Philips Philips Fidelio A5

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome

Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing

AW5000

1 Belangrijk

2

Veiligheid 2 Kennisgeving 3

2 Draadloze HiFi-luidspreker

4 Inleiding 4 Wat zit er in de doos? 4 Wat u nog meer nodig hebt 4 Overzicht van het apparaat 5

3 Voorbereiden

6

7 Productinformatie

26 26

8 Problemen oplossen

27

9 Bijlage 1: Het apparaat aan de wand monteren

29

10 Bijlage 2: De betekenis van de LED-kleuren

30

Specificaties

Philips AirStudio downloaden naar uw smartphone of tablets 6 De stroomvoorziening aansluiten en inschakelen 7

4 Verbind de AW5000 met uw WiFi-thuisnetwerk.

9 Optie 1: Een draadloze verbinding instellen naar een niet voor WPS geschikte router via een iOS-apparaat 9 Optie 2: Instellen met een niet voor WPS geschikte Wi-Fi-router via een Android-apparaat 12 Optie 3: Een draadloze verbinding instellen naar een WPS-router 14 Optie 4: Een vaste verbinding tot stand brengen via een ethernetkabel 15

5 Afspelen

17 Audio naar de AW5000 streamen 17 Naar internetradiozenders luisteren via de AW5000 20 Muziek van een extern apparaat afspelen 23

6 Firmware upgraden

24

NL

1

N e de rl a n ds

Inhoudsopgave

1 Belangrijk

g Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant. h Verwijder de behuizing van dit product niet.

Veiligheid

i Zorg ervoor dat het product niet vochtig of nat wordt.

Informatie voor Europa: Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen

j Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte. k Installeer dit product niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere elektrische apparatuur (zoals versterkers). l Plaats geen elektrische apparatuur op het product. m Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.

Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de meegeleverde documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen. De 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerde onderdelen in het product die een elektrische schok kunnen veroorzaken. Om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken mag dit product niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit product worden geplaatst.

n Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn. Waarschuwing •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit. •• Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.

•• Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.

•• Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.

•• Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

a Lees deze instructies. b Bewaar deze instructies. c Let op waarschuwingen. d Volg alle instructies. e Plaats dit product niet in de nabijheid van water. f Reinig alleen met een droge doek. 2

NL

Oververhittingsgevaar! Plaats dit apparaat nooit in een afgesloten ruimte. Laat altijd aan alle kanten ten minste 10 centimeter vrij voor ventilatie rond het apparaat. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het apparaat nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.  

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.   Dit product voldoet aan de vereisten van richtlijn 1999/5/EG.   Modificaties Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker het recht verliest dit product te gebruiken. 

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.

Milieu-informatie Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.   Android is een handelsmerk van Google Inc. Gebruik van dit handelsmerk is onderhevig aan toestemming van Google.   Symbool klasse II apparatuur:

KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.  Opmerking •• Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.  

NL

3

N e de rl a n ds

Kennisgeving

2 Draadloze HiFiluidspreker Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www. philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning. Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier: Modelnummer ________________________ Serienummer _________________________

Inleiding Met deze draadloze HiFi-luidspreker kunt u: • audio streamen vanaf uw iOS- of Android-apparaat. • naar internetradiozenders of online muziekservices luisteren. • audio streamen van een pc of Mac waarop Media Manager is geïnstalleerd, gedownload van www.philips.com/ mediamanager. • muziek afspelen vanaf andere apparaten via de MP3-LINK-aansluiting.

Wat zit er in de doos? Controleer de inhoud van het pakket: • Draadloze HiFi-luidspreker met ingebouwde Wi-Fi • 2 netsnoeren • Snelstartgids • Veiligheidsblad

4

NL

Wat u nog meer nodig hebt Om audio draadloos te streamen naar AW5000, hebt u het volgende nodig: • een Wi-Fi-gecertificeerde router • een iOS- of Android-apparaat, zoals een iPod touch/iPhone/iPad of een Android-telefoon of -tablet, of een PC/ MAC met Wi-Fi • de Philips AirStudio-app die verkrijgbaar is in de Apple App Store (voor iOS-apparaten) of Google Play Store (voor Android-apparaten) Uw AW5000 moet via de Wi-Fi-router op hetzelfde lokale netwerk zijn aangesloten als het iOS/Android-apparaat of de PC/Mac.

a

f MP3-LINK • Voor aansluiting van een externe audiospeler via een MP3verbindingskabel (niet meegeleverd).

b

g WI-FI SETUP knop • Voor aansluiting van het apparaat op een Wi-Fi-netwerk. h Schroefgat voor wandmontage Tip •• In Bijlage 1 vindt u meer informatie over het aan de

wand monteren van het apparaat (zie 'Bijlage 1: Het apparaat aan de wand monteren' op pagina 29).

c

h g f e d

a +/• Pas het volume aan. b Numerieke toetsen (1 tot 5) • Kies een internetradiozender. c Aan-uitindicator/-knop • Hiermee wordt de huidige status van het apparaat weergegeven. • Hiermee kunt u het apparaat inschakelen of overschakelen naar de normale of energiebesparende standbymodus. d AC IN ~ • Hiermee sluit u het netsnoer aan. NL

5

N e de rl a n ds

e ETHERNET • (Optioneel) Maak verbinding met een draadloze router via een ethernetkabel (niet meegeleverd).

Overzicht van het apparaat

3 Voorbereiden Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Philips AirStudio downloaden naar uw smartphone of tablets 1

(Voor iPod touch/iPhone/iPad-gebruikers) Installeer Philips AirStudio vanuit de Apple App Store en voer de app uit.

(Voor gebruikers van Android-smartphones of -tablets) Installeer Philips AirStudio vanuit de Google Play Store en voer de app uit.

6

NL

2

Veeg naar rechts om de introductiepagina's te bekijken en ga dan naar de beginpagina Setup (Instellingen) of raak Skip intro (Inleiding overslaan) aan om rechtstreeks naar de beginpagina Setup (Instellingen) te gaan.

Raak op de beginpagina Setup (Instellingen) Setup a new speaker (Nieuwe luidspreker installeren) aan.

De stroomvoorziening aansluiten en inschakelen

N e de rl a n ds

3

Let op •• Het product kan beschadigd raken! Controleer of het

netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van het apparaat. •• Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer. •• Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer aansluit.

1

4

Lees de app-instructies voor de voedingsaansluiting.

Lees de algemene installatiestappen en raak Next (Volgende) aan.

NL

7

2

Sluit het netsnoer aan op: • de AC IN ~ -aansluiting op de achterkant van het apparaat. • het stopcontact. »» Het apparaat schakelt automatisch in. »» De voedings-/statusindicator knippert oranje tijdens het opstarten. »» Als u voor het eerst installeert, blijft de voedings-/statusindicator na een tijdje constant oranje branden.

AC IN

3

~

Raak Next (Volgende) op het app-scherm aan om verder te gaan.

Schakelen tussen de normale en de energiebesparende stand-bymodus • Om het apparaat in de normale standbymodus te zetten, drukt u kort op de voedings-/statusindicator boven . »» Het voedings-/statuslampje gaat groen branden. •

Houd de voedings-/statusindicator boven minder dan 3 seconden ingedrukt om over te schakelen op de energiebesparende stand-bymodus. Laat de knop vervolgens los. »» De voedings-/statusindicator brandt even oranje en schakelt dan uit.

8

NLOm het apparaat uit de normale of energiebesparende stand-bymodus te halen, drukt u nogmaals kort op de voedings-/statusindicator boven .

Aan -> Normale stand-by Aan/Normale stand-by <-> Energiebesparende stand-by Normale stand-by/ Energiebesparende stand-by -> Aan

Bediening LED-status Druk kort op de Oranje/wit voedings-/statusin- -> groen dicator boven . Houd de voedings-/Oranje/wit statusindicator bo- of groen -> ven minder dan 3 Uit seconden ingedrukt en laat de knop vervolgens los. Druk kort op de Groen/Uit voedings-/statusin- -> Oranje/ dicator boven . wit

Als u de AW5000 wilt verbinden met uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk, dan dient u uw Wi-Fi-instellingen toe te passen op de AW5000. Kies de beste installatiemethode op basis van de hieronder opgesomde voorwaarden. Platform van uw mobiele apparaat iOS

Type van uw Wi-Firouter Zonder WPS Android Zonder WPS iOS of WPS Android iOS of Zonder Android WPS of met WPS

Overige vereisten

Installatiemethode

Nee

Kies optie 1.

Nee

Kies optie 2.

Nee

Kies optie 3.

Als de AW5000 eenmaal is verbonden, worden de Wi-Fi-instellingen van uw thuisnetwerk op het apparaat opgeslagen. Nu kunt u muziek afspelen of via Philips AirStudio naar internetradio's luisteren telkens als de AW5000 is ingeschakeld en automatisch verbinding heeft gemaakt met uw Wi-Fi-thuisnetwerk.

Optie 1: Een draadloze verbinding instellen naar een niet voor WPS geschikte router via een iOS-apparaat 1 2

Controleer voor het instellen of uw iOSapparaat verbinding heeft met uw Wi-Fithuisnetwerk. Lees de app-instructies voor de Wi-Fiinstallatie.

U hebt een Kies optie 4. ethernetkabel.

Vóór u de AW5000 met uw Wi-Fi-thuisnetwerk verbindt, dient u te controleren: a de Wi-Fi-router is ingeschakeld en goed werkt. b of de AW5000 is ingeschakeld en goed is opgestart. c of u uw Wi-Fi-wachtwoord hebt genoteerd.

NL

9

N e de rl a n ds

4 Verbind de AW5000 met uw Wi-Fithuisnetwerk.

3

Druk, zoals beschreven, kort op WI-FI SETUP op de achterzijde van AW5000. »» De voedings-/statusindicator begint afwisselend oranje en wit te knipperen.

5

Sluit, zoals beschreven, de app af en selecteer Philips_Install in de lijst van beschikbare Wi-Fi-netwerken.

»» Er verschijnt een nieuw Wi-Fi-netwerk van AW5000 met de netwerknaam (SSID) of Philips_Install.

< 30S

WiFi SETUP

< 3S

4

Raak Next (Volgende) aan op het hierboven afgebeelde app-scherm en lees de overige instructies voor het installeren van het netwerk.

6 7

10

NL

Controleer of uw iOS-apparaat verbinding heeft met Philips_Install en keer dan terug naar Philips AirStudio. Wacht tot er onder in het hierboven afgebeelde app-scherm Speaker found (Luidspreker gevonden) wordt weergegeven. »» Even later wordt er automatisch een veld weergegeven waarin u uw wachtwoord kunt invoeren.

Voer het wachtwoord van uw Wi-Fithuisnetwerk in, raak Done (Klaar) aan om de invoer te beëindigen en raak vervolgens Next (Volgende) aan.

10 Wacht tot de voedings-/statusindicator op de AW5000 constant wit brandt. »» Het volgende app-scherm wordt weergegeven.

»» De AW5000 is nu correct op uw WiFi-thuisnetwerk aangesloten.

* Als uw Wi-Fi-wachtwoord speciale tekens zoals #/:/;/' bevat, moet u uw wachtwoord veranderen.

9

Geef uw luidspreker een naam en raak dan OK aan om een verbinding tot stand te brengen tussen de AW5000 en uw Wi-Fithuisnetwerk.

Tip •• Nadat de netwerkinstallatie is gelukt, kunt u Rock n'

Roll aanraken op het hierboven afgebeelde app-scherm om onmiddellijk muziek te kunnen afspelen. Ga naar het gedeelte 'Afspelen' (zie 'Afspelen' op pagina 17)voor meer details.

NL

11

N e de rl a n ds

8

Optie 2: Instellen met een niet voor WPS geschikte Wi-Fi-router via een Androidapparaat 1

4

Controleer voor het instellen of uw Android-apparaat verbinding heeft met uw Wi-Fi-thuisnetwerk.

2

Lees de app-instructies voor de Wi-Fiinstallatie.

5

3

Druk, zoals beschreven, kort op WI-FI SETUP op de achterzijde van AW5000. »» De voedings-/statusindicator begint afwisselend oranje en wit te knipperen. »» Er verschijnt een nieuw Wi-Fi-netwerk van AW5000 met de netwerknaam (SSID) of Philips_Install.

< 30S

WiFi SETUP

< 3S

12

Raak Next (Volgende) aan op het hierboven afgebeelde app-scherm. »» Uw Android-apparaat maakt automatisch verbinding met het nieuwe Wi-Fi-netwerk dat door de AW5000 is gemaakt.

NL

Wacht tot de luidspreker is gevonden.

7

Selecteer uw Wi-Fi-thuisnetwerk en raak dan Next (Volgende) aan.

Voer het wachtwoord van uw WiFi-thuisnetwerk in en raak dan Next (Volgende) aan.

8

9

Geef uw luidspreker een naam en raak dan OK aan om een verbinding tot stand te brengen tussen de AW5000 en uw Wi-Fithuisnetwerk.

Wacht tot de voedings-/statusindicator op de AW5000 constant wit brandt. »» Het volgende app-scherm wordt weergegeven. »» De AW5000 is nu correct op uw WiFi-thuisnetwerk aangesloten.

* Als uw Wi-Fi-wachtwoord speciale tekens zoals #/:/;/' bevat, moet u uw wachtwoord veranderen.

NL

13

N e de rl a n ds

6

Opmerking

2

Lees de instructies voor WPS-installatie.

•• Nadat de netwerkinstallatie is gelukt, kunt u Rock n'

Roll aanraken op het hierboven afgebeelde app-scherm om onmiddellijk muziek te kunnen afspelen. Ga naar het gedeelte 'Afspelen' (zie 'Afspelen' op pagina 17)voor meer details.

Optie 3: Een draadloze verbinding instellen naar een WPS-router 1

Raak WPS Installatie? aan op het appscherm.

3

Houd, zoals beschreven, WI-FI SETUP ingedrukt op de achterzijde van de AW5000. »» De voedings-/statusindicator knippert afwisselend oranje en groen.

WiFi SETUP

> 4S

14

NL

Druk op de WPS-knop op uw Wi-Fi-router.

WPS

5

Wacht tot de voedings-/statusindicator op AW5000 constant wit brandt. Raak dan Next (Volgende) aan op het app-scherm. »» Het volgende app-scherm wordt weergegeven.

Tip •• Bepaalde Wi-Fi-routers vereisen dat u de WPS-knop

ingedrukt houdt voor de Wi-Fi-verbinding of de WPSPBC-functie via de routerconfiguratiepagina's inschakelt. Zie de gebruikershandleidingen van de specifieke routers voor meer informatie. •• Nadat de netwerkinstallatie is gelukt, kunt u Rock n' Roll aanraken op het hierboven afgebeelde app-scherm om onmiddellijk muziek te kunnen afspelen. Ga naar het gedeelte 'Afspelen' (zie 'Afspelen' op pagina 17) voor meer details.

Optie 4: Een vaste verbinding tot stand brengen via een ethernetkabel Opmerking •• Als u een vaste verbinding gebruikt, hoeft u

slechtsSpeaker already setup (Luidspreker al ingesteld) te selecteren op de paginaSetuppagina (Instellingen) (zie 'Philips AirStudio downloaden naar uw smartphone of tablets' op pagina 6).

»» De AW5000 is nu correct op uw WiFi-thuisnetwerk aangesloten.

1

Als u hebt geprobeerd een draadloze verbinding in te stellen voordat u een vaste verbinding instelt, moet u de draadloze Hi-Fi-luidspreker resetten (zie 'Problemen oplossen' op pagina 27).

NL

15

N e de rl a n ds

4

2

Sluit een ethernetkabel (niet meegeleverd) aan op: • de ETHERNET-aansluiting op de achterkant van het apparaat • een van de ethernetpoorten op uw Wi-Fi-router

12V=1A

ETHER

NET

3

16

To Modem

LAN4

LAN3

LAN2

LAN1

Reset

ETHER

NET

Wacht tot de voedings-/statusindicator constant wit brandt. »» De AW5000 is nu correct op uw WiFi-thuisnetwerk aangesloten.

NL

4

Audio naar de AW5000 streamen

Nadat zowel het apparaatals het luidsprekerpictogram worden weergegeven, sleept u het apparaatpictogram naar het luidsprekerpictogram om een verbinding tussen beide tot stand te brengen.

N e de rl a n ds

5 Afspelen

Streamen vanaf uw iOS- of Androidsmartphone of -tablet

1 2 3

Controleer of uw iOS/Android-apparaat met hetzelfde Wi-Fi-netwerk is verbonden als de AW5000. Voer Philips AirStudio uit op uw iOS- of Android-smartphone of -tablet. Als het volgende scherm niet wordt weergegeven, selecteer dan Speaker already setup (Luidspreker al ingesteld) op de beginpagina Setup (Instellingen) page. »» Uw smartphone of tablet zoekt de luidspreker op hetzelfde Wi-Fi-netwerk.

5

Kies een lijstmodus voor de weergave van de beschikbare muziek.

NL

17

6

Kies uw favoriete muziek om af te spelen.

1

2

Download Media Manager van www. philips.com/mediamanager.

Zoek de licentiesleutel in de snelstartgids en installeer Media Manager op uw PC/ Mac.

Tip •• Als de voedings-/statusindicator wit knippert, betekent

dit dat het geluid van de luidspreker is gedempt. Stel het volume in op de luidspreker of op uw iOS-/ Android-apparaat om de geluidsweergave te hervatten. •• Als het apparaatpictogram of luidsprekerpictogram niet wordt weergeven in stap 3, kunt u -> Refresh (Vernieuwen) aanraken om de weergave op het scherm te vernieuwen.

Streamen vanaf uw PC of Mac Om muziek van uw PC/Mac naar de AW5000 te streamen, moet u eerst DLNAgecertificeerde software voor het delen van media installeren op uw PC/Mac. Voorbeelden van dergelijke software zijn Media Manager, verkrijgbaar via www.philips.com/mediamanager, of Windows Media Player 11+. Op deze manier kan uw PC/Mac fungeren als een server voor het delen van media, die muziek naar de draadloze Hi-Fi-luidspreker streamt.

18

NL

3 4 5

Controleer of uw PC/Mac en de AW5000 zijn verbonden met hetzelfde Wi-Finetwerk. Voer Media Manager uit op uw PC/Mac. Selecteer de beschikbare muziekbron.

7

Selecteer de AW5000 als de mediaspeler.

3

Kies een nummer in de lijst om het afspelen te starten.

4 U kunt ook met uw iOS-/Android-apparaat bepalen welke muziek u wilt afspelen.

1 2

Sleep het Media Manager-pictogram naar het luidsprekerpictogram om de Wi-Fiverbinding tot stand te brengen.

N e de rl a n ds

6

Controleer of uw iOS/Android-apparaat en PC/Mac met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden als de AW5000. Voer Philips AirStudio uit op uw iOS- of Android-apparaat.

5

Raak het Media Manager-pictogram aan om de beschikbare muziek weer te geven. Kies een nummer in de lijst om het afspelen te starten. Tip

•• Het kan iets langer duren voordat uw iOS-/Androidapparaat de muziek van uw PC/Mac weergeeft.

•• Als het apparaatpictogram of luidsprekerpictogram niet wordt weergeven in stap 3, kunt u -> Refresh (Vernieuwen) aanraken om de weergave op het scherm te vernieuwen.

NL

19

Naar internetradiozenders luisteren via de AW5000 1 2

4

Voer Philips AirStudio uit op uw iOS- of Android-smartphone of -tablet. Raak Services -> Philips AW5000 aan om terug te keren naar het beginscherm.

5

3

20

Als het volgende bericht wordt weergegeven, raakt u I agree (Ik ga akkoord) aan om internettoegang toe te staan.

Raak op het beginscherm Internet radio aan om internetradio als bron te kiezen.

NL

Een internetradiozender zoeken op naam of locatie, taal enz.

Om op een internetradiozender af te stemmen, raakt u de betreffende naam aan in de lijst met zoekresultaten.

2

Raak de rij in de lijst aan waaraan u de voorgeprogrammeerde zender wilt toevoegen. Als u bijvoorbeeld voorkeuzenummer 2 aan deze zender wilt toewijzen, raakt u de tweede rij aan. »» Er wordt een bericht weergegeven waarin de zendernaam en het voorkeuzenummer worden getoond. Philips AW5000

Voorgeprogrammeerde internetradiozenders

1

Stem af op een internetradiozender en raak aan. »» Er wordt een lijst met voorgeprogrammeerde radiozenders weergegeven.

3

Raak OK aan in het berichtvenster om te bevestigen. »» De zender wordt toegevoegd aan uw lijst met voorgeprogrammeerde radiozenders.

NL

21

N e de rl a n ds

6

4

Herhaal de hierboven beschreven procedure om meer voorkeuzezenders toe te voegen.

2

Raak aan om de zender rechtstreeks toe te voegen aan uw lijst met favorieten.

Tip •• U kunt een voorgeprogrammeerde radiozender

niet rechtstreeks verwijderen, maar u kunt deze wel vervangen door een andere radiozender. Als u bijvoorbeeld een zender met voorkeuzenummer 3 wilt verwijderen, kunt u afstemmen op een andere radiozender, aanraken en de derde rij aanraken om de vorige zender te vervangen.

Afstemmen op een voorkeuzezender • Druk op numerieke toetsen (1-5) op de AW5000 om rechtstreeks af te stemmen op de eerste vijf voorkeuzezenders. • U kunt ook naar Presets (voorkeuzezenders) in het app-scherm gaan en een van uw voorkeuzezenders aanraken om te starten met afspelen.

Een lijst met favorieten maken

1

Stem af op een internetradiozender.

3

Herhaal de hierboven beschreven stappen om meer favoriete zenders toe te voegen.

Afstemmen op een favoriete zender • Ga naar Favorite stations (Favoriete zenders) in het app-scherm en raak een van uw favoriete zenders aan om te starten met afspelen. Een favoriete radiozender verwijderen

1

22

NL

Stem af op een radiozender en raak aan. »» De radiozender wordt onmiddellijk uit uw lijst met favorieten verwijderd.

2

Raak Services -> Philips AW5000 aan om terug te keren naar het beginscherm.

U kunt ook naar een externe audiospeler luisteren via het apparaat.

1

Sluit een MP3 Link-kabel (niet meegeleverd) aan op: • de MP3-LINK-aansluiting op de achterkant van het apparaat. • de hoofdtelefoonaansluiting op een externe audiospeler.

MP3 LINK

2 3

3

Raak op het beginscherm MP3 link aan om de MP3-Link als bron te kiezen.

Start met afspelen op de externe audiospeler en stel het volume in. »» U hoort de muziek via de draadloze Hi-Fi-luidspreker. Gebruik de knoppen op uw audiospeler om het afspelen van de muziek te regelen.

Om handmatig over te schakelen naar de MP3-Link als bron:

1

Voer Philips AirStudio uit op uw iOS- of Android-smartphone of -tablet.

NL

23

N e de rl a n ds

Muziek van een extern apparaat afspelen

6 Firmware upgraden

5

Raak Internet Radio aan op het beginscherm. »» Als er nieuwe firmware verkrijgbaar is. er verschijnt automatisch een venster voor een firmware-upgrade.

Om de prestaties van de AW5000 te verbeteren, biedt Philips mogelijk nieuwe firmware voor het upgraden van uw AW5000. Waarschuwing •• Sluit uw AW5000 altijd aan op de netspanning voordat

u een firmware-upgrade uitvoert. Schakel uw AW5000 nooit uit tijdens een firmware-upgrade.

1 2 3 4

24

Controleer of de AW5000 is ingeschakeld en verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw smartphone of tablet. Controleer of uw Wi-Fi-thuisnetwerk verbinding heeft met internet. Voer Philips AirStudio uit op uw iOS- of Android-smartphone of -tablet. Raak Services -> Philips AW5000 aan om terug te keren naar het beginscherm.

NL

6

Raak OK aan in dit bericht om de firmware-upgrade te starten. »» De voedings-/statusindicator op de AW5000 knippert oranje tijdens de upgrade.

Wacht tot de firmware-upgrade is voltooid en raak dan OK aan in het bericht om het apparaat opnieuw te starten.

2

Als er nieuwe firmware beschikbaar is, raak dan OK aan in het upgradebericht om de firmware-upgrade te starten. »» De voedings-/statusindicator op de AW5000 knippert oranje tijdens de upgrade.

U kunt de firmware ook handmatig controleren en upgraden.

1

Raak in het beginscherm -> Firmware upgrade -> Check Online (Online controleren) aan om te controleren of er nieuwe firmware is.

3

Wacht tot de firmware-upgrade is voltooid en raak dan OK aan in het bericht om het apparaat opnieuw te starten.

NL

25

N e de rl a n ds

7

7 Productinformatie Opmerking •• Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Frequentiebereik

PBC (één druk op de knop)

2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (voor /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (voor /12, /10, /05) Ja

Algemene informatie Netspanning

Specificaties Versterker Nominaal uitgangsvermogen Frequentierespons Signaal-ruisverhouding MP3 Link

2 X 50 W RMS @ 10% THD 80 Hz - 18 kHz, ±3 dB > 86 dB 1000 mV RMS, 20.000 ohm

Luidsprekers Luidsprekerimpedantie Luidsprekerdriver Gevoeligheid

8 ohm 2 x Dome-tweeter, 2 x Woofer van 4,5” 82 dB/m/W

Draadloos Draadloze standaard Draadloze beveiliging

26

NL

802.11b/g WEP, 10 of 26 hex cijfertoetsen WPA (TKIP) of WPA2 (TKIP/AES) met een wachtwoord van 8 tot 40 afdrukbare ASCII-tekens

Stroomverbruik in werking Stroomverbruik in stand-by Afmetingen - Apparaat (b x h x d) Gewicht - Inclusief verpakking - Apparaat

100 - 240 V~, 50/60 Hz 25 W < 0,5 W 140 x 145 x 45 mm 6,72 kg 5,46 kg

Waarschuwing •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt. Geen stroom •• Controleer of de netspanningsstekker van het apparaat goed is aangesloten. •• Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat. •• Controleer of het apparaat in de energiebesparende stand-bymodus staat.  Geen geluid •• Controle of het geluid van het apparaat gedempt is. De voedings-/statusindicator knippert wit wanneer het geluid van het apparaat gedempt is. Stel het volume in met de Philips AirStudio-app of direct op de AW5000. •• Als u voor de bekabelde verbinding hebt gekozen, controleer dan of de ethernetkabel goed is aangesloten. •• Controleer de Wi-Fi-netwerkaansluiting. Stel indien nodig het netwerk opnieuw in (zie 'Verbind de AW5000 met uw Wi-Fithuisnetwerk.' op pagina 9). •• Als de audiobron een externe audiospeler is, stel het volume dan direct op de audiospeler in.  

Geen reactie van het apparaat •• Start de AW5000 opnieuw op en stel het Wi-Fi-netwerk voor AW5000 opnieuw in. •• Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.  Wi-Fi-netwerkverbinding tot stand brengen mislukt •• Dit apparaat biedt geen ondersteuning voor de WPS-PIN-methode. •• Schakel SSID-uitzending op de Wi-Firouter in. •• Blijf uit de buurt van potentiële storingsbronnen die het Wi-Fi-signaal kunnen storen, zoals magnetrons. •• Controleer of de SSID-naam van uw router uit alfanumerieke tekens bestaat zonder spaties of speciale tekens als %/#/*. Het netwerkwachtwoord mag niet de tekens #/:/;/ bevatten. •• Als u de AW5000 handmatig wilt hernoemen in de Philips AirStudio-app, gebruik dan geen speciale tekens of symbolen. •• Voor bepaalde nieuwe typen Wi-Firouters kan automatisch een netwerknaam (SSID) worden gecreëerd wanneer u WPS gebruikt om te verbinden. Verander de standaardnetwerknaam (SSID) altijd naar een vereenvoudigde naam met alfanumerieke tekens. Verander ook de Wi-Fi-beveiligingsmodus om uw netwerk te beveiligen.  Vaste netwerkverbinding mislukt •• Als u draadloze aansluiting hebt geprobeerd voor het instellen van de vaste verbinding, moet u de draadloze HiFi-luidspreker resetten. Volg de stappen hieronder om het apparaat te resetten:

1 2

Trek het netsnoer uit het stopcontact. Houd de numerieke toets 1 ingedrukt en sluit het netsnoer opnieuw aan. »» De voedings-/statusindicator knippert oranje, brandt vervolgens constant oranje en begint daarna weer oranje te knipperen. NL

27

N e de rl a n ds

8 Problemen oplossen

3

Laat de numerieke toets 1 los.

••

Opmerking •• Laat de numerieke toets 1 pas los als de voedings-/

statusindicator voor de tweede keer oranje begint te knipperen.

Onderbrekingen tijdens het streamen van muziek Voer een of meer van de volgende handelingen uit: •• Plaats de AW5000 dichter bij uw Wi-Firouter. •• Verwijder eventuele voorwerpen tussen de AW5000 en uw Wi-Fi-router. •• Gebruik geen Wi-Fi-kanaal dat wordt overlapt door het Wi-Fi-netwerk in de buurt. •• Controleer of uw netwerksnelheid snel genoeg is. (Als meerdere apparaten dezelfde router delen, kan dit van invloed zijn op de prestaties van de draadloze verbinding.) Schakel de andere apparaten die zijn aangesloten op uw router uit. •• Schakel de optie Quality of Service (QoS) in, indien deze beschikbaar is op de Wi-Firouter. •• Schakel andere Wi-Fi-routers uit.  Muziek streamen naar de PC/Mac mislukt •• Schakel tijdelijk de firewall en beveiligingssoftware uit om te zien of deze de poorten blokkeert die de software voor het delen van media (Media Manager) gebruikt om inhoud te streamen. Raadpleeg de sectie "Help" van uw firewallen beveiligingssoftware om te lezen hoe u de poorten deblokkeert die worden gebruikt voor draadloze mediastreaming. •• Wanneer u een iPod touch/iPhone/iPad/ PC/Mac gebruikt om muziek te streamen en het afspelen wordt onderbroken of gestopt, probeer dan uw iPod touch/ iPhone/iPad, software voor het delen van media of de AW5000 opnieuw op te starten. 28

NL

Streamen van video of downloads van FTP-servers kunnen uw router overbelasten en zo onderbrekingen in het streamen veroorzaken. Probeer de belasting van uw router te verlagen. 

De voedings-/statusindicator brandt constant rood. Wat kan ik doen? •• U moet het apparaat herstellen met een ethernetkabel.

1 2 3

Controleer of uw router verbinding heeft met internet. Sluit het apparaat aan op de router met behulp van een ethernetkabel. Wacht tot het apparaat automatisch is hersteld. Dit kan tot 10 minuten duren.

Let op •• Het product kan beschadigd raken! Raadpleeg altijd een professioneel technicus voor een veilige wandmontage van het apparaat.

Opmerking •• De beschrijving hieronder is alleen ter referentie. •• Controleer of de schroef voor wandmontage van uw

beugel in het gat aan de achterzijde van de AW5000 past. Het gat is 6,75 mm. •• Controleer of de beugel voor wandmontage ten minste 11,3 kg kan dragen.

1 2

Waarschuwing

Zoek een geschikte plek aan de wand en gebruik een potlood en de gekochte beugel om de gekozen locatie te markeren. Volg de instructies voor de gekochte beugel en boor de gaten aan de hand van de markering.

•• Gevaar voor letsel! Zorg dat er geen gas-, water- of

elektriciteitsleidingen worden beschadigd bij het boren van de gaten.

De AW5000 heeft een bevestigingsgat van 6,35 mm - 20 UNC (diepte: 8,89 mm) op de achterzijde van het apparaat. 0.35’’

1/4’’ -20UNC

3 Door dit gat kunt u gemakkelijk het apparaat aan de wand bevestigen met behulp van een geschikte beugel voor wandmontage. De beugel voor wandmontage is niet inbegrepen. U dient deze te kopen. Volg de instructies die worden meegeleverd met de beugel voor wandmontage.

Plaats de schroef voor wandmontage van de beugel in het gat aan de achterzijde van de AW5000. Draai de schroef vast.

NL

29

N e de rl a n ds

9 Bijlage 1: Het apparaat aan de wand monteren

10 Bijlage 2: De betekenis van de LED-kleuren LED-kleur Knipperend oranje Constant oranje Afwisselend wit en oranje Afwisselend groen en oranje Constant wit

Knipperend wit Constant groen Constant rood

30

NL

Betekenis De luidspreker start op of er wordt een firmware-upgrade uitgevoerd. De luidspreker heeft geen verbinding met een netwerk. De luidspreker is in de draadloze installatiemodus, ondersteund door de AirStudio-app. Volg de installatie-instructies in de app. Draadloze installatie via de WPS-methode is gestart of bezig. De luidspreker is aangesloten op een Wi-Fi-netwerk en klaar voor het draadloos streamen van muziek. De luidspreker is gedempt. De luidspreker staat in de normale stand-bymodus. De luidspreker werkt niet goed. U dient de luidspreker te herstellen (zie 'Problemen oplossen' op pagina 27).

Network Conditions of Use give you the rights to use certain features on your Device relating to the streaming of content. You must agree to these Terms and Conditions of Use before using the Device. Your use of the Device constitutes your agreement to be bound by these Terms and Conditions of Use and will give you the right to access these features. If you do not agree to these Terms and Conditions of Use, you may return your Device to the point of purchase. These Terms and Conditions of Use supplement, and do not replace, any terms, conditions or disclaimers which were provided with your purchase of the Device. All such terms, conditions and disclaimers remain in full force and effect. Eligibility for Registration. You must be at least 14 years of age to assume the responsibilities of these Terms and Conditions of Use. If you are under 14 years of age, you may not use the Device unless one of your parents or legal guardians assumes the responsibilities of these Terms and Conditions of Use. Your use of the Device constitutes your representation that you are either 14 years of age or, if you are under 14 years of age, that your parent or legal guardian has assumed the responsibilities of these Terms and Conditions of Use. Restrictions on Modification of your Device Your Device provides access to certain streams of content. As a condition of obtaining access to those streams through the Device, you agree not to tamper with or otherwise modify or attempt to modify the Device in any  ­€‚ƒ„…­€†‡ˆ‰Š„†ˆ‡ˆ‹„Œ‹ŠŽŒŠŽ‡‰‹Š‰‘’“­€†”ˆŒ­‚ƒƒ‡‹‰‡­Š€Œ‡Š‡ˆ‹•‹–­‚‹—˜™Š„†‰‹‹‡ˆ‡Š„ will not circumvent or attempt to circumvent technological measures employed to control access to, or the rights in, any content. You agree that you will not circumvent or attempt to circumvent any copy management system by any means. You agree that you will not decipher or attempt to decipher cryptographic keys or otherwise defeat or attempt to defeat any security features implemented in the Device or in the content streams. You agree that you will not use the Device for any unauthorized purpose or in contravention of any law or regulation. Disclaimers Regarding Content The streams of content which are accessible through your Device are not controlled or programmed by Philips. ž‡ˆ‹‰Ÿ‡ˆ‹‰‹”‰Š–­…‹…‘‡ˆ­‰…”‰‡­‹Œ˜¡ˆ­€“ŠŽŠ„‰•‹–­‚‹ ­€……­‡­Š€‡Š­‡ŒŠ‡ˆ‹‰Ž‹‡„‰‹Œ—ŒŽŠ‰’ŠŽ “tuner” which allows you to receive the content broadcast by many others outside of your local area. Since the content is provided by others, PHILIPS HAS NO EDITORIAL CONTROL OVER ANY OF THAT CONTENT RECEIVED THROUGH YOUR DEVICE AND, THEREFORE IS NOT LIABLE FOR CONTENT OR ITS NATURE OR DELIVERY. PHILIPS DOES NOT ENDORSE ANY OPINIONS EXPRESSED IN ANY CONTENT RECEIVED THROUGH YOUR DEVICE. PHILIPS DOES NOT GUARANTEE THE TRUTHFULNESS, ACCURACY, RELIABILITY, COMPLETENESS OR TIMELINESS OF CONTENT. YOU AGREE THAT ANY RELIANCE ON CONTENT IS AT YOUR OWN RISK. Limitations on Access to Streams. Philips does not guarantee access to any particular stream or to the content contained in any stream. Philips may, in its discretion, add or remove access to any specific stream or content at any time. Some streams are accessible through arrangements with online service providers which determine which streams are listed on their directories. Although Philips will strive to provide a good selection of online service providers, Philips does not guarantee continued access to any specific online service provider. Philips may, in its discretion, add or remove access to any specific online service provider. Rights in Content Content may be protected by copyright laws or other intellectual property or proprietary laws. In some situations, such as use of the Device in a commercial environment, it may be necessary for you to obtain, at your own risk, a license or other authorization to use such content. You agree that, in the event such a license or

正面 authorization is necessary, it is your responsibility to obtain any such license or authorization. You agree that you are solely liable for any damages you may incur resulting from your failure to obtain the proper license or authorization for use of the content accessible through the Device. You agree that Philips will have no liability to you with regard to your use of the content. Changes in Features Philips may, in its discretion, change the features of the Device, including adding features to, or removing features from, the Device. Some new features may require changes to these Terms and Conditions of Use. Your use of those new features will constitute your agreement to the revised Terms and Conditions of Use. Software and Intellectual Property Rights You may need to use certain software programs to use or have full access to certain features of the Device. You received certain software with the purchase of the Device and may receive other software from time to time in the future. Most of that software is contained in the Device and is not accessible to you. Some of that software is owned by Philips and some is owned by others. Your use of software owned by Philips is subject to these Terms and Conditions of Use and any applicable license agreement. Your use of software owned by others is governed by their applicable license agreements. Your use of software does not transfer any title or ownership rights in the software to you. Philips retains all its rights in software and other intellectual property, including copyrights, patent rights, and rights in its trademarks and trade names. You agree that you will not disassemble, decompile, create derivative works of, reverse engineer, modify, sublicense, distribute the software or use the software for any unauthorized purpose or in contravention of any law or regulation. Warranty Disclaimer PHILIPS MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, THAT THE DEVICE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT THE USE OF THE DEVICE WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE OR FREE FROM ERRORS. PHILIPS MAKES NO WARRANTY AS TO THE CONTENT CARRIED IN ANY STREAM. PHILIPS MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE INFORMATION OR CONTENT ACCESSED THROUGH YOUR DEVICE OR TO YOUR RELIANCE ON, OR USE OF, ANY INFORMATION OR CONTENT ACCESSED THROUGH YOUR DEVICE. SPECIFIC WARRANTIES WERE PROVIDED WITH YOUR PURCHASE OF YOUR DEVICE AND THOSE WARRANTIES, INCLUDING ANY DISCLAIMERS TO THOSE WARRANTIES, CONTINUE TO APPLY. Because some jurisdictions do not permit the disclaimer of implied warranties, such disclaimers may not apply to you. Limitation of Liability PHILIPS WILL NOT BE LIABLE TO YOU OR TO ANY OTHER PARTY FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, ‘’“”•”–—˜™š‘—›”œž™Ÿ¡™›Ÿ“š—¢’—“•”œž™£œ¤œ¥—š™¦”“›ž’£”“¥™žŸš•™‘¡Ÿ§”•š™Ÿ¡™žŸš•™šœ–”“¥š¨™ OR FOR LOSS OF DATA OR BUSINESS INTERRUPTION ARISING OUT OF OR RELATING TO YOUR USE OF THE DEVICE WHETHER OR NOT SUCH DAMAGES ARE BASED ON TORT, WARRANTY, CONTRACT OR ANY OTHER LEGAL THEORY - EVEN IF PHILIPS HAS BEEN ADVISED, OR IS AWARE, OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL PHILIPS CUMULATIVE LIABILITY FOR DAMAGE ¦§¡Ÿ¤™œ“ª™›œ’š—™«¬œ•šŸ—–—¡¨™—®›——£™•¬—™œ¤Ÿ’“•™ªŸ’™‘œ”£™§Ÿ¡™ªŸ’¡™£—–”›—¯ Miscellaneous “This agreement will be governed by the laws of the jurisdiction in which the Device was sold and you hereby consent to the non-exclusive jurisdiction of courts in the relevant country. If any provision of this agreement is invalid or unenforceable under applicable law, such provision will be deemed modified to the extent necessary to render such provision valid and enforceable and the other provisions of this agreement will remain in full force and effect. These Terms and Conditions of Use will not be governed by the United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods, the application of which is hereby expressly waived.” BY USING YOUR DEVICE, YOU REPRESENT THAT YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD THESE TERMS AND CONDITIONS OF USE AND THAT YOU ACCEPT THEM.

NOTICE SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT        AGREEMENT BETWEEN YOU (   ­  €€ ELECTRONICS B.V. A DUTCH LIMITED LIABILITY COMPANY, WITH ITS PRINCIPAL OFFICE AT GLASLAAN 2, 5616 LW EINDHOVEN, THE NETHERLANDS AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES (INDIVIDUALLY AND  ­ €€ ” ­  ­  €  €­   €€ €    €” BY DOWNLOADING, INSTALLING OR OTHERWISE USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS AND CONDITIONS, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR OTHERWISE USE THE SOFTWARE. IF YOU ACQUIRED THE SOFTWARE IN TANGIBLE MEDIA E.G. CD WITHOUT THE OPPORTUNITY TO REVIEW THIS LICENSE AND DO NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY RECEIVE A FULL REFUND OF THE AMOUNT, IF ANY, THAT YOU PAID FOR THE SOFTWARE IF YOU RETURN THE SOFTWARE UNUSED WITH PROOF OF PAYMENT WITHIN 30 DAYS FROM THE DATE OF PURCHASE. 1. Grant of License. This Agreement grants you a non-exclusive, nontransferable, non-sub licensable license ¯°±²³¯´µµ´²¶·³¸¹°²¯º¸¸»±¼¸°½´€¹´³´¾¾µ±¼´¿µ¸¹°²¸ À ¼°¾Á°Â¯º¸³¾¸¼±Â±¸¶»¸½³±°²°Â¯º¸°Â¯Ã´½¸±² object code format as set out in the user documentation solely for your personal use. The Software is “in use” ú¸²±¯±³µ°´¶¸¶±²¯°¯º¸¯¸Ê¾°½´½Á°½¾¸½Ê´²¸²¯ʸʰ½Á ±”¸”¹º´½¶¶±³Ë¹¸¯¼” °Â¯º¸€°½¯º¸¸»±¼¸” 2. Ownership. The Software is licensed and not sold to you. This Agreement grants you only the right to use the Software, but you do not acquire any rights, express or implied, in the Software other than those specified in this Agreement. Philips and its licensors retain all right, title, and interest in and to the Software, including all patents, copyrights, trade secrets, and other intellectual property rights incorporated therein. The Software is protected by copyright laws, international treaty provisions, and other intellectual property laws. Therefore, other than as expressly set forth herein, you may not copy the Software without prior written authorization of €º±µ±¾³¹ ¸Î¼¸¾¯ ¯º´¯ Á°· Ê´Á ʴ˸ °²¸ À ¼°¾Á °Â ¯º¸ °Â¯Ã´½¸ °½ Á°·½ ¿´¼ËÏ·¾ ¾·½¾°³¸³ °²µÁ”­°· Ê´Á ²°¯ ¼°¾Á ´²Á ¾½±²¯¸¶ Ê´¯¸½±´µ³ ´¼¼°Ê¾´²Á±²Ð ¯º¸ °Â¯Ã´½¸¹ ²°½ ¾½±²¯ Ê°½¸ ¯º´² °²¸ À ¼°¾Á °Â ´²Á ·³¸½ ¶°¼·Ê¸²¯´¯±°² ¾½°»±¶¸¶ ±² ¸µ¸¼¯½°²±¼ °½Ê¹ ¸Î¼¸¾¯ ¯º´¯ Á°· Ê´Á ʴ˸ °²¸ À ¼°¾Á °Â ³·¼º ¾½±²¯¸¶ Ê´¯¸½±´µ³ for your back-up purposes only. 3. License Restrictions. Except as provided otherwise herein, you shall not rent, lease, sublicense, sell, assign, loan, or otherwise transfer the Software. You shall not, and you shall not permit any third party, to reverse engineer, decompile, or disassemble the Software, except to the extent that applicable law expressly prohibits the foregoing restriction. You may not remove or destroy any product identification, copyright notices, or other proprietary markings or restrictions from the Software. All titles, trademarks, and copyright and restricted rights notices shall be reproduced on your back up copy of the Software. You may not modify or adapt the Software, merge the Software into another program or create derivative works based upon the Software. 4. Termination of certain functionality. The Software may contain components of certain licensed software ±²¼µ·¶±²Ð ³°Â¯Ã´½¸ µ±¼¸²³¸¶ ½°Ê ±¼½°³°Â¯ °½¾°½´¯±°² ±¼½°³°Â¯ ú±¼º ±Ê¾µ¸Ê¸²¯³ ±¼½°³°Â¯Ò³ ¶±Ð±¯´µ rights management technology for Windows Media. Content providers are using the digital rights management ¯¸¼º²°µ°ÐÁ°½±²¶°Ã³¸¶±´ Ï ¯°¾½°¯¸¼¯¯º¸±²¯¸Ð½±¯Á°Â¯º¸±½¼°²¯¸²¯ ¸¼·½¸°²¯¸²¯ ³° that their intellectual property, including copyright, in such content is not misappropriated. Your Device may also ·³¸Ï ³°Â¯Ã´½¸ ¯° ¯½´²³Â¸½ °½ ¾µ´Á ¸¼·½¸ °²¯¸²¯ Ï °Â¯Ã´½¸ ”  ¯º¸ ³¸¼·½±¯Á °Â ³·¼º WM-DRM Software is compromised, Microsoft may revoke (either on its own or upon the request of the °Ã²¸½³°Â¸¼·½¸°²¯¸²¯ ¸¼·½¸°²¯¸²¯ò¸½³

¯º¸Ï°Â¯Ã´½¸Ò³½±Ðº¯¯°´¼Ó·±½¸²¸Ãµ±¼¸²³¸³ ¯°¼°¾Á¹³¯°½¸¹¯½´²³Â¸½¹¶±³¾µ´Á´²¶Ô°½¾µ´Á¸¼·½¸°²¯¸²¯”¸»°¼´¯±°²¶°¸³²°¯´µ¯¸½¯º¸Ï°Â¯Ã´½¸Ò³

ability to play unprotected content. A list of revoked WM-DRM Software is sent to your PC and/or your Device whenever you download a license for Secure Content. Microsoft may, in conjunction with such license, also download revocation lists onto your Device on behalf of Secure Content Owners, which may disable your  ­€‚ ƒ„… †‡€ˆ€‰Š… ‰‹… ‚‹ŒŠŽ… „‰‹‘ Ž… ’€„Œˆ†ŠŽ… ‰‘†“„” ‘Ž… †“’•‹‘… Œˆ†Š… – ‚—‘ … ˜‹“‰ “‰™… … – ‚—‘ … ˜‹“‰ “‰… š›“ ‘„… œ†Š… †ˆ„‹… require you to upgrade some of the WM-DRM components distributed with this Software (“WM-DRM £Œ¤‘†’ „¥¦…‡ ”‹‘ …†‚‚ „„€“¤…‰§ €‘…‚‹“‰ “‰™……¨§ “…Š‹—…†‰‰ œŒ‰…‰‹…Œˆ†Š…– ‚—‘ …˜‹“‰ “‰Ž…¨©ª«©…–‹”‰›†‘ …‡—€ˆ‰… by Microsoft will notify you that a WM-DRM Upgrade is required and then ask for your consent before the WM-DRM Upgrade is downloaded. WM-DRM Software built by Philips may do the same. If you decline the upgrade, you will not be able to access Secure Content that requires the WM-DRM Upgrade; however, you will still be able to access unprotected content and Secure Content that does not require the upgrade. WM-DRM features that access the Internet, such as acquiring new licenses and/or performing a required WM-DRM Upgrade, can be switched off. When these features are switched off, you will still be able to play Secure Content if you have a valid license for such content already stored on your Device. However, you will not be able to use certain of the WM-DRM Software features that require Internet access such as the ability to download content that requires the WM-DRM Upgrade. All title and intellectual property rights in and to the Secure Content is the property of the respective Secure Content owners and may be protected by applicable copyright or other intellectual property laws and treaties. This Agreement grants you no rights to use such Secure Content. To summarize, if the Software contains Microsoft WM-DRM components – Secure Content you desire to download, copy, store, display, transfer, and/or play is protected by the Microsoft WM-DRM components of the Software. Microsoft, Secure Content Owners, or Secure Content distributors may deny you access, or restrict your access, to Secure Content even after you have paid for, and/or obtained, it. Neither your consent nor the consent or approval of Philips is necessary for any of them to deny, withhold or otherwise restrict your access to Secure Content. Philips does not guaranty that you will be able to download, copy, store, display, transfer, and/or play Secure Content. 5. Open Source Software.……²†¦…³§€„…„‹”‰›†‘ …œ†Š…‚‹“‰†€“…‚‹œŒ‹“ “‰„…‰§†‰…†‘ …„—‡´ ‚‰…‰‹…‹Œ “ª„‹—‘‚ …‰ ‘œ„Ž… as stated in the documentation accompanying the Device. This Agreement does not apply to this software as „—‚§™…²‡¦…µ‹—‘…ˆ€‚ “„ …‘€¤§‰„…—“’ ‘…‰§€„…¶¤‘  œ “‰…’‹…“‹‰…€“‚ˆ—’ …†“Š…‘€¤§‰…‹‘…ˆ€‚ “„ …‰‹…—„ Ž…’€„‰‘€‡—‰ …‹‘…‚‘ †‰ … derivative works of the Software in any manner that would subject the Software to Open Source Terms. “Open –‹—‘‚ …³ ‘œ„¥… œ †“„… ‰§ … ‰ ‘œ„… ‹”… †“Š… ˆ€‚ “„ … ‰§†‰… ’€‘ ‚‰ˆŠ… ‹‘… €“’€‘ ‚‰ˆŠ… ²·¦… ‚‘ †‰ Ž… ‹‘… Œ—‘Œ‹‘‰… ‰‹… ‚‘ †‰ Ž… ‹‡ˆ€¤†‰€‹“„…”‹‘…¸§€ˆ€Œ„…›€‰§…‘ „Œ ‚‰…‰‹…‰§ …–‹”‰›†‘ …†“’•‹‘…’ ‘€­†‰€­ …›‹‘¹„…‰§ ‘ ‹”º…‹‘…²»¦…¤‘†“‰Ž…‹‘…Œ—‘Œ‹‘‰…‰‹… grant, to any third party any rights or immunities under intellectual property or proprietary rights in the Software or derivative works thereof. 6. Termination. This Agreement shall be effective upon installation or first use of the Software and shall ‰ ‘œ€“†‰ …²€¦…†‰…‰§ …’€„‚‘ ‰€‹“…‹”…¸§€ˆ€Œ„Ž…’— …‰‹…Š‹—‘…”†€ˆ—‘ …‰‹…‚‹œŒˆŠ…›€‰§…†“Š…‰ ‘œ…‹”…‰§€„…¶¤‘  œ “‰º…‹‘…²€€¦… upon destruction of all copies of the Software and related materials provided to you by Philips hereunder. ¸§€ˆ€Œ„ƒ„…‘€¤§‰„…†“’…Š‹—‘…‹‡ˆ€¤†‰€‹“„…„§†ˆˆ…„—‘­€­ …‰§ …‰ ‘œ€“†‰€‹“…‹”…‰§€„…¶¤‘  œ “‰™ 7. Upgrades. Philips may, at its sole option, make upgrades to the Software available by general posting on a website or by any other means or methods. Such upgrades may be made available pursuant to the terms of this Agreement or the release of such upgrades to you may be subject to your acceptance of another agreement. 8. Support Services.……¸§€ˆ€Œ„…€„…“‹‰…‹‡ˆ€¤†‰ ’…‰‹…Œ‘‹­€’ …‰ ‚§“€‚†ˆ…‹‘…‹‰§ ‘…„—ŒŒ‹‘‰…²¼–—ŒŒ‹‘‰…– ‘­€‚ „¥¦…”‹‘… the Software. If Philips does provide you with Support Services, these will be governed by separate terms to be agreed between you and Philips. 9. Limited Software Warranty. ¸§€ˆ€Œ„… Œ‘‹­€’ „… ‰§ … –‹”‰›†‘ …½†„… €„ƒ… †“’… ›€‰§‹—‰… †“Š… ›†‘‘†“‰Š…  ¾‚ Œ‰… ‰§†‰… the Software will perform substantially in accordance with the documentation accompanying the Software for a Œ ‘€‹’…‹”…‹“ …Š †‘…†”‰ ‘…Š‹—‘…”€‘„‰…’‹›“ˆ‹†’Ž…€“„‰†ˆˆ†‰€‹“…‹‘…—„ …‹”…‰§ …–‹”‰›†‘ Ž…›§€‚§ ­ ‘…‹‚‚—‘„…”€‘„‰™……¸§€ˆ€Œ„ƒ…  “‰€‘ …ˆ€†‡€ˆ€‰Š…†“’…Š‹—‘… ¾‚ˆ—„€­ …‘ œ ’Š…”‹‘…‡‘ †‚§…‹”…‰§€„…›†‘‘†“‰Š…„§†ˆˆ…‡ Ž…†‰…¸§€ˆ€Œ„ƒ…‹Œ‰€‹“Ž… €‰§ ‘…²€¦…‘ ‰—‘“… ‹”…‰§ …Œ‘€‚ …Œ†€’…‡Š…Š‹—…”‹‘…‰§ …–‹”‰›†‘ …²€”…†“Š¦º…‹‘…²‡¦…‘ Œ†€‘…‹‘…‘ Œˆ†‚ œ “‰…‹”…‰§ …–‹”‰›†‘ …‰§†‰…’‹ „…“‹‰…

反面 meet the warranty set forth herein and that is returned to Philips with a copy of your receipt. This limited warranty shall be void if failure of the Software has resulted from any accident, abuse, misuse or wrongful application. Any replacement Software will be warranted for the remainder of the original warranty period or    ­€‚ƒ „…†‡† ‚ ˆ‰Š‹†ŒŽ‚ ˆ‘†­ „€€Š ‚€ˆˆ Š‰ €’’ˆ ‰ ‰“ ”  †” † •‰”„€† „€‚ provided to you free of charge on an evaluation only basis. 10. NO OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS SET FORTH ABOVE, PHILIPS AND ITS LICENSORS DO NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE WILL OPERATE ERROR FREE OR UNINTERRUPTED, OR WILL MEET YOUR REQUIREMENTS. YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITIES FOR SELECTION OF THE SOFTWARE TO ACHIEVE YOUR INTENDED RESULTS, AND FOR THE INSTALLATION OF, USE OF, AND RESULTS OBTAINED FROM THE SOFTWARE. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, PHILIPS AND ITS LICENSORS DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND ACCURACY OR COMPLETENESS OF RESULTS WITH RESPECT TO THE SOFTWARE AND THE ACCOMPANYING MATERIALS. THERE IS NO WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT. PHILIPS DOES NOT WARRANT THAT YOU WILL BE ABLE TO DOWNLOAD, COPY, STORE, DISPLAY, TRANSFER, AND/OR PLAY SECURE CONTENT. 11. LIMITATION OF LIABILITY. UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL PHILIPS OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR REVENUES, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, LOSS OF DATA, LOSS OF USE OR OTHER PECUNIARY LOSS, EVEN IF PHILIPS OR ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF •¬®¯ °±²±³´•Œ  µ¶ ¶· ´¸´¶Ž •¯±¹¹ º¯µ¹µº•» ·¼ µŽ• ¹µ®´¶•·¼•» ±³³¼´³±Ž´ ¹µ±½µ¹µŽ¾ ¿·¼ DAMAGES ARISING OUT OF THIS AGREEMENT EXCEED THE GREATER OF THE PRICE ACTUALLY PAID ½¾¾·¬¿·¼Ž¯´•·¿ŽÀ±¼´·¼¿µ¸´Ž´¶º·¬¶°••Ž´¼¹µ¶³¬•°·¹¹±¼•ÁŒ Œ 12. Trademarks. Certain of the product and Philips names used in this Agreement, the Software, and the printed user documentation may constitute trademarks of the Philips, its licensors or other third parties. You are not authorized to use any such trademarks. 13. Export Administration. You agree that you will not directly or indirectly, export or re-export the Software to any country for which the United States Export Administration Act, or any similar United States law or regulation requires an export license or other U.S. Government approval, unless the appropriate export license or approval has first been obtained. By downloading or installing the Software you agree to abide by this Export provision. 14. Governing law. This Agreement is governed by the laws of your country of residence ,residence, without reference to its conflict of laws principles. Any dispute between you and Philips regarding this Agreement shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts of your country of residence. 15. General. This Agreement contains the entire agreement between you and Philips and supersedes any prior representation, undertaking or other communication or advertising with respect to the Software and user documentation. If any part of this Agreement is held invalid, the remainder of this Agreement will continue in full force and effect. This Agreement shall not prejudice the statutory rights of any party dealing as a consumer.

This product uses the following open source software:

source code. And you must show them these terms so they know their rights.

uClinux for Blackfin 2009R1 Release , licensed under GPL V2,

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

BusyBox R1.13.4 , licensed under GPL V2, Wireless Tools for Linux v29 , licensed under GPL V2, ---------------------------------------Das U-Boot r1.1.6 , with exclusions for user programs. NOTE! This copyright does *not* cover the so-called "standalone" applications that use U-Boot services by means of the jump table provided by U-Boot exactly for this purpose - this is merely considered normal use of U-Boot, and does *not* fall under the heading of "derived work". The header files "include/image.h" and "include/asm-*/u-boot.h" define interfaces to U-Boot. Including these (unmodified) header files in another file is considered normal use of U-Boot, and does *not* fall under the heading of "derived work". Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the U-Boot source code) is copyrighted by me and others who actually wrote it. -- Wolfgang Denk ---------------------------------------Linux kernel release 2.6.xx , licensed under GPL V2 with exclusions for user programs. NOTE! This copyright does *not* cover user programs that use kernel services by normal system calls - this is merely considered normal use of the kernel, and does *not* fall under the heading of "derived work". Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the Linux kernel) is copyrighted by me and others who actually wrote it. Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is concerned is _this_ particular version of the license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated. Linus Torvalds

---------------------------------------GPL V2 GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following: a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code. 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it. 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License. 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License. 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. 10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally. NO WARRANTY 11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/ OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. END OF TERMS AND CONDITIONS How to Apply These Terms to Your New Programs If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms. To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found. Copyright (C) This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode: Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details. The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items-whatever suits your program. You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker. , 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

---------------------------------------uClibc r0.9 , , licensed under LGPL V2,

---------------------------------------LGPL V2 GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc. 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. [This is the first released version of the library GPL. It is numbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.] Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This license, the Library General Public License, applies to some specially designated Free Software Foundation software, and to any other libraries whose authors decide to use it. You can use it for your libraries, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link a program with the library, you must provide complete object files to the recipients so that they can relink them with the library, after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyright the library, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

Also, for each distributor's protection, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free library. If the library is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original version, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that companies distributing free software will individually obtain patent licenses, thus in effect transforming the program into proprietary software. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License, which was designed for utility programs. This license, the GNU Library General Public License, applies to certain designated libraries. This license is quite different from the ordinary one; be sure to read it in full, and don't assume that anything in it is the same as in the ordinary license. The reason we have a separate public license for some libraries is that they blur the distinction we usually make between modifying or adding to a program and simply using it. Linking a program with a library, without changing the library, is in some sense simply using the library, and is analogous to running a utility program or application program. However, in a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a derivative of the original library, and the ordinary General Public License treats it as such. Because of this blurred distinction, using the ordinary General Public License for libraries did not effectively promote software sharing, because most developers did not use the libraries. We concluded that weaker conditions might promote sharing better. However, unrestricted linking of non-free programs would deprive the users of those programs of all benefit from the free status of the libraries themselves. This Library General Public License is intended to permit developers of non-free programs to use free libraries, while preserving your freedom as a user of such programs to change the free libraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve this as regards changes in header files, but we have achieved it as regards changes in the actual functions of the Library.) The hope is that this will lead to faster development of free libraries. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, while the latter only works together with the library. Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary General Public License rather than by this special one. GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 0. This License Agreement applies to any software library which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Library General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you". A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables. The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) "Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: a) The modified work must itself be a software library. b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License. d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library. In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. 3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices. Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library. 4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code. 5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License. However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables. When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law. If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.) Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself. 6. As an exception to the Sections above, you may also compile or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications. You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things: a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.) b) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution. c) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place. d) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy. For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things: a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above. b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work. 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it. 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License. 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License. 13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Library General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a

license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. 14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally. NO WARRANTY 15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. END OF TERMS AND CONDITIONS Appendix: How to Apply These Terms to Your New Libraries If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License). To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found. Copyright (C) This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Library General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Library General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU Library General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA. Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker. , 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice That's all there is to it! ---------------------------------------AW3000_10_OSS_V1.0

AW3000_OSS_130 x130.indd 1

4/5/2012 5:15:43 PM

Curl and libcurl 7.19.7 , licensed under a MIT/ X derivate license, COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE Copyright (c) 1996 - 2009, Daniel Stenberg, . All rights reserved. Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder. ---------------------------------------OpenSSL 1.0.0 , licensed under both OpenSSL License and Original SSLeay license, OpenSSL License --------------/* ======================================= ============================= * Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved. * * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright * notice, this list of conditions and the following disclaimer. * * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)" * * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact [email protected]. * * 5. P roducts derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. * * 6. R edistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl. org/)" * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. * ======================================= ============================= * * This product includes cryptographic software written by Eric Young ([email protected]). This product includes software written by Tim Hudson ([email protected]). *

*/ Original SSLeay License ----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([email protected]) * All rights reserved. * This package is an SSL implementation written * by Eric Young ([email protected]). * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. * This library is free for commercial and non-commercial use as long as * the following conditions are aheared to. The following conditions * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation * included with this distribution is covered by the same copyright terms * except that the holder is Tim Hudson ([email protected]). * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in * the code are not to be removed. * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution * as the author of the parts of the library used. * This can be in the form of a textual message at program startup or * in documentation (online or textual) provided with the package. * * Redistribution and use in source and binary forms, with or without * modification, are permitted provided that the following conditions * are met: * 1. Redistributions of source code must retain the copyright * notice, this list of conditions and the following disclaimer. * 2 . Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * 3 . All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young ([email protected])" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). * 4 . If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson ([email protected])" * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF * SUCH DAMAGE. * * The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be * copied and put under another distribution licence * [including the GNU Public Licence.] */ ---------------------------------------Ogg Vorbis , licensed as below, Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. - Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---------------------------------------FLAC , licensed as below, Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,200 9 Josh Coalson Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. - Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. ---------------------------------------iScroll 3.7.1 , licensed under the terms of the MIT License as below, Copyright (c) 2009 Matteo Spinelli, http://cubiq.org/ Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. ----------------------------------------

jquery-ui-1.8.9 , licensed under the terms of the MIT License as below, Copyright (c) 2011 Paul Bakaus, http://jqueryui.com/ This software consists of voluntary contributions made by many individuals (AUTHORS.txt, http://jqueryui.com/about) For exact contribution history, see the revision history and logs, available at http://jquery-ui.googlecode.com/svn/ Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. ---------------------------------------jquery-1.4.4.min , licensed under the terms of the MIT License as below, Copyright (c) 2011 John Resig, http://jquery.com/ Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. ---------------------------------------libmicrohttpd 0.4.6 licensed under the LGPL as below, GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999 Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. [This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.] Preamble

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it. For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library. To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others. Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license. Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs. When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library. We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances. For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License. In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system. Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you". A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables. The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) "Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library. Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does. 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: a) The modified work must itself be a software library. b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License. d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so

that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices. Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution. d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place. e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables. When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law. If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.) Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself. 6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications. You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things: a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.) b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above. b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work. 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it. 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License. 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made

generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License. 13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. 14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally. NO WARRANTY 15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker. , 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice That's all there is to it! ---------------------------------------wkslider , licensed under the terms of the MIT License as below, Copyright (c) 2009 - 2011 Alex Gibson http://miniapps.co.uk/ Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction except as noted below, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sublicense, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The Software and/or source code cannot be copied in whole and sold without meaningful modification for a profit. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

END OF TERMS AND CONDITIONS How to Apply These Terms to Your New Libraries If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License). To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found. Copyright (C) This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

AW3000_10_OSS_V1.0 AW3000_OSS_130 x130.indd 2

4/5/2012 5:15:44 PM

Specifications are subject to change without notice © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. AW5000_10_UM_V2.0

Similar documents