Ahrend 250

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

Ahrend 250

Ahrend. Always ready for things to come

Zithoogte De juiste zithoogte bepaalt u als uw onder- en bovenbenen een hoek vormen van 90˚. Zorg er voor dat u geen grote druk voelt op uw bovenbenen. Voeten plat op de vloer of op een voetenbank.

Hauteur du siège Vous obtenez la hauteur d’assise correcte lorsque la jambe et la cuisse forment un angle de 90°. Veillez à ne pas ressentir une trop grande pression sur les cuisses lorsque les pieds sont posés à plat sur le sol ou sur un repose-pieds.

Sitzhöhe Bei der optimalen Sitzhöhe betragt der Winkel zwischen den Ober- und Unterschenkeln 90°. Achten Sie darauf, dass Sie keinen großen Druck auf Ihren Oberschenkeln verspüren. Die Füße müssen flach auf dem Boden oder auf einer Fußstütze aufliegen.

Seat height The seat height is right for you when your thigh and lower leg form an angle of 90°. Make sure that you do not feel excessive pressure on your thighs. Your feet should be flat on the floor or on a footrest.

Zithoogte ■ ■

■ ■ ■

Lager Hendel naar buiten trekken Op de gewenste hoogte hendel loslaten. Hoger Sta op Hendel naar buiten trekken Op de gewenste hoogte hendel loslaten.

Hauteur du siège ■ ■

■ ■ ■

Plus bas Tirez la manette vers l’extérieur Relâchez la manette à la hauteur voulue. Plus haut Levez-vous Tirez la manette vers l’extérieur Relâchez la manette à la hauteur voulue.

Sitzhöhe ■ ■

■ ■ ■

Niedriger Hebel nach außen ziehen In der gewünschten Höhe den Hebel loslassen. Hoher Aufstehen Hebel nach außen ziehen In der gewünschten Höhe den Hebel loslassen.

Seat height ■ ■

■ ■ ■

To lower Pull lever out Release lever when desired height is reached. To raise Stand up Pull lever out Release lever when desired height is reached.

Zitdiepte De bovenbenen dienen goed ondersteund te worden, zodanig dat u de knieholte vrij laat. Voldoende ruimte voor de knieholte bereikt u door een vuist horizontaal (dus ongeveer vier vingers breed) tussen de voorkant van de zitting en de achterkant van uw benen te plaatsen.

Profondeur du siège La cuisse doit être bien soutenue, le creux du genou doit rester libre. Préservez entre le bord avant du siège et le creux du genoux un espace égal à une largeur de paume.

Sitztiefe Die Oberschenkel müssen ausreichend gestützt werden, so dass die Kniekehle frei bleibt. Der Freiraum für die Kniekehle ist ausreichend, wenn sie Ihre Faust waagerecht (also etwa vier Finger breit) zwischen die Vorderseite des Sitzes und Ihrer Kniekehle bringen können.

Seat depth The thighs should be properly supported and there should be sufficient room behind the backs of the knees. Check this by placing your fist horizontally (in other words about four fingers wide) between the front of the seat and the backs of your knees.

Zitdiepte ■ ■ ■

Kleiner/groter Linker en/of rechter hendel omhoog trekken Duw de zitting naar achteren/naar voren In de gewenste stand hendel loslaten.

Profondeur du siège ■

■ ■

Réduction/augmentation Tirez la manette gauche et/ou droite vers le haut Poussez le siège vers l’arrière/vers l’avant Relâchez la manette dans la position voulue.

Sitztiefe ■

■ ■

Kürzer/länger Linker und/oder rechter Hebel nach oben ziehen Sitz nach hinten/nach vorne drücken In der gewünschten Stellung den Hebel loslassen.

Seat depth ■ ■ ■

Shorter/longer Pull left and/or right lever up Push the seat backwards/forwards Release lever when desired position is reached.

Lendesteun Een goede steun voor uw rug verkrijgt u door de lendenen te ondersteunen. U vindt dit gebied aan de onderzijde van de rug. Bij rechtop zitten voelt u een holle kromming. Hierin moet het meest naar voren komende gedeelte van de rugleuning vallen.

Support Lombaire Votre dos adopte automatiquement une bonne position lorsque vous donnez appui à la région lombaire située au bas du dos, à hauteur des reins. Lorsque vous êtes assis, le torse droit, le dos présente un creux, c’est là que doit venir se placer la partie la plus avancée du dossier.

Lendenstütze Zur optimalen Entlastung des Rückens muss der Lendenbereich gestützt werden. Der Lendenbereich ist der untere Bereich Ihres Rückens. Beim aufrechten Sitzen fühlen sie eine Hohlkrümmung der Wirbelsäule. An dieser Stelle muss der am weitesten vorstehende Teil der Rückenlehne anliegen.

Lumbar support Proper support for your back is achieved by supporting the lumbar region. This is your lower back. If you sit up straight you will feel a concave curve. The contours of the backrest should fit into the hollow in your back.

Lendesteun ■

Naar voren/achteren Naar voren = meer steun: stelknoppen omhoog draaien Naar achteren = minder steun: stelknoppen omlaag draaien. Hoger/lager Lendesteun aan de geleidestang omhoog/ omlaag trekken voor de gewenste steun in de rugholte.

Support lombaire ■

Vers l’avant / vers l’arrière Vers l’avant = augmentation du soutien : tourner les boutons de réglage vers le haut Vers l’arrière = diminution du soutien : tourner les boutons de réglage vers le bas. Plus haut / plus bas Soulever ou abaisser le support lombaire en le faisant coulisser jusqu’à la position souhaitée dans la région lombaire.

Lendenstütze ■

Nach vorne/hinten Nach vorne = stärkere Unterstützung: Einstellknöpfe nach oben drehen Nach hinten = geringere Unterstützung: Einstellknöpfe nach unten drehen. Höher/niedriger Lendenstütze an der Führungsstange nach oben/unten ziehen, bis die gewünschte Unterstützung des Lendenbereichs erreicht ist.

Lumbar support ■

Forwards/backwards Forwards = more support: turn the adjusting knobs up Backwards = less support: turn the adjusting knobs down. Higher/lower Hold the lumbar support by the guide rod and pull it up/down to create the required degree of support in the hollow of your back.

Zitstand blokkering Ahrend 250 volgt de gebruiker als het ware vanzelf, terwijl in elke zithouding een optimale ondersteuning wordt gegeven. Toch kunt u – indien u dat wenst – de synchroonbeweging in elke gewenste stand blokkeren.

Blocage de position assise Ahrend 250 suit l’utilisateur dans chaque mouvement, tout en assurant au corps un appui optimal dans chaque position assise. Si on le désire, on peut cependant bloquer le mouvement synchrone dans chaue position voulue.

Arretieren der Sitzposition Ahrend 250 folgt der Bewegung des Benutzers wie von selbst, während in jeder sitzhaltung der Körper optimal unterstützt wird. Die Synchronbewegung kann jedoch in jeder gewünschten Position arretiert werden.

Sitting position lock Ahrend 250 automatically adjusts to the user, while providing optimum support for the body in every sitting position. The synchronous movement may, however, be locked in any position desired.

Zitstand blokkering ■Synchroonbeweging blokkeren Bij gewenste zithouding, hendel naar buiten trekken en loslaten. Blokkering opheffen Hendel naar buiten trekken en loslaten.

Blocage de position assise ■Bloquer le mouvement synchrone Dans la position voulue, tirez la manette vers l’extérieur et relâchez. Lever le blocage Tirez la manette vers l’extérieur et relâchez.

Arretieren der Sitzposition ■Synchronbewegung arretieren In der gewünschten Stellung, Hebel nach außen ziehen und loslassen. Arretierung aufheben Hebel nach außen ziehen und loslassen.

Sitting position lock ■To lock the synchronous movement When in the desired position, pull lever out and release. To release the lock Pull lever out and release.

Gewichtsinstelling Voor optimaal zitcomfort is het van belang dat u de veerdruk zodanig afstelt op uw lichaamsgewicht, dat de rugleuning het bovenlichaam in elke zithouding goed ondersteunt. De veerdruk stelt u in met de draaiknop onder de zitting aan de voorkant van de stoel.

Réglage du poids Pour un maximum de confort, il y a lieu d’adapter la pression du ressort au poids du corps de manière que le dossier soutienne correctement le buste dans toutes les positions. On règle la pression du ressort au moyen du bouton tournant situé à l’avant sous le siège.

Gewichtseinstellung Für einen optimalen Sitzkomfort ist es wichtig, dass Sie den Federdruck so auf Ihre Körper gewicht eingestellt wird, dass die Rückenlehne den Oberkörper in jeder Sitzhaltung gut unterstützt. Den Federdruck stellen Sie mit dem Einstellknopf unter dem Sitz an der Vorderseite des Stuhls ein.

Weight adjustment For maximum comfort, it is important that you adjust the spring tension to your weight, so that the backrest provides complete support for the upper body in every position. The spring tension is adjusted by turning the knob under the front of the seat.

Gewichtsinstelling ■Veerdruk hoger Knop rechtsom draaien. Veerdruk lager Knop linksom draaien.

Réglage du poids ■Augmentation de la pression du ressort Tournez le bouton vers la droite. Diminution de la pression du ressort Tournez le bouton vers la gauche.

Gewichtseinstellung ■Federdruck stärker Einstellknopf nach rechts drehen. Federdruck geringer Einstellknopf nach links drehen.

Weight adjustment ■To increase spring tension Turn the knob to the right. To reduce spring tension Turn the knob to the left.

Armleggers Om nek- en schouderspieren te ontlasten, is het aan te bevelen de armleggers zoveel mogelijk te gebruiken. Stel de hoogte van de armleggers zo in, dat uw schouders ontspannen zijn en u voldoende ondersteuning voelt voor uw onderarmen.

■ ■ ■ ■

Hoger/lager Armleggers vasthouden Geribbelde knop onder de armleggers indrukken Armleggers omhoog/omlaag brengen Geribbelde knop loslaten.

Accoudoirs Afin de soulager les muscles du cou et des épaules, il est conseillé d’utiliser autant que possible les accoudoirs. Régler la hauteur des accoudoirs de sorte à soulager les muscles des épaules tout en disposant d’un soutien suffisant pour les avant-bras.

■ ■ ■ ■

Plus haut / plus bas Tenir les accoudoirs Enfoncer le bouton cannelé sous les accoudoirs Soulever / abaisser les accoudoirs Relâcher le bouton cannelé.

Armlehnen Zur Entlastung der Nacken- und Schultermuskulatur wird empfohlen, so häufig wie möglich Armlehnen zu verwenden. Stellen Sie die Höhe der Armlehnen so ein, dass Ihre Schultern entspannt und Ihre Unterarme ausreichend gestützt sind.

■ ■

■ ■

Höher/niedriger Armlehnen festhalten Gerippten Einstellknopf unter den Armlehnen drücken Armlehnen nach oben/unten bewegen Gerippten Einstellknopf loslassen.

Armrests We recommend that armrests should be used as much as possible in order to relieve the strain on the neck and shoulder muscles. Adjust the height of your armrests so that your shoulders are relaxed and you feel sufficient support for your forearms.

■ ■ ■ ■

Higher/lower Grip the armrests Push the ribbed knob under the armrests Raise/lower the armrests Release the ribbed knob.

Armleggers ■ ■

■ ■

Breder/smaller Armleggers vasthouden Stapsgewijs naar binnen/buiten duwen in gewenste stand. Naar voren/achteren Armleggers vasthouden Stapsgewijs naar voren/achteren duwen in gewenste stand.

Accoudoirs ■ ■

■ ■

Plus large / plus étroit Tenir les accoudoirs Pousser vers l’extérieur ou l’intérieur par étapes jusqu’à l’écartement souhaité. Vers l’avant / vers l’arrière Tenir les accoudoirs Pousser vers l’avant ou l’arrière par étapes jusqu’à l’écartement souhaité.

Armlehnen ■ ■

■ ■

Breiter/schmaler Armlehnen festhalten Schrittweise nach innen/außen in die gewünschte Stellung drücken. Nach vorne/hinten Armlehnen festhalten Schrittweise nach vorne/hinten in die gewünschte Stellung drücken.

Armrests ■ ■

■ ■

Wider/narrower Grip the armrests Push them inwards/outwards in stages until they are in the correct position. Forwards/backwards Grip the armrests Push them forwards/backwards in stages until they are in the correct position.

Armleggers ■ ■ ■

Breder/smaller Knop onder zitting losdraaien Armleggers breder/smaller maken In de gewenste stand knop vastdraaien.

Accoudoirs ■ ■Plus large / plus étroit Desserrer le bouton sous le siège Augmenter / diminuer l’écartement entre les accoudoirs Lorsque la position souhaitée est atteinte, resserrer le bouton.

Armlehnen ■ ■ ■

Breiter/schmaler Einstellknopf unter dem Sitz losdrehen Armlehnen breiter/schmaler einstellen In der gewünschten Stellung Einstellknopf festdrehen.

Armrests ■ ■Wider/narrower Loosen the knob under the seat Adjust the armrests to make them wider/ narrower Tighten up the knob in the required position.

Zwenkwielen ■Harde vloer: zachte wielen (afwijkende kleur loopvlak) Zachte vloer: harde wielen.

Roulettes ■Sol dur: roulettes souples (surface de roulement de couleur différente) Sol tendre: roulettes dures.

Schwenkrollen ■Harter Fußboden: weiche Rollen (abweichende Farbe der Laufflache) Weicher FuBboden: harte Rollen.

Swivel castors ■Hard floor: soft castors (runner surface in contrasting colour) Soft floor: hard castors.

Onderhoud ■Gasveer Reparatie en vervanging:alleen door een Ahrend monteur Gasveer nooit openen of verhitten. Metaal, en kunststof delen zoals rugleuning, armleggers en hoofdsteun: zachte doek en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen Bekledingsstof: zie stoflabel.

Entretien ■Vérin pneumatique Réparations et remplacement de piéces uniquement par un technicien Ahrend Ne jamais ouvrir ni chauffer un vérin pneumatique. Pièces métalliques et plastiques telles que dossier, accoudoirs et appuie-tête : chiffon doux et détergent biodégradable Tissu de recouvrement : voir label du tissu.

Wartung ■Gasfeder Reparatur und Austausch: nur durch einen Ahrend-Monteur Gasfeder nie öffnen oder erhitzen. Metall und Kunststoffteile wie Rückenlehne, Armlehnen und Kopfstütze: weiches Tuch und umweltverträgliche Reinigungsmittel Bezugsstoff: siehe Stofflabel.

MaintenanceGaslift Repair and replacement: must only be done by an Ahrend service technician Never open or heat the gas lift casing. Use a soft cloth and environmentally friendly detergents to clean metal and plastic parts such as backrest, armrests and headrest Upholstery fabric: see fabric label. www.ahrend.com

388.2500


Similar documents