Philips Philips AD7050W-10

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome

Frågor? Kontakta Philips

Användarhandbok

AD7050W

Innehållsförteckning 1 Viktigt! 2 Säkerhet 2 Obs! 3

7 Produktinformation 23 Specifikationer

23

8 Felsökning 24

2 Underhållningssystem 4

Introduktion 4 Förpackningens innehåll 4 Dessutom behöver du 4 Översikt över huvudenheten 5 Börja använda AirPlay 5

3 Innan du börjar 6 Ansluta strömmen Slå på/av AD7050W

6 6

4 Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk för AirPlay 7 Metod 1: Använda delning av iOS5 Wi-Fi-nätverksinloggning 7 Metod 2: Ansluta till en WPS-router 8 Metod 3: Ansluta till en Wi-Fi-router utan WPS 9

5 Uppspelning 17 Strömma ljud från iTunesmusikbiblioteket till AD7050W Använda avancerade ljudinställningar Spela upp/ladda din iPod/iPhone/iPad via USB-uttaget Spela upp från en extern enhet

17 19 19 20

6 Uppdatera fast programvara 21 Ladda ned uppdateringsfilen Uppdatera från konfigurationssidan

21 21

SV

1

1 Viktigt!

g Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner. h Ta inte bort produktens hölje.

Säkerhet Information för Europa: Lär dig de här säkerhetssymbolerna

i Utsätt inte produkten för droppande/ stänkande vatten, regn eller hög fuktighet. j Skydda produkten mot direkt solljus, öppna lågor och värme. k Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan elektrisk utrustning (inklusive förstärkare). l Placera inte någon annan elektrisk utrustning på produkten. m Placera inga farliga föremål på enheten (t.ex. föremål som innehåller vätska, eller levande ljus).

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll. Blixtsymbolen anger att det finns oisolerade komponenter i produkten som kan ge en elektrisk stöt. För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå produkten. a Läs de här instruktionerna. b Behåll de här instruktionerna. c Läs och ta till dig varningstexten. d Följ samtliga instruktioner. e Använd inte produkten i närheten av vatten. f Rengör endast med torr trasa.

2

SV

n Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt. Varning •• Ta aldrig bort höljet från apparaten. •• Smörj aldrig någon del av apparaten. •• Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.

•• Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.

•• Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är

enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

Risk för överhettning! Installera inte apparaten i ett trångt utrymme Lämna alltid ett utrymme på minst 10 cm runt apparaten för ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker apparatens ventilationshål.

Obs!

WOOX Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Miljöinformation Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen. Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används av WOOX Innovations Limited under licens från Koninklijke Philips N.V. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. WOOX förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tagits fram särskilt för iPod, iPhone eller iPad, och att utvecklaren har certifierat det för att uppfylla Apple-standard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod, iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten. AirPlay, iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA. och andra länder. iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc. Symbol för klass II-utrustning:

Dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning. Kommentar •• Typplattan sitter på baksidan av apparaten. SV

3

2 Underhållningssystem Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support. Om du kontaktar Phillips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens undersida. Skriv numren här: Modellnummer _________________________ Serienr ___________________________

• spela upp ditt iTunes-musikbibliotek på en iPod/iPhone/iPad via USButtaget direkt medan du laddar. • spela upp musik från andra ljudenheter genom MP3-LINK-uttaget.

Förpackningens innehåll Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen: • Huvudenhet (med inbyggd Wi-Fimodul) • 1 x nätadapter • 1 MP3 link-kabel • Användarhandbok (på CD-ROM) • Snabbstartguide

Introduktion Med Apple AirPlay-tekniken kan du spela upp ditt iTunes-bibliotek från din Mac, PC, iPhone, iPod touch eller iPad med alla AirPlay-aktiverade enheter (till exempel din AD7050W) som är anslutna till Wi-Fi-nätverket.

Dessutom behöver du För att strömma ljud trådlöst med AirPlay behöver du: • En Wi-Fi-certifierad router

Med en AirPlay-aktiverad enhet (till exempel din AD7050W) kan du:

• En värd för iTunes-musikbiblioteket, till exempel en iPod touch/iPhone/ iPad med iOS 4.3.3 (eller senare) eller en PC/Mac med Wi-Fi-funktioner och iTunes 10.2.2 (eller senare)

• strömma ljud från iTunesmusikbiblioteket till valfritt rum hemma • välja vilka AirPlay-aktiverade enheter du vill spela upp musik på (om du har fler än en sådan enhet hemma) • strömma ljud till flera AirPlay-aktiverade enheter samtidigt (endast från iTunesmusikbiblioteket på din PC/Mac) Tips •• Information om fler Philips AirPlay-aktiverade enheter finns på www.philips.com/welcome.

Med AD7050W kan du även: • ladda din iPod/iPhone/iPad via USButtaget med hjälp av en Apple USBkabel (medföljer inte). 4

SV

Din AD7050W måste vara ansluten till samma lokala nätverk som iTunesvärdenheten via Wi-Fi-routern.

Lista med kompatibla iTunesvärdenheter för AirPlay När det gäller AirPlay är AD7050W kompatibel med: •

en Wi-Fi-aktiverad PC/Mac med iTunes 10.2.2 (eller senare), ochföljande modeller av iPod/iPhone/iPad med iOS 4.3.3 (eller senare):

c WI-FI SETUP knapp/indikator

Skapad för • iPhone 5

• Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk.

• iPhone 4S

• Visa enhetens Wi-Fi-anslutningsstatus.

• iPhone 4

d MP3-LINK

• iPhone 3GS

• Anslut en extern ljudspelare med hjälp av den medföljande MP3 link-kabeln.

• iPad (4:e generation) • iPad Mini • iPad (3:e generationen)

e USB • Anslut en iPod/iPhone/iPad med hjälp av en Apple USB-kabel (medföljer inte).

• iPad 2 • iPad • iPod Touch (5:e generationen)

f DC IN

• iPod touch (4:e generationen) • iPod touch (3:e generationen)

Översikt över huvudenheten power

VOL

• Anslut nätadaptern. g Nedre lampa

Börja använda AirPlay För att börja använda AirPlay måste du:

1

Uppgradera iPod touch/iPhone/iPad till den senaste iOS-versionen (iOS 4.3 eller senare). • Eller installera den senaste versionen av iTunes (iTunes 10 eller senare) på din PC/MAC.

a VOL +/-

2

Anslut strömmen till AD7050W och starta (se 'Innan du börjar' på sidan 6).

3

Anslut AD7050W till ditt befintliga Wi-Finätverk (se 'Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk för AirPlay' på sidan 7).

4

Se till att din iPod touch/iPhone/iPad eller PC/MAC också ansluts till samma Wi-Finätverk.

• Justera volymen. • Håll båda knapparna intryckta för att återställa enheten. b POWER • Tryck för att slå på enheten. • Håll intryckt i påslaget läge för att stänga av enheten. • Tryck i påslaget läge för att slå på eller stänga av den nedre lampan.

SV

5

3 Innan du börjar Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Slå på/av AD7050W 1

Starta enheten genom att trycka på baksidan.

2

Vänta tills enheten har startat upp. »» Uppstart tar upp till 25 sekunder. »» Under uppstart blinkar indikatorn WiFi SETUP på huvudenhetens framsida gult.

Ansluta strömmen Var försiktig

»» Efter uppstart lyser indikatorn Wi-Fi SETUP med ett fast, gult sken.

•• Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen

motsvarar den spänning som är tryckt på undersidan av enheten. •• Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätadaptern ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden. •• Se till att alla andra anslutningar har gjorts innan du ansluter nätadaptern.

Stäng av enheten genom att hålla intryckt.Starta enheten igen genom att återigen hålla intryckt. Tips

•• Om enheten är inaktiv i mer än 30 minuter stängs den av automatiskt. i påslaget läge för att tända eller släcka lysdioden längst ned på enheten.

•• Tryck påAnslut nätsladden till • uttaget DC IN på enhetens baksida. • vägguttaget.

6

SV

4 Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk för AirPlay

Du har en Wi-Fiaktiverad enhet med en webbläsare, till exempel en iPod Touch/iPhone/ iPad, eller en Wi-Fiaktiverad PC/MAC.

Välj metod 3 (se 'Metod 3: Ansluta till en Wi-Fi-router utan WPS' på sidan 9).

Innan du ansluter AD7050W till WiFi-hemnätverket ska du se till att: a Wi-Fi-routern är påslagen och fungerar som den ska. b AD7050W har slagits på och startats upp (se 'Slå på/ av AD7050W' på sidan 6). När anslutningen har genomförts kommer AD7050W ihåg dina Wi-Fi-inställningar. Sedan kan du använda AirPlay när AD7050W är på och automatiskt anslutet till ditt Wi-Fi-nätverk. För att ansluta AD7050W till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk måste du tillämpa din Wi-Fi-inställning på AD7050W. Välj den bästa konfigureringsmetoden utifrån de förutsättningar som anges nedan. Förutsättning Du har en iPod touch/iPhone/iPad, uppgraderad till iOS 5.0 eller senare. Wi-Fi-routern är aktiverad med WPS (Wi-Fi Protected Setup) och stöder PBC (Push Button Connection).

Konfigureringsmetod Välj metod 1 (rekommenderas) (se 'Metod 1: Använda delning av iOS5 WiFi-nätverksinloggning' på sidan 7). Välj metod 2 (se 'Metod 2: Ansluta till en WPS-router' på sidan 8).

Metod 1: Använda delning av iOS5 Wi-Fi-nätverksinloggning 1

Anslut din iPod touch/iPhone/iPad till WiFi-hemnätverket.

2

Anslut en Apple USB-kabel (medföljer inte) till: • USB-uttaget AD7050W.

på baksidan av

• dockningskontakten på iPod/iPhone/iPad.

SV

7

4

Tryck på ALLOW (tillåt) för att dela Wi-Fiinställningarna med AD7050W. »» Efter ett tag lyser indikatorn på baksidan av AD7050W med fast grönt sken och enheten piper. »» AD7050W är nu ansluten till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk.

Metod 2: Ansluta till en WPSrouter Kommentar •• Innan du trycker på någon knapp på AD7050W bör du

3

Tryck på WIFI SETUP på baksidan av AD7050W. »» Följande dialogruta visas.

se till att AD7050W har startat upp som det ska (se 'Slå på/av AD7050W' på sidan 6).

1

Tryck på WPS-knappen på din Wi-Fi-router.

WPS

2

Kort efter steg 1 trycker du på Wi-Fi SETUP på baksidan av AD7050W. »» Indikatorn Wi-Fi SETUP blinkar växelvis rött, gult och grönt. »» Inom 2 minuter lyser indikatorn WIFI SETUP med fast grönt sken och enheten piper. »» AD7050W har anslutits till ditt Wi-Finätverk.

8

SV

Följ stegen nedan för anslutning av AD7050W till en Wi-Fi-router utan WPS.

1

Skriv ned inställningarna för Wi-Fi-routern för användning vid Wi-Fi-konfiguration av AD7050W (se 'Ta fram inställningarna för din Wi-Fi-router' på sidan 10).

2

Se till att AD7050W är i läget i Assisterad Wi-Fi-konfiguration. Om inte växlar du AD7050W till läget Assisterad Wi-Fikonfiguration (se 'Ställ in AD7050W på läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration' på sidan 10). »» Ett nytt Wi-Fi-nätverk som skapas av AD7050W visas med nätverksnamnet (SSID) för Philips AD7050W.

3

Anslut den Wi-Fi-aktiverade enheten tillfälligt till det nya Wi-Fi-nätverket som skapats (se 'Ansluta den Wi-Fi-aktiverade enheten till det nyskapade Wi-Fi-nätverket' på sidan 10).

4

Öppna den inbyggda webbsidan för AD7050W med hjälp av webbläsaren i din Wi-Fi-aktiverade enhet (se 'Öppna den inbyggda webbsidan för AD7050W' på sidan 12).

5

Ändra de interna Wi-Fi-inställningarna för AD7050W utifrån inställningarna du skrev ned i steg 1 (se 'Ändra interna Wi-Fiinställningar för AD7050W' på sidan 13).

6

Återställ den Wi-Fi-aktiverade enheten till dina befintliga Wi-Fi-inställningar (se 'Återställa den Wi-Fi-aktiverade enheten till dina befintliga Wi-Fi-inställningar' på sidan 16).

Tips •• För vissa Wi-Fi-routrar måste du hålla WPS-knappen

för Wi-Fi-anslutning intryckt eller aktivera WPSPBC-funktionen på routerns konfigurationssidor. Mer information finns i användarhandböckerna för de specifika routrarna. •• Om indikatorlampan Wi-Fi SETUP på AD7050W inte lyser med fast grönt sken har Wi-Fi-anslutningen misslyckats. Vänta i 2 minuter och försök igen. Om problemet kvarstår kan du försöka att konfigurera Wi-Fi-anslutningen manuellt (se 'Metod 3: Ansluta till en Wi-Fi-router utan WPS' på sidan 9). •• Om Wi-Fi-anslutningen misslyckas igen startar du om AD7050Woch försöker sedan igen.

Metod 3: Ansluta till en Wi-Firouter utan WPS Kommentar •• Du kan även följa instruktionerna nedan om du vill ansluta AD7050W till en WPS-router manuellt.

För att ansluta AD7050W till en Wi-Fi-router manuellt måste du öppna den inbyggda konfigurationswebbsidan för AD7050W för att ändra de interna Wi-Fi-inställningarna. Det gör du med hjälp av en Wi-Fi-aktiverad enhet med webbläsare för tillfällig Wi-Fianslutning till AD7050W. Den Wi-Fi-aktiverade enheten kan vara en iPod touch/iPhone/ iPad eller en Wi-Fi-aktiverad dator/MAC. SV

9

»» Ett nytt Wi-Fi-nätverk som skapas av AD7050W visas med nätverksnamnet (SSID) för Philips AD7050W.

Ta fram inställningarna för din Wi-Firouter

»» Det kan ta upp till 30 sekunder att skapa det här nya Wi-Fi-nätverket.

Kommentar •• Ha alltid användarhandboken för din Wi-Fi-router till hands, där finns detaljerade instruktioner.

1

Anslut din Wi-Fi-aktiverade enhet till det befintliga Wi-Fi-nätverket.

2

Starta webbläsaren (till exempel Apple Safari eller Microsoft Internet Explorer) på din Wi-Fi-aktiverade enhet.

3

Öppna konfigurationssidan för din Wi-Firouter.

4

Öppna fliken med Wi-Fi-inställningar och skriv ner följande information på ett papper: A Nätverksnamn (SSID) B Wi-Fi-säkerhetsläge (vanligtvis WPA eller WPA2) C Wi-Fi-lösenord (om Wi-Fi-säkerhet är aktiverad) D DHCP-läge (aktiverat eller avaktiverat) E Inställningar för statisk IP-adress (om DHCP-läget är avaktiverat)

Ställ in AD7050W på läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration Kommentar •• Innan du trycker på någon knapp på AD7050W bör du se till att AD7050W har startat upp som det ska (se 'Slå på/av AD7050W' på sidan 6).Håll Wi-Fi SETUP intryckt på baksidan av enheten. »» Indikatorn Wi-Fi SETUP blinkar gult och grönt.

10

SV

Kommentar •• När du har konfigurerat Wi-Fi för AD7050W manuellt försvinner nätverket som skapats av AD7050W.

•• Om du inte kommer åt läget Assisterad Wi-Fi-

konfiguration stänger du av AD7050W, startar om det och försöker igen efter uppstart. •• Se till att det inte finns några andra Philips AirPlayaktiverade enheter i läget Assisterad Wi-Fi-konfiguration samtidigt. Om flera Wi-Fi-nätverk skapas på det här sättet kan de störa varandra.

Ansluta den Wi-Fi-aktiverade enheten till det nyskapade Wi-Fi-nätverket Endast en Wi-Fi-aktiverad enhet kan ansluta till det nya Wi-Fi-nätverk som skapas av AD7050W. Undvik störning från andra Wi-Fi-enheter genom att tillfälligt avaktivera Wi-Fi-funktionen på dina andra Wi-Fi-enheter. Alternativ 1: Använd iPod touch/iPhone/iPad

1

Välj Settings (Inställningar) -> Wi-Fi på din iPod touch/iPhone/iPad.

3

Vänta tills Wi-Fi-anslutningen har upprättats på din iPod touch/iPhone/iPad. »» visas i det övre vänstra hörnet av din iPod touch/iPhone/iPad. Tips

•• Om Philips AD7050W inte finns med i listan försöker du identifiera tillgängliga Wi-Fi-nätverk igen.

Alternativ 2: Använda en WiFi-aktiverad PC/Mac Kommentar •• I användarhandboken för din PC/Mac finns information om hur du ansluter din PC/Mac till ett Wi-Fi-nätverk.

•• Under anslutningen till Wi-Fi-nätverket ska du inte ansluta någon nätverkskabel till din PC/Mac.

2

Välj Philips AD7050W i listan över tillgängliga nätverk.

1

Öppna verktyget för Wi-Fi-konfiguration eller kontrollpanelen på din PC/Mac.

2

Identifiera tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

Philips AD7050W

SV

11

3

4

Välj Philips AD7050W i listan över tillgängliga nätverk.

Öppna den inbyggda webbsidan för AD7050W

1

Starta webbläsaren Apple Safari eller någon annan webbläsare på din Wi-Fiaktiverade enhet.

2

Ange 192.168.1.1 i webbläsarens adressfält och bekräfta. »» Konfigurationswebbsidan för AD7050W visas.

Vänta tills Wi-Fi-anslutningen har upprättats på din PC/Mac.

192.168.1.1

Tips •• Om Philips AD7050W inte finns med i listan försöker du identifiera tillgängliga Wi-Fi-nätverk igen.

Om du använder Safari på din Wi-Fi-aktiverade PC/Mac kan du även välja "Philips AD7050W XXX" från listrutan Bonjour och ange konfigurationssidan för AD7050W direkt.

1

12

SV

Klicka på -> Preferences (Inställningar). »» Menyn Bokmärken visas.

Ändra interna Wi-Fi-inställningar för AD7050W Kommentar •• Se till att inställningarna på konfigurationswebbsidan överensstämmer med de Wi-Fi-inställningar för hemnätverket som du skrev ner på papper.

På konfigurationswebbsidan för AD7050W kan du

2

3

Markera Include Bonjour i bokmärkesfältet.byta namn på AD7050W ochkonfigurera WiFi-inställningar för AD7050W.

Ändra namnet på enheten

Välj "'Philips AD7050W XXX" från listrutan Bonjour i bokmärkesfältet. »» Konfigurationswebbsidan för AD7050W visas.

Philips Fidelio device name

1

Byta namn på AD7050W i rutan bakom Philips Fidelio-enhetens namn.

2

Klicka eller tryck på Rename (byta namn).

SV

13

Konfigurera WiFi-inställningar

1

2

Välj ett WiFi-nätverk från listan.

Klicka eller tryck på bakom Select Option (välj alternativ). »» Listan över tillgängliga Wi-Fi-nätverk visas.

Your Wi-Fi Network

Select Option

14

SV

3

Ange lösenordet för WiFi-nätverket i den röda rutan och klicka eller tryck sedan på Apply (tillämpa).

4

Klicka eller tryck på OK.

»» Efter ett tag lyser indikatorn på baksidan av AD7050W med fast grönt sken och enheten piper. »» AD7050W är nu ansluten till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk. Kommentar •• Om indikatorlampan WI-FI SETUP på AD7050W

inte lyser med fast grönt sken har Wi-Fi-anslutningen misslyckats. Stäng av både Wi-Fi-routern och AD7050W, starta om dem och försök ansluta AD7050W till Wi-Fi-nätverket. Om problemet kvarstår försöker du med ovanstående procedur igen. •• När du har slutfört ändringarna ovan eller startat om AD7050W kommer det Wi-Fi-nätverk som skapades av AD7050W att försvinna.

SV

15

Tips •• Om du vill kan du ändra namnet för din AD7050W

under Advanced settings -> AirPlay Device Name (Avancerade inställningar -> Airplay-enhetsnamn) på konfigurationssidan för AD7050W. Det är bra att göra om du har många Philips AirPlay-enheter i hemmet och behöver kunna skilja dem åt. •• Om du vill ange nätverksnamnet (SSID) manuellt (till exempel om du vill dölja ditt SSID) går du till Advanced settings -> CONFIGURE MANUALLY (Avancerade inställningar -> Konfigurera manuellt) på konfigurationswebbsidan för AD7050W.

Återställa den Wi-Fi-aktiverade enheten till dina befintliga Wi-Fiinställningar Kommentar •• Se till att inställningarna i steg 2 till 3 nedan

överensstämmer med de Wi-Fi-inställningar för hemnätverket du skrev ner på papper.

1

Välj Settings (Inställningar) -> Wi-Fi på din iPod touch/iPhone/iPad.

2

Välj ditt nätverksnamn (SSID) från listan med tillgängliga trådlösa nätverk.

3 4

Ange nätverksnyckeln om så behövs.

• Du kan även öppna listan med tillgängliga Wi-Fi-nätverk på din PC/ Mac.

16

SV

Vänta tills Wi-Fi-anslutningen till ditt Wi-Finätverk har upprättats.

5 Uppspelning Strömma ljud från iTunesmusikbiblioteket till AD7050W Kommentar •• Se till att din iTunes-värdenhet är ansluten till samma

Wi-Fi-nätverk som AD7050W. iTunes-enheten kan vara en iPod touch/iPhone/iPad med iOS 4.3 (eller senare) eller en PC/Mac med Wi-Fi-funktioner och iTunes 10 (eller senare). •• För iPhone 4S-användare: För bästa resultat av AirPlayströmningen bör du din iPhone 4S till iOS 5.1 eller senare.

Strömma från iPod touch/iPhone/iPad

1

Starta programmet iPod/Music på din iPod touch/iPhone/iPad.

2

Tryck på AirPlay-ikonen.

3

Välj Philips AD7050W XXXX (eller användaranpassat namn) från AirPlay-listan.

Philips AD7050W xxx

SV

17

Kommentar •• Om du inte kan höra musik efter slutförd konfiguration Philips AD7050W xxx

kan du göra något av följande på iPod touch/iPhone/ iPad: •• (1) Koppla från och återanslut till samma Wi-Fi-router igen; •• (2) Stäng alla program som körs i bakgrunden; •• (3) Stäng av och starta om iPod touch/iPhone/iPad.

Strömma från PC/Mac

4

18

1

Starta iTunes 10 (eller en senare version) på din PC/Mac.

2

Klicka på AirPlay-ikonen i fönstret.

3

Välj Philips AD7050W XXXX (eller användaranpassat namn) från AirPlay-listan.

Välj en mediefil och börja spela upp. »» Efter en stund hörs musik från AD7050W.

SV

4

Välj en mediefil och börja spela upp. »» Efter en stund hörs musik från AD7050W.

Spela upp/ladda din iPod/ iPhone/iPad via USB-uttaget Kommentar •• USB-uttaget är endast kompatibelt med iPod/iPhone/ iPad.

Du kan spela upp filer från eller ladda din iPod/iPhone/iPad via USB-uttaget med hjälp av en USB-kabel (medföljer inte).

Tips •• När du strömmar ljud från iTunes-musikbiblioteket på

en PC/Mac kan du välja fler än en AirPlay-aktiverad enhet (om du har fler) i steg 3 och strömma musik till dem alla samtidigt. •• Om en tidigare version av iTunes används kanske ikonen för AirPlay är istället för .

Använda avancerade ljudinställningar Om din iTunes-värdenhet är en iPod touch/iPhone/iPad: För avancerade ljudinställningar och tilläggsfunktioner kan du använda din iPod touch/iPhone/iPad och ladda ned programmet Philips SoundStudio från Apple App Store. Det är ett kostnadsfritt program från Philips.Anslut en Apple USB-kabel (medföljer inte) till: • USB-uttaget AD7050W.

på baksidan av

• dockningskontakten på iPod/iPhone/iPad.

Om din iTunes-värdenhet är en Wi-Fi-aktiverad PC/Mac: För avancerade ljudinställningar kan du använda equalizern som finns i iTunes direkt (View -> Show Equalizer, (Visa -> Visa equalizer). Tips •• Mer information finns i hjälpen för iTunes.

SV

19

Kompatibel iPod/iPhone/iPad

1

• uttaget MP3 LINK på enhetens baksida.

Du kan spela upp musik och ladda följande modeller av iPod, iPhone och iPad via USB-uttaget. •

iPad 2iPadiPhone 4SiPhone 4iPhone 3GSiPhone 3GiPhoneiPod nano (2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e generationen)iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e generationen)

Spela upp från en extern enhet Du kan också lyssna på en extern ljudspelare via enheten.

20

SV

Anslut en 3,5 mm ljudingångskabel (medföljer inte) till:

• hörlursuttaget på en extern ljudspelare.

2

Se till att du har stoppat AirPlayströmningen och musikuppspelningen via USB-uttaget.

3

Starta musikuppspelning på den externa ljudspelaren. »» Du kan höra musik från AD7050W.

6 Uppdatera fast programvara

Uppdatera från konfigurationssidan Varning •• Anslut alltid din AD7050W till nätström för

Kommentar

uppgradering av fast programvara. Stäng aldrig av din AD7050W under uppgradering av fast programvara.

•• Du kan bara uppdatera den fasta programvaran från en PC/Mac.

Kommentar •• Kom ihåg att gå till konfigurationssidan för Wi-Fi-

routern och skriva ned IP-adressen för din AD7050W om du vill använda en annan webbläsare än Apple Safari på din PC/MAC. Information om hur du hittar IP-adresserna för de enheter som är anslutna till Wi-Firoutern finns i routerns användarhandbok.

Ladda ned uppdateringsfilen www.philips.com/support

1 XXXX

»» AD7050W ansluter automatiskt till det senast konfigurerade Wi-Fi-nätverket.

XXXX. zip

1

Gå till www.philips.com/support på din PC/ Mac.

2

Ange modellnumret för att hitta den senaste tillgängliga uppgraderingsfilen för fast programvara.

3

Spara och öppna uppgraderingsfilen på hårddisken.

Slå på AD7050W (se 'Slå på/av AD7050W' på sidan 6). »» Det tar cirka 25 sekunder innan enheten startar. Under uppstart blinkar indikatorn WI-FI SETUP på huvudenhetens framsida gult. »» Efter uppstart hörs ett pip och indikatorn WI-FI SETUP börjar lysa med ett fast, grönt sken.

2

Se till att AD7050W och din PC/MAC är anslutna till samma Wi-Fi-router.

SV

21

3

Öppna Apple Safari på din PC/Mac och välj sedan Philips AD7050W XXXXXX i listrutan för Bonjour. • Eller öppna en annan webbläsare på din PC/MAC och skriv sedan in IP-adressen för AD7050W (finns på konfigurationssidan för Wi-Fi-routern) i adressraden. »» Konfigurationswebbsidan för AD7050W visas.

4

Slutför uppdateringen av fast programvara genom att följa instruktionerna på skärmen. Kommentar

•• Om uppdateringen av den fasta programvaran

misslyckas kan du försöka utföra åtgärden ovan igen.

•• När den fasta programvaran har uppdaterats startar du om Wi-Fi-anslutningen om det är problem med den AD7050Woch försöker sedan konfigurera WiFi-nätverket för AD7050W igen (se 'Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk för AirPlay' på sidan 7).

22

SV

7 Produktinformation Kommentar •• Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Allmän information Nätström PHILIPS SWITCHING POWER SUPPLY MODEL: EFS05001800250 CE Effektförbrukning vid användning Strömförbrukning i standbyläge Storlek - Huvudenhet (L x B x H)

Indata: 100~ 240 V, 50/60 Hz 2A Utgång: 18 V 2,5 A 40 W < 0,5 W

358 x 137 x 203 mm

Vikt

Förstärkare Nominell uteffekt Frekvensomfång Signal/brusförhållande MP3 Link

2 x 20 W RMS 50 Hz–20 kHz, ±3 dB > 86 dB 600 mV RMS 20 kohm

- Med förpackning

3,05 kg

- Huvudenhet

2,10 kg

Högtalare Högtalarimpedans Högtalarelement Känslighet

8 ohm 66 mm fullt frekvensomfång 84 dB/hr/W

Trådlöst Trådlös standard Trådlös säkerhet Frekvensomfång

PBC (en knapptryckning)

802.11b/g WPA/WPA2 (8-63 tecken) 2 412 - 2 462 MHz (CH1CH11) (för /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1CH13) (för /12, /10, /05) Ja

SV

23

8 Felsökning

•• ••

Varning •• Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www. philips.com/welcome). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands. Ingen ström •• ••

Se till att enhetens nätkontakt är korrekt ansluten. Se till att det finns ström i nätuttaget.

•• •• ••

•• ••

Inget ljud. •• ••

Justera volymen. Kontrollera Wi-Fi-nätverksanslutningen. Konfigurera nätverket igen om så krävs (se 'Anslut till ditt Wi-Fi-nätverk för AirPlay' på sidan 7).

••

Inget svar från enheten ••

••

Starta om AD7050Woch konfigurera sedan Wi-Fi-nätverket för AD7050W igen (se 'Anslut till ditt Wi-Finätverk för AirPlay' på sidan 7). Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Wi-Fi-nätverksanslutning misslyckades ••

••

24

Kontrollera om Wi-Fi-routern är Wi-Fi 802.11b/g-certifierad. Den här enheten är endast kompatibel med Wi-Fi 802.11b/g-certifierade routrar. Om Wi-Fi-routern är Wi-Fi 802.11n-certifierad aktiverar du 802.11b/gläget. AD7050W stöder inte anslutning till routrar med endast 802.11n. SV

Den här enheten stöder inte WPS-PINmetoden. Om Wi-Fi-routern stöder WPS- och WPSPBC-metoderna men inte kan ansluta till AD7050W kan du försöka med den manuella Wi-Fi-konfigurationsmetoden (se 'Metod 3: Ansluta till en Wi-Fi-router utan WPS' på sidan 9). Aktivera SSID-sändning på Wi-Fi-routern. Håll borta från potentiella störningskällor som kan påverka Wi-Fi-signalen, till exempel mikrovågsugnar. Om du inte kan använda din PC för Wi-Fikonfigurationen kontrollerar du om PC:n använder ett Wi-Fi-nätverk. Du kan inte använda Ethernet-anslutning för AirPlaynätverkskonfiguration. Se till att hemrouterns SSID-namn består av alfanumeriska tecken, utan infogade mellanslag eller specialtecken som %/#/*. Om du väljer att byta namn på AirPlayenheten Philips AD7050W XXXX i inställningsmenyn ska du inte använda några specialtecken eller symboler. För vissa nya typer av Wi-Fi-routrar kan ett nätverksnamn (SSID) skapas automatiskt när du ansluter med hjälp av WPS. Ändra alltid standardnätverksnamnet (SSID) till ett enkelt sådant bestående av alfanumeriska tecken och ändra Wi-Fi-säkerhetsläget för att skydda nätverket.

Tillfälliga avbrott i AirPlay-musikströmning Använd ett eller flera av följande alternativ: •• •• •• ••

Flytta AD7050W närmare Wi-Fi-routern. Ta bort eventuella hinder mellan AD7050W och Wi-Fi-routern. Undvik att använda Wi-Fi-kanal som överlappas av det närbelägna Wi-Finätverket. Kontrollera om nätverkshastigheten är tillräckligt snabb (i fall där flera enheter delar samma router kan AirPlay-kapaciteten påverkas). Stäng av de andra enheterna som är anslutna till din hemrouter.

•• ••

Aktivera Quality of Service-alternativet (QoS) (om tillgängligt på Wi-Fi-routern). Stäng av andra Wi-Fi-routrar.

Det visas ingen AirPlay-ikon på min iTunesvärdenhet •• ••

••

Se till att AD7050W redan är ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk. Innan du öppnar iTunes kontrollerar du att du har aktiverat Bonjour-tjänsten i datorn. Exempelvis Windows XP: aktivera tjänsten genom att klicka på Start -> Control Panel (Kontrollpanelen), dubbelklicka på Administrative Tools -> Services -> Bonjour Service (Administrativa verktyg -> Tjänster -> Bonjour Service) och klicka sedan på Start och OK i fönstret som öppnas. Om problemet kvarstår kan du försöka starta om AD7050W.

AirPlay-anslutning misslyckades med Mac eller PC ••

••

••

Avaktivera tillfälligt brandvägg och säkerhetsprogram och kontrollera om de spärrar portarna som AirPlay använder för strömning. Instruktioner för hur du öppnar portarna som används av AirPlay finns i dokumentationen till brandväggen och dina säkerhetsprogram. Om musikuppspelningen kraschar eller stannar när du använder iPod Touch/ iPhone/iPad/Mac/PC för AirPlay provar du att starta om din iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes eller AD7050W. Videoströmning och FTP-hämtningar kan överbelasta routern och därför orsaka avbrott under AirPlay-musikuppspelning. Försök att minska belastningen på routern.

SV

25

Specifications are subject to change without notice. 2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. AD7050W_12_UM_V3.0

Similar documents