Philips Philips DTM3170

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome

Masz pytanie? Skontaktuj się z firmą Philips

Instrukcja obsługi

DTM3170/12

Spis treści 1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 Bezpieczeństwo Uwaga

2 Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą Wstęp Zawartość opakowania Opis urządzenia Opis pilota zdalnego sterowania

3 Czynności wstępne

Podłączanie anteny FM Podłączanie głośników Podłączanie zasilania Przygotowanie pilota Ustawianie zegara Automatyczne zapisywanie stacji radiowych Włączanie

4 Odtwarzanie

Odtwarzanie z płyty Odtwarzanie z urządzenia iPod/ iPhone/iPad Odtwarzanie z urządzenia USB Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth

5 Opcje odtwarzania

Wstrzymanie/wznawianie odtwarzania Zatrzymanie odtwarzania Przejście do ścieżki Wyszukiwanie w utworze Wybór funkcji powtarzania/ odtwarzania losowego Programowanie utworów Wyświetlanie informacji odtwarzania

2 4

5 5 5 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12

6 Słuchanie radia

15 Dostrajanie stacji radiowej 15 Programowanie stacji radiowych 15 Wybór zaprogramowanej stacji radiowej 15 Wyświetlanie informacji odtwarzania 16

7 Regulacja dźwięku

16 16

Regulacja głośności Wybór zaprogramowanego efektu dźwiękowego Wyciszanie dźwięku Regulacja jasności wyświetlacza

16 16 16

8 Inne funkcje

17 17 17

Ustawianie wyłącznika czasowego Ustawianie budzika Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

18

9 Informacje o produkcie

Dane techniczne Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB Obsługiwane formaty płyt MP3

10 Rozwiązywanie problemów

18 18 19 19 20

13 13 13 13 13 14 14 14

PL

1

1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z wszystkimi instrukcjami. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek postępowania niezgodnego z instrukcjami.

Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo

Dbanie o produkt • • • •

W kieszeni na płytę nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyty. Nie wkładaj wygiętych lub porysowanych płyt do kieszeni na płytę. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij płyty z kieszeni na płyty. Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie ściereczek z mikrofibry.

Ochrona środowiska

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Ostrzeżenie •• Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia. •• Nie smaruj żadnej części urządzenia. •• Nigdy nie patrz na wiązkę lasera urządzenia. •• Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu

elektronicznym. •• Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła. •• Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

• •• •

2

Urządzenie nie powinno być narażone na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą. Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec). Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne. W celu zapewnienia właściwej wentylacji upewnij się, że z każdej strony urządzenia zachowany jest odpowiedni odstęp. Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta. PL

Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania. Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi.Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii,

ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Zgodność z przepisami • Firma WOOX Innovations niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.philips.com/support. Urządzenie zawiera następującą etykietę:

dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż minutę. Wyższe natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z częściowo uszkodzonym słuchem. Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem słuch dostosowuje się do wyższej głośności dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co brzmi „normalnie” w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby temu zapobiec, należy ustawiać głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje się do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności: • Ustaw głośność na niskim poziomie. • Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń.

Uwaga •• Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

Ochrona słuchu

Ostrzeżenie •• Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj głośno muzyki przez długi czas.

Głośność dźwięku podczas odtwarzania powinna być umiarkowana. • Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować

Nie słuchaj zbyt długo: • Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na „bezpiecznym” poziomie, również może powodować utratę słuchu. • Korzystaj z urządzenia w sposób umiarkowany i rób odpowiednie przerwy. Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń. • Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo. • Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu. • Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać otoczenia. • W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozwagą lub przestań ich używać na jakiś czas. Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach.

PL

3

Uwaga Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę. Ochrona środowiska Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.

„Made for iPod”, „Made for iPhone” oraz „Made for iPad” oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub urządzenia iPad oraz że ma ono certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że 4

PL

używanie tego akcesorium z odtwarzaczem iPod, telefonem iPhone lub urządzeniem iPad może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe. iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych. i innych krajach. iPad jest znakiem handlowym firmy Apple Inc.

Słowo Bluetooth® i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez firmę WOOX Innovations wymaga licencji.

2 Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp Z tym zestawem można: • słuchać muzyki z płyt, urządzeń USB, urządzeń iPod/iPhone/iPad, urządzeń Bluetooth oraz innych urządzeń zewnętrznych; • słuchać stacji radiowych. Urządzenie obsługuje następujące formaty multimedialne:

Zawartość opakowania Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość: • Jednostka centralna • 2 głośniki • Pilot zdalnego sterowania z jedną baterią AAA • Przewód zasilający • Antena FM • Krótka instrukcja obsługi • Arkusz zawierający informacje dotyczące • bezpieczeństwa

PL

5

Opis urządzenia m l k j i

a

h b

g

n o

p

c d e f

a

• Włączanie urządzenia. • Przełączanie w tryb gotowości lub tryb gotowości Eco Power.

j VOLUME +/• Regulacja głośności k

b Panel wyświetlacza • Wyświetlanie bieżącego stanu urządzenia. c SOURCE • Wybór źródła: DISC, FM TUNER, DOCK, USB, AUDIO IN lub BT. d

• Gniazdo USB.

e AUDIO IN • Podłączanie zewnętrznych urządzeń audio. f

• Gniazdo słuchawek.

g Kieszeń na płytę h i

6

• Wysuwanie płyty.

l

/ • Przechodzenie do poprzedniej lub następnej ścieżki. • Wyszukiwanie w utworze, na płycie lub w urządzeniu USB. • Dostrajanie stacji radiowej. • Poruszanie się po menu urządzenia iPod/iPhone/iPad. • Ustawianie godziny. • Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.

m DOCK • Podstawka dokująca do urządzenia iPod/iPhone/iPad. n SPEAKER OUT • Podłączanie głośników. o FM AERIAL • Podłączanie anteny FM. p Wtyczka przewodu zasilającego

• Zatrzymywanie odtwarzania. • Usuwanie programu. • Dostęp do menu urządzenia iPod/ iPhone/iPad. • W trybie gotowości — włączanie lub wyłączanie prezentacji funkcji.

PL

f

Opis pilota zdalnego sterowania a b DOCK

c d

FM CD

AUDIO IN PRESET/ALBUM

USB

r

e f g h i j k

a

b

MENU

VOL DISPLAY RDS SHUFFLE MUTE

REPEAT

PROG TIMER

SOUND

CLOCK

q p o n m

SLEEP

l

/ • W trybie Disc/USB/Dock: naciśnij, aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu. • W trybie Disc/USB/Dock: naciśnij, aby rozpocząć wyszukiwanie w utworze. • W trybie tunera: naciśnij, aby dostroić stację radiową. • Ustawianie zegara i zegara programowanego.

g PRESET/ALBUM / • Przechodzenie do poprzedniego lub następnego albumu. • Wybór zaprogramowanej stacji radiowej. • Poruszanie się po menu urządzenia iPod/iPhone. • Ustawianie godziny. h VOL +/• Regulacja poziomu głośności. i MUTE • Wyciszanie lub włączanie dźwięku. j SOUND • Wybór zaprogramowanych ustawień dźwięku.

• Włączanie urządzenia. • Przełączanie w tryb gotowości lub tryb gotowości Eco Power.

k CLOCK • W trybie gotowości: naciśnij i przytrzymaj, aby ustawić zegar.

• Wysuwanie płyty.

l SLEEP/TIMER • Ustawianie wyłącznika czasowego. • Ustawianie budzika.

c /DOCK • Wybór urządzenia Bluetooth jako źródła. • Wybór urządzenia iPod/iPhone/iPad jako źródła. d CD/FM • Wybór płyty jako źródła. • Wybór radia jako źródła. e OK • Zatwierdzanie wyboru.

m REPEAT/SHUFFLE • Wybór funkcji powtarzania. • Wybór funkcji odtwarzania losowego. n PROG • W trybie Disc/USB: naciśnij i przytrzymaj, aby zaprogramować utwory. • W trybie tunera: naciśnij i przytrzymaj, aby zaprogramować stacje radiowe.

PL

7

o RDS/DISPLAY • Wybór informacji RDS. • Synchronizacja zegara ze stacją RDS. • Wybór wyświetlanych informacji podczas odtwarzania. • Regulacja jasności wyświetlacza w trybie gotowości. p

• Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.

q MENU/ • Dostęp do menu urządzenia iPod/ iPhone/iPad. • Zatrzymywanie odtwarzania lub usuwanie programu. r USB/AUDIO IN • Wybór urządzenia USB jako źródła. • Wybór zewnętrznego urządzenia audio jako źródła.

3 Czynności wstępne Przestroga •• Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności. W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu urządzenia. Zapisz numery tutaj: Nr modelu __________________________ Nr seryjny ___________________________

Podłączanie anteny FM Wskazówka •• Aby uzyskać optymalny odbiór, rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.

Podłącz antenę FM (dołączona do zestawu) do gniazda FM AERIAL z tyłu jednostki centralnej.

8

PL

Podłączanie głośników Uwaga •• Aby uzyskać optymalne efekty dźwiękowe, skorzystaj ze wszystkich głośników wchodzących w skład zestawu.

•• Podłączaj tylko głośniki o impedancji takiej samej lub

wyższej niż impedancja głośników wchodzących w skład zestawu. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale Dane techniczne w tej instrukcji obsługi.

Włóż przewody głośnikowe do gniazd wejściowych głośników znajdujących się z tyłu zestawu.

Przygotowanie pilota Przestroga •• Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterii nie wolno narażać na działanie ciepła, promieni słonecznych ani ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.

Aby włożyć baterie do pilota zdalnego sterowania:

1 2

Otwórz komorę baterii.

3

Zamknij komorę baterii.

Włóż jedną baterię typu AAA, tak jak pokazano na rysunku, z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+/-).

Podłączanie zasilania Przestroga •• Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie

źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie lub na tylnej ściance zestawu. •• Ryzyko porażenia prądem! Po wyłączeniu zasilania zawsze pamiętaj o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód. •• Przed podłączeniem przewodu zasilającego upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.

Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.

PL

9

aby uruchomić automatyczną instalację, lub naciśnij przycisk , aby anulować).

Uwaga •• Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij

3

z niego baterię.

•• Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać przy ich wyrzucaniu.

Ustawianie zegara 1

2

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk CLOCK przez ponad dwie sekundy, aby włączyć tryb ustawiania zegara. »» Wyświetli się format 12- lub 24-godzinny.

Włączanie Naciśnij przycisk . »» Urządzenie przełączy się na ostatnio wybrane źródło.

Naciśnij przycisk / , aby wybrać format 12- lub 24-godzinny, a następnie naciśnij przycisk CLOCK. »» Zostaną wyświetlone i zaczną migać cyfry godzin.

Przełączanie w tryb gotowości Naciśnij przycisk ponownie, aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości. »» Intensywność podświetlenia panelu wyświetlacza zostanie zmniejszona. »» Na panelu wyświetlacza pojawi się zegar (jeżeli jest ustawiony).

3

Naciśnij przycisk / , aby ustawić godzinę, a następnie naciśnij przycisk CLOCK. »» Zostaną wyświetlone i zaczną migać cyfry minut.

4

Za pomocą przycisków minuty.

5

Naciśnij przycisk CLOCK, aby potwierdzić.

/

Aby przełączyć w tryb gotowości Eco Power:

ustaw

Naciśnij i przytrzymaj przycisk dwie sekundy.

Jeśli żadne stacje radiowe nie są zapisane, mogą one zostać zapisane automatycznie.

10

Włączanie urządzenia. Naciśnij przycisk SOURCE, aby wybrać źródło TUNER. »» Zostanie wyświetlony komunikat [AUTO INSTALL -- PRESS PLAY -STOP CANCEL] (naciśnij przycisk PL

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez ponad dwie sekundy. »» Podświetlenie panelu wyświetlacza zostanie wyłączone. Aby przełączać między zwykłym trybem gotowości a trybem gotowości Eco Power:

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych 1 2

Naciśnij przycisk . »» Stacje radiowe nadające wystarczająco silny sygnał zostaną zaprogramowane automatycznie. »» Po zapisaniu wszystkich dostępnych stacji automatycznie wybrana zostanie ta, która została zapisana jako pierwsza.

przez ponad

Uwaga •• Jeśli w ciągu 15 minut w trybie gotowości nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie automatycznie przechodzi w tryb gotowości Eco Power.

,

4 Odtwarzanie

Zgodne urządzenie iPod/iPhone/iPad Zestaw obsługuje następujące modele urządzeń iPod/iPhone/iPad.

Odtwarzanie z płyty 1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk CD/FM na pilocie, aby wybrać płytę CD jako źródło.

2

Włóż płytę do kieszeni na płytę nadrukiem do góry. »» Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie pliku. Jeśli nie, naciśnij przycisk . • Naciśnij przycisk , aby wyjąć płytę z szuflady na płytę.

Wykonano dla • iPod nano 7. generacji • iPod touch 5. generacji • iPhone 5 • iPad Mini • iPad 4

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone/ iPad Umieść urządzenie iPod/iPhone/iPad w podstawce dokującej.

Odtwarzanie z urządzenia iPod/iPhone/iPad Za pośrednictwem tej stacji dokującej można słuchać muzyki z urządzenia iPod/iPhone/iPad.

PL

11

Słuchanie muzyki z urządzenia iPod/ iPhone/iPad Uwaga •• Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone/iPad zostało prawidłowo podłączone.

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk /DOCK, aby wybrać źródło DOCK.

2

Włącz odtwarzanie muzyki w urządzeniu iPod/iPhone/iPad. »» Dźwięk z podłączonego urządzenia iPod/iPhone/iPad jest automatycznie przesyłany strumieniowo z tej stacji dokującej. Jeśli nie, naciśnij przycisk . • Poruszanie się po menu: naciśnij przycisk MENU/ i za pomocą przycisków / / / wybierz odpowiednią opcję, a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

Ładowanie urządzenia iPod/iPhone/ iPad Po podłączeniu zestawu do źródła zasilania automatycznie rozpocznie się ładowanie zadokowanego urządzenia iPod/iPhone/iPad.

Wyjmowanie urządzenia iPod/iPhone/ iPad Wyciągnij urządzenie iPod/iPhone/iPad z podstawki dokującej.

Odtwarzanie z urządzenia USB Uwaga •• Sprawdź, czy urządzenie USB zawiera pliki audio w obsługiwanych formatach.

12

PL

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk CD/FM na pilocie lub przycisk SOURCE na jednostce centralnej, aby wybrać urządzenie USB jako źródło.

2

Włóż urządzenie USB do gniazda (USB) z tyłu urządzenia. »» Automatycznie rozpocznie się odtwarzanie pliku. Jeśli nie, naciśnij przycisk .

Odtwarzanie z urządzenia Bluetooth Za pośrednictwem zestawu można słuchać muzyki z urządzenia Bluetooth. Uwaga •• Przed podłączeniem urządzenia Bluetooth do zestawu należy zapoznać się z funkcjami Bluetooth tego urządzenia. •• Zestaw powinien znajdować się z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia. •• Efektywny zasięg działania między zestawem i sparowanym urządzeniem wynosi około 10 metrów. •• Pojawienie się przeszkody między zestawem i urządzeniem może spowodować zmniejszenie zasięgu działania.

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOURCE na jednostce centralnej lub naciśnij przycisk /DOCK na pilocie, aby wybrać urządzenie Bluetooth jako źródło.

2

Aktywuj funkcję Bluetooth w urządzeniu (więcej informacji znajdziesz w instrukcji urządzenia).

3

Aby dokonać parowania, wybierz z listy w urządzeniu nazwę „PHILIPS DTM3170”. »» Wskaźnik Bluetooth zaświeci się na niebiesko. »» Urządzenie wyemituje dwa sygnały dźwiękowe. • W niektórych urządzeniach może być konieczne wpisanie czterech zer (0000) jako kodu parowania.

4

Rozpocznij odtwarzanie muzyki w urządzeniu Bluetooth.

5 Opcje odtwarzania Wstrzymanie/wznawianie odtwarzania Podczas odtwarzania naciśnij przycisk w celu wstrzymania/wznowienia odtwarzania.

Zatrzymanie odtwarzania Podczas odtwarzania naciśnij przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie.

BT

Przejście do ścieżki W trybie płyty CD:

1 BT

Naciśnij przycisk utwór.

/

, aby wybrać inny

W trybie płyt MP3 i USB:  

PHILIPS DTM3170

PIN

0000

1

Naciśnij przycisk lub folder.

2

Naciśnij przycisk utwór lub plik.

,aby wybrać album

/ /

, aby wybraćWyszukiwanie w utworze Wskazówka •• Jeśli zestaw zostanie przełączony ze źródła Bluetooth

na inne, podłączone urządzenie Bluetooth rozłączy się automatycznie.

1

Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przycisk / , aby wyszukiwać w utworze.

2

Zwolnij przyciski, aby wznowić odtwarzanie.

PL

13

Wybór funkcji powtarzania/ odtwarzania losowego 1

2

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk REPEAT/SHUFFLE, aby wybrać opcję powtarzania lub tryb odtwarzania losowego. • REP: powtarzanie odtwarzania bieżącego utworu. • REP ALL: powtarzanie odtwarzania wszystkich utworów. • REP ALB: powtarzanie odtwarzania wszystkich utworów w danym albumie. • SHUF: odtwarzanie losowe wszystkich utworów. Aby wznowić normalne odtwarzanie, naciśnij przycisk REPEAT/SHUFFLE, aż znikną wszystkie opcje.

Programowanie utworów Można zaprogramować odtwarzanie maksimum 20 utworów.

1

Po zatrzymaniu odtwarzania w trybie CD/ USB naciśnij przycisk PROG, aby włączyć tryb programowania. »» Na wyświetlaczu zacznie migać komunikat [PROG] (programowanie).

2

W przypadku utworów w formacie MP3 wybierz album za pomocą przycisków / .

3

Za pomocą przycisków / wybierz numer utworu do zaprogramowania, a następnie naciśnij przycisk PROG, aby zatwierdzić.

4

Powtórz czynności od 2 do 3, aby zaprogramować więcej utworów.

14

PL

5

Naciśnij przycisk , aby odtworzyć zaprogramowane utwory. »» Podczas odtwarzania na wyświetlaczu jest wyświetlany napis [PROG] (programowanie). • Aby usunąć program, naciśnij przycisk , gdy odtwarzanie jest zatrzymane.

Wyświetlanie informacji odtwarzania Podczas odtwarzania w trybie CD naciśnij przycisk RDS/DISPLAY, aby wyświetlić następujące informacje: • Numer ścieżki • Czas odtwarzania • Nazwa utworu • Nazwa wykonawcy • Nazwa albumu

6 Słuchanie radia

»» Zostanie wyświetlony komunikat [AUTO] (automatycznie). »» Wszystkie dostępne stacje są programowane w kolejności od najsilniejszego pasma odbioru. »» Stacja zaprogramowana jako pierwsza zostanie wybrana automatycznie.

Dostrajanie stacji radiowej Wskazówka •• Aby uzyskać optymalny odbiór radia FM, rozłóż antenę FM i dostosuj jej położenie.

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk CD/FM, aby wybrać tuner jako źródło.

2

Naciśnij i przytrzymaj przycisk / przez ponad dwie sekundy. »» Zostanie wyświetlony komunikat [SEARCH] (wyszukiwanie). »» Tuner automatycznie dostroi się do stacji o najsilniejszym sygnale.

3

Powtórz czynność 2, aby dostroić tuner do większej liczby stacji. • W celu dostrojenia tunera do stacji radiowej o słabym sygnale naciśnij kilkakrotnie przycisk / , aż do momentu uzyskania optymalnego odbioru.

Ręczne programowanie stacji radiowych

1 2

Dostrajanie stacji radiowej.

3

Za pomocą przycisków / przypisz stacji żądany numer (od 1 do 20), a następnie naciśnij przycisk PROG, aby zatwierdzić. »» Wyświetlony zostanie numer i częstotliwość zaprogramowanej stacji.

4

W celu zaprogramowania innych stacji powtórz powyższe czynności.

Naciśnij przycisk PROG, aby włączyć tryb programowania. »» Na wyświetlaczu zacznie migać komunikat [PROG] (programowanie).

Uwaga •• Aby nadpisać zaprogramowaną stację, zapisz w jej miejscu inną stację.

Programowanie stacji radiowych Wskazówka •• Można zaprogramować odtwarzanie maksimum 20 stacji radiowych.

Automatyczne programowanie stacji radiowych

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej Uaktywnij tryb tunera, a następnie wybierz żądany numer za pomocą przycisków / .

W trybie tunera naciśnij i przytrzymaj przycisk PROG przez ponad 2 sekundy, aby włączyć tryb automatycznego programowania. PL

15

Wyświetlanie informacji odtwarzania RDS (Radio Data System) to system umożliwiający stacjom FM nadawanie dodatkowych informacji. Podczas odbioru stacji RDS wyświetlana jest jej nazwa i ikona RDS.

1 2

Nastaw stację RDS. Naciśnij kilkakrotnie przycisk RDS/DISPLAY, aby wyświetlić następujące informacje (jeżeli są dostępne): »» Nazwa stacji »» Rodzaj programu, taki jak [NEWS] (wiadomości), [SPORT] (sport), [POP M] (muzyka pop)... »» Częstotliwość RDS RT

7 Regulacja dźwięku Regulacja głośności Podczas odtwarzania naciśnij przycisk VOL +/-, aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom głośności.

Wybór zaprogramowanego efektu dźwiękowego Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk SOUND, aby wybrać: • [BALANCED] (zrównoważony) • [CLEAR] (wyraźny) • [POWERFUL] (głośne odtwarzanie) • [WARM] (ciepły) • [BRIGHT] (jasny)

Wyciszanie dźwięku Podczas odtwarzania naciśnij przycisk wyciszenia lub przywrócenia dźwięku.

w celu

Regulacja jasności wyświetlacza Uwaga •• Jasność wyświetlacza można dostosować tylko w trybie gotowości.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk RDS/DISPLAY w trybie gotowości, aby wyregulować jasność wyświetlacza. • Pełna jasność (100%) • Średnia jasność (70%) • Niska jasność (40%) 16

PL

8 Inne funkcje

3

Naciśnij przycisk SLEEP/TIMER, aby potwierdzić. »» Zostaną wyświetlone i zaczną migać cyfry godzin.

4

Naciśnij przycisk / , aby ustawić godzinę, a następnie ponownie naciśnij przycisk SLEEP/TIMER. »» Zostaną wyświetlone i zaczną migać cyfry minut.

5

Za pomocą przycisków minuty.

6

Naciśnij przycisk SLEEP/TIMER, aby potwierdzić. »» Budzik został ustawiony i jest włączony.

Ustawianie wyłącznika czasowego Stacja dokująca jest wyposażona w funkcję umożliwiającą samoczynne przełączenie w tryb gotowości po ustawionym czasie.

1

Po włączeniu urządzenia naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP/TIMER, aby wybrać ustawiony okres czasu (w minutach). »» Jeśli wyłącznik czasowy jest włączony, na ekranie wyświetla się oznaczenie .

Wyłączanie wyłącznika czasowego

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP/TIMER, aż zostanie wyświetlony komunikat [SLEEP OFF] (wyłącznik wył.). »» Po dezaktywacji wyłącznika czasowego oznaczenie nie będzie już widoczne.

Ustawianie budzika Stacji dokującej można używać jako budzika. Jako źródło budzika można wybrać płytę CD, tuner FM, urządzenie iPod/iPhone/iPad lub urządzenie USB. Uwaga •• Sprawdź, czy zegar został ustawiony prawidłowo.

1

W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj przycisk SLEEP/TIMER, aż pozycja [SET TIMER] (ustawianie zegara programowanego) przewinie się na wyświetlaczu.

2

Naciśnij przycisk CD, USB, DOCK lub FM, aby wybrać źródło.

/

ustaw

Uwaga •• Aby zakończyć ustawianie budzika bez zapisywania zmian, naciśnij przycisk MENU/

.

Włączanie i wyłączanie budzika Aby włączyć lub wyłączyć budzik, naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP/TIMER w trybie gotowości. »» Jeśli budzik jest włączony, jest wyświetlany komunikat . »» Po wyłączeniu budzika komunikat nie będzie już widoczny. Uwaga •• Jeśli wybrano źródło CD/USB/DOCK, ale nie włożono

płyty ani nie podłączono żadnego urządzenia USB/ iPod/iPhone/iPad, automatycznie zostanie wybrany tryb radia FM.

PL

17

Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

9 Informacje o produkcie

Możesz także słuchać muzyki z zewnętrznego urządzenia audio za pośrednictwem stacji dokującej.

Uwaga

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk USB/AUDIO IN, aby wybrać wejście audio jako źródło.

2

Podłącz dołączony do zestawu przewód MP3 Link do: • gniazda AUDIO IN zestawu, • gniazda słuchawek urządzenia.

Dane techniczne

Rozpocznij odtwarzanie zawartości urządzenia. (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

Wzmacniacz

3

•• Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Maksymalna moc wyjściowa Pasmo przenoszenia Odstęp sygnału od szumu Wejście AUDIO IN

150 W 100 Hz – 16 kHz, ±3 dB > 76 dB < 600 mV RMS

Płyta Typ lasera Średnica płyty Obsługiwane płyty Przetwornik C/A dźwięku Całkowite zniekształcenia harmoniczne Pasmo przenoszenia Odstęp sygnału od szumu

Półprzewodnikowy 12 cm/8 cm CD-DA, CD-R, CD-RW, płyty MP3 24-bitowy / 44,1 kHz < 1% 60 Hz–16 kHz (44,1 kHz) > 65 dBA

Tuner Zakres strojenia Siatka strojenia

18

PL

FM: 87,5– 108 MHz (50 kHz)

Czułość - Mono — odstęp sygnału od szumu: 26 dB - Stereo — odstęp sygnału od szumu: 46 dB Selektywność wyszukiwania Całkowite zniekształcenia harmoniczne Odstęp sygnału od szumu

< 22 dBf < 43 dBf > 28 dBf < 3% > 50 dB

Głośniki Impedancja głośnika Przetwornik Czułość

6 omów + 12 omów x 2 Niskotonowy 4" x 2 + wysokotonowy 20 mm 83 dB/m/W

Informacje ogólne Zasilanie prądem przemiennym Pobór mocy podczas pracy Pobór mocy w trybie gotowości ECO Power Bezpośrednie połączenie USB Obciążenie USB Wymiary

100–240 V, 50/60 Hz

- jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)

230 x 195 x 235 mm

Waga

 

- jednostka centralna

2,50 kg

- głośniki

2 x 2,75 kg

58 W < 0,5 W Wersja 2.0/1.1 ≤ 500 mA

Informacje o odtwarzaniu urządzenia USB Zgodne urządzenia USB: • Karta pamięci flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1)

• Odtwarzacze audio z pamięcią flash USB (USB 2.0 lub USB 1.1) • karty pamięci (wymagane jest podłączenie do urządzenia dodatkowego czytnika kart). Obsługiwane formaty: • USB lub system plików FAT12, FAT16, FAT32 (rozmiar sektora: 512 bajtów) • Szybkość kompresji MP3 (przepustowość): 32–320 kb/s i zmienna • Maksymalnie 8 poziomów katalogów • Maksymalna liczba albumów/folderów: 99 • Maksymalna liczba ścieżek/tytułów: 999 • Znacznik ID3 wersja 2.0 lub nowsza • Nazwa pliku w standardzie Unicode UTF8 (maksymalna długość: 128 bajtów) Nieobsługiwane formaty: • Puste albumy: są to albumy, które nie zawierają plików MP3/WMA i nie są pokazywane na wyświetlaczu. • Pliki w formacie nieobsługiwanym przez urządzenie są pomijane. Przykładowo, dokumenty Word (.doc) lub pliki MP3 z rozszerzeniem .dlf są ignorowane i nieodtwarzane. • Pliki audio AAC, WAV, PCM. • Pliki WMA zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac). • Pliki WMA

Obsługiwane formaty płyt MP3 • • • • •

ISO9660, Joliet Maksymalna długość tytułu: 512 (zależy od długości nazwy pliku) Maksymalna liczba albumów: 255 Dźwięk o częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Dźwięk o szybkości kompresji: 32~256 (kb/s), zmienne szybkości kompresji (VBR) PL

19

10 Rozwiązywanie problemów Ostrzeżenie •• Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/ support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy znajdować się w pobliżu zestawu i mieć przygotowany numer modelu i numer seryjny. Brak zasilania •• Upewnij się, że przewód zasilający urządzenia został podłączony prawidłowo. •• Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie. •• W celu oszczędzania energii zestaw automatycznie wyłącza się po 15 minutach bezczynności od momentu zakończenia odtwarzania. Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony •• Ustaw głośność. •• Odłącz słuchawki. •• Sprawdź, czy przewody głośnikowe zostały prawidłowo podłączone. •• Sprawdź, czy odcinki przewodu głośnikowego z usuniętą izolacją są zabezpieczone za pomocą zacisku. Brak reakcji urządzenia •• Odłącz zasilacz zestawu, a następnie podłącz go ponownie i włącz urządzenie. •• W celu oszczędzania energii zestaw automatycznie wyłącza się po 15 minutach bezczynności od momentu zakończenia odtwarzania. 20

PL

Pilot zdalnego sterowania nie działa •• Przed naciśnięciem dowolnego przycisku funkcji na pilocie najpierw wybierz właściwe źródło za pomocą pilota, a nie jednostki centralnej. •• Użyj pilota w mniejszej odległości od zestawu. •• Sprawdź, czy baterie zostały włożone w sposób zgodny z oznaczeniami +/– w komorze baterii. •• Wymień baterie. •• Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów zdalnego sterowania na panelu przednim urządzenia. Nie wykryto płyty •• Umieść płytę w odtwarzaczu. •• Sprawdź, czy płyta nie jest włożona nadrukiem do dołu. •• Poczekaj, aż zaparowanie soczewki zniknie. •• Wymień lub wyczyść płytę. •• Użyj sfinalizowanej płyty CD lub płyty zapisanej w jednym z obsługiwanych formatów. Nie można wyświetlić niektórych plików z urządzenia USB •• Ilość folderów lub plików w urządzeniu USB przekroczyła dopuszczalną wielkość. Nie oznacza to usterki urządzenia. •• Formaty tych plików nie są obsługiwane. Przenośne urządzenie USB nie jest obsługiwane •• Urządzenie USB jest niezgodne z zestawem. Spróbuj podłączyć inne urządzenie. Słaby odbiór stacji radiowych •• Zwiększ odległość pomiędzy zestawem a odbiornikiem TV lub magnetowidem. •• Rozciągnij całkowicie przewodową antenę FM. •• Podłącz zewnętrzną antenę FM. Zegar nie działa •• Nastaw poprawnie zegar.

••

Włącz zegar.

Ustawiania zegara/timera usunięte •• Nastąpiła przerwa w zasilaniu lub odłączony został przewód zasilający. •• Ponownie ustaw zegar/budzik. Odtwarzanie muzyki jest niedostępne po nawiązaniu połączenia •• Urządzenie obsługujące funkcję Bluetooth jest niezgodne z zestawem. Błąd połączenia z urządzeniem obsługującym funkcję Bluetooth. •• Urządzenie nie obsługuje profili wymaganych przez zestaw. •• Zestaw nawiązał już połączenie z innym urządzeniem obsługującym funkcję Bluetooth. Odłącz to urządzenie i inne podłączone urządzenia, a następnie ponownie spróbuj nawiązać połączenie. Sparowany telefon komórkowy bez przerwy łączy się i rozłącza •• Odbiór sygnału Bluetooth jest słaby. Zmniejsz odległość między telefonem komórkowym i zestawem lub usuń przeszkody znajdujące się między nimi. •• Niektóre telefony komórkowe mogą nieustannie łączyć się i rozłączać w trakcie połączenia i po jego zakończeniu. To nie oznacza, że zestaw działa nieprawidłowo. •• W przypadku niektórych telefonów komórkowych połączenie Bluetooth może być rozłączane automatycznie przez funkcje oszczędzania energii. To nie oznacza, że zestaw działa nieprawidłowo.

PL

21

Specifications are subject to change without notice 2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V. DTM3170_12_UM_V2.0

Similar documents