Ahrend Portal

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

HUMANISING_SPACES

Ahrend Portal Gebruikershandleiding Het Ahrend Portal meubel is zo ontworpen en gefabriceerd dat u er comfortabel en efficient mee kunt werken. Deze gebruikershandleiding geeft u op de rose ondergrond informatie en legt daarbij onderaan de pagina uit hoe u deze Ahrend Portal tafel praktisch en veilig kunt gebruiken. Wij vertrouwen erop dat u prettig zult werken met dit meubel.

User manual The Ahrend Portal desking system has been designed and manufactured to ensure that you can work comfortably and effectively. The information with the pink background in this manual tells you all about your Ahrend Portal workstation and below the pages is explained how to use it safely. We hope you will enjoy using this furniture. © Ahrend 2010

Nederlands Ahrend Portal

1

Verschillende tafel- en pootuitvoeringen Ahrend Portal tafels kunnen een zwevend of een inliggend blad zijn uitgevoerd. (zie de afb. 1 en 2). Dit maakt voor de verstellingen en het gebruik van de tafel geen verschil. Een Ahrend Portal tafel kan een vaste hoogte hebben of op drie manieren in hoogte variabel zijn. U herkent dit verschil in het verticale deel van de tafelpoten (zie de afb. 3 t/m 6).

Vaste tafelhoogte Een Ahrend Portal tafel met vaste hoogte (afb. 3) is voor een grote groep van gebruikers uitstekend bruikbaar voor normale administratieve arbeid en voor bespreeken vergadertafels. Een vaste hoogte van 75 cm is optimaal geschikt voor mensen met een lichaamslengte tussen ongeveer 1.70 en 1.85 m. Kleinere en langere mensen wordt geadviseerd een in hoogte instelbare of verstelbare tafel te gebruiken. 3

Juiste ergonomische tafelhoogte Raadpleeg alvorens de hoogte van uw tafel te verstellen het werkbladhoogte-advies hieronder. Staand vergaderen Ahrend Portal heeft ook de mogelijkheid van tafels met een vaste hoogte van 110 cm hoog (met zwevend blad 113 cm hoog) waar staand aan kan worden vergaderd.

2

Waterpas stellen Alle verstelbare Ahrend Portal poottypen zijn voorzien van justeerdoppen die het mogelijk maken de tafel waterpas te stellen. Door de justeerdop met de klok mee te draaien wordt de tafel hoger ingesteld. De maximale uitdraaihoogte is 15 mm.

Het vaststellen van de juiste tafelhoogte bij zittend werken. U gaat ontspannen op de rand van een tafel zitten, zodat de knieholte tegen de rand van het blad stoot. Nu kunnen drie belangrijke maten worden gemeten: Maat A: de afstand van de onderkant van de schoenhak tot de bovenkant van de tafel.

1

Maat B: de afstand van het tafelvlak tot de onderkant van de ontspannen gebogen onderarm naast het lichaam, in horizontale positie.

Maat C is de afstand tussen het tafelvlak en een lineaal die u over de bovenbenen legt. Tel daar 5 cm bij. Als C + 5 cm samen meer is dan maat B, dient u deze waarde te gebruiken in plaats van maat B. Uw juiste werkbladhoogte is gelijk aan de som van de maten A en B.

Nederlands Hoogte-instelbare tafels (HI) Met een Ahrend Portal tafel die in hoogte instelbaar is (afb. 4) kunt u de bladhoogte op uw lichaamsafmetingen afstemmen. De hoogte is in stappen van 1 cm instelbaar tussen 62 en 85 cm.

4

5

De hoogte instellen (HI) De draaiknop een aantal slagen naar links losdraaien totdat het onderste deel van de poot in- of uitgeschoven kan worden tot de gewenste hoogte. Daarna de knop weer voorzichtig naar rechts vastdraaien, waarbij de as van de knop in het corresponderende gat gedraaid wordt.

2

Met slinger in hoogte verstelbare tafels (HV) Met een Ahrend Portal tafel die mechanisch in hoogte verstelbaar is (afb. 5 en 6) kunt u op ieder moment de bladhoogte precies op uw lichaamsafmetingen of houding afstemmen. Zo kunnen verschillende mensen dezelfde werktafel op verschillende tijden optimaal gebruiken. Door aan de hendel te draaien kunt u de hoogte van de tafel aanpassen van 62 tot 85 cm. Elektrisch in hoogte verstelbare tafels (HVE) Met een Ahrend Portal tafel die elektronisch in hoogte verstelbaar is (afb. 6 en 7) kunt u op ieder moment de bladhoogte precies op uw lichaamsafmetingen of houding afstemmen. Zo kunnen verschillende mensen dezelfde werktafel op verschillende tijden optimaal gebruiken. De schakelaar aan de bladrand bedient de tafelhoogte van 62 tot 85 cm en er kunnen vier voorkeurstanden in het geheugen mee worden opgeslagen.

Met slinger hoogte verstellen (HV) De slinger voor de hoogteverstelling bevindt zich onder het blad en kan er eenvoudig onder vandaan genomen worden. Vanuit zitpositie zijn links en rechts gaten in de pootjukken zichtbaar waarin de slinger gestoken kan worden.

Om het werkblad in hoogte te verstellen, neemt u de slinger onder het werkblad vandaan en plaatst u deze (naar keuze links of rechts van u) in het gat in het pootjuk. Draai aan de slinger om het werkblad tot de gewenste hoogte te verstellen.

De hoogte van uw stoel Stel de hoogte van uw stoel in op uw maat A (zie ‘Het vaststellen van de juiste tafelhoogte’). Gebruik als meetpunt de voorrand van de zitting in het midden.

6

Voetensteun In de praktijk wordt een lage instelling van de tafel bij kleine mensen niet prettig gevonden, omdat men niet lager wil zitten dan collega’s. In dat geval kan toch een ergonomisch juiste zitsituatie bereikt worden met behulp van een voetensteun. Stel de stoel en de tafel net zoveel hoger in als de gemiddelde hoogte van de voetensteun.

7

De ingestelde hoogte kunt u aflezen op de onderzijde van de poten. Na gebruik klikt u de slinger weer terug onder het blad.

Elektrisch de hoogte verstellen (HVE) Elektrisch in hoogte verstelbare tafels worden bediend met een elektronische schakelaar. Raadpleeg de separate handleiding voor het gebruik van deze HVE schakelaars.

Nederlands De gebruiker en de elektrificatie Het kan gewenst zijn dat u als gebruiker van de Ahrend Portal werkplek zelf iets verandert aan de elektrificatie. Bijvoorbeeld een stekker in een contactdoos steken of eruit halen of overtollige snoerlengten netjes wegwerken. Veiligheid Veiligheid staat voorop bij het electrificeren van een werkplek. Daarom zijn alle onderdelen die in contact komen met snoeren en kabels aan de randen afgerond. Ongelukken, zoals struikelen over snoeren die over de vloer liggen, kunnen worden voorkomen door de snoeren netjes weg te bergen in de voorzieningen die Ahrend Portal daarvoor biedt. Weggewerkte snoeren maken de werkplek veiliger, het staat netter en de werkplek is voor schoonmakers beter toegankelijk.

Onderhoud Deze aanwijzingen voor het onderhoud zijn bedoeld voor zowel de professionele schoonmaker als de gebruiker van de werkplek. Gebruik nooit wasbenzine, aceton, terpentine, petroleum of andere agressieve stoffen, oplosmiddelen of schuurmiddelen. Service Voor verhuizingen of wijzigingen van de werkplek raden wij u aan contact op te nemen met uw leverancier.

Aansluitpunten Uw werkplek kan op verschillende manieren van aansluitpunten voor electriciteit en computernetwerken zijn voorzien. Zo kan onder de werkplek een kabelbox gehangen zijn. In dat geval is de werkplek-apparatuur aangesloten op contactdozen in deze boxen en kan men daar ook overtollige apparatensnoerlengten in opbergen.

Openklapbare kabelboxen Voor een goede bereikbaarheid van de inhoud kunnen de kabelboxen naar voren of naar achteren worden opengeklapt. Indien nodig eerst een verrijdbaar ladeblok verwijderen. Verschuif aan de linkerkant het knopje naar rechts en aan de

3

rechterkant het knopje naar links en laat de kabelgoot opendraaien. Na het gebruik de goot weer dichtklappen en de schuifjes links en rechts weer in de juiste opening

Bladen reinigen Normale verontreiniging (koffie, thee, potlood, lippenstift, vingerafdrukken, vet, wateroplosbare lijmen en viltschrijverinkt e.d.) verwijderen met een schone, vochtige doek. Bij hardnekkiger vlekken wat zachte zeep in het water oplossen en een zachte nylon borstel gebruiken. Oplosmiddelhoudende lak, lijm, nagellak, stempelinkt, ballpointinkt e.d. verwijderen met een organisch oplosmiddel, zoals spiritus. Gefineerde bladen reinigen Indien nodig reinigen met een schone, vochtige doek. Eventueel bij hardnekkiger vlekken wat zachte zeep in het water oplossen.

Gelakte metalen onderdelen reinigen Alle gekleurde metalen delen kunt u reinigen met een zachte, eventueel vochtige doek. Hardnekkiger vlekken van lijm, viltstift, ballpointinkt en dergelijke met lauw water met wat zachte zeep behandelen, eventueel met spiritus.

English Ahrend Portal

Fixed table height A fixed height Ahrend 500 table (fig. 3) is ideal for the great majority of users engaged in normal office work and for meeting and conference tables. A fixed height of 75 cm is correct for people who are between about 1.70 and 1.85 m tall (5ft 6ins to 6ft 1ins). Shorter and taller people are advised to use a table in one of the height-adjustable versions.

A range of leg models Ahrend Portal tables: with flooting and interposed tops (figs. 1 and 2). For all functions this makes no difference. Ahrend Portal tables are available as fixed height models or in three height-adjustable versions. You can see the difference in the vertical part of the table legs (figs. 3 to 6). 1

3

Correct ergonomic table height Consult the table height advice below before adjusting the table. Standing meeting Ahrend Portal offers the possibility of standing meeting at a table with fixed height of 110 cm (113 cm for the flooting tops).

2

Levelling All Ahrend Portal adjustable table leg versions have levelling feet. Turn the foot clockwise to raise it. The maximum adjustment height is 15 mm.

Working out the correct table height Sit on a table in a relaxed manner with the backs of your knees against the edge of the table. Three important dimensions can now be measured. Dimension A: the distance from the bottom of the heel of the shoe to the top of the table.

1

Dimension B: the distance from the top of the table to the underside of the elbow, sitting upright, with the arm alongside the body and bent at an angle of 90 degrees.

Dimension C: the distance between the top of the table and a ruler placed across the thighs, plus 5 cm. If this is greater than dimension B, you should use dimension C instead of dimension B. The right work surface height for you is the sum of dimensions A and B (or A and C) rounded off to the nearest even number.

English

4

5

Adjusting the height of HI-legs Turn the round knob just enough to release the lower part of the leg so it can slide up or downwards. Fasten the button carefully after positioning lower part of the leg in the desired height.

2

Height-adjustable tables (HI) A height-adjustable Ahrend 500 table (fig. 4) can be adjusted to suit your personal requirements. The height can be adjusted from 62 to 85 cm.

The height of your chair Adjust the height of your chair seat to your dimension A (see ‘Working out the correct table height’). Measure from a point in the middle of the front edge of the seat.

Mechanical variable height tables (HV) A variable height Ahrend Portal table (figs. 5 and 6) lets you adjust the height of the work surface mechanically to suit your own height and posture at any time. This means that different people can use the same work table at different times in maximum comfort. By turning the handle the height can be adjusted from 62 to 85 cm.

Footrest In practice a low table height is often disliked, perhaps because a person does not want to be sitting lower than his or her colleagues. In this case an ergonomically correct sitting posture can still be achieved with the aid of a footrest. Adjust the table and chair by raising them a distance equal to the average height of the footrest.

Electronic variable height tables (HVE) A variable height Ahrend 500 table (figs. 6 and 7) lets you adjust the height of the work surface electronically to suit your own height and posture at any time. This means that different people can use the same work table at different times in maximum comfort. The switch on the table edge operates the mechanism that adjusts the table height from 62 to 85 cm. Several preferred positions can be stored in the memory.

Adjusting the height of HV-legs The rotating handle can be found clicked in a store position under the table top. From sitting position you can reach the handle holes at your right or left hand in the legs.

Pull the handle out of the clamp. Stick it into the opening at the top of a leg and turn until the desired height is reached.

6

7

The height of the table can be read on the lower part of the leg.Click the handle back under the table top after adjusting.

Adjusting the height of HVE/SHElegs To adjust tables with an electronic switch consult the separate manual for the use of this switch.

English Users and cable management Users may themselves sometimes want to change some aspect of the wiring of their Ahrend Portal workstation. For example plug an item of equipment into a socket or unplug it, or conceal surplus lengths of cable tidily.

8

Safety Safety must be the prime concern in the wiring of a workstation. For this reason, every component that comes into contact with wires and cables has rounded edges and the item of furniture can be earthed as a whole. Accidents caused by tripping over cables and flexes on the floor can be prevented by concealing the cables in the facilities specifically provided by the Ahrend Portal range. Concealed cables make the workstation safer, it looks much tidier and it is easier to clean.

Maintenance These instructions for maintenance are intended for both the professional cleaner and the user of the workstation. Never use benzine, acetone, turpentine, petrol or other aggressive substances, solvents or abrasive cleansers. Service We advise you to contact your supplier when moving offices or reconfiguring the workstation.

Connections Your workstation can be fitted with connections to the power supply and to computer networks in a cable dump suspended under the workstation (fig. 8). The workstation hardware is plugged into sockets in these dumps, and you can also conceal excess cable in them.

Cleaning work surfaces Normal stains (coffee, tea, pencil, lipstick, finger marks, grease, water soluble glue, felt tip pen ink etc.) can be removed with a clean, damp cloth. If necessary, a little soft soap may be added to the water and a soft nylon brush may be used to treat more stubborn stains.

Hinged cable dumps Cable dumps provide space in which the excess length of equipment and power cables can be tidily concealed. It may sometimes be necessary to wheel a mobile drawer pedestal out of the way first. For ease of access to the cables in them these dumps can be opened on two sides. Release the two sliding handles at one sides of the cable dump and open it carefully 3

by hinging. After the necessary changes have been made, the cable dump is closed again by pressing it up and then fix it by sliding both knobs in the appropiate openings.

Solvent-based lacquer, glue, nail varnish, ballpoint pen ink etc. should be removed with an organic solvent, such as methylated spirits. Cleaning veneered work surfaces Wipe with a clean, damp cloth if necessary. A little soft soap may be added to the water to treat more stubborn stains.

Cleaning enamelled metal parts All coloured metal parts may be cleaned with a soft cloth, dampened if necessary. More stubborn stains caused by glue, felt tip pens, ballpoints etc. are best treated with lukewarm water and a little soft soap. Methylated spirit may be used if necessary.

Similar documents