Philips TAB5105 Soundbar

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

Soundbar luidspreker

Handleiding

5000 series TAB5105

Registreer uw product voor ondersteuning op www.philips.com/support

Inhoud 1 Belangrijk

2

Hulp en ondersteuning 2 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 2 Zorg voor het product 3 Zorg voor het milieu 4 Naleving 4 Verpakkingsinhoud 4

2 Uw SoundBar

5

Hoofdeenheid 5 Afstandsbediening 5 Connectoren 6

3 Verbinden

7

Plaatsing 7 De SoundBar verbinden 7 Verbind audio van tv en andere apparaten 8

4 Gebruik van de SoundBar

9

Inschakelen / uitschakelen 9 Volumeregelaar 9 Bronselectie 10 EQ-instelling 10 AUX-audiobron 10 Optische audiobron 10 HDMI (ARC) audiobron 10 Speel audio af via Bluetooth 11 Automatische stand-by 11 Fabrieksinstellingen toepassen 11

5 Wandmontage

12

6 Product­specificaties

12

7 Problemen oplossen

13

NL

1

1 BelangrijkLees en begrijp alle instructies voordat u het product gebruikt. Als schade wordt veroorzaakt door het niet volgen van instructies, vervalt de garantie.

Hulp en ondersteuning Ga voor uitgebreide online ondersteuning naar www.philips.com/support: • download de gebruikershandleiding en de snelstartgids • bekijk video-tutorials (alleen beschikbaar voor bepaalde modellen) • vind antwoorden op veel gestelde vragen (FAQs) • e-mail ons een vraag • chat met onze klantenservice. Volg de instructies op de website om uw taal te selecteren en voer vervolgens uw productmodelnummer in. U kunt ook contact opnemen met Consumer Care in uw land. Noteer het modelnummer en het serienummer van uw product voordat u contact opneemt. U vindt deze informatie op de achterkant of onderkant van uw product.• •

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen • • • • • • •2

Lees deze aanwijzingen. Bewaar deze aanwijzingen. Neem alle waarschuwingen in acht. Volg alle instructies. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Alleen schoonmaken met een droge doek. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte afgeven. NLNeutraliseer de beveiligde gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan de ene breder is dan de andere. Een A-aardingsstekker heeft twee pennen en een derde aardingspen. De brede pen of de derde klem zijn voor uw veiligheid bedoeld. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen. Voorkom dat op het netsnoer kan worden gelopen of dat het bekneld raakt, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Gebruik alleen met een statief, beugel of tafel gespecificeerd door de fabrikant of verkocht met het apparaat. Wanneer een wagentje wordt gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie wagentje/ apparaat om letsel door kantelen te voorkomen. Koppel het apparaat los tijdens onweer of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd servicepersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, zoals het netsnoer of de stekker, als vloeistof op het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen. WAARSCHUWING voor batterijgebruik - Voorkom lichamelijk letsel en schade aan het apparaat door het lekken van de batterij: • Let bij het installeren van de batterijen op de + en - aangegeven op het apparaat. • Gebruik geen batterijen door elkaar (oud en nieuw of koolstof en alkaline, enz.) • Verwijder de batterijen als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.De batterijen niet blootstellen aan overmatige hitte zoals zonlicht en vuur. • Perchloraatmateriaal - speciale behandeling kan van toepassing zijn. Zie www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate. Het product/de afstandsbediening kan een knoopcelbatterij bevatten. Voorkom dat kinderen ze inslikken. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen! Als een knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Ernstige interne brandwonden kunnen binnen twee uur na inname optreden. Roep onmiddellijk medische hulp in als u vermoedt dat een batterij door kinderen is ingeslikt. Wanneer u de batterijen vervangt, moet u alle nieuwe en gebruikte batterijen altijd buiten bereik van kinderen houden. Zorg ervoor dat het batterijvak volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen. Stop met het gebruik van het apparaat als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten. Buiten het bereik van kinderen houden en contact opnemen met de fabrikant Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelende of spattende vloeistoffen. Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars. Dit apparaat kan lood en kwik bevatten. Verwijderen volgens de plaatselijke of landelijke wetgeving. Neem voor informatie over verwijderen of recyclen contact op met uw plaatselijke overheid. Neem voor inlichtingen over recyclingopties contact op met www. mygreenelectronics.comm of www.eiae. orgg of www.recycle.philips.com. De stekker van het netsnoer, of een schakelaar die gebruikt wordt om het apparaat los te koppelen van de netspanning, moet gemakkelijk bereikbaar zijn.

Plaats dit apparaat niet op meubilair dat kan worden gekanteld door een kind en een volwassene die erop leunt, trekt, staat of klimt. Een vallend apparaat kan ernstig letsel tot gevolg hebben. Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd in een besloten ruimte zoals een boekenkast of rek, tenzij er voldoende ventilatie is. Zorg ervoor dat er rondom het apparaat een ruimte is van minimaal 20 cm of meer.

Klasse II apparatuur symbool

Dit symbool geeft aan dat het apparaat een dubbel isolatiesysteem heeft. Onthoud deze veiligheidssymbolen Deze bliksemflits geeft aan dat niet-geïsoleerd materiaal in uw apparaat een elektrische schok kan veroorzaken. Verwijder de behuizing van het apparaat niet om onnodig gevaar te voorkomen. Het uitroepteken vestigt de aandacht op functies waarvoor u de bijgevoegde literatuur aandachtig moet lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen. WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen objecten met vloeistoffen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst. OPGELET: Om een elektrische schok te voorkomen, moet de brede pen van de stekker in een brede gleuf worden geplaatst en volledig worden ingedrukt.

Zorg voor het product Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

NL

3

Zorg voor het milieu

Verpakkingsinhoud

Verwijdering van uw oude product en batterij

Controleer en identificeer de inhoud van de verpakking: Soundbar x1 Afstandsbediening x1 AC-adapter (voor Soundbar) x1 Kit voor wandmontage x1 (Wandbeugels x2, schroeven x6, pluggen x2) Snelstartgids/Garantiekaart/ Veiligheidsblad x1 AAA-batterijen x2

Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt.

Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.

Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en niet bij het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Houd u aan de plaatselijke regels voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke regels en geef het apparaat en de batterijen niet mee met het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Verwijdering van de wegwerpbatterijen Lees het gedeelte over de plaatsing van de batterij voor informatie over het verwijderen van wegwerpbatterijen.

Naleving Dit product voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap. TP Vision Europe B.V. verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/ EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com. 4

NL

AC-adapter (EU)

2 Uw SoundBar Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw SoundBar op www.philips.com/support om optimaal gebruik te kunnen maken van de ondersteuning die Philips biedt.

Afstandsbediening Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening.

Hoofdeenheid Dit gedeelte bevat een overzicht van de hoofdeenheid.

- (Volume) Verlaag het volume. + (Volume) Verhoog het volume.(BRON) Selecteer een invoerbron voor de soundbar.

Zet de soundbar aan of op standby. Meerkleurige LED-indicator: Bron/ Stand-by Sensor afstandsbediening

NL

5

(Standby-On) Schakel de SoundBar in of naar stand-by.

+ (Volume) • Verhoog het volume.

Connectoren Dit gedeelte geeft een overzicht van de beschikbare connectors op uw SoundBar.Naar vorige track in Bluetoothmodus.Muziek afspelen, pauzeren of hervatten in de Bluetooth-modus.

BT/KOPPELEN • Indrukken om over te schakelen naar de Bluetooth-modus. •

Ingedrukt houden om de verbinding met het momenteel verbonden Bluetooth-apparaat te verbreken en een nieuwe koppeling te starten.

EQ • Schakel tussen drie EQ-modi: Film, muziek en nieuws. AUX • Schakel de audiobron naar de AUXaansluiting.Volume dempen of herstellen.Naar volgende track in Bluetoothmodus.

SERVICE Voor software-upgrade.AUX IN Audio-invoer van bijvoorbeeld een MP3-speler (3,5 mm-aansluiting).

OPTICAL Verbinden met een optische audiouitgang op de tv of een digitaal apparaat.

- (Volume) • Verlaag het volume.

HDMI (ARC) • Schakel de audiobron naar de HDMI (ARC)-verbinding. OPTICAL • Schakel de audiobron naar de optische verbinding.

6

HDMI (ARC) Verbinden met de HDMI-ingang op de tv.

NL

DC IN De soundbar aansluiten aan netvoeding.

3 Verbinden

De SoundBar verbinden

Dit gedeelte helpt u de SoundBar aan te sluiten op een tv en andere apparaten. Raadpleeg de snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen van uw SoundBar en accessoires. Opmerking • R  aadpleeg het typeplaatje aan de achterkant of onderkant van het apparaat voor identificatie en spanningsvereisten. • Zorg ervoor dat alle apparaten zijn losgekoppeld van het stopcontact voordat u verbindingen maakt of wijzigt.

Plaatsing Plaats de SoundBar en Subwoofer zoals hieronder getoond.

NL

7

Verbind audio van tv en andere apparaten

Optie 2: Verbind audio met een 3,5 mm stereo audiokabel Basiskwaliteit audio

Optie 1: Verbind audio via een digitale optische kabel Beste audiokwaliteit

1

1

Sluit de optische kabel aan op de OPTICAL ingang op de SoundBar en de OPTICAL OUT ingang op de tv of een ander apparaat. • De digitale optische ingang is mogelijk gelabeld als SPDIF of SPDIF OUT. OPMERKING: De audio-uitgang van de tv moet zijn ingesteld op PCM.

8

NL

Sluit een 3,5 mm stereo audiokabel aan op de AUX IN ingang op de SoundBar en de AUX ingang op de tv of een ander apparaat.

Optie 3: Verbind met HDMI (ARC)-aansluiting Uw Soundbar ondersteunt HDMI met Audio Return Channel (ARC). Als uw tv compatibel is met HDMI ARC, kunt u de tv-audio via de Soundbar beluisteren met behulp van een enkele HDMI-kabel.

4 Gebruik van de SoundBar Dit gedeelte helpt u de SoundBar te gebruiken om audio van aangesloten apparaten af te spelen. Voordat u begint • Maak de verbindingen die worden beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding. • Schakel de SoundBar naar de juiste bron voor andere apparaten.

1

2

Gebruik een High Speed HDMI-kabel om de HDMI OUT (ARC)-TO TV connector op uw SoundBar aan te sluiten op de HDMI ARC-aansluiting van de tv. • De HDMI ARC aansluiting op de tv is mogelijk anders gelabeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie. Schakel op uw tv de HDMI-CEC-functie in. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie. OPMERKING: De audio-uitgang van de tv moet zijn ingesteld op PCM.

Inschakelen / uitschakelen Sluit de SoundBar aan op de voeding. Het rode stand-bylampje gaat branden. Druk op om de SoundBar in te schakelen. De indicator van de Soundbar licht wit op en geeft de status van de laatst geselecteerde bron weer. Nogmaals indrukken om de SoundBar in stand-by te schakelen. Stand-by: The indicator brandt continu rood.

Volumeregelaar Druk op +/- (Volume) om het volumeniveau te verhogen of te verlagen. • Druk op op de afstandsbediening om het geluid te dempen. • Druk nogmaals op of druk op +/(Volume) om dempen op te heffen. Indicator-status Volume verhogen/verlagen/dempen. Knippert rood Maximaal/minimaal volume: Continu rood gedurende drie seconden.

NL

9

Wanneer u op + (Volume) drukt om het volume te verhogen, knippert de indicator van de SoundBar rood en keert het volume terug naar de normale status. De indicator van de Soundbar brandt drie seconden rood wanneer het volume het maximum bereikt. Wanneer u op - (Volume) drukt om het volume te verlagen, knippert de indicator van de SoundBar rood en keert het volume terug naar de normale status. De indicator van de Soundbar brandt drie seconden rood wanneer het volume het minimum bereikt.

Bronselectie Druk herhaaldelijk op op de Soundbar of de bijbehorende knoppen (BT/PAIR, AUX, HDMI (ARC), OPTICAL) op de afstandsbediening om tussen verschillende bronnen te schakelen. AUX IN: Continu groen

AUX-audiobron U kunt audio afspelen vanaf een extern apparaat (smartphone, tablet, enz.) met een 3,5 mm audiokabel.

1

Verbind het externe apparaat met de Soundbar met de 3,5 mm stereoaudiokabel (niet meegeleverd). Zie pagina 8 om de AUX-verbinding te maken.

2

Druk op AUX op de afstandsbediening.

Het lampje van de Soundbar wordt groen. 3 Speel audio af op het externe apparaat (raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat).

Optische audiobron U kunt audio van een tv afspelen via een optische kabel.

1

Verbind de tv met de Soundbar via de optische kabel (niet meegeleverd). Zie pagina 8 om de OPTICAL-verbinding te maken.

2

Druk op OPTICAL op de afstandsbediening.

Bluetooth-koppelen: Knippert blauw Bluetooth-verbonden: Continu blauw OPTICAL: Continu geel HDMI (ARC): Continu paars

De indicator van de Soundbar wordt geel. Opmerking: De tv-audio-uitgang moet worden ingesteld op PCM-signaal.

EQ-instelling Druk op EQ op de afstandsbediening om de modus Muziek, Film of Nieuws te selecteren. •

 uziek: De indicator van de M soundbar knippert 3 seconden wit. ilm: De indicator van de soundbar F knippert 3 seconden groen. ieuws: De indicator van de N soundbar knippert 3 seconden rood.

HDMI (ARC) audiobron ARC (Audio Return Channel) wordt gebruikt voor digitale audio-uitvoer van lcd-televisie voor optimale synchrone geluidskwaliteit.

1

Verbind de tv met de Soundbar via de HDMI-kabel (niet meegeleverd). Zie pagina 8 voor de stappen van HDMI (ARC) -verbinding.

2

Druk op HDMI(ARC) op de afstandsbediening. Het lampje van de Soundbar wordt paars.

10

NL

Opmerking: De audio-uitgang van de tv moet zijn ingesteld op PCM-signaal en ARC aan (raadpleeg de handleiding van de tv).

5

Speel audio af via Bluetooth Verbind de SoundBar via Bluetooth met uw Bluetooth-apparaat (zoals een iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoon of laptop) om via de Soundbar te luisteren naar audiobestanden die op het apparaat zijn opgeslagen. Wat u nodig hebt • Een Bluetooth-apparaat dat Bluetoothprofiel A2DP en AVRCP ondersteunt, en met Bluetooth-versie 4.2. • Het operationele bereik tussen de SoundBar en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 4 meter.

Indicator-status Wachten op verbinding: Knippert blauw Verbonden: Continu blauw Verbinding verbroken: Knippert blauw

1

Druk op BT/Koppelen op de afstandsbediening om de SoundBar in de Bluetooth-modus te schakelen.  De indicator van de soundbar knippert blauw. 2 Schakel op het Bluetooth-apparaat Bluetooth in, zoek naar en selecteer Philips TAB5105 om de verbinding te starten (zie de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat voor het inschakelen van Bluetooth).  Tijdens het maken van de verbinding knippert de indicator van de SoundBar blauw. 3 Wacht tot het indicatielampje van de soundbar blauw oplicht en er een pieptoon klinkt als de verbinding tot stand is gebracht. Als de verbinding mislukt, knippert de indicator continu. 4 Selecteer en speel audiobestanden of muziek af op uw Bluetooth-apparaat. • Als tijdens het afspelen een oproep binnenkomt, wordt het afspelen van muziek onderbroken. • Als uw Bluetooth-apparaat het AVRCP-profiel ondersteunt, kunt u op de afstandsbediening op drukken om naar een nummer te gaan, of op drukken om het afspelen te onderbreken/hervatten.

Schakel de Soundbar naar een andere bron om Bluetooth af te sluiten. • Wanneer u terugschakelt naar de Bluetooth-modus, blijft de Bluetooth-verbinding actief. Verbreek de verbinding met het huidige apparaat: • Als u de SoundBar met een ander Bluetooth-apparaat wilt verbinden, houdt BT/PAIR op de afstandsbediening ingedrukt om het momenteel verbonden Bluetoothapparaat los te koppelen.

Opmerking • H  et streamen van muziek kan worden onderbroken door obstakels tussen het apparaat en de SoundBar, zoals een muur, een metalen behuizing die het apparaat bedekt of andere apparaten in de buurt die op dezelfde frequentie werken.

Automatische stand-by Dit apparaat schakelt automatisch over naar stand-by na 15 minuten zonder bediening en als er geen audio wordt afgespeeld vanaf een aangesloten apparaat.

Fabrieksinstellingen toepassen U kunt de SoundBar resetten naar de standaard instelling.

1

Houd in de AUX-modus de knop op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt. De fabrieksinstellingen zijn hersteld.

NL

11

5 Wandmontage Opmerking • O  njuiste wandmontage kan leiden tot ongevallen, letsel of schade. Neem contact op met Klantenservice als u vragen hebt. • Zorg ervoor dat de muur het gewicht van uw Sound Bar kan dragen voordat u het apparaat aan de muur bevestigt.

Schroef lengte/diameter Afhankelijk van het type wandmontage van uw SoundBar, moet u ervoor zorgen dat u schroeven van een geschikte lengte en diameter gebruikt.

6 Product­ specificaties Opmerking • S  pecificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Versterker • • •

3,0-3,5 mm/0,12"-0,14"

• • 4 mm/ 0,16"

>25 mm/0,98"

Zie de illustratie in de snelstartgids over hoe u de SoundBar aan de wand kunt monteren: 1) Boor twee gaten in de muur. 2) Bevestig de pluggen en schroeven in de gaten. 3) Hang de Soundbar aan de bevestigingsschroeven.

Totaal uitgangsvermogen van RMS: 30 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD) Frequentierespons: 50 Hz-15 kHz / ± 3 dB Signaal/ruis-verhouding: > 65 dB (CCIR) / (A-gewogen) Totale harmonische vervorming: < 1 % Ingangsgevoeligheid: • AUX IN: 500 mV +/- 50 mV

Bluetooth • • •

Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP Bluetooth-versie: 4.2 Frequentieband/Uitgangsvermogen: 2402 - 2480 MHz/≤20 dBm

Hoofdeenheid Soundbar • Stroomvoorziening: 100-240 V~, 50/60 Hz • Energieverbruik: 15 V/1,6 A • Energieverbruik in stand-by: ≤ 0,5 W • Afmetingen (W x H x D): 900 x 65,5 x 91 mm • Gewicht: 1,53 kg • Driver: 2 x full range (52 mm/2", 4 ohm)

Batterijen afstandsbediening •

12

NL

2 x AAA-R03-1,5 V

7 Problemen oplossen Waarschuwing • R  isico op elektrische schokken. Verwijder nooit de behuizing van het product.

Het apparaat nooit zelf repareren om de garantie geldig te houden. Controleer onderstaande als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit product. Als u de problemen niet kunt oplossen kunt u ondersteuning krijgen via www.philips.com/support.

Hoofdeenheid De knoppen op de SoundBar werken niet. • Koppel de SoundBar enkele minuten los van de voeding en sluit deze vervolgens weer aan.

Geluid Geen geluid uit SoundBar-luidsprekers. • Sluit de audiokabel van de SoundBar aan op de tv of andere apparaten. • Zet uw SoundBar terug naar de fabrieksinstellingen. • Selecteer op de afstandsbediening de juiste audio-ingang. • Zorg ervoor dat de SoundBar niet is gedempt. Vervormd geluid of echo. • Als u audio van de tv via de SoundBar afspeelt, moet u ervoor zorgen dat de tv is gedempt.

Bluetooth Een apparaat kan geen verbinding maken met de SoundBar. • Het apparaat ondersteunt de compatibele profielen die vereist zijn voor de SoundBar niet. • U heeft de Bluetooth-functie van het apparaat niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van de functie. • Het apparaat is niet correct aangesloten. Sluit het apparaat correct aan. (zie 'Speel audio af via Bluetooth' op pagina 11) • De SoundBar is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Koppel het aangesloten apparaat los en probeer het opnieuw. De kwaliteit van de audioweergave van een verbonden Bluetooth-apparaat is slecht. • De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichter bij de SoundBar of verwijder obstakels tussen het apparaat en de SoundBar Het verbonden Bluetooth-apparaat wordt voortdurend verbonden en losgekoppeld. • De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichter bij de SoundBar of verwijder obstakels tussen het apparaat en de SoundBar • Schakel de Wi-Fi-functie op het Bluetooth-apparaat uit om storing te voorkomen. • Voor sommige Bluetooth-apparaten kan de Bluetooth-verbinding automatisch worden gedeactiveerd om energie te besparen. Dit duidt niet op een storing van de SoundBar

NL

13

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bezoek www.philips.com/support voor de laatste updates en documenten. Philips en het Philips-schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar gelieerde ondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantiegever met betrekking tot dit product.

TAB5105_12_UM_V1.0

Similar documents