Philips Philips Fidelio A5

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej: www.philips.com/welcome

Masz pytanie? Skontaktuj się z firmą Philips

Instrukcja obsługi

AW5000

1 Ważne Bezpieczeństwo Uwaga

2 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi Wstęp Zawartość opakowania Inne potrzebne urządzenia Opis urządzenia

3 Przygotowanie

2 2 3 4 4 4 4 5 6

Pobieranie aplikacji Philips AirStudio na smartfon lub tablet 6 Podłączanie zasilania i włączanie urządzenia 7

4 Podłączanie urządzenia AW5000 do domowej sieci Wi-Fi

Opcja 1: Konfiguracja połączenia bezprzewodowego z routerem nieobsługującym funkcji WPS za pośrednictwem urządzenia z systemem iOS Opcja 2: Konfiguracja połączenia z routerem Wi-Fi nieobsługującym funkcji WPS za pośrednictwem urządzenia z systemem Android Opcja 3: Konfiguracja połączenia bezprzewodowego z routerem WPS Opcja 4: Konfiguracja połączenia przewodowego wykorzystującego przewód Ethernet

Pol s k i

Spis treści 6 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

25

7 Informacje o produkcie

27 27

8 Rozwiązywanie problemów

28

9 Dodatek 1: Montaż urządzenia na ścianie

30

10 Dodatek 2: Znaczenie kolorów wskaźnika LED

31

Dane techniczne

9

9

12 14 16

5 Odtwarzanie

17 Przesyłanie dźwięku do urządzenia AW5000 17 Słuchanie internetowych stacji radiowych za pośrednictwem urządzenia AW5000 20 Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego 23

PL

1

1 Ważne

g Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta. h Nie zdejmuj obudowy urządzenia.

Bezpieczeństwo Informacje dla klientów w Europie: Poznaj symbole bezpieczeństwa

i Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub pryskającą wodą, deszczem i dużą wilgocią. j Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub ciepła. k Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia elektryczne (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło. l Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych innych urządzeń elektrycznych.

Wykrzyknik zwraca uwagę na funkcje, w przypadku których należy dokładnie przeczytać dołączoną dokumentację w celu uniknięcia problemów związanych z obsługą i konserwacją. Symbol błyskawicy sygnalizuje niezaizolowane podzespoły wewnątrz produktu, które mogą spowodować porażenie prądem elektrycznym. Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, urządzenie należy chronić przed deszczem i wilgocią. Ponadto nie należy umieszczać na nim przedmiotów wypełnionych cieczami, np. wazonów. a Przeczytaj tę instrukcję. b Zachowaj tę instrukcję na przyszłość. c Rozważ wszystkie ostrzeżenia. d Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami. e Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody. f Czyść urządzenie suchą ściereczką.

2

PL

m Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie (np. przedmiotów zawierających płyny, płonących świec). n Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne. Ostrzeżenie •• Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia. •• Nie smaruj żadnej części urządzenia. •• Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.

•• Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.

•• Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Ryzyko przegrzania! Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji. Upewnij się, że zasłony ani inne obiekty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych. Ten produkt spełnia wymagania dyrektywy 1999/5/WE. Modyfikacje Nieautoryzowane przez producenta modyfikacje mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z tego produktu.

Ochrona środowiska Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna). Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Pol s k i

Uwaga

Android jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Ten znak towarowy został użyty za zgodą firmy Google. Symbol urządzenia klasy II:

To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, bez uziemienia. Uwaga

Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania. Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

•• Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

PL

3

2 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome. W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj: Nr modelu __________________________ Nr seryjny ___________________________

Wstęp Ten bezprzewodowy głośnik Hi-Fi umożliwia: • przesyłanie dźwięku z urządzenia iOS lub Android, • słuchanie internetowych stacji radiowych lub internetowych serwisów muzycznych, • przesyłanie dźwięku z komputera PC/ Mac za pomocą programu Media Manager, który można pobrać ze strony www.philips.com/mediamanager, • odtwarzanie muzyki z innych urządzeń audio podłączonych za pośrednictwem gniazda MP3-LINK.

Zawartość opakowania Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość: • Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi z wbudowaną funkcją Wi-Fi • 2 przewody zasilające • Skrócona instrukcja obsługi • Arkusz dotyczący bezpieczeństwa 4

PL

Inne potrzebne urządzenia Do bezprzewodowego przesyłania dźwięku do urządzenia AW5000 potrzebne są: • router z certyfikatem Wi-Fi • urządzenie z systemem iOS lub Android, np. iPod touch/iPhone/iPad bądź telefon lub tablet z systemem Android; ewentualnie komputer PC/ Mac z obsługą sieci Wi-Fi • aplikacja Philips AirStudio dostępna w sklepie Apple App Store (dla urządzeń iOS) lub Google Play Store (dla urządzeń Android) Urządzenie AW5000 powinno być podłączone za pośrednictwem routera Wi-Fi do tej samej sieci lokalnej, do której jest podłączone urządzenie iOS/Android lub komputer PC/Mac.

a

b

Pol s k i

e ETHERNET • Podłączanie do routera bezprzewodowego za pomocą przewodu Ethernet (niedołączony do zestawu) — funkcja opcjonalna.

Opis urządzenia

f MP3-LINK • Podłączanie zewnętrznego odtwarzacza audio za pomocą przewodu MP3 Link (niedołączony do zestawu). g PrzyciskWI-FI SETUP • Podłączanie urządzenia do sieci Wi-Fi. h Otwór do montażu naściennego Wskazówka •• Szczegółowe informacje na temat montażu naściennego można znaleźć w Dodatku 1 (patrz 'Dodatek 1: Montaż urządzenia na ścianie' na str. 30).

c

h g f e d

a +/• Regulacja poziomu głośności. b Przyciski numeryczne (1–5) • Wybór internetowej stacji radiowej. c Wskaźnik/przycisk zasilania • Wyświetlanie bieżącego stanu urządzenia. • Włączanie urządzenia lub przełączanie w tryb gotowości (normalny lub Eco). d AC IN ~ • Podłączenie przewodu zasilającego.

PL

5

3 Przygotowanie Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Pobieranie aplikacji Philips AirStudio na smartfon lub tablet 1

W przypadku użytkowników urządzeń iPod touch/iPhone/iPad — zainstaluj aplikację Philips AirStudio pobraną ze sklepu Apple App Store, a następnie uruchom ją.

W przypadku użytkowników smartfonów lub tabletów z systemem Android — zainstaluj aplikację Philips AirStudio pobraną ze sklepu Google Play, a następnie uruchom ją.

6

PL

2

Przejdź w prawo, aby wyświetlić strony z wprowadzeniem, a następnie przejdź do strony początkowej Setup (Konfiguracja) lub dotknij opcji Skip intro (Pomiń wprowadzenie), aby przejść bezpośrednio do strony Setup (Konfiguracja).

Na stronie początkowej Setup (Konfiguracja) dotknij opcji Setup a new speaker (Konfiguracja nowego głośnika).

Podłączanie zasilania i włączanie urządzenia

Pol s k i

3

Przestroga •• Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie

źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie urządzenia. •• Ryzyko porażenia prądem! Odłączając przewód zasilający, zawsze ciągnij za wtyczkę, wyjmując ją z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód. •• Przed podłączeniem przewodu zasilającego upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.

1

4

Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi podłączania zasilania wyświetlanymi w aplikacji.

Zapoznaj się z podstawowymi krokami konfiguracji, a następnie dotknij opcji Next (Dalej).

PL

7

2

Podłącz przewód zasilający do: • gniazda AC IN ~ z tyłu urządzenia, • gniazdka elektrycznego. »» Urządzenie włączy się automatycznie. »» Podczas uruchamiania wskaźnik zasilania/stanu będzie migał na pomarańczowo. »» Podczas pierwszej konfiguracji po chwili wskaźnik zasilania/stanu zacznie świecić na pomarańczowo w sposób ciągły.

AC IN

3

~

Dotknij opcji Next (Dalej) na ekranie aplikacji, aby kontynuować.

Przełączanie między normalnym trybem gotowości i trybem gotowości Eco Power • Aby przełączyć urządzenie w normalny tryb gotowości, krótko naciśnij przycisk/ wskaźnik zasilania powyżej. »» Wskaźnik zasilania/stanu zmieni kolor na zielony. •

Aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości Eco Power, naciśnij i przytrzymaj przycisk/wskaźnik zasilania powyżej przez mniej niż 3 sekundy, a następnie zwolnij przycisk. »» Wskaźnik zasilania/stanu na chwilę zmieni kolor na pomarańczowy, a następnie się wyłączy.Aby włączyć urządzenie znajdujące się w normalnym trybie gotowości lub w trybie gotowości Eco Power, ponownie krótko naciśnij przycisk/wskaźnik zasilania powyżej.

8

PL

Czynność Tryb włączenia -> normalny tryb gotowości Tryb włączenia/normalny tryb gotowości -> tryb gotowości Eco Power Normalny tryb gotowości/tryb gotowości Eco Power -> tryb włączenia

Stan wskaźnika LED Krótko naciśnij Pomarańprzycisk/wskaźnik czowy/biały zasilania powyżej. -> zielony Naciśnij i przytrzymaj Pomarańprzycisk/wskaźnik czowy/ zasilania powyżej biały lub przez mniej niż 3 se- zielony -> kundy, a następnie wyłączony zwolnij przycisk. Krótko naciśnij Zielony/ przycisk/wskaźnik wyłączony zasilania powyżej. -> pomarańczowy/ biały

Aby podłączyć urządzenie AW5000 do istniejącej domowej sieci Wi-Fi, należy w urządzeniu AW5000 wprowadzić ustawienia domowej sieci Wi-Fi. Wybierz najlepszą metodę konfiguracji w oparciu o warunki wymienione poniżej. Platforma Typ routera urządzenia Wi-Fi przenośnego iOS Bez obsługi WPS Android Nieobsługujący funkcji WPS iOS lub Z obsługą Android WPS iOS lub Bez obsługi Android WPS lub z obsługą WPS

Inne Konfiguwymaga- racja nia Brak Wybierz opcję 1. Brak Wybierz opcję 2. Brak Wybierz opcję 3. Potrzeb- Wybierz ny jest opcję 4. przewód Ethernet.

Po pomyślnym połączeniu urządzenie AW5000 zapamięta ustawienia domowej sieci Wi-Fi. Można wtedy odtwarzać muzykę lub słuchać radia internetowego za pośrednictwem aplikacji Philips AirStudio za każdym razem, gdy urządzenie AW5000 jest włączone i automatycznie podłączone do domowej sieci Wi-Fi.

Pol s k i

4 Podłączanie urządzenia AW5000 do domowej sieci Wi-Fi

Opcja 1: Konfiguracja połączenia bezprzewodowego z routerem nieobsługującym funkcji WPS za pośrednictwem urządzenia z systemem iOS 1 2

Przed przystąpieniem do konfiguracji upewnij się, że urządzenie z systemem iOS jest podłączone do domowej sieci Wi-Fi. Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi konfiguracji sieci Wi-Fi zamieszczonymi w aplikacji.

Przed podłączeniem urządzenia AW5000 do domowej sieci Wi-Fi: a Upewnij się, że router Wi-Fi jest włączony i działa prawidłowo. b Upewnij się, że urządzenie AW5000 jest podłączone do zasilania i zostało pomyślnie uruchomione. c Upewnij się, że masz zapisane hasło Wi-Fi.

PL

9

3

Zgodnie ze wskazówkami krótko naciśnij przycisk WI-FI SETUP z tyłu urządzenia AW5000. »» Wskaźnik zasilania/stanu zacznie migać na przemian na pomarańczowo i biało.

5

Zgodnie ze wskazówkami zamknij aplikację, a następnie wybierz sieć Philips_Install na liście dostępnych sieci Wi-Fi.

»» Pojawi się nowa sieć Wi-Fi utworzona przez urządzenie AW5000. Jej nazwa (SSID) to Philips_Install.

< 30S

WiFi SETUP

< 3S

4

Dotknij opcji Next (Dalej) na powyższym ekranie aplikacji, a następnie przeczytaj, jak przeprowadzić konfigurację sieci.

6 7

10

PL

Upewnij się, że urządzenie z systemem iOS jest podłączone do sieci Philips_Install, a następnie wróć do aplikacji Philips AirStudio. Zaczekaj, aż zostanie wyświetlony komunikat Speaker found (Znaleziono głośnik) na dole powyższego ekranu aplikacji. »» Po chwili automatycznie zostanie wyświetlone okno do wprowadzenia hasła.

Wprowadź hasło domowej sieci Wi-Fi i dotknij opcji Done (Gotowe). Następnie dotknij opcji Next (Dalej).

10 Zaczekaj, aż wskaźnik zasilania/stanu na

urządzeniu AW5000 zacznie świecić na biało w sposób ciągły. »» Zostanie wyświetlony następujący ekran aplikacji.

Pol s k i

8

»» Urządzenie AW5000 zostało pomyślnie podłączone do domowej sieci Wi-Fi.

* Jeśli hasło Wi-Fi zawiera znaki specjalne, takie jak #/:/;/”, trzeba podać inne.

9

Nadaj głośnikowi dowolną nazwę, a następnie dotknij opcji OK, aby podłączyć urządzenie AW5000 do domowej sieci Wi-Fi.

Wskazówka •• Po pomyślnej konfiguracji sieci można dotknąć opcji

Rock n' Roll na powyższym ekranie aplikacji, aby bezpośrednio przejść do odtwarzania muzyki. Więcej informacji można znaleźć w części Odtwarzanie (patrz 'Odtwarzanie' na str. 17).

PL

11

Opcja 2: Konfiguracja połączenia z routerem Wi-Fi nieobsługującym funkcji WPS za pośrednictwem urządzenia z systemem Android 1 2

3

Zgodnie ze wskazówkami krótko naciśnij przycisk WI-FI SETUP z tyłu urządzenia AW5000. »» Wskaźnik zasilania/stanu zacznie migać na przemian na pomarańczowo i biało. »» Pojawi się nowa sieć Wi-Fi utworzona przez urządzenie AW5000. Jej nazwa (SSID) to Philips_Install.

Przed przystąpieniem do konfiguracji upewnij się, że urządzenie z systemem Android jest podłączone do domowej sieci Wi-Fi.

< 30S

Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi konfiguracji sieci Wi-Fi zamieszczonymi w aplikacji.

WiFi SETUP

< 3S

4

12

PL

Dotknij opcji Next (Dalej) na powyższym ekranie aplikacji. »» Urządzenie z systemem Android automatycznie zacznie łączyć się z siecią Wi-Fi utworzoną przez urządzenie AW5000.

Zaczekaj, aż głośnik zostanie rozpoznany.

7

Wprowadź hasło domowej sieci Wi-Fi, a następnie dotknij opcji Next (Dalej). Pol s k i

5

6

Wybierz domową sieć Wi-Fi, a następnie dotknij opcji Next (Dalej).

* Jeśli hasło Wi-Fi zawiera znaki specjalne, takie jak #/:/;/”, trzeba podać inne.

8

Nadaj głośnikowi dowolną nazwę, a następnie dotknij opcji OK, aby podłączyć urządzenie AW5000 do domowej sieci Wi-Fi.

PL

13

9

Zaczekaj, aż wskaźnik zasilania/stanu na urządzeniu AW5000 zacznie świecić na biało w sposób ciągły. »» Zostanie wyświetlony następujący ekran aplikacji.

Opcja 3: Konfiguracja połączenia bezprzewodowego z routerem WPS

»» Urządzenie AW5000 zostało pomyślnie podłączone do domowej sieci Wi-Fi.

1

2 Uwaga •• Po pomyślnej konfiguracji sieci można dotknąć opcji

Rock n' Roll na powyższym ekranie aplikacji, aby bezpośrednio przejść do odtwarzania muzyki. Więcej informacji można znaleźć w części Odtwarzanie (patrz 'Odtwarzanie' na str. 17).

14

PL

Dotknij opcji WPS Setup? (Skonfigurować WPS?) na ekranie aplikacji.

Zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi konfiguracji funkcji WPS.

Zgodnie ze wskazówkami naciśnij i przytrzymaj przycisk WI-FI SETUP z tyłu urządzenia AW5000. »» Wskaźnik zasilania/stanu zacznie migać na przemian na pomarańczowo i zielono.

5

Zaczekaj, aż wskaźnik zasilania/stanu na urządzeniu AW5000 zacznie świecić na biało w sposób ciągły, a następnie dotknij opcji Next (Dalej) na ekranie aplikacji. »» Zostanie wyświetlony następujący ekran aplikacji.

Pol s k i

3

»» Urządzenie AW5000 zostało pomyślnie podłączone do domowej sieci Wi-Fi.

WiFi SETUP

> 4S

4

Naciśnij przycisk WPS na domowym routerze Wi-Fi.

WPS

Wskazówka •• W przypadku niektórych routerów Wi-Fi może być

wymagane przytrzymanie przycisku WPS w celu uruchomienia połączenia Wi-Fi lub włączenie funkcji WPS PBC na stronach konfiguracyjnych routera. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi danego routera. •• Po pomyślnej konfiguracji sieci można dotknąć opcji Rock n' Roll na powyższym ekranie aplikacji, aby bezpośrednio przejść do odtwarzania muzyki. Więcej informacji można znaleźć w części Odtwarzanie (patrz 'Odtwarzanie' na str. 17).

PL

15

Opcja 4: Konfiguracja połączenia przewodowego wykorzystującego przewód Ethernet Uwaga •• W przypadku korzystania z połączenia przewodowego

wystarczy wybrać opcjęSpeaker already setup (Głośnik już skonfigurowany)na początkowej stronieSetup (Konfiguracja) (patrz 'Pobieranie aplikacji Philips AirStudio na smartfon lub tablet' na str. 6).

1

2

Jeśli przed konfiguracją połączenia przewodowego konfigurowano połączenie bezprzewodowe, trzeba zresetować bezprzewodowy głośnik Hi-Fi (patrz 'Rozwiązywanie problemów' na str. 28). Podłącz przewód Ethernet (niedołączony do zestawu) do: • gniazda ETHERNET z tyłu urządzenia, • jednego z portów Ethernet domowego routera Wi-Fi.

12V=1A

ETHER

NET

3

16

To Modem

LAN4

LAN3

LAN2

LAN1

Reset

ETHER

NET

Zaczekaj, aż wskaźnik zasilania/stanu zacznie świecić na biało w sposób ciągły. »» Urządzenie AW5000 zostało pomyślnie podłączone do domowej sieci Wi-Fi.

PL

4

Po wyświetleniu ikony urządzenia i ikony głośnika przytrzymaj i przeciągnij ikonę urządzenia w stronę ikony głośnika, aby skonfigurować połączenie pomiędzy nimi.

Przesyłanie dźwięku do urządzenia AW5000 Przesyłanie dźwięku ze smartfonu/ tabletu z systemem iOS lub Android

1 2 3

Upewnij się, że urządzenie iOS/Android jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, co urządzenie AW5000. Uruchom aplikację Philips AirStudio w smartfonie/tablecie z systemem iOS lub Android. Jeśli nie zostanie wyświetlony następujący ekran, wybierz opcję Speaker already setup (Głośnik już skonfigurowany) na początkowej stronie Setup (Konfiguracja). »» Smartfon lub tablet rozpocznie wyszukiwanie głośnika w tej samej sieci Wi-Fi.

5

Wybierz tryb listy, aby wyświetlić muzykę dostępną do przesyłania.

PL

17

Pol s k i

5 Odtwarzanie

6

Wybierz ulubione utwory, aby rozpocząć odtwarzanie.

1

2

Pobierz program Media Manager ze strony www.philips.com/mediamanager.

Znajdź klucz licencyjny dostępny w skróconej instrukcji obsługi, a następnie zainstaluj program Media Manager w komputerze PC/Mac.

Wskazówka •• Jeśli wskaźnik zasilania/stanu miga na biało, oznacza to,

że głośnik jest wyciszony. Dostosuj głośność na głośniku lub w urządzeniu iOS/Android, aby włączyć dźwięk. •• Jeśli po wykonaniu czynności 3 nie zostanie wyświetlona ikona urządzenia lub ikona głośnika, możesz dotknąć opcji -> Refresh (Odśwież), aby odświeżyć ekran.

Przesyłanie dźwięku z komputera PC/ Mac Aby przesyłać muzykę z komputera PC/Mac do urządzenia AW5000, w komputerze PC/ Mac trzeba zainstalować oprogramowanie do udostępniania plików multimedialnych z certyfikatem DLNA (np. program Media Manager dostępny na stronie www.philips. com/mediamanager lub Windows Media Player 11+). Dzięki temu komputer PC/Mac może pełnić rolę serwera udostępniającego pliki multimedialne, który przesyła muzykę do bezprzewodowego głośnika Hi-Fi.

18

PL

3 4 5

Upewnij się, że komputer PC/Mac i urządzenie AW5000 są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Uruchom program Media Manager w komputerze PC/Mac. Wybierz dostępne źródło muzyki.

7

Wybierz urządzenie AW5000 jako odtwarzacz plików multimedialnych.

3

Aby rozpocząć odtwarzanie, wybierz utwór z listy.

4 Odtwarzaniem muzyki można sterować również z urządzenia iOS/Android.

1 2

Przytrzymaj i przeciągnij ikonę programu Media Manager w kierunku ikony głośnika, aby skonfigurować połączenie Wi-Fi.

Upewnij się, że urządzenie iOS/Android i komputer PC/Mac są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, co urządzenie AW5000. Uruchom aplikację Philips AirStudio w urządzeniu iOS lub Android.

5

Dotknij ikony programu Media Manager, aby wyświetlić muzykę dostępną do przesyłania. Aby rozpocząć odtwarzanie, wybierz utwór z listy. Wskazówka

•• Może minąć trochę czasu, zanim muzyka z komputera

PC/Mac zostanie wyświetlona w urządzeniu iOS/ Android. •• Jeśli po wykonaniu czynności 3 nie zostanie wyświetlona ikona urządzenia lub ikona głośnika, możesz dotknąć opcji -> Refresh (Odśwież), aby odświeżyć ekran.

PL

19

Pol s k i

6

Słuchanie internetowych stacji radiowych za pośrednictwem urządzenia AW5000 1 2

3

Uruchom aplikację Philips AirStudio w smartfonie/tablecie z systemem iOS lub Android. Dotknij kolejno opcji Services (Usługi) -> Philips AW5000, aby przejść do strony głównej.

4

20

Na stronie głównej dotknij opcji Internet radio (Radio internetowe), aby wybrać radio internetowe jako źródło.

PL

Jeśli zostanie wyświetlony następujący komunikat, dotknij opcji I agree (Zgadzam się), aby zezwolić na dostęp do Internetu.

Możesz wyszukiwać internetowe stacje radiowe według nazwy, lokalizacji, języka itp.

Zaprogramowane internetowe stacje radiowe

1

6

Nastaw internetową stację radiową i dotknij ikony . »» Zostanie wyświetlona lista zaprogramowanych stacji radiowych.

Aby nastawić internetową stację radiową, wybierz ją na liście wyników i dotknij przycisku z jej nazwą.

2

Na liście dotknij rzędu, w którym chcesz dodać zaprogramowaną stację. Na przykład, jeśli chcesz przypisać stacji numer 2, dotknij drugiego rzędu. »» Zostanie wyświetlony komunikat z nazwą stacji i jej numerem. Philips AW5000

PL

21

Pol s k i

5

3

4

Dotknij opcji OK w polu komunikatu, aby potwierdzić. »» Stacja zostanie dodana do listy zaprogramowanych stacji radiowych.

Powtórz powyższe czynności, aby dodać więcej zaprogramowanych stacji. Wskazówka

•• Nie można bezpośrednio usunąć zaprogramowanej

stacji radiowej, ale można ją zastąpić inną stacją radiową. Na przykład, jeśli chcesz usunąć stację zaprogramowaną jako nr 3, nastaw inną stację radiową, dotknij ikony , a następnie dotknij trzeciego rzędu, aby zastąpić poprzednią stację.

Nastawianie zaprogramowanej stacji radiowej • Naciśnij przycisk numeryczny (1–5) bezpośrednio na urządzeniu AW5000, aby nastawić jedną z pierwszych pięciu zaprogramowanych stacji radiowych. • Możesz również przejść do opcji Presets (Zaprogramowane stacje) na ekranie aplikacji i dotknąć jednej z zaprogramowanych stacji, aby rozpocząć odtwarzanie.

22

PL

Tworzenie listy ulubionych

1

2

Nastaw internetową stację radiową.

Dotknij opcji , aby bezpośrednio dodać stację do listy ulubionych.

Powtórz powyższe czynności, aby dodać więcej ulubionych stacji.

Nastawianie ulubionej stacji radiowej • Wybierz opcję Favorite stations (Ulubione stacje) na ekranie aplikacji i dotknij jednej z ulubionych stacji, aby rozpocząć odtwarzanie.

Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego Urządzenie umożliwia także odsłuch dźwięku z zewnętrznego odtwarzacza audio.

1

Usuwanie ulubionej stacji radiowej

1

Pol s k i

3

Nastaw stację radiową i dotknij ikony . »» Stacja radiowa zostanie bezpośrednio usunięta z listy ulubionych stacji.

Podłącz przewód MP3 Link (niedołączony do zestawu) do: • gniazda MP3-LINK z tyłu urządzenia, • gniazda słuchawek zewnętrznego odtwarzacza audio.

MP3 LINK

2

3

Włącz odtwarzanie w zewnętrznym odtwarzaczu audio i dostosuj poziom głośności. »» Muzyka będzie odtwarzana przez bezprzewodowy głośnik Hi-Fi. Steruj odtwarzaniem muzyki za pomocą elementów sterujących odtwarzacza audio.

PL

23

Aby ręcznie przełączyć na źródło MP3 link:

1 2

3

24

Uruchom aplikację Philips AirStudio w smartfonie/tablecie z systemem iOS lub Android. Dotknij kolejno opcji Services (Usługi) -> Philips AW5000, aby przejść do strony głównej.

Na stronie głównej dotknij opcji MP3 link, aby wybrać złącze MP3 link jako źródło.

PL

5

Na stronie głównej dotknij opcji Internet Radio (Radio internetowe). »» Jeśli nowa wersja oprogramowania sprzętowego jest dostępna, automatycznie zostanie wyświetlony monit o przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Pol s k i

6 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Firma Philips może zaoferować aktualizację oprogramowania sprzętowego urządzenia AW5000 w celu poprawy jego parametrów. Ostrzeżenie •• W celu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego zawsze podłączaj urządzenie AW5000 do gniazda sieciowego. Nigdy nie wyłączaj zasilania urządzenia AW5000 podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

1 2 3 4

Upewnij się, że urządzenie AW5000 jest włączone i połączone z tą samą siecią WiFi, co smartfon lub tablet. Upewnij się, że domowa sieć Wi-Fi jest połączona z Internetem. Uruchom aplikację Philips AirStudio w smartfonie/tablecie z systemem iOS lub Android. Dotknij kolejno opcji Services (Usługi) -> Philips AW5000, aby przejść do strony głównej.

6

W monicie dotknij opcji OK, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego. »» Podczas tego procesu wskaźnik zasilania/stanu na urządzeniu AW5000 będzie migał na pomarańczowo.

PL

25

7

Zaczekaj, aż zakończy się proces aktualizacji oprogramowania sprzętowego, a następnie w monicie dotknij opcji OK, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Można również ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji i przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego.

1

26

Na stronie głównej dotknij kolejno opcji -> Firmware upgrade (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego) -> Check Online (Sprawdź w Internecie), aby sprawdzić dostępność nowego oprogramowania sprzętowego.

PL

2

3

Jeśli nowa wersja oprogramowania sprzętowego jest dostępna, w monicie dotknij opcji OK, aby rozpocząć aktualizację oprogramowania sprzętowego. »» Podczas tego procesu wskaźnik zasilania/stanu na urządzeniu AW5000 będzie migał na pomarańczowo.

Zaczekaj, aż zakończy się proces aktualizacji oprogramowania sprzętowego, a następnie w monicie dotknij opcji OK, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Uwaga •• Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Pasmo przenoszenia

PBC (naciśnięcie jednego przycisku)

2412–2462 MHz (CH1-CH11) (dla /79, /37, /55, /97) 2412–2472 MHz (CH1-CH13) (dla /12, /10, /05) Tak

Informacje ogólne

Dane techniczne Wzmacniacz Zakres mocy wyjściowej Pasmo przenoszenia Odstęp sygnału od szumu MP3 Link

2 X 50 W RMS @ 10% THD 80 Hz–18 kHz, ±3 dB > 86 dB 1000 mV RMS, 20 kΩ

Zasilanie prądem przemiennym Pobór mocy podczas pracy Pobór mocy w trybie gotowości Wymiary - jednostka centralna (szer. x głęb. x wys.) Waga - z opakowaniem - jednostka centralna

100–240 V, 50/60 Hz 25 W < 0,5 W 140 x 145 x 45 mm 6,72 kg 5,46 kg

Głośniki Impedancja głośnika Przetwornik Czułość

8 omów 2 x wysokotonowy, kopułkowy, 2 x 4,5” (niskotonowy) 82 dB/m/W

Sieć bezprzewodowa Standard sygnału bezprzewodowego Bezpieczeństwo sygnału bezprzewodowego

802.11b/g WEP, 10 lub 26 cyfr szesnastkowych WPA (TKIP) lub WPA2 (TKIP / AES) z hasłem o długości 8–40 znaków ASCII

PL

27

Pol s k i

7 Informacje o produkcie

8 Rozwiązywanie problemów Ostrzeżenie •• Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/ welcome). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny. Brak zasilania •• Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego jest podłączona prawidłowo. •• Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest pod napięciem. •• Sprawdź, czy urządzenie jest w trybie gotowości Eco. Brak dźwięku •• Sprawdź, czy urządzenie jest wyciszone. Wskaźnik zasilania/stanu miga na biało, gdy urządzenie jest wyciszone. Dostosuj poziom głośności w aplikacji Philips AirStudio lub bezpośrednio w urządzeniu AW5000. •• W przypadku wyboru połączenia przewodowego sprawdź, czy przewód Ethernet został prawidłowo podłączony. •• Sprawdź połączenie sieciowe Wi-Fi. W razie potrzeby ponownie skonfiguruj sieć (patrz 'Podłączanie urządzenia AW5000 do domowej sieci Wi-Fi' na str. 9). •• Jeśli źródłem dźwięku jest zewnętrzny odtwarzacz audio, dostosuj poziom głośności bezpośrednio w odtwarzaczu.

28

PL

Brak reakcji urządzenia •• Uruchom ponownie urządzenie AW5000, a następnie jeszcze raz skonfiguruj sieć WiFi dla urządzenia AW5000. •• Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie podłącz ją ponownie i włącz urządzenie. Niepowodzenie połączenia z siecią Wi-Fi •• To urządzenie nie obsługuje metody WPSPIN. •• Włącz funkcję rozgłaszania numeru SSID w routerze Wi-Fi. •• Umieść urządzenia z dala od potencjalnych źródeł zakłóceń, które mogą wpływać na sygnał Wi-Fi, takich jak kuchenki mikrofalowe. •• Upewnij się, że nazwa SSID routera domowego zawiera znaki alfanumeryczne, bez spacji lub znaków specjalnych, takich jak %/#/*/#. Hasło sieciowe nie może zawierać znaków #/:/;/'. •• Jeśli wolisz ręcznie zmienić nazwę urządzenia AW5000 w aplikacji Philips AirStudio, nie stosuj znaków ani symboli specjalnych. •• W przypadku niektórych nowych typów routerów Wi-Fi podczas korzystania z połączenia z funkcją WPS nazwa sieci (SSID) może być tworzona automatycznie. Zmień domyślną nazwę sieci (SSID) na łatwiejszą składającą się tylko ze znaków alfanumerycznych. Zmień także tryb zabezpieczeń Wi-Fi, aby zabezpieczyć swoją sieć. Nie można nawiązać połączenia z siecią przewodową •• Jeśli przed konfiguracją połączenia przewodowego konfigurowano połączenie bezprzewodowe, trzeba zresetować bezprzewodowy głośnik Hi-Fi. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zresetować urządzenie:

3

Odłącz przewód zasilający.

••

Przytrzymaj przycisk numeryczny 1 i ponownie podłącz przewód zasilający. »» Wskaźnik zasilania/stanu będzie migał na pomarańczowo, następnie zacznie świecić na pomarańczowo w sposób ciągły, a po chwili ponownie zacznie migać na pomarańczowo.

••

Zwolnij przycisk numeryczny 1. Uwaga

•• Nie zwalniaj przycisku numerycznego 1 do czasu, aż

wskaźnik zasilania/stanu po raz drugi zacznie migać na pomarańczowo.

Sporadyczne przerywanie przesyłania muzyki Wykonaj jedną lub wszystkie poniższe czynności: •• Przenieś urządzenie AW5000 bliżej routera Wi-Fi. •• Usuń wszelkie przeszkody pomiędzy urządzeniem AW5000 i routerem Wi-Fi. •• Nie używaj kanału Wi-Fi, który nakłada się na pobliską sieć. •• Sprawdź, czy sieć jest wystarczająco szybka. Jeśli z tego samego routera korzysta wiele urządzeń, może to wpływać na wydajność sieci bezprzewodowej. Wyłącz inne urządzenia podłączone do routera domowego. •• Włącz opcję Quality of Service (QoS), jeśli jest dostępna w routerze Wi-Fi. •• Wyłącz inne routery Wi-Fi.

Jeśli odtwarzanie muzyki przesyłanej z urządzenia iPod Touch/iPhone/iPad bądź komputera PC/Mac zostanie przerwane lub zatrzymane, uruchom ponownie urządzenie iPod Touch/iPhone/iPad, oprogramowanie do udostępniania plików multimedialnych lub urządzenie AW5000. Przesyłanie zawartości wideo i pobieranie zawartości z serwerów FTP może przeciążyć router i spowodować przerwy w odtwarzaniu przesyłanej muzyki. Zmniejsz obciążenie routera.

Wskaźnik zasilania/stanu przez cały czas świeci na czerwono. Co mogę zrobić? •• Należy przywrócić ustawienia urządzenia za pomocą przewodu Ethernet.

1 2 3

Upewnij się, że router jest połączony z Internetem. Podłącz urządzenie do routera za pomocą przewodu Ethernet. Zaczekaj, aż ustawienia urządzenia zostaną automatycznie przywrócone, co może potrwać maksymalnie 10 minut.

Nie można przesyłać muzyki z komputera PC/ Mac •• Tymczasowo wyłącz zaporę firewall i oprogramowanie zabezpieczające, aby sprawdzić, czy blokują porty wykorzystywane do przesyłania zawartości przez oprogramowanie do udostępniania plików multimedialnych (Media Manager). W dokumentacji pomocy zapory firewall i oprogramowania zabezpieczającego znajdź procedurę odblokowania portów wykorzystywanych do bezprzewodowego udostępniania plików multimedialnych. PL

29

Pol s k i

1 2

9 Dodatek 1: Montaż urządzenia na ścianie

Uwaga •• Przedstawiony poniżej wspornik do montażu naściennego stanowi tylko przykład.

•• Upewnij się, że śruba montażowa zakupionego wspornika do montażu naściennego pasuje do otworu z tyłu urządzenia AW5000, tj. ma średnicę 6,75 mm (¼ cala). •• Upewnij się, że wspornik do montażu naściennego wytrzymuje obciążenie co najmniej 11,3 kg.

1

Przestroga •• Ryzyko uszkodzenia produktu! Aby bezpiecznie

zamontować urządzenie na ścianie, zawsze skonsultuj się z fachowcem.

2

Wybierz odpowiednie miejsce na ścianie i za pomocą ołówka zaznacz wybrane miejsce na wspornik do montażu naściennego. Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do zakupionego wspornika, aby wywiercić otwory w zaznaczonych miejscach.

Ostrzeżenie •• Ryzyko obrażeń! Musisz mieć pewność, że w czasie

wiercenia otworów nie dojdzie do naruszenia żadnej instalacji, np. gazowej, wodnej lub elektrycznej.

Urządzenie AW5000 ma z tyłu otwór montażowy ¼" - 20 UNC (głębokość: 0,35"). 0.35’’

1/4’’ -20UNC

3 Dzięki temu otworowi można w prosty sposób zamontować urządzenie na ścianie, korzystając z odpowiedniego wspornika do montażu. Wspornik do montażu nie jest dołączony do zestawu i należy go zakupić osobno. Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do zakupionego wspornika do montażu naściennego.

30

PL

Włóż śrubę montażową wspornika do otworu z tyłu urządzenia AW5000, a następnie obracaj obrotowy uchwyt, aby dokręcić śrubę.

Kolor wskaźnika LED Miga na pomarańczowo Świeci na pomarańczowo w sposób ciągły Świeci na przemian na biało i pomarańczowo Świeci na przemian na zielono i pomarańczowo Świeci na biało w sposób ciągły Miga na biało Świeci na zielono w sposób ciągły Świeci na czerwono w sposób ciągły

Pol s k i

10 Dodatek 2: Znaczenie kolorów wskaźnika LED Znaczenie Głośnik uruchamia się lub trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Głośnik nie jest połączony z żadną siecią. Głośnik znajduje się w trybie konfiguracji bezprzewodowej (wspomaganej przez aplikację AirStudio). Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji wyświetlanymi w aplikacji. Konfiguracja bezprzewodowa z wykorzystaniem metody WPS została uruchomiona lub jest w toku. Głośnik jest podłączony do sieci Wi-Fi i gotowy do bezprzewodowego przesyłania muzyki. Głośnik jest wyciszony. Głośnik jest w normalnym trybie gotowości. Głośnik nie działa prawidłowo. Należy przywrócić ustawienia głośnika (patrz 'Rozwiązywanie problemów' na str. 28).

PL

31

Network Conditions of Use give you the rights to use certain features on your Device relating to the streaming of content. You must agree to these Terms and Conditions of Use before using the Device. Your use of the Device constitutes your agreement to be bound by these Terms and Conditions of Use and will give you the right to access these features. If you do not agree to these Terms and Conditions of Use, you may return your Device to the point of purchase. These Terms and Conditions of Use supplement, and do not replace, any terms, conditions or disclaimers which were provided with your purchase of the Device. All such terms, conditions and disclaimers remain in full force and effect. Eligibility for Registration. You must be at least 14 years of age to assume the responsibilities of these Terms and Conditions of Use. If you are under 14 years of age, you may not use the Device unless one of your parents or legal guardians assumes the responsibilities of these Terms and Conditions of Use. Your use of the Device constitutes your representation that you are either 14 years of age or, if you are under 14 years of age, that your parent or legal guardian has assumed the responsibilities of these Terms and Conditions of Use. Restrictions on Modification of your Device Your Device provides access to certain streams of content. As a condition of obtaining access to those streams through the Device, you agree not to tamper with or otherwise modify or attempt to modify the Device in any  ­€‚ƒ„…­€†‡ˆ‰Š„†ˆ‡ˆ‹„Œ‹ŠŽŒŠŽ‡‰‹Š‰‘’“­€†”ˆŒ­‚ƒƒ‡‹‰‡­Š€Œ‡Š‡ˆ‹•‹–­‚‹—˜™Š„†‰‹‹‡ˆ‡Š„ will not circumvent or attempt to circumvent technological measures employed to control access to, or the rights in, any content. You agree that you will not circumvent or attempt to circumvent any copy management system by any means. You agree that you will not decipher or attempt to decipher cryptographic keys or otherwise defeat or attempt to defeat any security features implemented in the Device or in the content streams. You agree that you will not use the Device for any unauthorized purpose or in contravention of any law or regulation. Disclaimers Regarding Content The streams of content which are accessible through your Device are not controlled or programmed by Philips. ž‡ˆ‹‰Ÿ‡ˆ‹‰‹”‰Š–­…‹…‘‡ˆ­‰…”‰‡­‹Œ˜¡ˆ­€“ŠŽŠ„‰•‹–­‚‹ ­€……­‡­Š€‡Š­‡ŒŠ‡ˆ‹‰Ž‹‡„‰‹Œ—ŒŽŠ‰’ŠŽ “tuner” which allows you to receive the content broadcast by many others outside of your local area. Since the content is provided by others, PHILIPS HAS NO EDITORIAL CONTROL OVER ANY OF THAT CONTENT RECEIVED THROUGH YOUR DEVICE AND, THEREFORE IS NOT LIABLE FOR CONTENT OR ITS NATURE OR DELIVERY. PHILIPS DOES NOT ENDORSE ANY OPINIONS EXPRESSED IN ANY CONTENT RECEIVED THROUGH YOUR DEVICE. PHILIPS DOES NOT GUARANTEE THE TRUTHFULNESS, ACCURACY, RELIABILITY, COMPLETENESS OR TIMELINESS OF CONTENT. YOU AGREE THAT ANY RELIANCE ON CONTENT IS AT YOUR OWN RISK. Limitations on Access to Streams. Philips does not guarantee access to any particular stream or to the content contained in any stream. Philips may, in its discretion, add or remove access to any specific stream or content at any time. Some streams are accessible through arrangements with online service providers which determine which streams are listed on their directories. Although Philips will strive to provide a good selection of online service providers, Philips does not guarantee continued access to any specific online service provider. Philips may, in its discretion, add or remove access to any specific online service provider. Rights in Content Content may be protected by copyright laws or other intellectual property or proprietary laws. In some situations, such as use of the Device in a commercial environment, it may be necessary for you to obtain, at your own risk, a license or other authorization to use such content. You agree that, in the event such a license or

正面 authorization is necessary, it is your responsibility to obtain any such license or authorization. You agree that you are solely liable for any damages you may incur resulting from your failure to obtain the proper license or authorization for use of the content accessible through the Device. You agree that Philips will have no liability to you with regard to your use of the content. Changes in Features Philips may, in its discretion, change the features of the Device, including adding features to, or removing features from, the Device. Some new features may require changes to these Terms and Conditions of Use. Your use of those new features will constitute your agreement to the revised Terms and Conditions of Use. Software and Intellectual Property Rights You may need to use certain software programs to use or have full access to certain features of the Device. You received certain software with the purchase of the Device and may receive other software from time to time in the future. Most of that software is contained in the Device and is not accessible to you. Some of that software is owned by Philips and some is owned by others. Your use of software owned by Philips is subject to these Terms and Conditions of Use and any applicable license agreement. Your use of software owned by others is governed by their applicable license agreements. Your use of software does not transfer any title or ownership rights in the software to you. Philips retains all its rights in software and other intellectual property, including copyrights, patent rights, and rights in its trademarks and trade names. You agree that you will not disassemble, decompile, create derivative works of, reverse engineer, modify, sublicense, distribute the software or use the software for any unauthorized purpose or in contravention of any law or regulation. Warranty Disclaimer PHILIPS MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, THAT THE DEVICE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS OR THAT THE USE OF THE DEVICE WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE OR FREE FROM ERRORS. PHILIPS MAKES NO WARRANTY AS TO THE CONTENT CARRIED IN ANY STREAM. PHILIPS MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE INFORMATION OR CONTENT ACCESSED THROUGH YOUR DEVICE OR TO YOUR RELIANCE ON, OR USE OF, ANY INFORMATION OR CONTENT ACCESSED THROUGH YOUR DEVICE. SPECIFIC WARRANTIES WERE PROVIDED WITH YOUR PURCHASE OF YOUR DEVICE AND THOSE WARRANTIES, INCLUDING ANY DISCLAIMERS TO THOSE WARRANTIES, CONTINUE TO APPLY. Because some jurisdictions do not permit the disclaimer of implied warranties, such disclaimers may not apply to you. Limitation of Liability PHILIPS WILL NOT BE LIABLE TO YOU OR TO ANY OTHER PARTY FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, ‘’“”•”–—˜™š‘—›”œž™Ÿ¡™›Ÿ“š—¢’—“•”œž™£œ¤œ¥—š™¦”“›ž’£”“¥™žŸš•™‘¡Ÿ§”•š™Ÿ¡™žŸš•™šœ–”“¥š¨™ OR FOR LOSS OF DATA OR BUSINESS INTERRUPTION ARISING OUT OF OR RELATING TO YOUR USE OF THE DEVICE WHETHER OR NOT SUCH DAMAGES ARE BASED ON TORT, WARRANTY, CONTRACT OR ANY OTHER LEGAL THEORY - EVEN IF PHILIPS HAS BEEN ADVISED, OR IS AWARE, OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL PHILIPS CUMULATIVE LIABILITY FOR DAMAGE ¦§¡Ÿ¤™œ“ª™›œ’š—™«¬œ•šŸ—–—¡¨™—®›——£™•¬—™œ¤Ÿ’“•™ªŸ’™‘œ”£™§Ÿ¡™ªŸ’¡™£—–”›—¯ Miscellaneous “This agreement will be governed by the laws of the jurisdiction in which the Device was sold and you hereby consent to the non-exclusive jurisdiction of courts in the relevant country. If any provision of this agreement is invalid or unenforceable under applicable law, such provision will be deemed modified to the extent necessary to render such provision valid and enforceable and the other provisions of this agreement will remain in full force and effect. These Terms and Conditions of Use will not be governed by the United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods, the application of which is hereby expressly waived.” BY USING YOUR DEVICE, YOU REPRESENT THAT YOU HAVE READ AND UNDERSTOOD THESE TERMS AND CONDITIONS OF USE AND THAT YOU ACCEPT THEM.

NOTICE SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT        AGREEMENT BETWEEN YOU (   ­  €€ ELECTRONICS B.V. A DUTCH LIMITED LIABILITY COMPANY, WITH ITS PRINCIPAL OFFICE AT GLASLAAN 2, 5616 LW EINDHOVEN, THE NETHERLANDS AND ITS SUBSIDIARY COMPANIES (INDIVIDUALLY AND  ­ €€ ” ­  ­  €  €­   €€ €    €” BY DOWNLOADING, INSTALLING OR OTHERWISE USING THE SOFTWARE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE TERMS AND CONDITIONS, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL OR OTHERWISE USE THE SOFTWARE. IF YOU ACQUIRED THE SOFTWARE IN TANGIBLE MEDIA E.G. CD WITHOUT THE OPPORTUNITY TO REVIEW THIS LICENSE AND DO NOT ACCEPT THESE TERMS, YOU MAY RECEIVE A FULL REFUND OF THE AMOUNT, IF ANY, THAT YOU PAID FOR THE SOFTWARE IF YOU RETURN THE SOFTWARE UNUSED WITH PROOF OF PAYMENT WITHIN 30 DAYS FROM THE DATE OF PURCHASE. 1. Grant of License. This Agreement grants you a non-exclusive, nontransferable, non-sub licensable license ¯°±²³¯´µµ´²¶·³¸¹°²¯º¸¸»±¼¸°½´€¹´³´¾¾µ±¼´¿µ¸¹°²¸ À ¼°¾Á°Â¯º¸³¾¸¼±Â±¸¶»¸½³±°²°Â¯º¸°Â¯Ã´½¸±² object code format as set out in the user documentation solely for your personal use. The Software is “in use” ú¸²±¯±³µ°´¶¸¶±²¯°¯º¸¯¸Ê¾°½´½Á°½¾¸½Ê´²¸²¯ʸʰ½Á ±”¸”¹º´½¶¶±³Ë¹¸¯¼” °Â¯º¸€°½¯º¸¸»±¼¸” 2. Ownership. The Software is licensed and not sold to you. This Agreement grants you only the right to use the Software, but you do not acquire any rights, express or implied, in the Software other than those specified in this Agreement. Philips and its licensors retain all right, title, and interest in and to the Software, including all patents, copyrights, trade secrets, and other intellectual property rights incorporated therein. The Software is protected by copyright laws, international treaty provisions, and other intellectual property laws. Therefore, other than as expressly set forth herein, you may not copy the Software without prior written authorization of €º±µ±¾³¹ ¸Î¼¸¾¯ ¯º´¯ Á°· Ê´Á ʴ˸ °²¸ À ¼°¾Á °Â ¯º¸ °Â¯Ã´½¸ °½ Á°·½ ¿´¼ËÏ·¾ ¾·½¾°³¸³ °²µÁ”­°· Ê´Á ²°¯ ¼°¾Á ´²Á ¾½±²¯¸¶ Ê´¯¸½±´µ³ ´¼¼°Ê¾´²Á±²Ð ¯º¸ °Â¯Ã´½¸¹ ²°½ ¾½±²¯ Ê°½¸ ¯º´² °²¸ À ¼°¾Á °Â ´²Á ·³¸½ ¶°¼·Ê¸²¯´¯±°² ¾½°»±¶¸¶ ±² ¸µ¸¼¯½°²±¼ °½Ê¹ ¸Î¼¸¾¯ ¯º´¯ Á°· Ê´Á ʴ˸ °²¸ À ¼°¾Á °Â ³·¼º ¾½±²¯¸¶ Ê´¯¸½±´µ³ for your back-up purposes only. 3. License Restrictions. Except as provided otherwise herein, you shall not rent, lease, sublicense, sell, assign, loan, or otherwise transfer the Software. You shall not, and you shall not permit any third party, to reverse engineer, decompile, or disassemble the Software, except to the extent that applicable law expressly prohibits the foregoing restriction. You may not remove or destroy any product identification, copyright notices, or other proprietary markings or restrictions from the Software. All titles, trademarks, and copyright and restricted rights notices shall be reproduced on your back up copy of the Software. You may not modify or adapt the Software, merge the Software into another program or create derivative works based upon the Software. 4. Termination of certain functionality. The Software may contain components of certain licensed software ±²¼µ·¶±²Ð ³°Â¯Ã´½¸ µ±¼¸²³¸¶ ½°Ê ±¼½°³°Â¯ °½¾°½´¯±°² ±¼½°³°Â¯ ú±¼º ±Ê¾µ¸Ê¸²¯³ ±¼½°³°Â¯Ò³ ¶±Ð±¯´µ rights management technology for Windows Media. Content providers are using the digital rights management ¯¸¼º²°µ°ÐÁ°½±²¶°Ã³¸¶±´ Ï ¯°¾½°¯¸¼¯¯º¸±²¯¸Ð½±¯Á°Â¯º¸±½¼°²¯¸²¯ ¸¼·½¸°²¯¸²¯ ³° that their intellectual property, including copyright, in such content is not misappropriated. Your Device may also ·³¸Ï ³°Â¯Ã´½¸ ¯° ¯½´²³Â¸½ °½ ¾µ´Á ¸¼·½¸ °²¯¸²¯ Ï °Â¯Ã´½¸ ”  ¯º¸ ³¸¼·½±¯Á °Â ³·¼º WM-DRM Software is compromised, Microsoft may revoke (either on its own or upon the request of the °Ã²¸½³°Â¸¼·½¸°²¯¸²¯ ¸¼·½¸°²¯¸²¯ò¸½³

¯º¸Ï°Â¯Ã´½¸Ò³½±Ðº¯¯°´¼Ó·±½¸²¸Ãµ±¼¸²³¸³ ¯°¼°¾Á¹³¯°½¸¹¯½´²³Â¸½¹¶±³¾µ´Á´²¶Ô°½¾µ´Á¸¼·½¸°²¯¸²¯”¸»°¼´¯±°²¶°¸³²°¯´µ¯¸½¯º¸Ï°Â¯Ã´½¸Ò³

ability to play unprotected content. A list of revoked WM-DRM Software is sent to your PC and/or your Device whenever you download a license for Secure Content. Microsoft may, in conjunction with such license, also download revocation lists onto your Device on behalf of Secure Content Owners, which may disable your  ­€‚ ƒ„… †‡€ˆ€‰Š… ‰‹… ‚‹ŒŠŽ… „‰‹‘ Ž… ’€„Œˆ†ŠŽ… ‰‘†“„” ‘Ž… †“’•‹‘… Œˆ†Š… – ‚—‘ … ˜‹“‰ “‰™… … – ‚—‘ … ˜‹“‰ “‰… š›“ ‘„… œ†Š… †ˆ„‹… require you to upgrade some of the WM-DRM components distributed with this Software (“WM-DRM £Œ¤‘†’ „¥¦…‡ ”‹‘ …†‚‚ „„€“¤…‰§ €‘…‚‹“‰ “‰™……¨§ “…Š‹—…†‰‰ œŒ‰…‰‹…Œˆ†Š…– ‚—‘ …˜‹“‰ “‰Ž…¨©ª«©…–‹”‰›†‘ …‡—€ˆ‰… by Microsoft will notify you that a WM-DRM Upgrade is required and then ask for your consent before the WM-DRM Upgrade is downloaded. WM-DRM Software built by Philips may do the same. If you decline the upgrade, you will not be able to access Secure Content that requires the WM-DRM Upgrade; however, you will still be able to access unprotected content and Secure Content that does not require the upgrade. WM-DRM features that access the Internet, such as acquiring new licenses and/or performing a required WM-DRM Upgrade, can be switched off. When these features are switched off, you will still be able to play Secure Content if you have a valid license for such content already stored on your Device. However, you will not be able to use certain of the WM-DRM Software features that require Internet access such as the ability to download content that requires the WM-DRM Upgrade. All title and intellectual property rights in and to the Secure Content is the property of the respective Secure Content owners and may be protected by applicable copyright or other intellectual property laws and treaties. This Agreement grants you no rights to use such Secure Content. To summarize, if the Software contains Microsoft WM-DRM components – Secure Content you desire to download, copy, store, display, transfer, and/or play is protected by the Microsoft WM-DRM components of the Software. Microsoft, Secure Content Owners, or Secure Content distributors may deny you access, or restrict your access, to Secure Content even after you have paid for, and/or obtained, it. Neither your consent nor the consent or approval of Philips is necessary for any of them to deny, withhold or otherwise restrict your access to Secure Content. Philips does not guaranty that you will be able to download, copy, store, display, transfer, and/or play Secure Content. 5. Open Source Software.……²†¦…³§€„…„‹”‰›†‘ …œ†Š…‚‹“‰†€“…‚‹œŒ‹“ “‰„…‰§†‰…†‘ …„—‡´ ‚‰…‰‹…‹Œ “ª„‹—‘‚ …‰ ‘œ„Ž… as stated in the documentation accompanying the Device. This Agreement does not apply to this software as „—‚§™…²‡¦…µ‹—‘…ˆ€‚ “„ …‘€¤§‰„…—“’ ‘…‰§€„…¶¤‘  œ “‰…’‹…“‹‰…€“‚ˆ—’ …†“Š…‘€¤§‰…‹‘…ˆ€‚ “„ …‰‹…—„ Ž…’€„‰‘€‡—‰ …‹‘…‚‘ †‰ … derivative works of the Software in any manner that would subject the Software to Open Source Terms. “Open –‹—‘‚ …³ ‘œ„¥… œ †“„… ‰§ … ‰ ‘œ„… ‹”… †“Š… ˆ€‚ “„ … ‰§†‰… ’€‘ ‚‰ˆŠ… ‹‘… €“’€‘ ‚‰ˆŠ… ²·¦… ‚‘ †‰ Ž… ‹‘… Œ—‘Œ‹‘‰… ‰‹… ‚‘ †‰ Ž… ‹‡ˆ€¤†‰€‹“„…”‹‘…¸§€ˆ€Œ„…›€‰§…‘ „Œ ‚‰…‰‹…‰§ …–‹”‰›†‘ …†“’•‹‘…’ ‘€­†‰€­ …›‹‘¹„…‰§ ‘ ‹”º…‹‘…²»¦…¤‘†“‰Ž…‹‘…Œ—‘Œ‹‘‰…‰‹… grant, to any third party any rights or immunities under intellectual property or proprietary rights in the Software or derivative works thereof. 6. Termination. This Agreement shall be effective upon installation or first use of the Software and shall ‰ ‘œ€“†‰ …²€¦…†‰…‰§ …’€„‚‘ ‰€‹“…‹”…¸§€ˆ€Œ„Ž…’— …‰‹…Š‹—‘…”†€ˆ—‘ …‰‹…‚‹œŒˆŠ…›€‰§…†“Š…‰ ‘œ…‹”…‰§€„…¶¤‘  œ “‰º…‹‘…²€€¦… upon destruction of all copies of the Software and related materials provided to you by Philips hereunder. ¸§€ˆ€Œ„ƒ„…‘€¤§‰„…†“’…Š‹—‘…‹‡ˆ€¤†‰€‹“„…„§†ˆˆ…„—‘­€­ …‰§ …‰ ‘œ€“†‰€‹“…‹”…‰§€„…¶¤‘  œ “‰™ 7. Upgrades. Philips may, at its sole option, make upgrades to the Software available by general posting on a website or by any other means or methods. Such upgrades may be made available pursuant to the terms of this Agreement or the release of such upgrades to you may be subject to your acceptance of another agreement. 8. Support Services.……¸§€ˆ€Œ„…€„…“‹‰…‹‡ˆ€¤†‰ ’…‰‹…Œ‘‹­€’ …‰ ‚§“€‚†ˆ…‹‘…‹‰§ ‘…„—ŒŒ‹‘‰…²¼–—ŒŒ‹‘‰…– ‘­€‚ „¥¦…”‹‘… the Software. If Philips does provide you with Support Services, these will be governed by separate terms to be agreed between you and Philips. 9. Limited Software Warranty. ¸§€ˆ€Œ„… Œ‘‹­€’ „… ‰§ … –‹”‰›†‘ …½†„… €„ƒ… †“’… ›€‰§‹—‰… †“Š… ›†‘‘†“‰Š…  ¾‚ Œ‰… ‰§†‰… the Software will perform substantially in accordance with the documentation accompanying the Software for a Œ ‘€‹’…‹”…‹“ …Š †‘…†”‰ ‘…Š‹—‘…”€‘„‰…’‹›“ˆ‹†’Ž…€“„‰†ˆˆ†‰€‹“…‹‘…—„ …‹”…‰§ …–‹”‰›†‘ Ž…›§€‚§ ­ ‘…‹‚‚—‘„…”€‘„‰™……¸§€ˆ€Œ„ƒ…  “‰€‘ …ˆ€†‡€ˆ€‰Š…†“’…Š‹—‘… ¾‚ˆ—„€­ …‘ œ ’Š…”‹‘…‡‘ †‚§…‹”…‰§€„…›†‘‘†“‰Š…„§†ˆˆ…‡ Ž…†‰…¸§€ˆ€Œ„ƒ…‹Œ‰€‹“Ž… €‰§ ‘…²€¦…‘ ‰—‘“… ‹”…‰§ …Œ‘€‚ …Œ†€’…‡Š…Š‹—…”‹‘…‰§ …–‹”‰›†‘ …²€”…†“Š¦º…‹‘…²‡¦…‘ Œ†€‘…‹‘…‘ Œˆ†‚ œ “‰…‹”…‰§ …–‹”‰›†‘ …‰§†‰…’‹ „…“‹‰…

反面 meet the warranty set forth herein and that is returned to Philips with a copy of your receipt. This limited warranty shall be void if failure of the Software has resulted from any accident, abuse, misuse or wrongful application. Any replacement Software will be warranted for the remainder of the original warranty period or    ­€‚ƒ „…†‡† ‚ ˆ‰Š‹†ŒŽ‚ ˆ‘†­ „€€Š ‚€ˆˆ Š‰ €’’ˆ ‰ ‰“ ”  †” † •‰”„€† „€‚ provided to you free of charge on an evaluation only basis. 10. NO OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS SET FORTH ABOVE, PHILIPS AND ITS LICENSORS DO NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE WILL OPERATE ERROR FREE OR UNINTERRUPTED, OR WILL MEET YOUR REQUIREMENTS. YOU ASSUME ALL RESPONSIBILITIES FOR SELECTION OF THE SOFTWARE TO ACHIEVE YOUR INTENDED RESULTS, AND FOR THE INSTALLATION OF, USE OF, AND RESULTS OBTAINED FROM THE SOFTWARE. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, PHILIPS AND ITS LICENSORS DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND ACCURACY OR COMPLETENESS OF RESULTS WITH RESPECT TO THE SOFTWARE AND THE ACCOMPANYING MATERIALS. THERE IS NO WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT. PHILIPS DOES NOT WARRANT THAT YOU WILL BE ABLE TO DOWNLOAD, COPY, STORE, DISPLAY, TRANSFER, AND/OR PLAY SECURE CONTENT. 11. LIMITATION OF LIABILITY. UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL PHILIPS OR ITS LICENSORS BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR REVENUES, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, LOSS OF DATA, LOSS OF USE OR OTHER PECUNIARY LOSS, EVEN IF PHILIPS OR ITS LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF •¬®¯ °±²±³´•Œ  µ¶ ¶· ´¸´¶Ž •¯±¹¹ º¯µ¹µº•» ·¼ µŽ• ¹µ®´¶•·¼•» ±³³¼´³±Ž´ ¹µ±½µ¹µŽ¾ ¿·¼ DAMAGES ARISING OUT OF THIS AGREEMENT EXCEED THE GREATER OF THE PRICE ACTUALLY PAID ½¾¾·¬¿·¼Ž¯´•·¿ŽÀ±¼´·¼¿µ¸´Ž´¶º·¬¶°••Ž´¼¹µ¶³¬•°·¹¹±¼•ÁŒ Œ 12. Trademarks. Certain of the product and Philips names used in this Agreement, the Software, and the printed user documentation may constitute trademarks of the Philips, its licensors or other third parties. You are not authorized to use any such trademarks. 13. Export Administration. You agree that you will not directly or indirectly, export or re-export the Software to any country for which the United States Export Administration Act, or any similar United States law or regulation requires an export license or other U.S. Government approval, unless the appropriate export license or approval has first been obtained. By downloading or installing the Software you agree to abide by this Export provision. 14. Governing law. This Agreement is governed by the laws of your country of residence ,residence, without reference to its conflict of laws principles. Any dispute between you and Philips regarding this Agreement shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts of your country of residence. 15. General. This Agreement contains the entire agreement between you and Philips and supersedes any prior representation, undertaking or other communication or advertising with respect to the Software and user documentation. If any part of this Agreement is held invalid, the remainder of this Agreement will continue in full force and effect. This Agreement shall not prejudice the statutory rights of any party dealing as a consumer.

This product uses the following open source software:

source code. And you must show them these terms so they know their rights.

uClinux for Blackfin 2009R1 Release , licensed under GPL V2,

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

BusyBox R1.13.4 , licensed under GPL V2, Wireless Tools for Linux v29 , licensed under GPL V2, ---------------------------------------Das U-Boot r1.1.6 , with exclusions for user programs. NOTE! This copyright does *not* cover the so-called "standalone" applications that use U-Boot services by means of the jump table provided by U-Boot exactly for this purpose - this is merely considered normal use of U-Boot, and does *not* fall under the heading of "derived work". The header files "include/image.h" and "include/asm-*/u-boot.h" define interfaces to U-Boot. Including these (unmodified) header files in another file is considered normal use of U-Boot, and does *not* fall under the heading of "derived work". Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the U-Boot source code) is copyrighted by me and others who actually wrote it. -- Wolfgang Denk ---------------------------------------Linux kernel release 2.6.xx , licensed under GPL V2 with exclusions for user programs. NOTE! This copyright does *not* cover user programs that use kernel services by normal system calls - this is merely considered normal use of the kernel, and does *not* fall under the heading of "derived work". Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the Linux kernel) is copyrighted by me and others who actually wrote it. Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is concerned is _this_ particular version of the license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated. Linus Torvalds

---------------------------------------GPL V2 GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you". Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does. 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License. c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program. In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. 3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following: a) Accompany it with the complete corresponding machinereadable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or, c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.) The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code. 4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. 5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it. 6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License. 7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. 8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License. 9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. 10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally. NO WARRANTY 11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/ OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. END OF TERMS AND CONDITIONS How to Apply These Terms to Your New Programs If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms. To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found. Copyright (C) This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode: Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details. The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items-whatever suits your program. You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker. , 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.

---------------------------------------uClibc r0.9 , , licensed under LGPL V2,

---------------------------------------LGPL V2 GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 Copyright (C) 1991 Free Software Foundation, Inc. 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. [This is the first released version of the library GPL. It is numbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL.] Preamble The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This license, the Library General Public License, applies to some specially designated Free Software Foundation software, and to any other libraries whose authors decide to use it. You can use it for your libraries, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link a program with the library, you must provide complete object files to the recipients so that they can relink them with the library, after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

Our method of protecting your rights has two steps: (1) copyright the library, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

Also, for each distributor's protection, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free library. If the library is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original version, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that companies distributing free software will individually obtain patent licenses, thus in effect transforming the program into proprietary software. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all. Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License, which was designed for utility programs. This license, the GNU Library General Public License, applies to certain designated libraries. This license is quite different from the ordinary one; be sure to read it in full, and don't assume that anything in it is the same as in the ordinary license. The reason we have a separate public license for some libraries is that they blur the distinction we usually make between modifying or adding to a program and simply using it. Linking a program with a library, without changing the library, is in some sense simply using the library, and is analogous to running a utility program or application program. However, in a textual and legal sense, the linked executable is a combined work, a derivative of the original library, and the ordinary General Public License treats it as such. Because of this blurred distinction, using the ordinary General Public License for libraries did not effectively promote software sharing, because most developers did not use the libraries. We concluded that weaker conditions might promote sharing better. However, unrestricted linking of non-free programs would deprive the users of those programs of all benefit from the free status of the libraries themselves. This Library General Public License is intended to permit developers of non-free programs to use free libraries, while preserving your freedom as a user of such programs to change the free libraries that are incorporated in them. (We have not seen how to achieve this as regards changes in header files, but we have achieved it as regards changes in the actual functions of the Library.) The hope is that this will lead to faster development of free libraries. The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, while the latter only works together with the library. Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary General Public License rather than by this special one. GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION 0. This License Agreement applies to any software library which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Library General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you". A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables. The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) "Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: a) The modified work must itself be a software library. b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License. d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it. Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library. In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License. 3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices. Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library. 4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code. 5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License. However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables. When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law. If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.) Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself. 6. As an exception to the Sections above, you may also compile or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications. You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things: a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.) b) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution. c) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place. d) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy. For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable. It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things: a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above. b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work. 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it. 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License. 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License. 13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Library General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a

license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. 14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally. NO WARRANTY 15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. END OF TERMS AND CONDITIONS Appendix: How to Apply These Terms to Your New Libraries If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License). To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found. Copyright (C) This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Library General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Library General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU Library General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA. Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker. , 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice That's all there is to it! ---------------------------------------AW3000_10_OSS_V1.0

AW3000_OSS_130 x130.indd 1

4/5/2012 5:15:43 PM

Curl and libcurl 7.19.7 , licensed under a MIT/ X derivate license, COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE Copyright (c) 1996 - 2009, Daniel Stenberg, . All rights reserved. Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder. ---------------------------------------OpenSSL 1.0.0 , licensed under both OpenSSL License and Original SSLeay license, OpenSSL License --------------/* ======================================= ============================= * Copyright (c) 1998-2008 The OpenSSL Project. All rights reserved. * * Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright * notice, this list of conditions and the following disclaimer. * * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)" * * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact [email protected] * * 5. P roducts derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. * * 6. R edistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl. org/)" * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. * ======================================= ============================= * * This product includes cryptographic software written by Eric Young ([email protected]). This product includes software written by Tim Hudson ([email protected]). *

*/ Original SSLeay License ----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young ([email protected]) * All rights reserved. * This package is an SSL implementation written * by Eric Young ([email protected]). * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. * This library is free for commercial and non-commercial use as long as * the following conditions are aheared to. The following conditions * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation * included with this distribution is covered by the same copyright terms * except that the holder is Tim Hudson ([email protected]). * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in * the code are not to be removed. * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution * as the author of the parts of the library used. * This can be in the form of a textual message at program startup or * in documentation (online or textual) provided with the package. * * Redistribution and use in source and binary forms, with or without * modification, are permitted provided that the following conditions * are met: * 1. Redistributions of source code must retain the copyright * notice, this list of conditions and the following disclaimer. * 2 . Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * 3 . All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young ([email protected])" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-). * 4 . If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson ([email protected])" * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF * SUCH DAMAGE. * * The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be * copied and put under another distribution licence * [including the GNU Public Licence.] */ ---------------------------------------Ogg Vorbis , licensed as below, Copyright (c) 2002, Xiph.org Foundation Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. - Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---------------------------------------FLAC , licensed as below, Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,200 9 Josh Coalson Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. - Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. ---------------------------------------iScroll 3.7.1 , licensed under the terms of the MIT License as below, Copyright (c) 2009 Matteo Spinelli, http://cubiq.org/ Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. ----------------------------------------

jquery-ui-1.8.9 , licensed under the terms of the MIT License as below, Copyright (c) 2011 Paul Bakaus, http://jqueryui.com/ This software consists of voluntary contributions made by many individuals (AUTHORS.txt, http://jqueryui.com/about) For exact contribution history, see the revision history and logs, available at http://jquery-ui.googlecode.com/svn/ Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. ---------------------------------------jquery-1.4.4.min , licensed under the terms of the MIT License as below, Copyright (c) 2011 John Resig, http://jquery.com/ Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. ---------------------------------------libmicrohttpd 0.4.6 licensed under the LGPL as below, GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.1, February 1999 Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. [This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.] Preamble

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things. To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it. For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights. We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library. To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others. Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license. Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs. When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library. We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances. For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License. In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system. Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you". A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables. The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) "Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library. Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does. 1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee. 2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions: a) The modified work must itself be a software library. b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change. c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License. d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful. (For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so

that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices. Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy. This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution. d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place. e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables. When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law. If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.) Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself. 6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications. You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things: a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.) b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above. b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work. 8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance. 9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it. 10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License. 11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library. If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances. It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made

generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice. This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License. 12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License. 13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation. 14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally. NO WARRANTY 15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Also add information on how to contact you by electronic and paper mail. You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names: Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker. , 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice That's all there is to it! ---------------------------------------wkslider , licensed under the terms of the MIT License as below, Copyright (c) 2009 - 2011 Alex Gibson http://miniapps.co.uk/ Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction except as noted below, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sublicense, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The Software and/or source code cannot be copied in whole and sold without meaningful modification for a profit. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

END OF TERMS AND CONDITIONS How to Apply These Terms to Your New Libraries If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License). To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found. Copyright (C) This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

AW3000_10_OSS_V1.0 AW3000_OSS_130 x130.indd 2

4/5/2012 5:15:44 PM

Specifications are subject to change without notice © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. AW5000_10_UM_V2.0

Similar documents