Philips Philips DTM3170

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome

Vragen? Vraag het Philips

DTM3170/12

Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave 1 Veiligheid en kennisgevingen

2 Veiligheid 2 Kennisgeving 3

2 Uw entertainmentsysteem met basisstation

5 Inleiding 5 Wat zit er in de doos? 5 Overzicht van het apparaat 6 Overzicht van de afstandsbediening 7

3 Aan de slag

8 De FM-antenne aansluiten 8 De luidsprekers aansluiten 9 Stroom aansluiten 9 De afstandsbediening voorbereiden 9 De klok instellen 10 Radiostations automatisch opslaan 10 Inschakelen 11

4 Afspelen

Afspelen vanaf een disc De iPod/iPhone/iPad afspelen Afspelen vanaf USB Afspelen vanaf een Bluetooth-apparaat

5 Afspeelopties

Afspelen onderbreken/hervatten Het afspelen stoppen Naar een andere track gaan Binnen een track zoeken Opties voor herhalen/in willekeurige volgorde afspelen selecteren Tracks programmeren Afspeelinformatie weergeven

11 11 11 12 13

6 Naar de radio luisteren

15 15 15 16 16

Afstemmen op een radiozender Radiostations programmeren Een voorkeuzezender selecteren Afspeelinformatie weergeven

7 Geluid aanpassen

17 Volume aanpassen 17 Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren 17 Geluid uitschakelen 17 De helderheid van het display aanpassen 17

8 Andere functies

17 17 17 18

De sleeptimer instellen De alarmtimer instellen Naar een extern apparaat luisteren

9 Productinformatie

19 Specificaties 19 Compat. USB-apparaten en -bestanden 19 Ondersteunde MP3-discformaten 20

10 Problemen oplossen

20

14 14 14 14 14 14 14 15

NL

1

1 Veiligheid en kennisgevingen

De zorg voor uw product • • •

Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u dit product gaat gebruiken. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing.Plaats alleen discs in het discstation. Plaats geen vervormde of gebarsten discs in het discstation. Verwijder discs uit het discstation als u het product langere tijd niet gebruikt. Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

De zorg voor het milieu

Veiligheid Veiligheid

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.

Waarschuwing •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit. •• Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.

•• Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat. •• Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.

•• Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.

•• Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

• • •

• •

2

Er mag geen vloeistof op het apparaat druppelen of spatten. Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars. Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn. Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond het product is voor ventilatie. Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.

NL

Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/ EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Compliance

WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.philips.com/support. Dit apparaat beschikt over dit label:

Opmerking •• Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

Gehoorbescherming

Waarschuwing •• Luister om mogelijke gehoorbeschadiging te

voorkomen niet gedurende lange perioden op een hoog volumeniveau.

Zet het volume niet te hard. • Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen: • Zet de volumeregeling op een lage stand. • Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen. Gedurende langere tijd luisteren: • Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken. • Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd. Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon. • Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden. • Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken. • Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort. • Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

Kennisgeving Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken. NL

3

Milieu-informatie Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

'Made for iPod', 'Made for iPhone' of 'Made for iPad' betekent dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen om op de iPod, iPhone of iPad te worden aangesloten en dat het door de leverancier is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan de draadloze werking beïnvloeden. iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc.

4

NL

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door WOOX Innovations is onder licentie.

2 Uw entertainmentsysteem met basisstation Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www. philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding Met dit apparaat kunt u: • muziek op audiodiscs, USB-apparaten, iPods/iPhones/iPads, Bluetooth-apparaten en andere externe apparaten beluisteren • naar radiozenders luisteren Het apparaat ondersteunt de volgende mediaindelingen:

Wat zit er in de doos? Controleer de inhoud van het pakket: • Apparaat • 2 luidsprekers • Afstandsbediening met één AAA-batterij • Netsnoer • FM-antenne • Korte gebruikershandleiding • Folder met kennisgeving en veiligheidsinformatie NL

5

Overzicht van het apparaat m l k j i

a

h b

g

n o

p

c d e f

a

• Hiermee schakelt u het apparaat in. • Hiermee schakelt u de standybymodus of de energiebesparende stand-bymodus in.

j VOLUME +/• Volume aanpassen k

b Weergavedisplay • Hiermee geeft u de huidige status weer. c SOURCE • Kies een bron: DISC, FM TUNER, DOCK, USB, AUDIO IN of BT. d

• USB-poort.

e AUDIO IN • Sluit een extern audioapparaat aan. f

• Hoofdtelefoonaansluiting.

g Discstation h i

6

• Hiermee werpt u de disc uit.

l

/ • Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track. • Hiermee zoekt u in een track, op een disc of op een USB-apparaat. • Hiermee stemt u af op een radiozender. • Hiermee navigeert u door het iPod/ iPhone/iPad-menu. • Hiermee past u de tijd aan. • Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

m DOCK • Station voor iPod/iPhone/iPad. n SPEAKER OUT • Sluit de luidsprekers aan. o FM AERIAL • Sluit de FM-antenne aan. p Powerplug

• Hiermee stopt u het afspelen. • Hiermee wist u een programma. • Hiermee opent u het iPod/iPhone/ iPad-menu. • In stand-bymodus: hiermee schakelt u de functiedemonstratie in of uit.

NL

f

Overzicht van de afstandsbediening a b DOCK

c d

FM CD

AUDIO IN PRESET/ALBUM

USB

r

e f g h i j k

a

b

MENU

VOL DISPLAY RDS SHUFFLE MUTE

REPEAT

PROG TIMER

SOUND

CLOCK

q p o n m

SLEEP

l

• Hiermee schakelt u het apparaat in. • Hiermee schakelt u de standybymodus of de energiebesparende stand-bymodus in. • Hiermee werpt u de disc uit.

c /DOCK • Hiermee selecteert u de Bluetoothbron. • Hiermee selecteert u iPod/iPhone/iPad als bron. d CD/FM • Hiermee selecteert u een discbron. • Hiermee selecteert u de radio als bron. e OK • Hiermee bevestigt u een selectie.

/ • Druk in de Disc/USB/Dock-bron hierop om naar het vorige/volgende nummer te gaan. • Druk in de Disc/USB/Dock-bron hierop om binnen een nummer te zoeken. • Druk in de tunerbron hierop om af te stemmen op een radiozender. • Hiermee stelt u de klok en timer in.

g PRESET/ALBUM / • Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende album. • Hiermee selecteert u een voorkeuzezender. • Hiermee navigeert u door het iPod/ iPhone-menu. • Hiermee past u de tijd aan. h VOL +/• Pas het volume aan. i MUTE • Hiermee schakelt u het geluid uit of weer in. j SOUND • Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde geluidsinstelling. k CLOCK • Druk in de stand-bymodus hierop om de klok in te stellen. l SLEEP/TIMER • Hiermee stelt u de sleeptimer in. • Hiermee stelt u de wektimer in. m REPEAT/SHUFFLE • Hiermee selecteert u herhaald afspelen. • Hiermee selecteert u afspelen in willekeurige volgorde. n PROG • Druk in de Disc/USB-bron hierop om tracks te programmeren. • Druk in de tunerbron hierop om radiozenders te programmeren. NL

7

o RDS/DISPLAY • Hiermee selecteert u RDSuitzendinformatie. • Hiermee synchroniseert u de klok met de RDS-zender. • Hiermee selecteert u scherminformatie tijdens het afspelen. • Hiermee past u beeldschermhelderheid in standbymodus aan. p

• Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

q MENU/ • Hiermee opent u het iPod/iPhone/ iPad-menu. • Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen. r USB/AUDIO IN • Hiermee selecteert u de USB-bron. • Hiermee selecteert u een extern audioapparaat.

3 Aan de slag Let op •• Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met

de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde. Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier: Modelnummer __________________________ Serienummer ___________________________

De FM-antenne aansluiten Tip •• Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

Sluit de meegeleverde FM-antenne aan op de FM AERIAL-aansluiting op de achterkant van het apparaat.

8

NL

Stroom aansluiten Let op •• Het product kan beschadigd raken! Controleer of het

netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat. •• Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer. •• Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

De luidsprekers aansluiten Opmerking •• Gebruik voor een optimaal geluid de meegeleverde luidsprekers.

•• Sluit alleen luidsprekers aan waarvan de impedantie

gelijk is aan of hoger is dan die van de meegeleverde luidsprekers. Raadpleeg de specificaties verderop in deze handleiding.

Steek de luidsprekerdraden volledig in de luidsprekeringangen aan de achterzijde van de apparaat.

De afstandsbediening voorbereiden Let op •• Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van

hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.

De batterij van de afstandsbediening plaatsen:

1 2

Open het klepje van het batterijvak. Plaats één AAA-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.

NL

9

3

Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

3

Druk op / om het uur in te stellen en druk vervolgens op CLOCK. »» De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.

4

Druk op stellen.

5

Druk op CLOCK om te bevestigen.

/

om de minuten in te

Radiostations automatisch opslaan Als er geen radiostations zijn opgeslagen, kan het apparaat radiostations automatisch opslaan.

1 2

Schakel het apparaat in.

3

Druk op . »» Het apparaat slaat radiozenders met voldoende signaalsterkte automatisch op. »» Nadat alle beschikbare radiostations zijn opgeslagen, wordt het eerste opgeslagen radiostation automatisch ten gehore gebracht.

Opmerking •• Verwijder de batterij als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken. •• Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

De klok instellen 1

Houd in de stand-bymodus CLOCK langer dan twee seconden ingedrukt om de instelmodus voor de klok te activeren. »» De 12-uurs- of 24-uursindeling wordt weergegeven.

2

Druk op / om de 12-uurs- of 24-uursindeling te selecteren en druk dan op CLOCK. »» De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.

10

NL

Druk op SOURCE om de TUNER als bron te selecteren. »» [AUTO INSTALL - PRESS PLAYSTOP CANCEL] (druk op om automatische installatie te beginnen of druk op om te annuleren) wordt getoond.

Inschakelen Druk op . »» Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

Naar stand-by overschakelen Druk nogmaals op om het apparaat in de stand-bymodus te zetten. »» De achtergrondverlichting van het display wordt donkerder. »» Als de klok is ingesteld, wordt deze op het display weergegeven. De energiebesparende stand-bystand inschakelen: Houd langer dan twee seconden ingedrukt. »» De achtergrondverlichting van het display wordt uitgeschakeld.

4 Afspelen Afspelen vanaf een disc 1

Druk herhaaldelijk op CD/FM op de afstandsbediening om CD als bron te selecteren.

2

Plaats een disc in het discstation met de bedrukte zijde naar boven. »» Het bestand begint automatisch af te spelen. Druk als dat niet het geval is op . • Druk op om de disc uit de disclade te nemen.

Schakelen tussen de normale stand-bymodus en de energiebesparende stand-bymodus: Houd

langer dan twee seconden ingedrukt. Opmerking

•• Als er niet binnen 15 minuten op een knop wordt

gedrukt in de stand-bymodus, schakelt dit apparaat automatisch over naar de energiebesparende standbymodus.

De iPod/iPhone/iPad afspelen U kunt via dit basisstation luisteren naar audio van uw iPod/iPhone/iPad.

Compatibele iPod/iPhone/iPad Het apparaat ondersteunt de volgende iPod/ iPhone/iPad-modellen.

NL

11

Bestemd voor • iPod nano (7e generatie) • iPod touch (5e generatie) • iPhone 5 • iPad mini • iPad 4

De iPod/iPhone/iPad op het station plaatsen Plaats de iPod/iPhone/iPad op het station.

dit basisstation gestreamd. Druk als dat niet het geval is op . • Druk op MENU/ om door het menu navigeren, druk op / / / om te selecteren en druk vervolgens op OK om te bevestigen.

De iPod/iPhone/iPad opladen Als dit apparaat is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone/iPad automatisch opgeladen.

De iPod/iPhone/iPad verwijderen Trek de iPod/iPhone/iPad uit het station.

Afspelen vanaf USB Opmerking •• Zorg ervoor dat het USB-apparaat afspeelbare audiobestanden bevat.

Naar de iPod/iPhone/iPad luisteren Opmerking •• Controleer of uw iPod/iPhone/iPad goed op het station is geplaatst.

1

Druk herhaaldelijk op /DOCK om DOCK als bron te selecteren.

2

Speel audio op uw iPod/iPhone/iPad af. »» De audio in een aangesloten iPod/ iPhone/iPad wordt automatisch vanaf

12

NL

1

Druk herhaaldelijk op CD/FM op de afstandsbediening of op SOURCE op het apparaat om USB als bron te kiezen.

2

Plaats het USB-apparaat in de (USB)aansluiting aan de achterzijde van het apparaat. »» Het bestand begint automatisch af te spelen. Druk als dat niet het geval is op .

Afspelen vanaf een Bluetoothapparaat

4

Start de muziekweergave op uw Bluetooth-apparaat.

U kunt via het apparaat naar een Bluetoothapparaat luisteren.

BT

Opmerking •• Maak uzelf vertrouwd met de Bluetooth-mogelijkheden van het apparaat voordat u er verbinding mee maakt.

•• Houd het apparaat uit de buurt van andere

elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken. •• Het effectieve werkbereik tussen het apparaat en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter. •• Obstakels tussen de apparaten kunnen het werkbereik verminderen.

1 2 3

Druk herhaaldelijk op SOURCE op het apparaat of druk op /DOCK op de afstandsbediening om Bluetooth als bron te kiezen. Activeer de Bluetooth-functie op het Bluetooth-apparaat (zie de gebruikershandleiding van het apparaat).

BT

 PHILIPS DTM3170PIN

0000Tip •• Als het apparaat van de Bluetooth-bron naar andere bronnen schakelt, wordt de verbinding met het Bluetooth-apparaat automatisch verbroken.

Selecteer "PHILIPS DTM3170" op uw apparaat om te koppelen. »» De Bluetooth-indicator gaat blauw branden. »» Het apparaat piept twee keer. • Voor bepaalde apparaten moet u mogelijk "0000" invoeren als wachtwoord om te koppelen.

NL

13

5 Afspeelopties Afspelen onderbreken/ hervatten

Opties voor herhalen/in willekeurige volgorde afspelen selecteren 1

Druk tijdens het afspelen op REPEAT/SHUFFLE om een optie voor herhalen of de modus voor afspelen in willekeurige volgorde te selecteren. • REP: de huidige track wordt herhaaldelijk afgespeeld. • REP ALL: alle tracks worden herhaaldelijk afgespeeld. • REP ALB: alle tracks in dit album worden herhaaldelijk afgespeeld. • SHUF: alle tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld.

2

Druk op REPEAT/SHUFFLE tot er geen optie wordt weergegeven om weer normaal af te spelen.

Druk tijdens het afspelen op als u het afspelen wilt onderbreken of het afspelen weer wilt hervatten.

Het afspelen stoppen Druk tijdens het afspelen op te stoppen.

om het afspelen

Naar een andere track gaan Tracks programmeren

Voor CD's:

1

Druk op / selecteren.

om een andere track te

Voor MP3-discs en USB-tracks:

1

Druk op / selecteren.

2

Druk op / te selecteren.

U kunt maximaal 20 tracks programmeren.

1

Druk in de CD- of USB-modus als het afspelen is gestopt op PROG om de programmeermodus te openen. »» [PROG] (programmeren) knippert op het display.

2

Druk voor MP3-tracks op album te selecteren.

3

Druk op / om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op PROG om uw keuze te bevestigen.

om een album of map te om een track of bestand

Binnen een track zoeken

/

om een

1

Houd tijdens het afspelen / ingedrukt om in een track te zoeken.

4

2

Herhaal stap 2 en 3 om meer tracks te programmeren.

Laat de knop los om weer normaal af te spelen.

5

Druk op om de geprogrammeerde tracks af te spelen. »» Tijdens het afspelen wordt [PROG] (programmeren) weergegeven. • Druk als het afspelen is gestopt op om het programma te wissen.

14

NL

Afspeelinformatie weergeven Druk in de CD-modus tijdens het afspelen op RDS/DISPLAY om de volgende informatie weer te geven: • Nummer • Afspeeltijd • Titelnaam • Naam artiest • Albumnaam

6 Naar de radio luisteren Afstemmen op een radiozender Tip •• Trek voor een optimale FM-ontvangst de antenne

volledig uit en pas de positie van de FM-antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

1

Druk herhaaldelijk op CD/FM om de tuner als bron te selecteren.

2

Houd / langer dan twee seconden ingedrukt. »» [SEARCH] (zoeken) wordt weergegeven. »» De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.

3

Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen. • Als u op een zwakke zender wilt afstemmen, drukt u herhaaldelijk op / tot u de optimale ontvangst hebt.

Radiostations programmeren Tip •• U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

NL

15

Radiozenders automatisch programmeren Houd in de tunermodus PROG langer dan twee seconden ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen. »» [AUTO] (automatisch) wordt weergegeven. »» Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band. »» De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld.

Radiozenders handmatig programmeren

1 2

Hiermee stemt u af op een radiozender.

3

Druk op / om een nummer (1 t/m 20) aan deze radiozender toe te wijzen en druk vervolgens op PROG om deze keuze te bevestigen. »» Het voorkeuzenummer en de frequentie van de voorkeuzezender worden weergegeven.

4

Herhaal de bovenstaande stappen om meer zenders te programmeren.

Druk op PROG om de programmeermodus te openen. »» [PROG] (programmeren) knippert op het display.

Opmerking •• U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

16

NL

Een voorkeuzezender selecteren Druk in de tunermodus op / voorkeuzezender te selecteren.

om een

Afspeelinformatie weergeven RDS (Radio Data System) is een service waarmee FM-zenders extra informatie kunnen weergeven. Als u afstemt op een RDS-zender, worden een RDS-pictogram en de naam van de zender weergegeven.

1 2

Stem af op een RDS-zender. Druk herhaaldelijk op RDS/DISPLAY om de volgende informatie te doorlopen (indien beschikbaar): »» Zendernaam »» Soort programma, zoals [NEWS] (nieuws), [SPORT] (sport), [POP M] (popmuziek)... »» RDS RT-frequentie

7 Geluid aanpassen

8 Andere functies

Volume aanpassen

De sleeptimer instellen

Druk tijdens het afspelen op VOL +/- om het volume te verhogen of te verlagen.

Dit basisstation kan automatisch overschakelen naar stand-by na een ingestelde tijdsduur.

1

Een voorgeprogrammeerd geluidseffect selecteren Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op SOUND om het volgende te selecteren: • [BALANCED] (gebalanceerd) • [CLEAR] (helder) • [POWERFUL] (krachtig) • [WARM] (warm) • [BRIGHT] (helder)

De sleeptimer uitschakelen

1

Druk herhaaldelijk op SLEEP/TIMER totdat [SLEEP OFF] (sleeptimer uit) wordt weergegeven. »» Wanneer sleeptimer gedeactiveerd is, verdwijnt.

De alarmtimer instellen

Geluid uitschakelen Druk tijdens het afspelen op uit of weer in te schakelen.

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u herhaaldelijk op SLEEP/TIMER om een bepaalde tijdsduur (in minuten) in te stellen. »» Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt weergegeven.

om het geluid

De helderheid van het display aanpassen Opmerking

Dit basisstation kan als wekker worden gebruikt. U kunt CD, FM TUNER, iPod/iPhone/iPad, of USB als alarmbron selecteren. Opmerking •• Controleer of u de systeemklok correct hebt ingesteld.

1

Houd in de stand-bymodus SLEEP/TIMER ingedrukt tot [SET TIMER] (timer instellen) op het display wordt weergegeven.

2

Druk op CD, USB, DOCK of FM om een bron te selecteren.

3

Druk op SLEEP/TIMER om te bevestigen. »» De cijfers voor het uur worden weergegeven en gaan knipperen.

•• U kunt de beeldschermhelderheid alleen in standbymodus instellen.

Druk in stand-bymodus herhaaldelijk op RDS/DISPLAY om de beeldschermhelderheid aan te passen. • Volledige helderheid (100%) • Halve helderheid (70%) • Lage helderheid (40%)

NL

17

4

Druk op / om het uur in te stellen en druk vervolgens opnieuw op SLEEP/ TIMER. »» De minuten worden weergegeven en gaan knipperen.

5

Druk op stellen.

6

Druk op SLEEP/TIMER om te bevestigen. »» De alarmtimer is ingesteld en geactiveerd.

/

om de minuten in te

Naar een extern apparaat luisteren U kunt met dit basisstation ook naar muziek van een extern audioapparaat luisteren.

1

Druk herhaaldelijk op USB/AUDIO IN om Audio In als bron te kiezen.

2

Sluit de meegeleverde MP3 Link-kabel aan op: • de AUDIO IN-aansluiting op het apparaat • de hoofdtelefoonaansluiting op het apparaat

3

Start het afspelen op het apparaat. (Zie de gebruikershandleiding.)

Opmerking •• Druk op MENU/

om de instelling voor de alarmtimer af te sluiten zonder de instellingen op te slaan.

De alarmtimer activeren en deactiveren Druk in de stand-bymodus herhaaldelijk op SLEEP/TIMER om de alarmtimer te activeren of te deactiveren. »» Als de alarmtimer is geactiveerd, wordt weergegeven »» Als de alarmtimer is gedeactiveerd, verdwijnt van het display. Opmerking •• Als u de bron CD/USB/DOCK selecteert, maar er

geen disc is geplaatst of geen USB/iPod/iPhone/iPad is aangesloten, wordt automatisch FM TUNER als bron geselecteerd.

18

NL

9 Productinformatie Opmerking •• Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Gevoeligheid

Maximaal uitvoervermogen Frequentierespons

150 W 100 Hz - 16 kHz, ±3 dB >76 dB < 600 mV RMS

Disc

Audio DAC Harmonische vervorming Frequentierespons Signaal-ruis

Halfgeleider 12 cm/8 cm CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD 24 bits/44,1 kHz < 1% 60 Hz - 16 kHz (44,1 kHz) > 65 dBA

Tuner Frequentiebereik Frequentierooster

– stereo, signaal-ruisverhouding 46 dB Zoekgevoeligheid Harmonische vervorming Signaal-ruisverhouding

Luidsprekerimpedantie Luidsprekerdriver

Versterker

Lasertype Discdoorsnede Onderst. discs

– mono, signaal-ruisverhouding 26 dB

< 22 dBf < 43 dBf < 28 dBf < 3% > 50 dB

Luidsprekers

Specificaties

Signaal-ruisverhouding AUDIO IN-ingang

Gevoeligheid

FM: 87,5 108 MHz 50 KHz

6 ohm + 12 ohm x 2 4-inch woofer x 2 + 20-mm tweeter 83 dB/m/W

Algemene informatie Netspanning Stroomverbruik in werking Stroomverbruik in energiebesparende standbystand USB Direct USB plaatsen Afmetingen - Apparaat (b x h x d)

100 - 240 V, 50/60 Hz 58 W < 0,5 W Versie 2.0/1.1 ≤ 500 mA

Gewicht

230 x 195 x 235 mm  

- Apparaat

2,50 kg

- Luidsprekers

2,75 kg x 2

Compat. USB-apparaten en -bestanden Compatibele USB-apparaten: • USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1) • USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1) NL

19

• geheugenkaarten (er is wel een aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat). Ondersteunde bestandsindelingen: • USB of bestandsindeling van geheugen FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes). • MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid • Mappen met maximaal 8 niveaus • Aantal albums/mappen: maximaal 99 • Aantal tracks/titels: maximaal 999 • ID3-tag versie 2.0 of later • Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 128 bytes). Niet-ondersteunde bestandsindelingen: • Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMAbestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven. • Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld. • AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden • WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac) • WMA-bestanden

Ondersteunde MP3discformaten • • • • •

20

ISO9660, Joliet Het maximum aantal titels is meestal 512 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam) Het maximum aantal albums: 255 Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Ondersteunde bit-rates: 32 tot 256 (kbps), variabele bit-rates NL

10 Problemen oplossen Waarschuwing •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt. Geen stroom •• Controleer of het netsnoer van het apparaat goed is aangesloten. •• Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat. •• Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt. Geen geluid of matig geluid •• Pas het volume aan. •• Verwijder de hoofdtelefoon. •• Controleer of de luidsprekers goed zijn aangesloten. •• Controleer of de luidsprekerdraden zonder isolatie goed zijn vastgeklemd. Het apparaat reageert niet •• Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in. •• Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

De afstandsbediening werkt niet •• Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat. •• Houd de afstandsbediening dichter bij het apparaat. •• Plaats de batterij met de polariteiten (plusof minteken) in de aangegeven positie. •• Vervang de batterijen. •• Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het apparaat. Geen disc gevonden •• Plaats een disc. •• Controleer of de disc misschien ondersteboven in de lade is geplaatst. •• Wacht tot de condens van de lens is verdwenen. •• Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon. •• Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikt discformaat. Sommige bestanden op het USB-apparaat kunnen niet worden weergegeven •• Het aantal mappen of bestanden op het USB-apparaat heeft een bepaalde limiet overschreden. Dit verschijnsel is geen defect. •• De indelingen van deze bestanden worden niet ondersteund. USB-apparaat niet ondersteund •• Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer ander app. Slechte radio-ontvangst •• Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder. •• Trek de FM-antenne volledig uit. •• Sluit in plaats daarvan een FMbuitenantenne aan.

•• ••

Stel de juiste kloktijd in. Schakel de timer in.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen •• Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest. •• Stel de klok/timer opnieuw in. Muziek afspelen is niet mogelijk na koppelen •• Het Bluetooth-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Fout bij het koppelen met het Bluetoothapparaat •• Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de vereiste profielen. •• Het apparaat is al gekoppeld met een ander Bluetooth-apparaat. Verbreek de verbinding met het apparaat of alle overige aangesloten apparaten en probeer het opnieuw. De verbinding met de gekoppelde mobiele telefoon wordt voortdurend in- en uitgeschakeld. •• De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats de mobiele telefoon dichter bij het apparaat of verwijder obstakels tussen de mobiele telefoon en dit apparaat. •• Sommige mobiele telefoons maken voortdurend verbinding of verbreken de verbinding tijdens het bellen of het beëindigen van gesprekken. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit apparaat voordoet. •• Bij sommige mobiele telefoons wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit apparaat voordoet.

De timer werkt niet NL

21

22

NL

NL

23

Specifications are subject to change without notice 2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V. DTM3170_12_UM_V2.0

Similar documents