt enkele SOFTWARE minuten. Om onherstelbare schade aan het apparaat te ACTUALISATIE USB voorkomen mag het updateproces niet worden onderbroken. Activeer deze functie om de communicatie van alle via HDMI aangesloten apparaten mogelijk te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld alle apparaten van een HDMI-netwerk met slechts één afstandsbediening bedienen. Alle aangesloten HDMI CEC (Consumer Electronics apparaten moeten de CEC-functie ondersteunen. Hierbij kunnen er, afhankelijk van het apparaat, functiebeperkinControl) gen ontstaan die niet kunnen worden gewijzigd. CEC CON De CEC-functie in-/uitschakelen TROLE RESET

54

Menu-item

AUDIO RE CEIVER

Instelling Het Audio Return Channel is handig als het tv-toestel is aangesloten op een AV-ontvanger of een soundbar met ARC-functie. ARC maakt het mogelijk niet alleen audiosignalen via HDMI te ontvangen, maar deze tevens via dezelfde kabel vanuit het tv-toestel naar een apparaat dat ARC ondersteunt te sturen. ARC werkt uitsluitend via de HD MI-aansluiting

Hier kunt u bepalen of het aangesloten apparaat meteen naar de stand-by modus overschakelt als de tv op stand-by wordt gezet. TV AUTO Hier kunt u bepalen of het tv-toesMATISCH tel eveneens wordt ingeschakeld als het UITS... aangesloten apparaat wordt ingeschakeld. LIJST MET Apparaten die op de HDMI-aansluiting zijn APPARATEN aangesloten, worden hier weergegeven. APPARAAT Opent het menu van het aangesloten CECMENU apparaat. APPARAAT AUTO PO WER OFF

SOFTWARE VERSION

Versieaanduiding

55

NL

10.6.1. Zenderlijst Druk tijdens het tv-gebruik op de toets O K om ZENDERLIJST op te roepen. De volgende opties zijn hier beschikbaar: Toets

Invoer

Functie



Met deze toetsen kunt u omhoog of omlaag bewegen door de zenderlijst. Druk op de toets O K om naar de huidige geselecteerde zender over te schakelen.

Gele toets [R E  P E AT ] (alleen als ALLE zenders worden weergegeven)

VINDEN

Met deze optie kunt u zenders zoeken met behulp van een toetsenblok. Voer de naam van de gezochte zender in door met de navigatietoetsen de gewenste tekens te selecteren en deze telkens met de toets O K te bevestigen. Zodra u een teken invoert, worden automatisch alle zenders weergegeven die met dit teken beginnen. Selecteer vervolgens de optie OK en bevestig met de toets O K . Het toestel schakelt nu om naar de eerste zender van de gevonden selectie.

Groene toets [I N T R O ] (alleen als ALLE zenders worden weergegeven (alleen beschikbaar bij satelliet))

SORTEREN

Met deze functie kunt u sortering van de zenderlijst vastleggen. BY DEFAULT: De zenders worden volgens de standaardinstellingen gesorteerd. OP FREQUENTIE: De zenders worden op frequentie gesorteerd. OP SERVICE NAAM: De zenders worden op naam gesorteerd. OP SATELLIET NAAM: De zenders worden op satellietnaam gesorteerd. OP VERSLEUTELING: Gecodeerde en vrije te ontvangen zenders worden apart van elkaar gesorteerd.

C H + / C H  PAG. OMH./ Met deze toetsen kunt u in stappen van 10 door de OMLAAG afzonderlijke pagina's van de zenderlijst bladeren.

56



SELECTE REN

Beschikbaar bij DVB-S en DTV. − ALLE: alle zenders worden weergegeven; − DTV LIST: alleen digitale tv-zenders worden weergegeven; − RADIOLIJST: alleen radiozenders worden weergegeven. − DATA LIST: alleen gegevens worden weergegeven. − GRATIS: alleen de vrij te ontvangen zenders worden weergegeven; − SCRAMBLED LIST: alleen de gecodeerde zenders worden weergegeven; − Satelliet: Alle zenders worden weergegeven die door de geselecteerde satelliet worden uitgezonden.

11. Mediaspeler Als u een USB-opslagmedium op de lcd-tv aansluit, kunt u muziekbestanden, foto’s en video’s weergeven. Tips voor het gebruik van USB  Mogelijk zijn bepaalde typen USB-apparaten (MP3-spelers) niet compatibel met deze lcd-tv.  Sluit het USB-apparaat rechtstreeks aan.  Gebruik geen aparte kabel want dat kan compatibiliteitsproblemen veroorzaken.  Koppel het USB-apparaat niet af terwijl nog een bestand wordt afgespeeld.

OPMERKING! Gevaar voor beschadiging! Het snel aansluiten en loskoppelen van USB-apparaten is gevaarlijk en kan fysieke schade ontstaan aan het USB-apparaat en met name de lcd-tv.  Let er vooral op dat u het USB-apparaat niet snel na elkaar in- en uitplugt.

57

NL

11.1. Toegang tot de mediaspeler  Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort op de zijkant van het toestel.  Druk op de toets S O U R C E (op de afstandsbediening of op het toestel) en selecteer met  de signaalbron M E D I A .  Bevestig de keuze met O K .  U kunt ook op de toets M E D I A van de afstandsbediening drukken om de mediaspeler te openen.

11.2. Hoofdmenu van de mediaspeler Zodra u, zoals hiervoor beschreven, via USB toegang heeft gekregen tot de mediaspeler, komt u in het hoofdmenu.  U kunt kiezen uit de volgende opties: − FOTO - voor de weergave van fotobestanden − MUZIEK - voor de weergave van muziekbestanden − FILM - voor de weergave van videobestanden − TEKST - voor de weergave van tekstbestanden  Selecteer met  het gewenste menu en bevestig de keuze met O K .  Selecteer nu de bron (bijv. een USB-stick of een netwerk) van waaruit u de bestanden wilt afspelen. In het menu voor het resp. medium FOTO, MUZIEK, FILM, TEKST kunt u met behulp van de rode toets een object wissen. U kunt de mediaspeler verlaten door op de toets S O U R C E (op de afstandsbediening of op het toestel) te drukken en een andere bron te selecteren of door op E X I T te drukken om terug te gaan naar de vorige gebruikte bron.

58

11.3. Foto's weergeven Als u in het hoofdmenu FOTO selecteert, worden de beschikbare beeldbestanden gefilterd en weergegeven op het beeldscherm.  Wanneer er meerdere mappen op de gegevensdrager aanwezig zijn, kunt u met  eerst de map selecteren en deze vervolgens openen met O K .  Selecteer met  eerst de foto die u wilt weergeven. Druk op O K om de foto weer te geven.  Met de toets O K kunt u verdere opties kiezen. Bevestig elke gekozen optie met OK. − AFSPELEN/PAUZE: de diashow van alle foto's starten/onderbreken. − VORIGE/VOLGENDE: vorige/volgende foto weergeven. − STOP: weergave van de diashow stoppen. − ALLES HERHA…: Stel een herhaling van de diashow in − MUZIEK: achtergrondmuziek in-/uitschakelen − PLAYLIST: geeft de weergavelijst van de foto's aan − INFO.: laat informatie van de weergegeven foto zien. − DRAAIEN / : draait de gekozen foto 90 graden links-/rechtsom. − INZOOMEN/UITZOOMEN: vergroot/verkleint de weergegeven foto − BEWEEG ZICHT: wanneer u met behulp van de zoomfunctie de weergave heeft vergroot, kunt u met de navigatietoetsen  de niet-zichtbare gebieden kiezen  Om de bestanden af te spelen kunt u ook gebruikmaken van de mediatoetsen op de afstandsbediening.  Druk op de toets E X I T om terug te gaan naar het vorige menu.

59

NL

11.4. Muziek weergeven Wanneer u MUZIEK selecteert in het hoofdmenu, worden de beschikbare muziekbestanden gefilterd en weergegeven op het beeldscherm.  Wanneer er meerdere mappen op de gegevensdrager aanwezig zijn, kunt u met  eerst de map selecteren en deze vervolgens openen met O K .  Selecteer met  eerst het muzieknummer dat u wilt afspelen. Druk op O K om het muzieknummer te starten.  Met de toets O K kunt u verdere opties kiezen. Bevestig elke gekozen optie met OK. − AFSPELEN/PAUZE: weergave van de muziektitel starten/onderbreken − FB/FF: snel achteruit/vooruit − VORIGE/VOLGENDE: vorige/volgende muziektitel weergeven − STOP: afspelen van de muziektitel stoppen − ALLES HERHA…: een herhaling van de titels instellen − GELUID UIT...: geluidsweergave uitschakelen − PLAYLIST: geeft de weergavelijst van de muziektitels aan − INFO.: laat de informatie van de afgespeelde titel zien − GA NAAR TIJD: titel vanaf een bepaald tijdstip starten  Om de bestanden af te spelen kunt u ook gebruikmaken van de mediatoetsen op de afstandsbediening.  Druk op de toets E X I T om terug te gaan naar het vorige menu.

60

11.5. Video's afspelen Als u in het hoofdmenu FILM selecteert, worden de beschikbare videobestanden gefilterd en weergegeven op het beeldscherm.  Wanneer er meerdere mappen op de gegevensdrager aanwezig zijn, kunt u met  eerst de map selecteren en deze vervolgens openen met O K .  Selecteer met  eerst de video die u wilt afspelen. Druk op O K om de video te starten.  Met de toets O K kunt u verdere opties kiezen. Bevestig elke gekozen optie met OK. − AFSPELEN/PAUZE: weergave van de video starten/onderbreken − FB/FF: snel achteruit/vooruit − VORIGE/VOLGENDE: vorige/volgende video weergeven − STOP: afspelen van de video stoppen − CHARSET: Tekstformaat voor ondertiteling instellen − ALLES HERHA…: de herhaling van de video instellen. − STELL A IN: herhaalt een bepaald fragment van een video − PLAYLIST: geeft de afspeellijst van de video's weer − INFO.: laat de informatie over de weergeven video zien. − LANZAAM: vertraagde weergave − STAP VOORUIT: beeld voor beeld afspelen − GA NAAR TIJD: video vanaf een bepaald tijdstip starten − INZOOMEN/UITZOOMEN: vergroot/verkleint de weergegeven foto − BEELDFORMAAT: Beeldformaat wijzigen − BEWEEG ZICHT: wanneer u met behulp van de zoomfunctie de weergave heeft vergroot, kunt u met de navigatietoetsen  de niet-zichtbare gebieden kiezen  Om de bestanden af te spelen kunt u ook gebruikmaken van de mediatoetsen op de afstandsbediening.  Druk op de toets E X I T om terug te gaan naar het vorige menu.

11.6. Tekst weergeven Wanneer u in het hoofdmenu TEKST selecteert, worden de beschikbare bestanden gefilterd en weergegeven op het beeldscherm.  Wanneer er meerdere mappen op de gegevensdrager aanwezig zijn, kunt u met eerst de map selecteren en deze vervolgens openen met O K .  Selecteer met  de tekst die u wilt weergeven. Druk op O K om de tekst weer te geven.  Met de toetsen  kunt u vooruit- en terugbladeren in het document.  Druk op de toets E X I T om terug te gaan naar het vorige menu.

61

NL

12. EPG - programmagids Met de toets E P G opent u de "elektronische programmagids". In de tabel ziet u de huidige en de volgende uitzending voor de beschikbare stations.  Druk op de toets E P G om naar de programmagids te gaan.  Kies met  een zender.  Blader met  resp.  door de uitzendingen. De weergegeven programma-informatie wordt opgesteld door de omroepen. Als er geen programma-informatie wordt weergegeven, betekent dit niet dat er iets mis is met uw lcd-tv. De volgende tabel toont de opties voor de PROGRAMMAGIDS Toets Groene toets [I N T R O ]

Invoer

Functie

HERINNEREN

Hiermee neemt u de geselecteerde uitzending in het tijdschema op. Zodra het geprogrammeerde tijdstip wordt bereikt, schakelt het toestel automatisch over naar de geprogrammeerde uitzending. Een herinnering voor de huidige uitzending is niet mogelijk. Maak hier een keuze uit een dagelijkse (D) of een wekelijkse (W) herinnering. Bij de instelling  wordt op het geprogrammeerde tijdstip een herinnering weergegeven zonder dat automatisch wordt omgeschakeld.

Gele toets VORIGE DAG [R E P E AT ]

Het programma van de vorige dag wordt weergegeven. Dit is alleen mogelijk tot aan de huidige dag. Het programma in het verleden wordt niet weergegeven.

Blauwe toets [A  B ]

VOLGENDE DAG

Het programma van de volgende dag wordt weergegeven.



BEWEEG ZICHT

Met de navigatietoetsen navigeert u binnen de programmagids.

INFO

DETAILS

Geeft een gedetailleerde beschrijving van het gemarkeerde programma weer (indien beschikbaar). Druk nogmaals op de toets om de beschrijving te verwijderen.

EXIT

AFRIT

Verlaat de programma-instelling.

62

13. De dvd-modus (optioneel) In de dvd-modus wordt de ingebouwde dvd-speler aangestuurd.

13.1. Van de tv- naar de dvd-modus schakelen  Met de toets S O U R C E (op de afstandsbediening of op het toestel) kunt u de lijst met bronnen oproepen.  Met de pijltoetsengaat u naar DVD.  Bevestig uw keuze met de toets O K .  Om terug te keren naar de TV-modus, herhaalt u dit proces en selecteert u in plaats van DVDde optie ANTENNA, KABEL of SATELLIET, afhankelijk van het binnenkomende antennesignaal.

13.2. Dvd plaatsen De ingebouwde dvd-speler ondersteunt uitsluitend media met een diameter van 12 cm. Voorkom schade en plaats daarom geen media met een kleinere of grotere diameter in de dvd-sleuf. De dvd moet met de bedrukte zijde naar achter (naar de achterzijde van de lcd-tv) geplaatst worden. Om een dvd in de dvd -lade te kunnen plaatsen, moet de lcd-tv in de DVD-modus geschakeld zijn.  Plaats een dvd met de bedrukte zijde naar achter in de dvd-lade. Als het toestel in de DVD-modus staat, wordt de dvd automatisch herkend en naar binnen geleid. Op het beeldscherm verschijnt de melding LADEN gevolgd door SLUITEN. Normaal begint het afspelen daarna automatisch. In bepaalde gevallen is het noodzakelijk om het afspelen handmatig te starten. Druk daarvoor op de toets .

13.3. Knopfuncties 13.3.1. Bijzondere melding op het scherm Als u een functie selecteert die niet beschikbaar is op het geplaatste medium of in de huidige modus, verschijnt het hiernaast weergegeven teken voor ongeldige functies op het scherm. Dit teken verdwijnt na enkele seconden weer.

63

NL

13.3.2. Afspelen  Druk op de toets  om de weergave te starten resp. te onderbreken. U kunt de weergave hervatten door nogmaals op de toets  te drukken.

13.3.3. Stop  Druk eenmaal op  om de weergave te stoppen. In deze modus kunt u de weergave vanaf hetzelfde punt hervatten met .  Druk nogmaals op om de dvd definitief te stoppen. Het toestel bevindt zich nu in de stopmodus.

13.3.4. Overslaan (Skip)  Druk tijdens het afspelen op de toets ofom vooruit of achteruit te gaan (voor dvd’s: van hoofdstuk naar hoofdstuk of anders van titel naar titel). Houd er rekening mee dat bij veel dvd’s de titels/hoofdstukken vóór de start van de eigenlijke film (licentiegegevens) niet kunnen worden overgeslagen.

13.3.5. Snel vooruitspoelen  Druk tijdens de weergave op de toets ofom snel door of terug te spoelen. Door deze enkele keren in te drukken, kunt u de snelheid verhogen: 2x > 4x > 8x > 16x > 32x. Door nogmaals op de toets te drukken of met  keert u terug naar de normale afspeelsnelheid.

13.3.6. GOTO (Direct zoeken) Met de toets G O T O kunt u rechtstreeks een hoofdstuk, een titel of een tijd kiezen. Telkens wanneer u op de toets drukt, wijzigt de keuze. De weergave begint op de gekozen positie.  U kunt een titel ook rechtstreeks met de cijfertoetsen invoeren zonder eerst op G O T O te drukken. De weergave begint direct op de gekozen positie.

13.3.7. Dvd  Een keer op G O T O drukken: Voer het gewenste hoofdstuk binnen de titel in.  Twee keer op G O T O drukken: Voer de gewenste tijd binnen de titel in. Gebruik hiervoor de notatie U:MM:SS.  Drie keer op G O T O drukken: Voer de gewenste tijd binnen het hoofdstuk in. Gebruik hiervoor de notatie U:MM:SS.

64

13.3.8. Audio-cd/vcd  Een keer op G O T O drukken: DISC GO TO – Voer de gewenste tijd op de cd in. Gebruik hiervoor de notatie MM:SS.  Twee keer op G O T O drukken: TRACK GO TO – Voer de gewenste tijd binnen de titel in. Gebruik hiervoor de notatie MM:SS.  Drie keer op G O T O drukken: SELECT TRACK – Voer het nummer van de gewenste titel in.  U kunt het nummer van de titel ook rechtstreeks invoeren zonder eerst op G O T O te drukken.

13.3.9. MP3/WMA  Een keer op G O T O drukken: Voer de gewenste titel in (drie posities; eventueel beginnen met “0” of “00”).  U kunt het nummer van de titel ook rechtstreeks invoeren zonder eerst op G O T O te drukken.  Twee keer op G O T O drukken: Voer de gewenste tijd binnen de titel in. Gebruik hiervoor de notatie MM:SS.

13.3.10.

Xvid

 Een keer op G O T O drukken: Voer de gewenste titel in.  Twee keer op G O T O drukken: Voer de gewenste tijd binnen de titel in.

13.3.11.

D.DISP (Weergave van tijd)

Met de toets D . D I S P kunt u tijdens de weergave door herhaald indrukken na elkaar de verstreken en resterende tijd weergeven. Bij iedere druk op de toets ziet u de betreffende melding op het scherm: Dvd: TITLE ELAPSED > TITEL BLIJVEN > HOOFDSTUK VERSTREKEN > HOOFD STUK BLIJVEN > WORDT UIT Cd/VCD/Xvid: SINGLE VERSTREKEN > ENKELE BLIJVEN > TOTAAL VERSTREKEN > TOTALE BLIJVEN MP3/WMA: Geeft weergavestatus en geluidsniveau aan.

65

NL

13.3.12.

REPEAT (herhalen)

Druk tijdens het afspelen op de gele toets [R E P E AT ]. Op het scherm verschijnt het herhalingssymbool en, na elke druk op de toets, het te herhalen gedeelte (deze melding verdwijnt na enkele seconden): Dvd: CHAPTER > TITLE > ALLE Audio-cd: TRACK > ALLE Mp3/WMA/VCD: FOLDER > SINGLE > REPEAT ONE > REPEAT FOLDER

13.3.13.

PROGRAM (afspeelvolgorde)

Met de programmeerfunctie kunt u tot 20 hoofdstukken (dvd) of titels (audio) afspelen in een door uzelf vastgelegde volgorde. Bij mp3-opslagmedia is programmeren niet mogelijk. U stelt als volgt de volgorde in:  Druk op de rode toets P R O G R A M . Op het beeldscherm verschijnt een tabel met programmalocaties. In de kopregel van de tabel wordt het aantal titels weergegeven.  Voer met de cijfertoetsen van de afstandsbediening de gewenste titel (TT) voor de programmalocatie 01 in. Getallen van één cijfer laat u voorafgaan door een 0.  Bij dvd’s voert u nu tevens het gewenste hoofdstuk (CH) in. De cursor springt naar programmalocatie 02. Stel desgewenst op dezelfde manier nog andere programmalocaties in. Lijst starten  Zodra u de eerste programmalocatie heeft ingevoerd, verschijnt onderaan het menu de optie Starten.  Gebruik de pijltoetsen om met de cursor naar de optie Start te gaan en druk op O K . De geprogrammeerde lijst wordt gestart. Met de rode toets P R O G R A M kunt u de lijst weer oproepen.  Druk tijdens het afspelen tweemaal op S T O P om de lijst te verwijderen.

13.3.14.

A-B (A-B herhaling)

Met de A-B herhaling kunt u het begin en het einde van een gewenst fragment vastleggen om het fragment te herhalen.  Druk op de blauwe toets A  B om het beginpunt “ A” voor het herhalen van een bepaald fragment vast te leggen.  Druk opnieuw op de blauwe toets A  B om het eindpunt vast te leggen. Op het beeldscherm wordt “ AB” weergegeven. Het fragment tussen de punten A en B wordt als lus herhaald.  Druk een derde keer op de toets A  B om de A-B-herhalingsfunctie uit te schakelen.

66

13.3.15.

LANG (Audio-instelling (taal))

 Druk enkele keren op L A N G om een andere, op de dvd beschikbare audio-instelling (bv. 2-kanaals geluid of 5.1-kanaals geluid) of de gesproken taal te selecteren. De aanpassing werkt direct en hoeft niet te worden bevestigd. Deze functie is op een aantal dvd’s niet aanwezig.

NL 13.3.16.

Dvd-menu’s weergeven

Met de toetsen T I T L E en D . M E N U roept u de op de dvd beschikbare menu’s op. Gewoonlijk wordt met de toets D . M E N U het hoofdmenu opgeroepen en met de toets T I T L E het titelmenu. Met de pijltoetsen gaat u naar de verschillende opties in de dvd-menu’s. Bevestig uw keuze telkens met O K . Welke menu’s bij welke opdracht worden weergegeven, kan per dvd verschillen.

13.4. Navigeren op mp3- en jpeg-media Op mp3- en jpeg-media kunnen de muziektitels of afbeeldingen, net als op een gegevensmedium, geordend zijn in mappen.  Plaats een afspeelmedium met mp3- of jpeg-bestanden. Op het beeldscherm wordt een menu weergegeven met de hoogste mappenstructuur. Als het medium mappen bevat worden deze onder elkaar weergegeven. Een MP3-titel wordt weergegeven met een MP3-symbool. Het oppervlak van de actieve map of het actieve bestand wordt oranje gemarkeerd weergegeven.Op de bovenste regel staat het totale aantal titels in de map vermeld.  Ga met de navigatietoetsen  naar een map en bevestig met O K . Open zo nodig eventuele submappen. In dat geval kunt u met de linker pijltoets  of via de bovenste menuoptie terugkeren naar het bovenliggende menu.  Als u een titel wilt beluisteren of een afbeelding wilt bekijken, selecteert u deze en bevestigt u met  (P L AY ) of O K .

67

13.4.1. Jpeg-afbeeldingen Bij jpeg-afbeeldingen wordt aan de rechterkant van het menu een voorbeeld van de afbeelding weergegeven.  Selecteer een afbeelding en bevestig met O K dat u de afbeelding groot wilt weergeven. Alle afbeeldingen in de actieve map worden na elkaar weergegeven, te beginnen met de geselecteerde afbeelding (“diashow”).  Door tijdens de weergave op de pijltoetsen  te drukken, kunt u de afbeelding draaien. Zeer grote afbeeldingen kunnen mogelijk niet worden weergegeven.

13.5. Menu SETUP in de DVD-modus  Druk in de DVD-modus kort op de toets D . S E T U P . Op het beeldscherm wordt de hoofdpagina van het menu SETUP weergegeven. De volgende menu’s zijn beschikbaar in de DVD-modus: ALGEMENE INSTELLINGEN AUDIO INSTELPAGINA INSTELLEN DOLBY DIGITAL VOORKEURPAGINA

13.5.1. Navigeren in de menu’s  Kies met  tussen de menu’s. Het actieve menu heeft een oranje achtergrond. Met  kiest u de menuopties en krijgt u de selectiepunten aan de rechterzijde te zien. De actieve instelling heeft een bruine achtergrond.  U kunt de instelling wijzigen door met  naar de rechterkant te gaan en met   een andere optie te kiezen. Bevestig de keuze met O K .  Met  gaat u naar de menuselectie erboven.  Via D . S E T U P kunt u het menu SETUP vanaf elk punt verlaten.

13.5.2. Menu: Algemene instellingen Beeldscherm Hiermee stelt u het toestel in op het weergaveformaat van de teAlgemene instellingen levisie. 16:9 Beeldscherm 4:3 PAN SCAN: keuze voor teleDEU OSD taal Aan Screen Saver visietoestellen met 4:3-formaat. Aan Laatste geheugen Bij het Pan Scan-formaat worden films in 16:9-formaat op volle hoogte weergegeven, beeldfragmenten aan de zijkanten worden afgesneden 4:3 LETTER BOX: keuze voor televisietoestellen met 4:3-formaat. Bij het Letterbox-formaat worden films in 16:9-formaat verkleind tot beeldschermbreedte. 16:9: keuze voor televisietoestellen met 16:9-beeldformaat. DOLBY

68

OSD taal Hier kan de OSD-taal (“On-Screen-Display”) worden ingesteld, dat wil zeggen de taal voor de menuweergave op het beeldscherm van het toestel. De gekozen menutaal wordt meteen toegepast. Screen Saver Als de screensaver geactiveerd is, wordt een beeldschermbeveiliging actief als er drie minuten lang niet op een toets is gedrukt (niet tijdens de weergave). Laatste geheugen Met deze functie markeert de DVD-speler de locatie waarop de laatste ingelegde DVD werd stopgezet. Als u dezelfde DVD opnieuw in de speler plaatst, wordt de weergave vanaf deze laatste plek voortgezet. De laatste positie op de DVD blijft behouden, ook als u het toestel uitschakelt.

13.5.3. Menu: Audio Instelpagina Selecteer de menuoptie PAGINA AUDIO INSTELLINGEN om de Audio Instelpagina geluidsmodus in te stellen. Pagina audio instellingen Downmix Als u de analoge uitgang gebruikt, kunt u de opties hiervoor in dit menu instellen. LT/RT: selecteer deze instelling als u audio in Surround wilt afspelen. STEREO: er wordt stereogeluid weergegeven. Kies deze instelling als het geluid via slechts twee luidsprekers wordt weergegeven. DOLBY

13.5.4. Menu: Instellen Dolby Digital Dynamisch Het Dolby Digital geluidsformaat ondersteunt een dynamische in-- Instellen Dolby Digital -stelling waarmee de verschillen Dynamisch in geluidsvolume tussen harde en zachte passages kunnen worden ingesteld met negen instellingen, van UIT tot FULL. UIT: het geluid blijft ongewijzigd: luide passages en bastonen worden hard weergegeven en zachte stukken zacht (“bioscoopgeluid”). Deze instelling is alleen geschikt voor situaties waarin niemand er last van heeft. FULL: Het verschil in geluidssterkte wordt minimaal. De luide passages worden zachter en zachte passages luider. Deze instelling is bijvoorbeeld geschikt voor ‘s nachts. DOLBY

69

NL

 Om de instelling te wijzigen gaat u met  naar de schaal aan de rechterkant en selecteert u met  of  de gewenste waarde. Bevestig de keuze met O K .

13.5.5. Menu: Voorkeurpagina TV-Type Kies hier de kleurenstandaard van uw televisie: Vo o r k e u r p a g i n a PAL: in veel Europese landen het TV-Type PAL gebruikelijke kleurensysteem. Geluid DUI DUI Ondertitels MULTI: automatische instelling DUI Diskmenu van de TV-norm. Ouderlijk NTSC: in Noord-Amerika gebruiPaswoord Standaard kelijk kleurensysteem. Geluid Hiermee wordt vooraf het standaard taalspoor van de DVD ingesteld als de DVD meerdere taalsporen bevat. Ondertitels Hier kunt u de standaardtaal instellen voor de eventuele ondertitels voor zover deze op de DVD beschikbaar zijn. Diskmenu Hiermee selecteert u de taal van menu’s op de DVD, voor zover deze op de DVD beschikbaar zijn. Ouderlijk Hier stelt u de leeftijdsklasse voor DVD’s in (kinderbeveiliging). Sommige DVD’s en CD’s zijn voorzien van coderingssignalen voor beoordelingen die zijn geformuleerd door de Motion Picture Association. De acht vrijgaveklassen zijn: 1 KIND SLOT: ook geschikt voor kleine kinderen; 2 G: voor alle leeftijden; 3 PG: aanbevolen vanaf 6 jaar met ouderlijk toezicht; 4 PG13: aanbevolen vanaf 12 jaar; 5 PGR: aanbevolen vanaf 16 jaar met ouderlijk toezicht; 6 R: niet voor jongeren onder de 16; 7 NC17: niet voor jongeren onder de 18; 8 OUDER: alleen voor volwassenen. DOLBY

70

Wanneer op een DVD bijvoorbeeld de beoordeling 7 (vanaf 18) of 8 (OUDER) staat en u hebt het toestel ingesteld op één van de beoordelingen 1 t/m 6, dan wordt een mededeling weergegeven en moet het wachtwoord worden ingevoerd. Mogelijk zijn alleen delen van de DVD, dus bepaalde filmscènes, van één of meer beoordelingen voorzien. Paswoord Hier kunt u het wachtwoord instellen om het kinderslot te ontgrendelen of te wijzigen.  Bevestig de optie WIJZINGEN met O K . OUD: voer nu met de cijfertoetsen van de afstandsbediening het bestaande wachtwoord in. Dit bestaat uit exact vier cijfers. Als nog geen wachtwoord is ingesteld moet het door de fabriek ingestelde wachtwoord 1234 worden ingevoerd. Als u het juiste wachtwoord hebt ingevoerd, wordt het volgende invoerveld geactiveerd. NIEUW: Voer nu met de cijfertoetsen van de afstandsbediening een getal van vier cijfers in. De markering verspringt naar het volgende veld. BEVESTIG: Voer nogmaals het getal van vier cijfers in.  Druk op O K om het nieuwe wachtwoord te bevestigen. Als u het nieuwe wachtwoord vergeten bent, voert u het masterwachtwoord 8888 in. Standaard  Bevestig TERUGZETTEN tweemaal met O K om de fabrieksinstellingen te herstellen. Houd er rekening mee dat een gewijzigd wachtwoord niet wordt hersteld!

71

NL

14. Problemen oplossen Storing Geen beeld en geluid.

Er is geen beeld van AV.

• • • • • • •

Er is geen geluid.

Er is geen beeld of geluid. Er is echter wel ruis te horen. Het beeld is niet duidelijk. Het beeld is te licht of te donker. Het beeld is niet scherp.

• •De ontvangst kan slecht zijn. Controleer of de antenne is aangesloten.

• •

De ontvangst kan slecht zijn. Controleer of de antenne is aangesloten.Controleer de instellingen van contrast en helderheid.

• • •

De ontvangst kan slecht zijn. Controleer of de antenne is aangesloten. Controleer de instellingen van scherpte en ruisonderdrukking in het menu BEELD.

Er wordt een dub• bel of drievoudig • beeld weergegeven. • Het beeld vertoont ruis. •

72

Oplossing Controleer of het netsnoer correct is aangesloten op het stopcontact en op het toestel. Controleer of de signaalontvangst op TV is ingesteld. Controleer of contrast en helderheid correct zijn ingesteld. Controleer of alle externe apparaten correct zijn aangesloten. Controleer of de juiste AV-bron is geselecteerd. Controleer of het volume niet op de laagste stand staat. Controleer of de dempfunctie is ingeschakeld. Druk daarvoor op de toets linksboven op de afstandsbediening (de toets met het doorgestreepte luidsprekersymbool). Controleer of er een hoofdtelefoon is aangesloten. Wanneer u een satellietontvanger of een dvd-speler op het toestel heeft aangesloten met behulp van een SCART-kabel, moet u controleren of de kabel goed in de aansluiting zit.

Controleer of de antenne correct is gericht. Mogelijk wordt het signaal weerkaatst door bergen of gebouwen. Er kan interferentie van auto's, treinen, lijnen, TL-verlichting etc. aanwezig zijn. Mogelijk is er sprake van interferentie tussen de antenneen stroomkabel. Leg de kabels verder uit elkaar.

Storing • Er zijn strepen • zichtbaar op het scherm of de kleuren verbleken. • Het bedieningspaneel op het apparaat werkt niet. Tv-toestel wordt uitgeschakeldMogelijk is het kinderslot geactiveerd.Controleer of onder TIJD het automatisch uitschakelen van de tv is geactiveerd. Controleer of de batterijen in de afstandsbediening leeg zijn of onjuist geplaatst zijn. Controleer of er eventueel sprake is van sterke lichtinstraling bij het sensorvenster. Is de disk met het label naar achter geplaatst? Controleer of de disk beschadigd is door een andere disk te gebruiken. Veeg de disk, als deze vuil is, voorzichtig af met een zachte, droge doek, vanuit het midden naar de rand toe. Dvd: heeft de dvd de juiste regiocode (2)? Er heeft zich condens gevormd. Laat het apparaat één tot twee uur rusten zodat het kan drogen.

• De afstandsbediening werkt niet. •

De disk gaat niet draaien, hoewel  (PLAY) ingedrukt is, of stopt direct weer. (optioneel)

Oplossing Is er sprake van interferentie door een ander apparaat? Zendantennes van radiostations of antennes van zendamateurs en draagbare telefoons kunnen ook interferentie veroorzaken. Gebruik het toestel zo ver mogelijk uit de buurt van het apparaat dat de storing mogelijk veroorzaakt.

• •

• •

14.1. Heeft u nog verdere ondersteuning nodig? Neem voor verdere ondersteuning contact met ons op, wanneer de suggesties in de voorgaande paragrafen uw probleem niet opgelost hebben. Gelieve de volgende informatie bij de hand te houden: • Welke externe apparaten zijn aangesloten? • Welke meldingen verschijnen op het beeldscherm? • Tijdens welke bedieningsstap is het probleem opgetreden? • Als er een PC op het apparaat is aangesloten: − Hoe ziet uw systeemconfiguratie eruit? − Welke software gebruikte u toen het probleem zich voordeed? • Welke stappen heeft u reeds ondernomen om het probleem op te lossen? • Geef ons uw klantnummer door wanneer u dit al heeft ontvangen.

73

NL

14.2. Pixelfouten bij lcd-tv's

5 Pixels

Ondanks het gebruik van de mo5 Pixels dernste productiemethoden kunnen vanwege de zeer complexe techniek in zeldzame gevallen enRegels kele of meerdere pixels uitvallen. Bij actieve-matrix TFT-schermen met een resolutie van 1920 x 1080 (MD 31503 / MD 31504) / 1366 x Pixel 768 pixels, die zijn samengesteld uit elk drie subpixels (rood, groen, blauw blauw), worden in totaal ca. 6,2 groen (MD 31503 / MD 31504) / 3,1 milSubpixel rood joen aansturingselementen gebruikt. Door dit zeer grote aantal transistoren en het daarmee gepaard gaande, uiterst complexe productieproces kan er sporadisch sprake zijn van uitvallende of verkeerd aangestuurde pixels of afzonderlijke subpixels. PixelfoutklasFouttype 1 se continu verlichte pixel

Fouttype 2 continu zwarte pixel

Fouttype 3 defecte subpixel verlicht

zwart

0

0

0

0

0

I

1

1

2 1 0

1 3 5

II

2

2

5 5-n* 0

0 2xn* 10

III

5

15

50 50-n* 0

0 2xn* 100

IV

50

150

500 500-n* 0

0 2xn* 1000

n*=1,5 Het toegestane aantal fouten van het voornoemde type wordt in iedere foutklasse uitgedrukt per miljoen pixel en moet dan worden omgerekend naar de toepasselijke fysieke schermresolutie. Dit toestel voldoet aan de Europese norm ISO 9241-307 Klasse II (pixelfoutklasse). 74

15. Reiniging De levensduur van de LCD-tv kan worden verlengd met behulp van de volgende maatregelen:

WAARSCHUWING! Gevaar voor een elektrische schok! Als de behuizing wordt geopend en onderdelen binnen in het apparaat worden aangeraakt, bestaat er levensgevaar door elektrische schokke!  De behuizing van het toestel mag niet worden geopend. Het toestel bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden of gerepareerd. Koppel vóór het reinigen altijd de netstekker en alle aansluitkabels los. •• • • • • •

De hoogglanzende afwerking met pianolak is bedekt met een folie om de televisie te behoeden voor krassen. Verwijder de folie nadat u de televisie correct op de gewenste plaats heeft opgesteld. Als de pianolaklaag vuil wordt, neemt u eerst het stof af. Veeg het apparaat vervolgens zachtjes af met een schoonmaakdoek. Als u niet eerst het stof afneemt of te krachtig over de pianolaklaag veegt, kunnen er krassen ontstaan. Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen. Reinig het beeldscherm met een zachte, pluisvrije doek. Let erop dat er geen waterdruppels achterblijven op de LCD-tv. Water kan blijvende verkleuringen veroorzaken. Om schade te voorkomen mag er in geen geval water in het apparaat binnendringen. Stel het beeldscherm niet bloot aan fel zonlicht of ultraviolette straling. Bewaar het verpakkingsmateriaal goed en gebruik alleen dit om de LCD-tv te transporteren.

16. Opslag wanneer niet in gebruik Wanneer u het tv-toestel langere tijd niet zult gebruiken, kunt u deze opbergen op een droge en koele plek. Let erop dat het apparaat dan beschermd is tegen stof en extreme temperatuurfluctuaties. Verwijder eerst alle aansluitingen en haal de batterijen uit de afstandsbediening.

75

NL

17. Afvoer Verpakking Uw toestel is speciaal verpakt voor bescherming tijdens transport. De verpakking bestaat uit materialen die op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd en op vakkundige wijze kunnen worden gerecycled. Apparaat Het symbool hiernaast van een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat het apparaat is onderworpen aan richtlijn 2012/19/EU. Afgedankte apparatuur mag niet met huishoudelijk afval worden afgevoerd. Volgens EG-richtlijn 2012/19/EU moet oude apparatuur aan het einde van de levensduur volgens voorschrift worden afgevoerd. Hierbij worden de bruikbare grondstoffen in het apparaat voor recycling gescheiden waarmee de belasting van het milieu wordt beperkt. Lever het afgedankte apparaat voor recycling in bij een inzamelpunt voor elektrisch afval of een algemeen inzamelpunt voor recycling. Neem voor verdere informatie contact op met uw plaatselijke reinigingsdienst of met uw gemeente. Batterijen De veilige afvoer van oude batterijen beschermt het milieu en uw persoonlijke gezondheid. Lege batterijen horen niet in het huishoudelijk afval. Batterijen moeten correct worden afgevoerd. Op verkooppunten van batterijen en gemeentelijke inzamelpunten staan daarvoor speciale containers ter beschikking. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf of gemeente. In verband met de verkoop van batterijen of met de levering van apparaten die batterijen bevatten zijn wij verplicht u op het volgende te wijzen: Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht verbruikte batterijen in te leveren. U kunt oude batterijen die wij als nieuwe batterijen in ons assortiment voeren of hebben gevoerd gratis terugsturen naar ons levermagazijn (verzendadres).

76

18. Technische gegevens lcd-tv E12836 (MD 21636) Apparaataanduiding: Beeldschermafmetingen Opgenomen vermogen: Opgenomen vermogen in stand-by Uitgangsvermogen luidsprekers Fysieke resolutie Tv-systeem Zendergeheugens

E12836 (MD 21636) 69,9 cm (27,5") lcd; 16:9 scherm max. 40 Watt < 0,50 W 2 x 8 W RMS 1366 x 768 Pal B/G, D/K, I; Secam L,L´ 199 (ATV), 6.000 (DTV)

lcd-tv E12837 (MD 21637) Apparaataanduiding: Beeldschermafmetingen Opgenomen vermogen: Opgenomen vermogen in stand-by Uitgangsvermogen luidsprekers Fysieke resolutie Tv-systeem Zendergeheugens

E12837 (MD 21637) 69,9 cm (27,5") lcd; 16:9 scherm max. 40 Watt < 0,50 W 2 x 8 W RMS 1366 x 768 Pal B/G, D/K, I; Secam L,L´ 199 (ATV), 6.000 (DTV)

lcd-tv E13211 (MD 31501) Apparaataanduiding: Beeldschermafmetingen Opgenomen vermogen: Opgenomen vermogen in stand-by Uitgangsvermogen luidsprekers Fysieke resolutie Tv-systeem Zendergeheugens

E13211 (MD 31501) 80 cm (31,5") lcd; 16:9 scherm max. 50 Watt < 0,50 W 2 x 8 W RMS 1366 x 768 Pal B/G, D/K, I; Secam L,L´ 199 (ATV), 6.000 (DTV)

lcd-tv E13212 (MD 31502) Apparaataanduiding: Beeldschermafmetingen Opgenomen vermogen: Opgenomen vermogen in stand-by Uitgangsvermogen luidsprekers Fysieke resolutie Tv-systeem Zendergeheugens

E13212 (MD 31502) 80 cm (31,5") lcd; 16:9 scherm max. 50 Watt < 0,50 W 2 x 8 W RMS 1366 x 768 Pal B/G, D/K, I; Secam L,L´ 199 (ATV), 6.000 (DTV)

NL

77

lcd-tv E13225 (MD 30032) Apparaataanduiding: Beeldschermafmetingen Opgenomen vermogen: Opgenomen vermogen in stand-by Uitgangsvermogen luidsprekers Fysieke resolutie Tv-systeem Zendergeheugens

E13225 (MD 30032) 80 cm (31,5") lcd; 16:9 scherm max. 50 Watt < 0,50 W 2 x 8 W RMS 1920 x 1080 Pal B/G, D/K, I; Secam L,L´ 199 (ATV), 6.000 (DTV)

lcd-tv E14013 (MD 31503) Apparaataanduiding: Beeldschermafmetingen Opgenomen vermogen: Opgenomen vermogen in stand-by Uitgangsvermogen luidsprekers Fysieke resolutie Tv-systeem Zendergeheugens

E14013 (MD 31503) 100,3 cm (40") lcd; 16:9 scherm max. 70 Watt < 0,50 W 2 x 8 W RMS 1920 x 1080 Pal B/G, D/K, I; Secam L,L´ 199 (ATV), 6.000 (DTV)

lcd-tv E14014 (MD 31504) Apparaataanduiding: Beeldschermafmetingen Opgenomen vermogen: Opgenomen vermogen in stand-by Uitgangsvermogen luidsprekers Fysieke resolutie Tv-systeem Zendergeheugens

E14014 (MD 31504) 100,3 cm (40") lcd; 16:9 scherm max. 70 Watt < 0,50 W 2 x 8 W RMS 1920 x 1080 Pal B/G, D/K, I; Secam L,L´ 199 (ATV), 6.000 (DTV) Zenders VHF (Band I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND KABEL-TV (S1-S20) / (S21-S41) DVB-T / DVB-T2 HD (H.265) DVB-C DVB-S2

78

Aansluitingen Antenneaansluiting (analoog TV, DVB-T of DVB-C) Satellietaansluiting 1x USB-aansluiting Common Interface (CI+)-sleuf Video 3x HDMI In met HDCP-decodering 1x SCART 1x VGA (15-pens D-Sub) AV In (adapter 3,5 mm klinkstekker naar tulp) YPbPr In (YUV) (adapter 3,5 mm klinkstekker naar tulp) Audio Stereo Audio-In voor AV, YPbPr (YUV) (adapter 3,5 mm klinkstekker naar tulp) PC Audio In (3,5 mm klinkstekker) Hoofdtelefoonaansluiting (3,5 mm klinkstekker) Digitale audio-uitgang (SPDIF) (coaxiaal) Stations / opslagmedia USB, Common Interface, Disk (optioneel) Foto: BMP, JPG, JPEG, PNG Muziek: MP3, FLAC, OGG Film: AVI, MKV, MP4, MPEG 1/2/4, MOV, TS, VOB, Xvid, 3GP Tekst: TXT Ondersteunde opslagcapaciteit USB max. 1 TB Ondersteunde formaten via Foto: JPG DVD2 Muziek: MP3, WMA (optioneel) Film: MPEG 1/2/4, Xvid, AVI Tekst: TXT Compatibele schijfformaten cd, hdcd, dvd video, dvd+r/rw, dvd-r/rw, cd-r/ rw, audio-cd (optioneel) Laservermogen DVD-speler Klasse 1 - laserproduct (optioneel) Stations Ondersteunde formaten via USB 2

Er zijn tegenwoordig vele soorten, deels niet gestandaardiseerde, cd-opnamemethoden en kopieerbeveiligingen en daarnaast verschillende soorten blanco cd-r's en cd-rw's. In een enkel geval kunnen daardoor leesfouten of vertragingen optreden. Dit is geen defect van het apparaat. (optioneel) 79

NL

Communicatiemethode Led-klasse Type batterijen

Afstandsbediening Infrarood 1 2x 1,5V AAA

2

Omgevingstemperatuur Omgevingstemperatuur +5 °C - +35 °C Maximale relatieve luchtvoch20% - 85% tigheid Afmetingen / Gewicht E12836 (MD 21636) Afmetingen zonder pootjes ca. 643 x 391 x 85 mm (b x h x d) Afmetingen met pootjes ca. 643 x 425 x 175 mm (b x h x d) Gewicht zonder pootjes ca. 3,1 kg Gewicht met pootjes ca. 3,15 kg Wandmontage Vesa-norm, gatafstand 100 x 100 mm3 Afmetingen / Gewicht E12837 (MD 21637) Afmetingen zonder pootjes ca. 643 x 391 x 85 mm (b x h x d) Afmetingen met pootjes ca. 643 x 425 x 175 mm (b x h x d) Gewicht zonder pootjes ca. 3,65 kg Gewicht met pootjes ca. 3,7 kg Wandmontage Vesa-norm, gatafstand 100 x 100 mm3 Afmetingen / Gewicht E13211 (MD 31501) Afmetingen zonder pootjes ca. 720 x 433 x 95 mm (b x h x d) Afmetingen met pootjes ca. 720 x 481 x 180 mm (b x h x d) Gewicht zonder pootjes ca. 3,4 kg Gewicht met pootjes ca. 3,5 kg Wandmontage Vesa-norm, gatafstand 200 x 100 mm3

2

80

Vanwege het grote aantal beschikbare codecs kan niet worden gegarandeerd dat alle formaten afspeelbaar zijn.

Afmetingen / Gewicht E13212 (MD 31502) Afmetingen zonder pootjes ca. 720 x 433 x 95 mm (b x h x d) Afmetingen met pootjes ca. 720 x 481 x 180 mm (b x h x d) Gewicht zonder pootjes ca. 3,7 kg Gewicht met pootjes ca. 3,8 kg Wandmontage Vesa-norm, gatafstand 200 x 100 mm3

NL

Afmetingen / Gewicht E13225 (MD 30032) Afmetingen zonder pootjes ca. 731 x 435 x 95 mm (b x h x d) Afmetingen met pootjes ca. 731 x 470 x 200 mm (b x h x d) Gewicht zonder pootjes ca. 3,9 kg Gewicht met pootjes ca. 4,0 kg Wandmontage Vesa-norm, gatafstand 100 x 100 mm3 Afmetingen / Gewicht E14013 (MD 31503) Afmetingen zonder pootjes ca. 904 x 523 x 90 mm (b x h x d) Afmetingen met pootjes ca. 904 x 557 x 200 mm (b x h x d) Gewicht zonder pootjes ca. 5,3 kg Gewicht met pootjes ca. 5,4 kg Wandmontage Vesa-norm, gatafstand 200 x 200 mm3 Afmetingen / Gewicht E14014 (MD 31504) Afmetingen zonder pootjes ca. 910 x 530 x 90 mm (b x h x d) Afmetingen met pootjes ca. 910 x 572 x 260 mm (b x h x d) Gewicht zonder pootjes ca. 6,4 kg Gewicht met pootjes ca. 6,6 kg Wandmontage Vesa-norm, gatafstand 200 x 200 mm3 3

3

Wandhouder meegeleverd. Let er bij de montage op dat schroeven van maat M5 / M6 (MD 21636 / MD 21637) worden gebruikt. De schroeflengte wordt berekend door de dikte van de wandhouder te nemen plus 8 mm.

81

19. Productfiche Conform verordening 1062/2010 Trademark MSN-nr. Modelnr. Energie efficientie klasse Zichtbare schermgrootte (diagonaal,ca.)

30029696 30029697 30029698 30029699 30029750 30029710 30029681 MD 21636 MD 21637 MD 31501 MD 31502 MD 30032 MD 31503 MD 31504 A

A

A

A

A

A

A

69,9 cm (27,5")

69,9 cm (27,5")

80 cm (31,5")

80 cm (31,5")

80 cm (31,5”)

100,3 cm (40”)

100,3 cm (40”)

31

39

39

39

59

58

45

45

57

57

57

86

85

0,32

0,32

0,34

0,34

0,34

0,39

0,39

---

---

---

---

---

---

---

1366 x 768

1366 x 768

1366 x 768

1366 x 768

1920 x 1080

1920 x 1080

1920 x 1080

Aan-modus gemiddeld 31 stroomverbruik (Watt) Jaarlijks energieverbruik (kWh/Jaarlijks ) Stand-by stroomverbruik (Watt) Uit-modus stroomverbruik (Watt) Schermresolutie (px)

82

20. Service-informatie Wanneer uw apparaat niet zoals gewenst of verwacht functioneert, neem dan contact op met onze klantenservice. U heeft verschillende mogelijkheden, om met ons contact op te nemen: • In onze Service Community vindt u andere gebruikers en onze medewerkers en daar kunt u uw ervaringen uitwisselen en uw kennis delen. U vindt onze Service Community onder http://community.medion.com. • U kunt natuurlijk ook ons contactformulier gebruiken onder www.medion.com/contact. • En bovendien staat ons serviceteam ook via de hotline of per post ter beschikking. Nederland Openingstijden Ma - vr: 07:00 - 23:00 Za / zo: 10:00 - 18:00

Service Hotline 

0900 - 2352534

Serviceadres MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland België Openingstijden Ma - vr: 09:00 - 19:00

Service Hotline  02 - 200 61 98 Serviceadres MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland

83

NL

Luxemburg Openingstijden Ma - vr: 09:00 - 19:00

Service Hotline  34 - 20 808 664 Serviceadres MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland

Nederland Deze en vele andere gebruiksaanwijzingen staan ter beschikking om te downloaden via het serviceportaal www.medion.com/nl/service/start/. Daar vindt u ook drivers en andere software voor verschillende apparaten. Ook kunt u de QR-code hiernaast scannen en de gebruiksaanwijzing via het serviceportaal downloaden op uw mobiele eindapparaat. België Deze en vele andere gebruiksaanwijzingen staan ter beschikking om te downloaden via het serviceportaal www.medion.com/be/nl/service/start/. Daar vindt u ook drivers en andere software voor verschillende apparaten. Ook kunt u de QR-code hiernaast scannen en de gebruiksaanwijzing via het serviceportaal downloaden op uw mobiele eindapparaat. Luxemburg Deze en vele andere gebruiksaanwijzingen staan ter beschikking om te downloaden via het serviceportaal www.medion.com/lu/fr/. Daar vindt u ook drivers en andere software voor verschillende apparaten. Ook kunt u de QR-code hiernaast scannen en de gebruiksaanwijzing via het serviceportaal downloaden op uw mobiele eindapparaat.

84

21. Colofon Copyright © 2020 Stand: 15. juli 2020, 9:48 a.m. Alle rechten voorbehouden. Deze gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermd. Verveelvoudiging in mechanische, elektronische of welke andere vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden. Het copyright berust bij de distributeur:

NL

MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Duitsland Houd er rekening mee dat het bovenstaande adres geen retouradres is. Neem eerst contact op met onze klantenservice.

85

22. Index A Aansluiten Aansluiten voeding .............................. 26 A-B-herhaling............................................... 66 Afstandsbediening .................................... 19 Afvoer ............................................................. 76 Antenne ......................................................... 25 B Batterijen ....................................................... 76 Bediening ...................................................... 34 Beeld ............................................................... 49 Beeldinstellingen........................................ 34 Bron kiezen ................................................... 36 C Common Interface ..................................... 25 Configuratie.................................................. 53 D DVD-modus .................................................. 63 E Eerste installatie ................................... 26, 54 Eerste keer installeren........................ 26, 54 G Gekleurde toetsen ..................................... 37 Geluid ............................................................. 50 Geluidsinstellingen .................................... 34 I Informatie weergeven .............................. 35 Ingebruikname............................................ 22 Inhoud van de verpakking .........................6 L Lijst met favorieten .................................... 35 M Mediaspeler .................................................. 57 Menu Afbeelding ............................................... 49 Blokkeren ................................................. 52 Geluid ........................................................ 50 Kanaal........................................................ 40 Opties ........................................................ 53

86

Tijd .............................................................. 51 Montage ........................................................ 23 O Overzicht van het toestel ........................ 16 Achterkant ............................................... 18 Voorkant................................................... 16 P Pixelfouten .................................................... 74 Problemen oplossen ................................. 72 Programmagids .......................................... 62 R Reiniging ....................................................... 75 S Satelliet .......................................................... 28 Satelliet configuratie .......................... 29, 46 Satellietsysteem .......................................... 46 Satelliet ..................................................... 46 Transponder............................................ 48 Slot ................................................................... 52 Storing ............................................................ 72 T Technische gegevens................................ 77 Tijd ................................................................... 51 U USB .................................................................. 57 V Veiligheidsinstructies ...................................7 Omgang met batterijen...................... 13 Omgevingstemperatuur .................... 11 Plaats van opstelling ...............................9 Reparatie .................................................. 11 Veiligheid bij het aansluiten ............. 12 Verklaring van conformiteit .................... 15 Voeding Stroom aansluiten ................................ 26 Z Zenderlijst ..................................................... 56 Zenderselectie ............................................. 34

NL

87

Similar documents