Philips Philips AD7050W-10

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Spørgsmål? Kontakt Philips

Brugervejledning

AD7050W

1 Vigtigt 2

8 Fejlfinding 24

Sikkerhed 2 Meddelelse 3

2 Dit underholdningssystem 4

Indledning 4 Hvad er der i kassen 4 Hvad skal du ellers bruge 4 Oversigt over hovedenheden 5 Kom i gang med at bruge AirPlay 5

3 Klargøring 6 Tilslut strømmen Tænd for AD7050W

6 6

4 Slut til dit Wi-Fi-hjemmenetværk til AirPlay 7

Metode 1: Brug iOS 5-logondeling til Wi-Fi-netværk 7 Metode 2: Tilslutning til en WPS-router 8 Metode 3: Tilslutning til en ikke-WPS Wi-Fi-router 9

5 Afspilning 17 Stream lyd fra dit iTunesmusikbibliotek til AD7050W 17 Brug avancerede lydindstillinger 19 Afspil/oplad din iPod/iPhone/iPad via USB-stikket 19 Afspil fra en ekstern enhed 20

6 Opdatering af firmwaren 21 Download opdateringsfilen Opdater fra konfigurationssiden

21 21

7 Produktinformation 23 Specifikationer

23

DA

1

Dansk

Indholdsfortegnelse

1 Vigtigt

g Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner. h Kabinettet bør aldrig tages af dette produkt.

Sikkerhed Oplysninger for Europa: Lær disse sikkerhedssymboler at kende

i Udsæt ikke produktet for dryp/ sprøjt, regn eller høj luftfugtighed. j Udsæt ikke produktet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder. k Installer ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre elektriske apparater (inkl. forstærkere). l Placer ikke andet elektrisk udstyr på produktet. m Placer aldrig farlige genstande på produktet (f.eks. væskeholdige genstande og brændende stearinlys).

Udråbstegnet gør opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

n Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.

Symbolet med lynet indikerer uisolerede komponenter inde i produktet, der kan forårsage elektrisk stød.

Advarsel •• Kabinettet bør aldrig tages af apparatet. •• Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet. •• Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr. •• Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller

Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må produktet ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på apparatet.

varmekilder.

•• Sørg for, at du altid kan komme til ledningen,

stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til apparatet.

a Læs disse instruktioner. b Opbevar disse instruktioner.

e Benyt ikke dette produkt i nærheden af vand.

Fare for overophedning! Installer aldrig dette apparat et aflukket sted. Sørg altid for, at der er en afstand på mindst ti cm rundt om dette apparat til ventilation. Sørg for, at gardiner og andre ting ikke spærrer for ventilationsåbningerne på dette apparat.

f Rengør kun produktet med en tør klud.

 

c Respekter alle advarsler. d Følg alle instruktioner.

2

DA

Herved erklærer WOOX Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/ EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Miljøoplysninger Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser, beskyttende skumfolie). Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr. Philips og Philips-skjoldemblemet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og anvendes af WOOX Innovations Limited på licens fra Koninklijke Philips N.V." Specifikationerne kan ændres uden varsel. WOOX forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.

Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet designet til specifikt at kunne tilsluttes hhv. iPod, iPhone eller iPad, samt at det er certificeret at udvikleren til at imødekomme Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne. AirPlay, iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc. Klasse II-udstyrssymbol:

KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og ingen beskyttende jording. Bemærk •• Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.

DA

3

Dansk

Meddelelse

2 Dit underholdningssystem

 Med AD7050W kan du også: • oplade din iPod/iPhone/iPad vha. USB-stikket med et Apple USB-kabel (medfølger ikke), • afspille dit iTunes-musikbibliotek på din iPod/iPhone/iPad via USB-stikket direkte, mens du oplader enheden,

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

• afspille musik fra andre lydenheder via MP3-LINK-stikket.

Hvad er der i kassen Kontroller og identificer indholdet af pakken:

Modelnr. __________________________

• Hovedenhed (med indbygget Wi-Fimodul)

Serienr. ___________________________

• 1 strømadapter • 1 x MP3 Link-kabel • Brugervejledning (på CD-ROM)

Indledning Med Apple AirPlay-teknologien kan du afspille dit iTunes-musikbibliotek, der er hostet på en Mac, PC, iPhone, iPod touch eller iPad på enhver AirPlay-aktiveret enhed (f.eks. din AD7050W), der er tilsluttet Wi-Fi-netværket. Med en AirPlay-aktiveret enhed (f.eks. din AD7050W) kan du:

• Lynvejledning

Hvad skal du ellers bruge Hvis du vil streame lyd trådløst via AirPlay, skal du bruge: • En Wi-Fi-certificeret router • En vært til dit iTunes-musikbibliotek, f.eks. en iPod touch/iPhone/iPad med iOS 4.3.3 (eller nyere) installeret eller en Wi-Fi-aktiveret PC/Mac med iTunes 10.2.2 (eller nyere) installeret

• streame lyd fra dit iTunesmusikbibliotek til alle rum i dit hus, • vælge, hvilke AirPlay-aktiverede enheder du vil spille musik på (hvis du har mere end en af disse enheder i dit hus), • streame lyd fra alle dine AirPlayaktiverede enheder samtidigt (kun fra iTunes-musikbiblioteker på din PC/Mac). Tip •• Besøg www.philips.com/welcome for at få oplysninger om flere Philips AirPlay-aktiverede enheder.

4

DA

Din AD7050W skal være tilsluttet det samme lokale netværk som din iTunesværtsenhed via Wi-Fi-routeren.

Liste over kompatible iTunesværtsenheder for AirPlay Når det gælder AirPlay, er AD7050W kompatibel med: •

en Wi-Fi-aktiveret PC/Mac med iTunes 10.2.2 (eller nyere) installeret, ogfølgende iPod/iPhone/iPad-modeller med iOS 4.3.3 (eller nyere) installeret:

• iPhone 5

• Slut enheden til et Wi-Fi-netværk.

• iPhone 4S

• Vis enhedens Wi-Fi-forbindelsesstatus.

• iPhone 4

Dansk

c WI-FI SETUP knap/indikator

Designet specifikt til

d MP3-LINK

• iPhone 3GS

• Tilslut en ekstern lydafspiller via det medfølgende MP3 link-kabel.

• iPad (4. generation) • iPad mini

e USB

• iPad (3. generation)

• Tilslut en iPod/iPhone/iPad via et Apple USB-kabel (medfølger ikke).

• iPad 2 • iPad • iPod touch (5. generation) • iPod touch (4. generation) • iPod touch (3. generation)

Oversigt over hovedenheden power

VOL

f DC IN • Tilslut lysnetadapteren. g Lys i bunden

Kom i gang med at bruge AirPlay Du skal gøre følgende for at komme i gang med AirPlay:

1

Opgradere din iPod touch/iPhone/iPad til den nyeste iOS-version (iOS 4.3 eller nyere). • Eller installere den nyeste version af iTunes (iTunes 10 eller nyere) på din PC/Mac.

a VOL +/-

2

Slut strøm til AD7050W, og tænd for den (se 'Klargøring' på side 6).

3

Slut AD7050W til dit eksisterende WiFi-hjemmenetværk (se 'Slut til dit Wi-Fihjemmenetværk til AirPlay' på side 7).

4

Sørg for, at din iPod touch/iPhone/iPad eller PC/Mac også er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk.

• Juster lydstyrken. • Tryk på begge knapper, og hold dem nede for at nulstille enheden. b TÆND/SLUK • Tryk på knappen for at tænde for enheden. • I tændt tilstand skal du holde knappen nede slukke for enheden. • I tændt tilstand skal du trykke på knappen for at tænde/ slukke for lyset i bunden.

DA

5

3 Klargøring Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Tænd for AD7050W 1

Tryk på på bagsiden for at tænde for enheden.

2

Vent, indtil enheden er startet helt op. »» Opstarten tager op til 25 sekunder. »» Under opstarten blinker Wi-Fi SETUP-indikatoren på bagsiden af hovedenheden gult.

Tilslut strømmen

»» Efter opstarten lyser indikatoren Wi-Fi SETUP konstant gult.

Advarsel •• Risiko for produktskade! Kontroller, at

forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden. •• Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen. •• Før du tilslutter AC-adapteren, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.Hold

nede for at slukke for enheden.Tænd for enheden ved at holde igen.

nede

Tip •• Hvis enheden er inaktiv i over 30 minutter, slukker den automatisk.

•• I tændt tilstand kan du trykke på

for at tænde eller slukke LED-indikatoren i bunden af enheden.Tilslut netledningen til: • DC IN-stikket på hovedenhedens bagside. • stikkontakten.

6

DA

Før du slutter AD7050W til dit Wi-Fihjemmenetværk, skal du kontrollere følgende: Dansk

4 Slut til dit Wi-Fihjemmenetværk til AirPlay

a din Wi-Fi-router er tændt og fungerer korrekt. b AD7050W er tændt og startet korrekt (se 'Tænd for AD7050W' på side 6).  Når der er oprettet forbindelse, husker AD7050W indstillingerne for dit WiFi-hjemmenetværk. Herefter kan du nyde AirPlay, så snart der er tændt for AD7050W, da den så bliver tilsluttet dit Wi-Fi-hjemmenetværk automatisk.

Metode 1: Brug iOS 5-logondeling til Wi-Finetværk Du skal anvende dine Wi-Fi-indstillinger på AD7050W for at kunne slutte AD7050W til dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk. Vælg den bedste opsætningsmetode ud fra de forudsætninger, der er vist nedenfor. Forudsætning Du har en iPod touch/ iPhone/iPad, der er opgraderet til iOS 5.0 eller nydere. Din Wi-Fi-router er aktiveret med WPS (Wi-Fi Protected Setup) og understøtter PBC (Push Button Connection). Du har en Wi-Fiaktiveret enhed med en internetbrowser, f.eks. en iPod touch/ iPhone/iPad eller en Wi-Fi-aktiveret PC/Mac.

Opsætningsmetode Vælg metode 1 (anbefalet) (se 'Metode 1: Brug iOS 5-logondeling til WiFi-netværk' på side 7). Vælg metode 2 (se 'Metode 2: Tilslutning til en WPS-router' på side 8).

1

Tilslut iPod touch/iPhone/iPad til Wi-Fihjemmenetværket.

2

Slut et Apple USB-kabel (medfølger ikke) til: • USB -stikket på bagsiden af AD7050W. • docking-stikket på din iPod/iPhone/iPad.

Vælg metode 3 (se 'Metode 3: Tilslutning til en ikke-WPS WiFi-router' på side 9).

DA

7

3

Tryk på WIFI SETUP på bagsiden af AD7050W. »» Følgende dialogboks vises.

Metode 2: Tilslutning til en WPS-router Bemærk •• Før du trykker på nogen knapper på AD7050W, skal du kontrollere, at AD7050W er startet korrekt (se 'Tænd for AD7050W' på side 6).

1

Tryk på WPS-knappen på din Wi-Fi-router.

WPS

2 4

8

Tryk på ALLOW (tillad) for at dele dine Wi-Fi-indstillinger med AD7050W. »» Efter et stykke tid lyser indikatoren på bagsiden af AD7050W konstant grønt, og enheden bipper. »» AD7050W er korrekt tilsluttet dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk.

DA

Tryk kort derefter på Wi-Fi SETUP på bagsiden af AD7050W. »» Indikatoren Wi-Fi SETUP blinker skiftevis rødt, gult og grønt. »» Inden for 2 minutter skifter WI-FI SETUP-indikatoren til at lyse konstant grønt, og enheden bipper. »» AD7050W er korrekt tilsluttet dit WiFi-hjemmenetværk.

•• For visse Wi-Fi-routere skal du muligvis holde WPS-

knappen nede til Wi-Fi-forbindelsen eller aktivere WPS PBC-funktionen fra routerens konfigurationssider. Se de specifikke routeres brugervejledninger for at få mere at vide. •• Hvis Wi-Fi SETUP-indikatoren på AD7050W ikke lyser konstant grønt, betyder det, at Wi-Fi-forbindelsen ikke er oprettet. Vent i 2 minutter, og prøv igen. Hvis det ikke løser problemet, kan du prøve at konfigurere WiFi-forbindelsen manuelt (se 'Metode 3: Tilslutning til en ikke-WPS Wi-Fi-router' på side 9). •• Hvis det igen ikke lykkes at oprette Wi-Fi-forbindelse, skal du genstarte AD7050W og derefter prøve igen.

Metode 3: Tilslutning til en ikke-WPS Wi-Fi-router Bemærk

3

Slut din Wi-Fi-aktiverede enhed midlertidigt til det nyoprettede Wi-Finetværk (se 'Slut din Wi-Fi-aktiverede enhed til det nyoprettede Wi-Fi-netværk.' på side 10).

4

Åbn AD7050Ws indbyggede webside med internetbrowseren i din Wi-Fi-aktiverede enhed (se 'Åbn AD7050Ws indbyggede webside' på side 12).

5

Ændr AD7050Ws interne Wi-Fiindstillinger baseret på de indstillinger, du skrev ned i trin 1 (se 'Skift de interne WiFi-indstillinger for AD7050W' på side 13).

6

Gendan din Wi-Fi-aktiverede enheds indstillinger til indstillingerne for dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk (se 'Gendan din Wi-Fi-aktiverede enheds indstillinger til indstillingerne for dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk' på side 16).

•• Du kan også følge vejledningen nedenfor for at slutte AD7050W til en WPS-router manuelt.

Du slutter AD7050W til en Wi-Firouter manuelt ved at åbne AD7050Ws indbyggede konfigurationswebside for at ændre dens interne Wi-Fi-indstillinger. Du skal bruge en Wi-Fi-aktiveret enhed med en internetbrowser for midlertidigt at oprette en Wi-Fi-forbindelse til AD7050W. Den Wi-Fiaktiverede enhed kan være en iPod touch/ iPhone/iPad eller en Wi-Fi-aktiveret PC/Mac. Følge vejledningen nedenfor for at slutte AD7050W til en ikke-WPS Wi-Fi-router.

1

2

Find indstillingerne for din Wi-Fi-router, og skriv dem ned på papir, da du skal bruge dem under Wi-Fi-konfigurationen af AD7050W (se 'Find indstillingerne for din Wi-Fi-router' på side 9). Kontroller, at AD7050W er i Assisted Wi-Fi Setup-tilstand. Hvis det ikke er tilfældet, skal du skifte AD7050W til Assisted Wi-Fi Setup-tilstand (se 'Skift AD7050W til Assisted Wi-Fi Setup-tilstand' på side 10).

Dansk

»» Der vises et nyt Wi-Fi-netværk, som AD7050W har oprettet. Dette netværk hedder (SSID) Philips AD7050W.

Tip

Find indstillingerne for din Wi-Firouter Bemærk •• Læs altid brugervejledningen til din Wi-Fi-router for at få detaljerede oplysninger.

1

Slut din Wi-Fi-aktiverede enhed til dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk.

2

Start internetbrowseren (f.eks. Apple Safari eller Microsoft Internet Explorer) på din Wi-Fi-aktiverede enhed.

3

Åbn konfigurationssiden på din Wi-Firouter.

DA

9

4

Find fanen med Wi-Fi-indstillingerne, og skriv følgende oplysninger ned på papir: A Netværksnavn (SSID) B Wi-Fi-sikkerhedstilstand (normalt WPA eller WPA2, hvis den er aktiveret) C Wi-Fi-adgangskode (hvis Wi-Fisikkerhed er aktiveret) D DHCP-tilstand (aktiveret eller deaktiveret) E Statisk IP-adresse (hvis DHCP-tilstand er deaktiveret)

Skift AD7050W til Assisted Wi-Fi Setup-tilstand

Slut din Wi-Fi-aktiverede enhed til det nyoprettede Wi-Fi-netværk. Det nye Wi-Fi-netværk, der er oprettet af AD7050W, tillader kun adgang fra én WiFi-aktiveret enhed. Det anbefales, at du midlertidigt deaktiverer Wi-Fi-funktionen på dine andre Wi-Fi-enheder for at undgå interferens fra andre Wi-Fi-enheder.   Valgmulighed 1: Brug din iPod touch/iPhone/iPad

1

Vælg Indstillinger -> Wi-Fi på din iPod touch/iPhone/iPad.

2

Vælg Philips AD7050W på listen over tilgængelige netværk.

Bemærk •• Før du trykker på nogen knapper på AD7050W, skal du kontrollere, at AD7050W er startet korrekt (se 'Tænd for AD7050W' på side 6).Hold Wi-Fi SETUP nede bag på enheden. »» Indikatoren Wi-Fi SETUP blinker gult og grønt. »» Der vises et nyt Wi-Fi-netværk, som AD7050W har oprettet. Dette netværk hedder (SSID) Philips AD7050W. »» Det kan tage op til 30 sekunder at oprette dette nye Wi-Fi-netværk. Bemærk

•• Når du har afsluttet den manuelle Wi-Fi-konfiguration

for AD7050W, vises det nye Wi-Fi-netværk, der er oprettet med AD7050W, ikke mere. •• Hvis du ikke skifter til Assisted Wi-Fi Setup-tilstand, skal du slukke og tænde for AD7050W og derefter prøve igen, når den er helt startet op. •• Kontroller, at der ikke er andre Philips AirPlay-aktiverede enheder i Assisted Wi-Fi Setup-tilstand samtidigt. Der kan opstå interferens mellem flere Wi-Fi-netværk, der oprettes på denne måde.

10

DA

Scan efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.

3

Vælg Philips AD7050W på listen over tilgængelige netværk.

4

Vent, indtil Wi-Fi-forbindelsen er korrekt oprettet på din PC/Mac.

Dansk

2

Philips AD7050W

3

Vent, indtil der er oprettet Wi-Fiforbindelse til din iPod touch/iPhone/iPad. »» vises i det øverste, venstre hjørne af din iPod touch/iPhone/iPad. Tip

•• Hvis Philips AD7050W ikke findes på listen, kan du

prøve at scanne efter tilgængelige Wi-Fi-netværk igen.

  Mulighed 2: Brug din Wi-Fi-aktiverede PC/Mac Bemærk •• Se brugervejledningen til din PC/Mac for at få oplyst, hvordan du slutter din PC/Mac til et Wi-Fi-netværk.

•• Under en Wi-Fi-netværksforbindelse må du ikke slutte noget netværkskabel til din PC/Mac.

1

Åbn Wi-Fi-konfigurationsværktøjet eller -kontrolpanelet på din PC/Mac.

DA

11

Tip •• Hvis Philips AD7050W ikke findes på listen, kan du

prøve at scanne efter tilgængelige Wi-Fi-netværk igen.

Hvis du bruger Safari på din Wi-Fi-aktiverede PC/Mac, kan du også vælge "Philips AD7050W XXX" fra Bonjour-rullelisten for at åbne AD7050Ws konfigurationswebside direkte.

1

Klik på -> Indstillinger. »» Bogmærkemenuen vises.

2

Marker Inkluder Bonjour for Bogmærkelinje.

3

Vælg "Philips AD7050W XXX" fra Bonjourrullelisten, der vises på bogmærkelinjen. »» AD7050Ws konfigurationswebside vises.

Åbn AD7050Ws indbyggede webside

1

Start Apple Safari-browseren eller en anden internetbrowser på din Wi-Fiaktiverede enhed.

2

Indtast 192.168.1.1 i browserens adresselinje og bekræft. »» AD7050Ws konfigurationswebside vises.

192.168.1.1

 

12

DA

Bemærk •• Kontroller, at indstillingerne på konfigurationswebsiden

Konfigurer Wi-Fi-indstillingerne

1

Klik eller tryk på bag Select Option (Vælg indstilling). »» Listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk vises.

svarer til indstillingerne for dit Wi-Fi-hjemmenetværk, som du har skrevet ned på papir.

På konfigurationswebsiden for AD7050W kan du •

omdøbe AD7050W ogkonfigurere Wi-Fi-indstillingerne for AD7050W.

Skift enhedens navn

Select Option

Philips Fidelio device name

1

Omdøb AD7050W i feltet bag Philips Fidelio-enhedsnavnet.

2

Klik eller tryk på Rename (Omdøb).

DA

13

Dansk

Skift de interne Wi-Fi-indstillinger for AD7050W

2

Vælg dit Wi-Fi-netværk på listen.

Your Wi-Fi Network

14

DA

3

Indtast adgangskoden til din Wi-Fi-netværk i det røde felt, og klik derefter eller tryk på Apply (Anvend).

Klik eller tryk på OK.

Bemærk •• Hvis WI-FI SETUP-indikatoren på AD7050W ikke lyser konstant grønt, betyder det, at Wi-Fi-forbindelsen ikke er oprettet. Sluk for din Wi-Fi-router og AD7050W, og tænd derefter for dem igen, for at se, om AD7050W kan få forbindelse med dit Wi-Fi-hjemmenetværk. Hvis problemet opstår igen, skal du prøve ovenstående fremgangsmåde igen. •• Når du er færdig med ovenstående ændringer, eller efter du har slukket og tændt AD7050W, vises det nye Wi-Fi-netværk, der blev oprettet med AD7050W, ikke mere.

Tip •• Du kan evt. ændre navnet på AD7050W i Avancerede

indstillinger -> AirPlay Device Name (AirPlayenhedsnavn) på AD7050Ws konfigurationswebside. Det er nyttigt, hvis du har flere Philips AirPlay-aktiverede enheder i dit hjem, og du skal skelne mellem dem. •• Hvis du vil indtaste netværksnavnet (SSID) manuelt (f.eks. hvis du vil skjule dit SSID), skal du gå til Avancerede indstillinger -> CONFIGURE MANUALLY (KONFIGURER MANUELT) på AD7050Ws konfigurationswebside.

»» Efter et stykke tid lyser indikatoren på bagsiden af AD7050W konstant grønt, og enheden bipper. »» AD7050W er korrekt tilsluttet dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk.

DA

15

Dansk

4

Gendan din Wi-Fi-aktiverede enheds indstillinger til indstillingerne for dit eksisterende Wi-Fi-hjemmenetværk Bemærk •• Kontroller, at indstillingerne i trin 2 til 3 ovenfor passer med de indstillinger for dit Wi-Fi-hjemmenetværk, du skrev ned på papir.

1

Vælg Indstillinger -> Wi-Fi på din iPod touch/iPhone/iPad. • Eller åbn listen over tilgængelige Wi-Finetværk på din PC/Mac.

2

Vælg dit netværksnavn SSID på listen over tilgængelige trådløse netværk.

16

DA

3

Indtast netværksnøglen, hvis det er påkrævet.

4

Vent, indtil Wi-Fi-forbindelsen er korrekt oprettet til dit Wi-Fi-hjemmenetværk.

Dansk

5 Afspilning Stream lyd fra dit iTunesmusikbibliotek til AD7050W Bemærk •• Kontroller, at din iTunes-værtsenhed er tilsluttet det

samme Wi-Fi-netværk som AD7050W. Din iTunesenhed kan være en iPod touch/iPhone/iPad med iOS 4.3 (eller nyere) installeret eller en Wi-Fi-aktiveret PC/ Mac med iTunes 10 (eller nyere) installeret. •• iPhone 4S-brugere: For at sikre optimal ydelse ved AirPlay-streaming bør iPhone 4S opgraderes til iOS 5.1 eller nyere.

Stream fra din iPod touch/iPhone/iPad

1

Start iPod/Music-programmet på din iPod touch/iPhone/iPad.

2

Tryk på AirPlay-ikonet.

3

Vælg Philips AD7050W XXXX (eller brugerdefineret navn) på AirPlay-listen.

Philips AD7050W xxx

DA

17

Bemærk •• Hvis du ikke kan høre musik efter gennemført Philips AD7050W xxx

opsætning, skal du gøre et af følgende på din iPod touch/iPhone/iPad: •• (1) Frakobl og tilslut igen til den samme Wi-Fi-router; •• (2) Luk alle programmer, der kører i baggrunden; •• (3) Sluk og tænd igen for din iPod touch/iPhone/iPad.

Stream fra din PC/Mac

4

18

1

Start iTunes 10 (eller en nyere version) på din PC/Mac.

2

Klik på AirPlay-ikonet i vinduet.

3

Vælg Philips AD7050W XXXX (eller brugerdefineret navn) på AirPlay-listen.

Vælg en mediefil, og start afspilningen. »» Efter lidt tid vil du høre musik fra AD7050W.

DA

Vælg en mediefil, og start afspilningen. »» Efter lidt tid vil du høre musik fra AD7050W.

Afspil/oplad din iPod/iPhone/ iPad via USB-stikket Bemærk •• USB-stikket er kun kompatibelt med iPod/iPhone/iPad.

Du kan afspille eller oplade din iPod/ iPhone/iPad vha. USB-stikket med et Apple USB-kabel (medfølger ikke).

Tip •• Når du streamer lyd fra dit iTunes-musikbibliotek på en

PC/Mac, kan du vælge mere end én AirPlay-aktiveret enhed (hvis der er flere) i trin 3 for at streame musik til dem alle på én gang. •• Hvis du bruger en tidligere version af iTunes, ser AirPlay-ikonet muligvis sådan ud i stedet for .

Brug avancerede lydindstillinger Hvis din iTunes-værtsenhed er en iPod touch/iPhone/iPad: Du kan finde avancerede lydindstillinger og yderligere funktioner ved at bruge din iPod touch/iPhone/iPad til at downloade programmet Philips SoundStudio fra Apple App Store. Det er et gratis program fra Philips.   Hvis din iTunes-værtsenhed er en Wi-Fi-aktiveret PC/Mac: For avancerede lydindstillinger kan du bruge den equalizer, der findes i iTunes direkte (Vindue -> Equalizer). Tip •• Se iTunes-hjælpen for at få flere oplysninger.Slut et Apple USB-kabel (medfølger ikke) til: • USB -stikket på bagsiden af AD7050W. • docking-stikket på din iPod/iPhone/iPad.

Kompatibel iPod/iPhone/iPad USB-stikket understøtter afspilning og opladning af følgende iPod-, iPhone- og iPad-modeller. • • • • • • • • •

iPad 2 iPad iPhone 4S iPhone 4 iPhone 3GS iPhone 3G iPhone iPod nano (2., 3., 4., 5. og 6. generation) iPod touch (1., 2., 3. og 4. generation) DA

19

Dansk

4

Afspil fra en ekstern enhed Du kan også lytte til en ekstern lydafspiller via enheden.

1

Tilslut et 3,5 mm lydkabel (medfølger ikke) til: • MP3 LINK-stikket på hovedenhedens bagside. • hovedtelefonstikket på den eksterne lydenhed.

2

Sørg for, at du har stoppet AirPlaystreaming af musik og afspilning via USBstikket.

3

Start musikafspilningen på den eksterne lydenhed. »» Du kan høre musik fra AD7050W.

20

DA

Opdater fra konfigurationssiden

Dansk

6 Opdatering af firmwaren

Advarsel •• Slut altid din AD7050W til en stikkontakt ved

Bemærk

firmwareopgradering. Sluk aldrig for din AD7050W under en firmwareopgradering.

•• Du kan kun opdatere firmwaren fra en PC/Mac.

Bemærk

Download opdateringsfilen

•• Hvis du vil bruge en anden internetbrowser end Apple

Safari på din PC/Mac, skal du huske at åbne Wi-Firouterens konfigurationsside og notere IP-adressen for din AD7050W. Se brugervejledningen til din WiFi-router for at få oplysninger om, hvordan du finder IP-adressen på enheder, der er tilsluttet Wi-Fi-routeren.

www.philips.com/support

1 XXXX

»» AD7050W tilsluttes automatisk det senest konfigurerede Wi-Fi-netværk.

XXXX. zip

1

Gå til www.philips.com/support på din PC/ Mac.

2

Indtast modelnummeret for at finde den nyeste tilgængelige firmwareopgraderingsfil.

3

Gem og udpak opgraderingsfilen på din harddisk.

Tænd for AD7050W (se 'Tænd for AD7050W' på side 6). »» Det tager ca. 25 sekunder, før enheden starter. Under opstarten blinker WI-FI SETUP-indikatoren på bagsiden af hovedenheden gult. »» Efter starten lyder der et bip, og WI-FI SETUP-indikatoren lyser grønt.

2

Kontroller, at AD7050W og din PC/Mac er tilsluttet den samme Wi-Fi-router.

3

Åbn Apple Safari på din PC/Mac, og vælg derefter "Philips AD7050W XXXXXX" på Bonjour-rullelisten. • Eller åbn en anden internetbrowser på din PC/Mac, og indtast derefter IP-adressen på AD7050W (findes på Wi-Fi-routerens konfigurationsside) i adresselinjen. »» AD7050Ws konfigurationswebside vises.

DA

21

4

Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre firmwareopdateringen. Bemærk

•• Hvis der er problemer med firmwareopdateringen, kan du prøve ovenstående fremgangsmåde igen.

•• Hvis der er problemer med Wi-Fi-forbindelsen efter en korrekt firmwareopdatering, skal du genstarte AD7050W og derefter prøve at konfigurere Wi-Finetværket for AD7050W igen (se 'Slut til dit Wi-Fihjemmenetværk til AirPlay' på side 7).

22

DA

Bemærk •• Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Vekselstrøm PHILIPS SWITCHING POWER SUPPLY MODEL: EFS05001800250 CE Strømforbrug ved drift Strømforbrug i standbytilstand

Indgang: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz 2 A Udgang: 18 V 2,5 A 40 W < 0,5 W

Mål

Specifikationer

- Hovedenhed (L x B x H)

Forstærker Vurderet effekt Frekvensgang Signal-/støjforhold MP3 LINK

Generelle oplysninger Dansk

7 Produktinformation

358 x 137 x 203 mm

Vægt 2 x 20 W RMS 50 Hz - 20 kHz, ±3 dB > 86 dB 600 mV RMS 20 kohm

- Med emballage

3,05 kg

- Hovedenhed

2,10 kg

Højttalere Højttalerimpedans Højttalerdriver Sensitivitet

8 ohm 66 mm bredspektret 84 dB/m/W

Trådløs Trådløs standard Trådløs sikkerhed Frekvensområde

PBC (tryk på én knap)

802.11b/g WPA/WPA2 (863 karakterer) 2412 - 2462 MHz CH1CH11 (for /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1CH13) (for /12, /10, /05) Ja

DA

23

8 Fejlfinding

Wi-Fi-netværksforbindelsen blev ikke oprettet ••

Advarsel •• Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

••

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

••

Ingen strøm

•• ••

•• ••

Kontroller, at apparatets strømkabel er korrekt tilsluttet. Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

••

••

  Ingen lyd •• ••

Juster lydstyrken. Kontroller Wi-Fi-netværksforbindelsen. Konfigurer netværket igen, hvis det er nødvendigt (se 'Slut til dit Wi-Fihjemmenetværk til AirPlay' på side 7).

  Ingen reaktion fra enheden ••

••

Genstart AD7050W, og konfigurer Wi-Fi-netværket for AD7050W igen (se 'Slut til dit Wi-Fi-hjemmenetværk til AirPlay' på side 7). Frakobl strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

••

••

••

 

 

24

DA

Kontroller, om din Wi-Fi-router er Wi-Fi 802.11b/g-certificeret. Denne enhed er kun kompatibel med Wi-Fi 802.11b/g-certificerede routere. Hvis din Wi-Fi-router er Wi-Fi 802.11n-certificeret, skal du huske at aktivere 802.11b/g-tilstanden. AD7050W understøtter ikke forbindelse til routere kun med 802.11n. Denne enhed understøtter ikke WPS-PINmetoden. Hvis din Wi-Fi-router understøtter WPSog WPS-PBC-metoden, men ikke kan oprette forbindelse til AD7050W, kan du prøve en manuel Wi-Fi-konfiguration (se 'Metode 3: Tilslutning til en ikke-WPS WiFi-router' på side 9). Aktiver SSID broadcast på Wi-Fi-routeren. Hold afstand fra potentielle kilder til interferens, som kan påvirke Wi-Fi-signalet, f.eks. mikroovne. Hvis du ikke kan bruge din PC til konfiguration af Wi-Fi-netværk, skal du kontrollere, om din PC bruger et Wi-Finetværk. Du kan ikke bruge Ethernetforbindelsen til konfiguration af AirPlaynetværk. Kontroller, at SSID-navnet på din hjemmerouter består af alfanumeriske tegn eller tal og ikke indeholder mellemrum eller specialtegn som f.eks. %/#/*. Hvis du vælger at omdøbe AirPlayenheden "Philips AD7050W XXXX" i menuen Setting (Indstilling), må du ikke bruge specialtegn eller symboler. For visse nye typer Wi-Fi-routere oprettes der muligvis et netværksnavn (SSID) automatisk, når du bruger WPS til forbindelsen. Du skal altid ændre standardnetværksnavnet (SSID) til et simpelt navn, der består af alfanumeriske tegn, og du skal også skifte Wi-Fisikkerhedstilstanden for at sikre dit netværk.

••

Benyt en af følgende fremgangsmåder: •• •• •• ••

•• ••

Flyt AD7050W tættere på din Wi-Fi-router. Fjern alle forhindringer mellem AD7050W og din Wi-Fi-router. Undgå at bruge en Wi-Fi-kanal, der overlappes af Wi-Fi-netværk i nærheden. Kontroller, om netværkshastigheden er hurtig nok (hvis flere enheder bruger samme router, kan AirPlay køre langsommere). Sluk andre enheder, der er tilsluttet hjemmerouteren. Aktiver indstillingen Quality of Service (QoS) (hvis tilgængelig på Wi-Fi-routeren). Sluk for andre Wi-Fi-routere.

••

Når du bruger iPod touch/iPhone/iPad/ Mac/PC til AirPlay, skal du, hvis musikken går på pause eller stopper, prøve at genstarte din iPod touch/iPhone/iPad, iTunes eller AD7050W. Videostreaming eller FTP-downloads kan overbelaste din router og på den måde forårsage afbrydelser under AirPlay-musikafspilning. Prøv at nedsætte belastningen på din router.

Dansk

Lejlighedsvis afbrydelse af AirPlaymusikstreaming

  Der vises intet AirPlay-ikon på min iTunesværtsenhed •• ••

••

Kontroller, at AD7050W allerede er tilsluttet dit Wi-Fi-hjemmenetværk. Før du åbner iTunes, skal du kontrollere, at du har aktiveret tjenesten Bonjour på din PC. I Windows XP: Hvis du vil aktivere tjenesten, skal du klikke på Start-> Control Panel (Kontrolpanel), Administrative Tools (Administrationsværktøjer)-> Services (Tjenester)->Bonjour Service (Tjenesten Bonjour). Klik så på Start og derefter på OK i pop-op-menuen. Hvis problemet stadigvæk opstår, kan du prøve at genstarte AD7050W.

  AirPlay-tilslutning mislykkedes med Mac eller PC ••

Deaktiver din firewall og sikkerhedssoftware midlertidigt for at se, om det blokerer de porte, som AirPlay bruger til at streame indhold. Se hjælpen til din firewall og sikkerhedssoftware for, hvordan du fjerner blokeringen af porte, der bruges af AirPlay.

DA

25

Specifications are subject to change without notice. 2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. AD7050W_12_UM_V3.0

Similar documents