Philips TAB7305

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

Soundbar luidspreker

Handleiding

7000 series TAB7305

Registreer uw product voor ondersteuning op www.philips.com/support

Inhoud 1 Belangrijk

2

Hulp en ondersteuning Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Zorg voor het product Zorg voor het milieu Naleving Verpakkingsinhoud

2 Uw SoundBar Hoofdeenheid Draadloze subwoofer Connectoren Afstandsbediening Afstandsbediening gereed maken

3 Aansluiten Plaatsing Verbind audio van tv en andere apparaten

4 Gebruik van uw Soundbar In- en uitschakelen Auto Standby Selecteer functies Selecteer Equalizer (EQ)-effect Pas het volume aan Bluetooth-functie USB-functie Standaard fabrieksinstellingen

2 2 4 4 4 5

6 6 6 7 7 8

9 9 10

12 12 12 12 12 13 13 14 14

5 Wandmontage

14

6 Product­specificaties

15

7 Problemen oplossen

16

NL

1

1 Belangrijk • Lees en begrijp alle instructies voordat u het product gebruikt. Als schade wordt veroorzaakt door het niet volgen van instructies, vervalt de garantie.

Hulp en ondersteuning Ga voor uitgebreide online ondersteuning naar www.philips.com/support: • download de gebruikershandleiding en de snelstartgids • bekijk video-tutorials (alleen beschikbaar voor bepaalde modellen) • vind antwoorden op veel gestelde vragen (FAQs) • e-mail ons een vraag • chat met onze klantenservice. Volg de instructies op de website om uw taal te selecteren en voer vervolgens uw productmodelnummer in. U kunt ook contact opnemen met Consumer Care in uw land. Noteer het modelnummer en het serienummer van uw product voordat u contact opneemt. U vindt deze informatie op de achterkant of onderkant van uw product.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen • • • • • • • •

2

Lees deze aanwijzingen. Bewaar deze aanwijzingen. Neem alle waarschuwingen in acht. Volg alle instructies. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Alleen schoonmaken met een droge doek. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, NL• •

• •warmteroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte afgeven. Neutraliseer de beveiligde gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen waarvan de ene breder is dan de andere. Een A-aardingsstekker heeft twee pennen en een derde aardingspen. De brede pen of de derde klem zijn voor uw veiligheid bedoeld. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen. Voorkom dat op het netsnoer kan worden gelopen of dat het bekneld raakt, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Gebruik alleen met een statief, beugel of tafel gespecificeerd door de fabrikant of verkocht met het apparaat. Wanneer een wagentje wordt gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie wagentje/ apparaat om letsel door kantelen te voorkomen. Koppel het apparaat los tijdens onweer of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd servicepersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, zoals het netsnoer of de stekker, als vloeistof op het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen. WAARSCHUWING voor batterijgebruik - Voorkom lichamelijk letsel en schade aan het apparaat door het lekken van de batterij: • Let bij het installeren van de batterijen op de + en - aangegeven op het apparaat.

• •• • •

Gebruik geen batterijen door elkaar (oud en nieuw of koolstof en alkaline, enz.) • Verwijder de batterijen als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt. • De batterijen niet blootstellen aan overmatige hitte zoals zonlicht en vuur. • Perchloraatmateriaal - speciale behandeling kan van toepassing zijn. Zie www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate. Het product/de afstandsbediening kan een knoopcelbatterij bevatten. Voorkom dat kinderen ze inslikken. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen! Als een knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Ernstige inwendige brandwonden kunnen binnen twee uur na inname optreden. Roep onmiddellijk medische hulp in als u vermoedt dat een batterij door kinderen is ingeslikt. Wanneer u de batterijen vervangt, moet u alle nieuwe en gebruikte batterijen altijd buiten bereik van kinderen houden. Zorg ervoor dat het batterijvak volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen. Stop met het gebruik van het apparaat als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten. Buiten het bereik van kinderen houden en contact opnemen met de fabrikant Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelende of spattende vloeistoffen. Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars. Dit apparaat kan lood en kwik bevatten. Verwijderen volgens de plaatselijke of landelijke wetgeving. Neem voor informatie over verwijderen of recyclen contact op met uw plaatselijke overheid. Neem voor recyclingopties contact op met www. mygreenelectronics.com or www.eiae. org of www.recycle.philips.com.De stekker van het netsnoer, of een schakelaar die gebruikt wordt om het apparaat los te koppelen van de netspanning, moet gemakkelijk bereikbaar zijn. Plaats dit apparaat niet op meubilair dat kan worden gekanteld door een kind en een volwassene die erop leunt, trekt, staat of klimt. Een vallend apparaat kan ernstig letsel tot gevolg hebben. Dit apparaat mag niet worden geïnstalleerd in een besloten ruimte zoals een boekenkast of rek, tenzij er voldoende ventilatie is. Zorg ervoor dat er rondom het apparaat een ruimte is van minimaal 20 cm of meer.

Klasse II apparatuur symbool

Dit symbool geeft aan dat het apparaat een dubbel isolatiesysteem heeft. Onthoud deze veiligheidssymbolen Deze 'bliksemflits' geeft aan dat niet-geïsoleerd materiaal in uw apparaat een elektrische schok kan veroorzaken. Verwijder de behuizing van het apparaat niet om onnodig gevaar te voorkomen. Het 'uitroepteken' vestigt de aandacht op functies waarvoor u de bijgevoegde documentatie aandachtig moet lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen. WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen objecten met vloeistoffen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst. OPGELET: Om een elektrische schok te voorkomen, moet de brede pen van de stekker in een brede gleuf worden geplaatst en volledig worden ingedrukt. NL

3

Zorg voor het product

Naleving

Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

Dit product voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap. TP Vision Europe B.V. verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com.

Zorg voor het milieu Verwijdering van uw oude product en batterij

Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt.

Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.

Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en niet bij het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Houd u aan de plaatselijke regels voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke regels en geef het apparaat en de batterijen niet mee met het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Verwijdering van de wegwerpbatterijen Lees het gedeelte over de plaatsing van de batterij voor informatie over het verwijderen van wegwerpbatterijen. 4

NL

Verpakkingsinhoud Controleer en identificeer de inhoud van de verpakking: • Soundbar

x1

• Draadloze subwoofer

x1

• Afstandsbediening

x1

• Netsnoer (voor Subwoofer)*

x2

• Netsnoer (voor Soundbar) *

x2

• Kit voor wandmontage

x1

(Muurbeugels x2, schroeven x2, pluggen x2) • S  nelstartgids / Wereldwijde garantie/ Veiligheidsblad x1

Soundbar

Draadloze subwoofer

Afstandsbediening

Schroeven/ Wandbeugel Wereldwijde garantie Plug

Netsnoer 2X

Netsnoer 2X

Snelstartgids

Veiligheidsblad

* Het aantal netsnoeren en type stekkers verschillen per regio.

NL

5

2 Uw SoundBar Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Om optimaal te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreert u uw SoundBar op www.philips.com/welcome.

Draadloze subwoofer Deze sectie bevat een overzicht van de draadloze subwoofer.

Hoofdeenheid Dit gedeelte bevat een overzicht van de hoofdeenheid. 4VOEDING Schakel de Soundbar in of uit.Koppelingsknop Indrukken om de koppelingsmodus voor de subwoofer te openen.Subwoofer-indicator • Wanneer de stroom wordt ingeschakeld, gaat dit lampje branden. •

Tijdens draadloos koppelen tussen de subwoofer en het hoofdtoestel knippert het lampje snel oranjeWanneer het koppelen is gelukt, blijft het lampje branden.SOURCE Selecteer een invoerbron voor de Soundbar.

VOL +/Verhoog/verlaag het volume.

Wanneer het koppelen mislukt, knippert het lampje langzaam oranje.Wanneer de hoofdtoestel wordt uitgeschakeld of in de standbymodus gaat, gaat de LEDindicator uit.

LED-indicator

6

AC~ ingang Sluit aan op de netspanning.

NL

Connectoren

Afstandsbediening

Dit gedeelte geeft een overzicht van de beschikbare connectors op uw SoundBar en Subwoofer.

Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening. 1

2 4

3 USB

HDMI OUT (ARC)

OPTICAL IN

AUX IN

AC IN

6

Pair

HDMI ARC

AUX

BT

OPTICAL

USB

EQ

5 7 8 9 10

11

12

USB Audio-invoer vanaf een USBopslagapparaat.HDMI OUT (ARC) Verbinden met de HDMI-ingang op de tv.OPTICAL Verbinden met een optische audiouitgang op de tv of een digitaal apparaat.

AUX Audio-invoer van extern apparaat zoals tv, mp3-speler, mobiele telefoon, tablet, enz.AC~ ingang Sluit aan op de netspanning. NL

7(VOEDING) Schakel de Soundbar in of uit.(DEMPEN) Dempen of volume herstellen.HDMI ARC Schakel de bron naar de HDMI ARCverbinding.

AUX Schakel de audiobron over naar de AUX-aansluiting (3,5 mm-aansluiting).Pair/BT Schakel naar Bluetooth-modus. Houd ingedrukt om de koppelingsfunctie in de Bluetooth-modus te activeren of de verbinding met het bestaande gekoppelde Bluetooth-apparaat te verbreken.

Afstandsbediening gereed maken •

Met de meegeleverde afstandsbediening kan het apparaat op afstand worden bediend.Ook als de afstandsbediening binnen het effectieve bereik van 6 meter wordt bediend, kan de werking gehinderd worden door obstakels tussen het apparaat en de afstandsbediening.Als de afstandsbediening wordt gebruikt in de buurt van andere apparaten die infraroodstralen genereren, of als andere afstandsbedieningen die infraroodstralen gebruiken in de buurt van het apparaat worden gebruikt, kan de werking worden beïnvloed. Omgekeerd worden andere apparaten mogelijk ook beïnvloed.

OPTICAL Schakel de audiobron naar de optische verbinding. USB Schakel naar USB-modus.EQ Selecteer Equalizer (EQ) effect.(AFSPELEN/PAUZE) Start, pauzeer of hervat het afspelen in de BT/USB-modus.(VORIGE/VOLGENDE) Ga naar het vorige of volgende nummer in de BT/USB-modus.VOL +/- (Volume van Soundbar) Volume verhogen of verlagen.+/- (Volume van Subwoofer) Verhoog of verlaag het volume van de subwoofer.

Ingebruikname: Het apparaat is geleverd met een lithiumbatterij. Verwijder het beschermlipje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

Vervangen van de batterij van de afstandsbediening De afstandsbediening vereist een CR2025, 3 V lithiumbatterij.

1

8

NL

Gebruik een voorwerp (zoals knoopcelbatterijen/munten) en de draai de groef van de batterijhouder naar links (openen).

2

Verwijder de oude batterij uit de houder, en plaats de nieuwe Cr2025batterij. Let daarbij op de polariteit (+/-). 3 Gebruik hetzelfde voorwerp om de dop van de batterijhouder naar rechts te draaien (sluiten), en vast te zetten in de afstandsbediening.

1

2

3

3 Aansluiten Dit gedeelte helpt u de SoundBar aan te sluiten op een tv en andere apparaten. Zie de snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen van uw Soundbar en accessoires. Opmerking • R  aadpleeg het typeplaatje aan de achterkant of onderkant van het apparaat voor identificatie en spanningsvereisten. • Zorg ervoor dat alle apparaten zijn losgekoppeld van het stopcontact voordat u verbindingen maakt of wijzigt.

Voorzorgsmaatregelen voor batterijen •• • • •Wanneer de afstandsbediening lange tijd (meer dan een maand) niet wordt gebruikt, verwijdert u de batterij uit de afstandsbediening om te voorkomen dat deze lekt. Als de batterijen lekken, veegt u de lekkage in het batterijcompartiment weg en vervangt u de batterijen door nieuwe. Gebruik alleen de gespecificeerde batterijen. Batterijen niet verwarmen of demonteren. Gooi ze nooit in vuur of water Draag of bewaar batterijen niet samen met andere metalen voorwerpen. Hierdoor kunnen batterijen kortsluiten, gaan lekken of exploderen. Laad nooit een batterij op tenzij u zeker weet dat deze oplaadbaar is.

Plaatsing Plaats de subwoofer op ten minste 1 meter afstand van de SoundBar en op tien centimeter afstand van de muur. Plaats de subwoofer zoals hieronder wordt getoond voor de beste resultaten.

10 cm/4"

1 m/3 ft

NL

9

Verbind audio van tv en andere apparaten

Verbind met optische aansluiting

Verbind met HDMI (ARC)aansluiting Sommige 4K HDR-tv's vereisen dat de HDMI-invoer of beeldinstellingen worden ingesteld voor ontvangst van HDR-inhoud. Raadpleeg de instructiehandleiding van uw tv voor meer informatie over het instellen van het HDR-scherm. Uw Soundbar ondersteunt HDMI met Audio Return Channel (ARC). Als uw tv voldoet aan HDMI ARC, kunt u de tv-audio via de Soundbar beluisteren met behulp van een enkele HDMI-kabel.

USB

HDMI OUT (ARC)

OPTICAL IN

AUX IN

USB

HDMI OUT (ARC)

OPTICAL IN

AUX IN

AC IN

Verbind de optische kabel via de OPTICAL aansluiting op uw Soundbar met de OPTICAL OUT aansluiting op de tv of een ander apparaat. • De digitale optische ingang is mogelijk gelabeld als SPDIF of SPDIF OUT.

Verbind met AUX-aansluiting

AC INHDMI OUT(ARC)

HDMI(ARC)

Gebruik een audiokabel van 3,5 mm naar 3,5 mm (meegeleverd) om de hoofdtelefoonaansluiting van de tv aan te sluiten op de AUX-aansluiting van het apparaat.

1

Gebruik een High Speed HDMI-kabel om de HDMI OUT (ARC) ingang op de Soundbar aan te sluiten op de HDMI ARC ingang van de tv. De HDMI ARC aansluiting op de tv kan een andere naam hebben. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie. 2 Schakel op uw tv de HDMICEC-functie in. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.

USB

HDMI OUT (ARC)

OPTICAL IN

AUX IN

AC IN

AUXGebruik een RCA-naar-3,5 mm audiokabel (niet meegeleverd) om de audio-uitgangen van de tv aan te sluiten op de AUX-aansluiting op het apparaat.

Opmerking USB

1. U  w tv moet de HDMI-CEC- en ARC-functie ondersteunen. HDMI-CEC en ARC moeten zijn ingeschakeld. 2. De instellingsmethode van HDMI-CEC en ARC kan verschillen, afhankelijk van de tv. Raadpleeg de handleiding van uw tv voor meer informatie over de ARC-functie. 3. Alleen kabels die compatibel zijn met HDMI 1.4 ondersteunen de ARC-functie.

10

NL

HDMI OUT (ARC)

OPTICAL IN

AUX IN

AC INGebruik een audiokabel van 3,5 mm naar 3,5 mm (niet inbegrepen) om externe apparaten aan te sluiten, zoals een mp3-speler, mobiele telefoon of tablet, enz.

USB

HDMI OUT (ARC)

OPTICAL IN

AUX IN

AC IN

Koppelen met de subwoofer Automatisch koppelen Sluit de Soundbar en de subwoofer aan op het stopcontact en druk vervolgens op het apparaat of de afstandsbediening om het apparaat op AAN te zetten. De subwoofer en de Soundbar worden automatisch gekoppeld.

AUX

Tips • D  ruk niet op Koppelen (Pair) aan de achterkant van de subwoofer, behalve voor handmatig koppelen.

Handmatig koppelen

Verbind met netspanning •

Controleer of alle andere verbindingen zijn gemaakt voordat u de stekker in het stopcontact steekt.Risico op productschade! Zorg ervoor dat de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van het apparaat is aangegeven.Sluit de voedingskabel aan op de AC~ ingang van de subwoofer en vervolgens in een stopcontact.Sluit de voedingskabel aan op de AC~ ingang van de subwoofer en vervolgens in een stopcontact.Het aantal netsnoeren en type stekkers verschillen per regio.

Als u geen geluid van de draadloze subwoofer hoort, koppelt u de subwoofer handmatig.

1

Houd & (Source & Vol-) op de Soundbar tegelijkertijd ingedrukt en houd vervolgens Koppelen op de subwoofer ingedrukt. De AUX/USB-indicator op de Soundbar en de Koppelenindicator op de subwoofer gaan langzaam knipperen. De subwoofer wordt in ongeveer 2 seconden gekoppeld. 2 De AUX/USB-indicator gaat uit en de koppelings-LED-indicator van de subwoofer gaat na het koppelen branden. 3 Herhaal stap 1 als handmatig koppelen mislukt en de koppelingsindicator blijft knipperen. Tips • D  e subwoofer moet zich binnen een afstand van 6 meter van de Soundbar bevinden, in een open ruimte (hoe dichterbij hoe beter). • Verwijder eventuele objecten tussen de subwoofer en de Soundbar. • Als de draadloze verbinding opnieuw mislukt, controleert u of er een conflict of sterke interferentie (bijvoorbeeld interferentie van een elektronisch apparaat) in de omgeving is. Verwijder deze interferentie en herhaal de bovenstaande procedures.

NL

11

4 Gebruik van uw Soundbar Dit gedeelte beschrijft hoe u de Soundbar gebruikt om audio van aangesloten apparaten af te spelen. Voordat u begint • Breng de nodige verbindingen tot stand die worden beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding. • Schakel de Soundbar naar de juiste bron voor andere apparaten.

In- en uitschakelen •

Wanneer u het apparaat voor het eerst op het stopcontact aansluit, staat et in de STANDBY-modus. De STANDBYindicator licht rood op.

Standby AAN Systeemstatus

Standby Aan

Auto Standby Het apparaat schakelt na ongeveer 15 minuten automatisch naar de standbymodus als de tv of het externe apparaat is losgekoppeld of uitgeschakeld. • Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. • Schakel het apparaat volledig uit om energie te besparen wanneer het niet in gebruik is.

Selecteer functies 1

Druk herhaaldelijk op de (Source) knop op het apparaat of druk op de overeenkomstige knop op de afstandsbediening om AUX, OPTICAL, HDMI ARC, BT, USB te selecteren. Het indicatielampje op de Soundbar 2 geeft aan welke modus wordt gebruikt.

Invoerbron Systeemstatus AUX USB

BT

OPTICAL

HDMI ARC

Functieindicator

Functie-indicator12

Druk op de (POWER) knop op het toestel of de afstandsbediening om het hoofdtoestel AAN of UIT te zetten. Druk op de (SOURCE) knop op het apparaat of druk op een willekeurige bronknop op de afstandsbediening om het hoofdapparaat te activeren. Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat volledig wilt uitschakelen.

NL

Selecteer Equalizer (EQ)effect Selecteer vooraf gedefinieerde geluidsmodi voor video of muziek naar eigen voorkeur. Druk op de EQ-knop op de afstandsbediening om het gewenste vooraf ingestelde equalizereffect te selecteren. LED's gaan 3 seconden branden om de huidige EQ-modus volgens de EQmodusdefinitie aan te geven.

Equalizer (EQ) Systeemstatus

Film

Muziek

Nieuws

Bluetooth-functie

Functieindicator

Verbind de Soundbar via Bluetooth met uw Bluetooth-apparaat (zoals een iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoon of laptop) om naar audiobestanden die op het apparaat zijn opgeslagen te luisteren via uw Soundbar-luidsprekers.

Film/Muziek/Nieuws • Film - om naar films te kijken • Muziek - om naar muziek te luisteren • Nieuws - om naar nieuws te luisteren

Wat u nodig hebt • Een Bluetooth-apparaat dat Bluetooth-profiel A2DP, AVRCP en met Bluetooth-versie als 4.2 + EDR ondersteunt. • Het maximale werkbereik tussen de Soundbar en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.

Pas het volume aan Druk op Vol+/Vol- (Volume) om het volumeniveau te verhogen of te verlagen. • Druk op Mute om het geluid te dempen. • Druk op een willekeurige knop of kies een andere functie om het geluid weer in te schakelen.

Bluetooth-status Systeemstatus

(Volume van Soundbar)

Functieindicator

Functieindicator

1 Min

Max

Volume van subwoofer instellen Druk op de +/- knop om het volume van de subwoofer aan te passen. Volume van Subwoofer

Functieindicator

Min

Max

De BT-modus Koppelen Gekoppeld inschakelen

Druk herhaaldelijk op de van het apparaat of druk op de Pair/BT knop op de afstandsbediening om de Soundbar in Bluetooth-modus te schakelen. De indicator van de Soundbar knippert wit. 2 Houd de op het apparaat ingedrukt of houd de Pair/BT knop op de afstandsbediening ingedrukt om de koppelingsmodus in te schakelen. Houd & + (bron & vol+) ingedrukt. De vorige gekoppelde apparaten worden gewist en de Soundbar keert terug naar de koppelingsmodus. De indicator van de Soundbar knippert wit.

NL

13

3

4

Schakel op het Bluetooth-apparaat Bluetooth in, zoek naar en selecteer Philips TAB7305 om de verbinding te starten (zie de gebruikershandleiding van het Bluetooth-apparaat voor het inschakelen van Bluetooth). Wacht tot de indicator van de SoundBar continu blauw oplicht.

5

Om Bluetooth af te sluiten, schakelt u het toestel naar een andere bron. Wanneer u terugschakelt naar de Bluetooth-modus, blijft de Bluetoothverbinding actief. 6 Als u verbinding wilt maken met een ander apparaat, houdt u de knop op de soundbar of de Pair/BT knop op de afstandsbediening om de verbinding met het huidige verbonden Bluetooth-apparaat te verbreken en de koppelingsmodus te openen.

5 Wandmontage Opmerking • O  njuiste wandmontage kan leiden tot ongevallen, letsel of schade. Neem bij vragen contact op met klantenservice in uw land. • Controleer vóór wandmontage of de muur het gewicht van de Soundbar kan dragen.

Schroef lengte/diameter Afhankelijk van het type wandmontage van de Soundbar, moet u ervoor zorgen dat u schroeven met een geschikte lengte en diameter gebruikt. 1,5-2,5 mm/0,06"-0,1"

4 mm/ 0,16"

USB-functie

> 35 mm/1,38"

U kunt muziekbestanden afspelen die zijn opgeslagen op een aangesloten USB-apparaat. Zie "ondersteunde audioformaten" op pagina 15 voor afspeelbare bestandstypen. Opgelet: USB-aansluiting kan geen apparaten opladen.

" /2,0

m

m ~50

753

,65" /29

mm

USB

USB

HDMI OUT (ARC)

OPTICAL IN

AUX IN

AC IN

(1) Boor twee gaten in de muur.

Standaard fabrieksinstellingen Terwijl het apparaat is ingeschakeld, houdt u VOL + & VOL - ingedrukt. Alle bronLED's van het apparaat lichten 5 seconden op het apparaat wordt teruggezet in de fabrieksinstellingen. 14

NL

(2) Bevestig de pluggen en schroeven in de gaten. (3) Hang de Soundbar aan de bevestigingsschroeven.

6 Product­ specificaties Opmerking • S  pecificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Versterker • • • •

Totaal uitgangsvermogen: 300 W, < 10 % THD Frequentierespons: 45 Hz ~ 20 KHz / -10 dB Signaal/ruis-verhouding: > 95 dB (CCIR) / (A-gewogen) Totale harmonische vervorming: < 1 %

Bluetooth / Draadloos • • •

Bluetooth-profiel: A2DP, AVRCP Bluetooth-versie: 4.2 + EDR Frequentieband/Uitgangsvermogen: 2402 MHZ ~ 2480 MHZ /6 ± 2 dBm

Hoofdeenheid • • • • •

Stroomvoorziening: 100-240 V~ 50/60 Hz Luidsprekersimpedantie: 6 Ω x 2 + 6 Ω x 2 Afmetingen (W x H x D): 800 x 95 x 64,7 mm Gewicht: 2,27 kg Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 40 °C

Energieverbruik • • •

Stroomverbruik voor Soundbar: 84 W Stroomverbruik voor Subwoofer: 117 W Energieverbruik in stand-by: < 2 W

Afstandsbediening • •

Afstand/Hoek: 6 m/30° Type batterij: CR2025

Ondersteunde audio-indelingen HDMI ARC •

Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM 2ch

OPTICAL •

Dolby Digital, LPCM 2ch

BLUETOOTH •

SBC

USB •

MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC Opmerking

• H  et toestel kan mogelijk niet alle digitale audioformaten van de ingangsbron decoderen. In dit geval wordt het apparaat gedempt. Dit is GEEN defect. Zorg ervoor dat de audio-instelling van de invoerbron (bijv. tv, gameconsole, dvd-speler, enz.) Is ingesteld op PCM, Dolby Digital of Dolby Digital Plus (raadpleeg de gebruikershandleiding van het invoerbronapparaat voor meer informatie over de audio-instellingen) met OPTICAL / HDMI-ingang.

Subwoofer • • • •

Stroomvoorziening: 100-240 V~ 50/60 Hz Luidsprekersimpedantie:2 Ω Afmetingen (W x H x D): 190 x 280 x 380 mm Gewicht: 7,57 kg NL

15

7 Problemen oplossen Waarschuwing • R  isico op elektrische schokken. Verwijder nooit de behuizing van het product.

Het apparaat nooit zelf repareren om de garantie geldig te houden. Controleer onderstaande als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit product. Als u nog steeds een probleem ondervindt, kunt u ondersteuning krijgen op www.philips.com/support.

Hoofdeenheid De knoppen op de SoundBar werken niet. • Koppel de Soundbar enkele minuten los van de voeding en sluit deze vervolgens weer aan.

Geluid Geen geluid uit Soundbar-luidsprekers. • Sluit de audiokabel van de SoundBar aan op de tv of andere apparaten. • Zet uw SoundBar terug naar de fabrieksinstellingen. • Selecteer op de afstandsbediening de juiste audio-ingang. • Zorg ervoor dat de SoundBar niet is gedempt. Vervormd geluid of echo. • Als u audio van de tv via de SoundBar afspeelt, zorg er dan voor dat de tv is gedempt.

16

NL

Bluetooth Een apparaat kan geen verbinding maken met de SoundBar. • Het apparaat ondersteunt de compatibele profielen die vereist zijn voor de SoundBar niet. • U heeft de Bluetooth-functie van het apparaat niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van de functie. • Het apparaat is niet correct aangesloten. Sluit het apparaat correct aan. (zie Bluetooth-bediening op pagina 13) • De SoundBar is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Koppel het aangesloten apparaat los en probeer het opnieuw. De kwaliteit van de audioweergave van een verbonden Bluetooth-apparaat is slecht. • De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichter bij de SoundBar of verwijder obstakels tussen het apparaat en de SoundBar. Het verbonden Bluetooth-apparaat wordt voortdurend verbonden en losgekoppeld. • De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichter bij de SoundBar of verwijder obstakels tussen het apparaat en de SoundBar. • Bij sommige Bluetooth-apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit duidt niet op een storing van de SoundBar.

Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars. Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories. De handelsmerken HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Bezoek www.philips.com/support voor de laatste updates en documenten. Philips en Philips Shield Emblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips NV en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieverlener met betrekking tot dit product.

Similar documents