Philips Philips DTM3170

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome

Frågor? Kontakta Philips

Användarhandbok

DTM3170/12

Innehållsförteckning 1 Säkerhet och meddelanden

2 Säkerhet 2 Obs! 3

2 Dockningssystem för underhållning 4

Introduktion 4 Förpackningens innehåll 4 Översikt över huvudenheten 5 Översikt över fjärrkontrollen 6

3 Komma igång

Ansluta FM-antennen Ansluta högtalarna Ansluta strömmen Förbereda fjärrkontrollen Ställa in klockan Lagra radiokanaler automatiskt Slå på

4 Uppspelning

Spela upp från skiva Spela upp från iPod/iPhone/iPad Spela upp från USB Spela upp från en USB-enhet

7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11

6 Lyssna på radio

14 14 14 14 14

7 Justera ljudet

15 15 15 15 15

8 Övriga funktioner

15 15 15 16

Ställa in en radiokanal Programmera radiokanaler Välj en förinställd radiokanal. Visa uppspelningsinformation

Justera volymen Välj en förinställd ljudeffekt. Ljud av Justera ljusstyrkan för teckenfönstret

Ställa in insomningstimern Ställa in larmtid Lyssna på en extern enhet

9 Produktinformation

16 Specifikationer 16 USB-uppspelningsinformation 17 MP3-skivformat som kan användas 17

10 Felsökning

18

5 Alternativ för uppspelning

12 Pausa/återuppta uppspelningen 12 Avbryta uppspelningen 12 Hoppa till ett spår 12 Sökning inom ett spår 12 Välja alternativ för repetering/slumpvis uppspelning 13 Programmera spår 13 Visa uppspelningsinformation 13

SV

1

1 Säkerhet och meddelanden Läs igenom och se till att du förstår alla instruktioner innan du använder produkten. Garantin gäller inte om skador som beror på att instruktionerna inte har följts uppstår.

Säkerhet

• • •

För inte in skeva eller trasiga skivor i skivfacket. Ta ut skivorna ur skivfacket om du inte ska använda produkten på länge. Använd endast mikrofibertrasor för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön

Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.

Säkerhet Varning •• Ta aldrig bort höljet från apparaten. •• Smörj aldrig någon del av produkten. •• Titta aldrig på laserstrålen i apparaten. •• Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk

När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

•• Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

utrustning.

värme. •• Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

• • • • •

Enheten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar. Placera inte föremål som kan utgöra fara på enheten (t.ex. vätskefyllda föremål, tända ljus). Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt. Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt produkten. Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.

Ta hand om produkten •

För inte in andra föremål än skivor i skivfacket.

2

SV

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller batterier som följer EUdirektivet 2006/66/EC och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.Ta reda på de lokala reglerna om separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att minska negativ påverkan på miljö och hälsa.

Uppfyllelse

WOOX Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklarationen om överensstämmelse på www.philips.com/support. Den här apparaten har följande etikett:

anpassat sig, och lämna volymen på den nivån. Upprätta en säker ljudnivå: • Ställ in volymkontrollen på en låg nivå. • Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion. Lyssna under rimlig tid: • Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador. • Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Kommentar •• Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

Skydda hörseln

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna. • Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid. • Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig. • Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning. • Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Varning •• Förhindra eventuella hörselskador genom att inte lyssna på höga volymnivåer under långa perioder.

Lyssna med måttlig volym. • Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel. • Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln

Obs! Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen. Miljöinformation Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning. SV

3

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot upphovsrättslagstiftningen och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.

"Made for iPod", "Made for iPhone" och "Made for iPad" betyder att ett elektroniskt tillbehör har tagits fram särskilt för iPod, iPhone eller iPad, och att utvecklaren har certifierat det för att uppfylla Apple-standard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod, iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten.

2 Dockningssystem för underhållning Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion Med den här enheten kan du: • lyssna på ljud från skivor, USB-enheter, iPod-/iPhone-/iPad-enheter, Bluetoothenheter och andra externa enheter • lyssna på radiokanaler Enheten har funktioner för följande medieformat:

IPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder. iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av WOOX Innovations med licens.

Förpackningens innehåll Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen: • Huvudenhet • 2 högtalare • Fjärrkontroll med ett AAA-batteri • Nätkabel • FM-antenn • Kortfattad användarhandbok • Säkerhets- och informationsblad 4

SV

Översikt över huvudenheten m l k j i

a

h b

g

n o

p

c d e f

a

k • Slå på enheten. • Växla till standbyläge eller Eco Powerstandbyläge.

b Teckenfönster • Visa aktuell status. c SOURCE • Välj en källa: DISC, FM TUNER, DOCK, USB, AUDIO IN eller BT. d

• USB-uttag.

e AUDIO IN • Anslut en extern ljudenhet. f

• Hörlursuttag.

l

• • • • •

/ Hoppa till föregående/nästa spår. Sökning i spår/skiva/USB. Ställ in en radiokanal. Navigera i iPod-/iPhone-/iPad-menyn. Justera tiden.

• Starta eller pausa skivuppspelning.

m DOCK • Docka för iPod/iPhone/iPad. n SPEAKER OUT • Anslut högtalarna. o FM AERIAL • Anslut FM-antennen. p Stickkontakt

g Skivfack h i

• Mata ut skivan. • • • •

Stoppa uppspelning. Radera en programmering. Öppna iPod-/iPhone-/iPad-menyn. I standbyläge slår du på/av funktionsdemonstrationen.

j VOLUME +/• Justera volymen

SV

5

Översikt över fjärrkontrollen • Tryck för att söka inom ett spår med skiva, USB eller docka som källa. • Tryck för att ställa in en radiokanal med radio som källa. • Ställ in klocka och timer.

a b DOCK

c d

FM CD

AUDIO IN PRESET/ALBUM

USB

r

e f g

MENU

VOL

h

DISPLAY RDS SHUFFLE

i

b

REPEAT

SOUND

CLOCK

PROG TIMER

j k

a

MUTE

q p o n m

SLEEP

l

g PRESET/ALBUM / • Hoppa till föregående/nästa album. • Välj en förinställd radiokanal. • Navigera i iPod-/iPhone-menyn. • Justera tiden. h VOL +/• Justera volymen. i MUTE • Stäng av eller återställ ljud. j SOUND • Välj en förinställd ljudinställning: k CLOCK • Håll intryckt i standbyläge för att ställa in klockan.

• Slå på enheten. • Växla till standbyläge eller Eco Powerstandbyläge. • Mata ut skivan.

c /DOCK • Välj Bluetooth-källa. • Välj iPod/iPhone/iPad-källa. d CD/FM • Välj en skivkälla • Välj radio som källa. e OK • Bekräfta ett val. f

/ • Tryck för att gå till föregående eller nästa spår med skiva, USB eller docka som källa.

6

SV

l SLEEP/TIMER • Ställ in insomningstimern. • Ställ in larmtid. m REPEAT/SHUFFLE • Välj repeterad uppspelning. • Välj slumpvis uppspelning. n PROG • Håll intryckt för att programmera spår med skiva eller USB som källa. • Håll intryckt för att programmera radiokanaler med radio som källa. o RDS/DISPLAY • Välj RDS-sändningsinformation. • Synkronisera klocka med RDSradiokanal. • Välj visningsinformation under uppspelning. • Justera skärmens ljusstyrka i standbyläge.

p

• Starta eller pausa skivuppspelning.

q MENU/ • Öppna iPod-/iPhone-/iPad-menyn. • Stoppa uppspelning eller ta bort ett program. r USB/AUDIO IN • Välj USB-källa. • Välj en extern ljudkälla.

3 Komma igång Var försiktig •• Genom att använda kontrollerna eller justera

funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd. Om du kontaktar Philips behöver du produktens modell- och serienummer till hands. Modell- och serienumret finns på enhetens baksida. Skriv numren här: Modellnummer __________________________ Serienr ___________________________

Ansluta FM-antennen Tips •• Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

Anslut den medföljande FM-antennen till FM AERIAL-uttaget på huvudenhetens baksida.

SV

7

Ansluta högtalarna Kommentar •• Använd de medföljande högtalarna så att du får optimalt ljud.

•• Anslut bara högtalare med den impedans som är

samma eller högre än de medföljande högtalarnas. Läs avsnittet Specifikationer i den här handboken.

Sätt in högtalarkablarna helt i högtalaringångarna på enhetens baksida.

Förbereda fjärrkontrollen Var försiktig •• Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.

Så här sätter du i batteriet till fjärrkontrollen:

Ansluta strömmen Var försiktig •• Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen

motsvarar den spänning som är tryckt på bak- eller undersidan av enheten. •• Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden. •• Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

Anslut nätsladden till vägguttaget.

8

SV

1 2

Öppna batterifacket.

3

Stäng batterifacket.

Sätt i ett AAA-batteri med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.

»» När alla tillgängliga radiokanaler har lagrats sänds den första inställda kanalen automatiskt.

Kommentar •• Om du inte tänker använda fjärrkontrollen på länge tar du ur batteriet.

•• Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

Slå på

Ställa in klockan 1

I standbyläge håller du CLOCK intryckt i mer än två sekunder för att aktivera klockinställningsläget. »» 12- eller 24-timmarsläge visas.

2

Tryck på / för att välja 12- eller 24-timmarsformat och tryck sedan på CLOCK. »» Timsiffrorna visas och börjar blinka.

3

Ställ in timme genom att trycka på / och sedan på CLOCK. »» Minutsiffrorna visas och börjar blinka.

4

Tryck på / minuterna.

5

Bekräfta genom att trycka på CLOCK.

för att ställa in

Tryck på . »» Enheten byter till senast valda källa.

Växla till standbyläge: Tryck på igen för att sätta enheten i standbyläge. »» Belysningen i teckenfönstret dämpas. »» Klockan (om den är inställd) visas i teckenfönstret. Växla till Eco Power-standbyläge: Håll

intryckt i mer än två sekunder. »» Belysningen i teckenfönstret släcks.

Växla mellan standbyläge och Eco powerstandbyläge: Håll

intryckt i mer än två sekunder. Kommentar

Lagra radiokanaler automatiskt

•• Om ingen knapp trycks ned på mer än 15 minuter i viloläge växlar enheten automatiskt till Eco Powerstandbyläge.

Om inga radiokanaler finns lagrade kan enheten lagra radiokanaler automatiskt.

1 2

Slå på enheten.

3

Tryck på . »» Enheten lagrar automatiskt radiokanaler med tillräcklig signalstyrka.

Tryck på SOURCE för att välja TUNER som källa. »» [AUTO INSTALL - PRESS PLAY- STOP CANCEL] (tryck på för att starta automatisk installation eller tryck på för att avbryta) visas.

SV

9

4 Uppspelning Spela upp från skiva 1

Tryck upprepade gånger på CD/FM på fjärrkontrollen för att välja CD som källa.

2

Sätt i en skiva in skivfacket med den tryckta sidan uppåt. »» Filen spelas upp automatiskt. Om inte trycker du på . • Ta ut skivan ur skivfacket genom att trycka på .

Spela upp från iPod/iPhone/ iPad Du kan lyssna på musik från din iPod/iPhone/ iPad via det här dockningssystemet.

Kompatibel iPod/iPhone/iPad Enheten stöder följande iPod-, iPhone-, iPadmodeller.

10

SV

Skapad för • iPod nano (7:e generationen) • iPod Touch (5:e generationen) • iPhone 5 • iPad Mini • iPad 4

Ansluta iPod/iPhone/iPad Placera din iPod/iPhone/iPad i dockan.

Lyssna på iPod/iPhone/iPad Kommentar •• Se till att din iPod/iPhone/iPad har satts i ordentligt.

1

Tryck på /DOCK upprepade gånger för att välja DOCK som källa.

2

Spela upp ljud på iPod/iPhone/iPad. »» Ljudet i anslutna iPod-/iPhone-/iPadenheter strömmas automatiskt från dockningssystemet. Om inte trycker du på .

• Om du vill navigera i menyn trycker du på MENU/ , väljer ett alternativ genom att trycka på / / / , och bekräftar sedan genom att trycka på OK.

Spela upp från en USB-enhet Du kan lyssna på en Bluetooth-enhet via systemet. Kommentar

Ladda iPod/iPhone/iPad När enheten är ansluten till nätströmmen börjar den dockade iPod-/iPhone-/iPad-enheten laddas automatiskt.

Ta bort iPod/iPhone/iPad

•• Innan du ansluter en Bluetooth-enhet bör du bekanta dig med systemets Bluetooth-funktioner.

•• Håll systemet på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.

•• Den effektiva räckvidden mellan systemet och den ihopparade enheten är ungefär 10 meter.

•• Eventuella hinder mellan systemet och enheten kan minska räckvidden.

Ta ut iPod/iPhone/iPad ur dockan.

1

Tryck upprepade gånger på SOURCE huvudenheten eller tryck på /DOCK på fjärrkontrollen för att välja Bluetooth som källa.

2

Aktivera Bluetooth-enhetens Bluetoothfunktion (information finns i enhetens användarhandbok).

3

Välj ”PHILIPS DTM3170” på enheten för ihopparning. »» Bluetooth-indikatorn lyser med ett blått sken. »» Enheten piper två gånger.

Spela upp från USB Kommentar •• Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbara ljudspår.

1

Tryck upprepade gånger på CD/FM på fjärrkontrollen eller på SOURCE på huvudenheten för att välja USB som källa.

2

Sätt in USB-enheten i (USB)-uttaget på enhetens baksida. »» Filen spelas upp automatiskt. Om inte trycker du på .

• För vissa enheter kanske du måste ange "0000" som lösenord för ihopparning.

SV

11

4

Starta musikuppspelning på Bluetoothenheten.

5 Alternativ för uppspelning

BT

Pausa/återuppta uppspelningen

BT

Under uppspelning trycker du på pausa/återuppta uppspelningen.

för att

 PHILIPS DTM3170PIN

0000Tips •• Om enheten växlar från Bluetooth-källa till andra

källor kopplar den anslutna Bluetooth-enheten ifrån automatiskt.

Avbryta uppspelningen Avbryt pågående uppspelning genom att trycka på .

Hoppa till ett spår För CD:

1

Tryck på

/

och välj ett annat spår.

För MP3-skiva och USB:

1

Tryck på mapp.

2

Tryck på en fil.

och välj ett album eller en

/ /

och välj ett spår eller

Sökning inom ett spår

12

SV

1

Sök i ett spår under uppspelning genom att hålla / intryckt.

2

Släpp när du vill återgå till normal uppspelning.

Välja alternativ för repetering/ slumpvis uppspelning 1

Tryck på REPEAT/SHUFFLE för att välja ett repetitionsalternativ eller slumpvis uppspelning. • REP: det aktuella spåret spelas upp flera gånger. • REP ALL: alla spår spelas upp flera gånger. • REP ALB: alla spår från det här albumet spelas upp flera gånger. • SHUF: alla spår spelas upp slumpmässigt.

2

Återgå till normal uppspelning genom att trycka på REPEAT/SHUFFLE tills inga alternativ visas.

Visa uppspelningsinformation Under uppspelning i CD-läge trycker du på RDS/DISPLAY för att visa följande information: • Spårnummer • Speltid • Låttitel • Artistnamn • Albumnamn

Programmera spår Du kan programmera högst 20 spår.

1

I stoppläget i CD/USB-läget aktiverar du programmeringsläget genom att trycka på PROG. »» [PROG] (programmera) blinkar på skärmen.

2

För MP3-filer trycker du på väljer ett album.

3

Tryck på / och välj ett spårnummer och bekräfta därefter genom att trycka på PROG.

4

Upprepa steg 2 och 3 för att programmera fler spår.

5

Tryck på och spela upp de programmerade spåren. »» Under uppspelning visas [PROG] (programmera). • Ta bort de programmerade spåren genom att i stoppläget trycka på .

/

och

SV

13

6 Lyssna på radio

2

Ställa in en radiokanal

Tryck på PROG så aktiveras programmeringsläget. »» [PROG] (programmera) blinkar på skärmen.

3

Tilldela den här kanalen ett nummer (1 till 20) genom att trycka på / och bekräfta sedan genom att trycka på PROG. »» Snabbvalsnumret och frekvensen för snabbvalskanalen visas.

4

Upprepa stegen ovan och programmera andra kanaler.

Tips •• Dra ut och justera FM-antennen för bästa möjliga FM-mottagning.

1

Tryck på CD/FM upprepade gånger och välj radio som källa.

2

Håll / intryckt i mer än två sekunder. »» [SEARCH] (sökning) visas. »» Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.

•• Om du vill skriver över en programmerad kanal lagrar

Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler. • Om du vill ställa in en svag kanal trycker du på / flera gånger tills du hittar den bästa mottagningen.

Välj en förinställd radiokanal.

3

Programmera radiokanaler Tips •• Du kan programmera högst 20 snabbvalskanaler.

Programmera radiokanaler automatiskt I radioläget kan du aktivera automatisk kanalsökning genom att hålla PROG intryckt i mer än två sekunder. »» [AUTO] (automatisk) visas. »» Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka. »» Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.

Programmera radiokanaler manuellt

1

Ställ in en radiokanal.

14

SV

Kommentar du en annan kanal på dess ställe.

I tunerläge trycker du på snabbvalsnummer.

/

för att välja ett

Visa uppspelningsinformation RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör det möjligt för FM-radiokanaler att visa extra information. Om du ställer in en RDS-kanal visas en RDS-ikon och kanalnamnet.

1 2

Ställ in en RDS-radiokanal. Tryck flera gånger på RDS/DISPLAY och bläddra igenom följande information (om tillgänglig): »» Kanalnamn »» Programtyp som [NEWS] (nyheter), [SPORT] (sport), [POP M] (popmusik)... »» RDS RT-frekvens

7 Justera ljudet

8 Övriga funktioner

Justera volymen Under uppspelning trycker du på VOL +/- för att öka/sänka volymen.

Ställa in insomningstimern Dockningssystemet kan automatiskt växla till standbyläget efter en angiven tid.

Välj en förinställd ljudeffekt.

1

Under uppspelning trycker du på SOUND upprepade gånger för att välja: • [BALANCED] (balanserat) • [CLEAR] (tydligt) • [POWERFUL] (kraftfullt) • [WARM] (varmt) • [BRIGHT] (klart)

Så här stänger du av insomningsfunktionen

Ljud av Tryck på under uppspelning om du vill stänga av eller återställa ljudet.

Justera ljusstyrkan för teckenfönstret Kommentar •• Skärmens ljusstyrka kan endast justeras i standbyläge.

I standbyläge trycker du på RDS/DISPLAY upprepade gånger för att justera skärmens ljusstyrka. • Full ljusstyrka (100 %) • Halv ljusstyrka (70 %) • Låg ljusstyrka (40 %)

1

När enheten är aktiverad trycker du på SLEEP/TIMER upprepade gånger för att välja tidsperiod (i minuter). »» När insomningstimern är aktiverad visas . Tryck upprepade gånger på SLEEP/TIMER tills [SLEEP OFF] (insomning av) visas. »» När insomningstimern är avaktiverad försvinner .

Ställa in larmtid Det här dockningssystemet kan användas som väckarklocka. Du kan välja CD, FM TUNER, iPod/ iPhone/iPad eller USB som larmkälla. Kommentar •• Kontrollera att klockan går rätt.

1

I standbyläge håller du SLEEP/TIMER intryckt tills [SET TIMER] (ställ in timer) rullar på skärmen.

2

Välj källa genom att trycka på CD, USB, DOCK eller FM.

3

Bekräfta genom att trycka på SLEEP/ TIMER. »» Timsiffrorna visas och börjar blinka.

SV

15

4

Ställ in timme genom att trycka på / och sedan på SLEEP/TIMER igen. »» Minutsiffrorna visas och börjar blinka.

5

Tryck på / minuterna.

6

Bekräfta genom att trycka på SLEEP/ TIMER. »» Larmtimern är inställd och larmet är aktiverat.

för att ställa in

9 Produktinformation Kommentar •• Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Kommentar •• Om du vill avsluta larmtimerinställningen utan att spara trycker du på MENU/

.

Aktivera och avaktivera larmtimern I standbyläget trycker du på SLEEP/TIMER upprepade gånger för att aktivera eller avaktivera larmtimern. »» Om larmtimern är aktiverad visas »» Om larmtimern avaktiveras försvinner . Kommentar •• Om källan CD, USB eller DOCK är vald men ingen

skiva är isatt, eller om ingen USB, iPod, iPhone eller iPad är ansluten, väljs FM TUNER automatiskt.

Lyssna på en extern enhet Du kan också lyssna på en extern ljudenhet via dockningssystemet.

1

Tryck på USB/AUDIO IN upprepade gånger att välja Audio-in-källan.

2

Anslut den medföljande MP3 link-kabeln till: • AUDIO IN-uttaget på enheten • hörlursuttaget på enheten

3

Starta uppspelningen på enheten. (Läs i användarhandboken för enheten.)

16

SV

Specifikationer Förstärkare Maximal uteffekt Frekvensomfång Signal/brusförhållande AUDIO IN-ingång

150 W 100 Hz–16 kHz, ±3 dB >76 dB <600 mV RMS

Skiva Lasertyp Skivdiameter Skivor som kan användas Audio DAC Total harmonisk distorsion Frekvensomfång S/N-förhållande

Halvledare 12 cm/8 cm CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD 24 bitar/44,1 kHz <1% 60 Hz -16 kHz (44,1 kHz) > 65 dBA

Mottagare Mottagningsområde Inställningsområde

FM: 87,5– 108 MHz 50 kHz

Känslighet – Mono, 26 dB S/N-förhållande

< 22 dBf

– Stereo, 46 dB S/N-förhållande Sökselektivitet Total harmonisk distorsion Signal/brusförhållande

> 43 dBf < 28 dBf <3% > 50 dB

Högtalare Högtalarimpedans Högtalarelement Känslighet

6 ohm + 12 ohm x 2 4 tums woofer x 2 + 20 mm diskanthögtalare 83 dB/m/W

Allmän information Nätström Effektförbrukning vid användning Effektförbrukning i ECO Power-standbyläge USB Direct Inläsning av USB Storlek - Huvudenhet (B x H x D) Vikt

100­240  V, 50/60 Hz 58 W < 0,5 W Version 2.0/1.1 ≤500 mA 230 x 195 x 235 mm  

- Huvudenhet

2,50 kg

- Högtalare

2,75 kg x 2

Format som kan användas: • USB- eller minnesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte) • MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet • Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer • Antal album/mappar: max. 99 • Antal spår/titlar: max. 999 • ID3 tag v2.0 eller senare • Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte) Format som inte kan hanteras: • Tomma album: Ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/ WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret. • Format som inte kan hanteras hoppas över. Word-dokument (.doc) och MP3filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp. • AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler • DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac) • WMA-filer

MP3-skivformat som kan användas • •

USB-uppspelningsinformation

• •

Kompatibla USB-enheter: • USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1) • USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1) • minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)ISO9660, Joliet Högsta antal möjliga titlar: 512 (beroende på filnamnslängden) Högsta antal möjliga album: 255 Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter

SV

17

10 Felsökning Varning •• Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och dess modell- och serienummer till hands. Ingen ström •• Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten. •• Kontrollera att det finns ström i nätuttaget. •• Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts. Inget ljud eller förvrängt ljud •• Justera volymen. •• Koppla från hörlurarna. •• Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt. •• Kontrollera om de avisolerade högtalarkablarna är klämda. Inget svar från enheten •• Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen. •• Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts. Fjärrkontrollen fungerar inte •• Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten. 18

SV

•• •• •• ••

Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten. Sätt i batterierna med polerna (+/–) åt rätt håll. Byt ut batterierna. Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ingen skiva identifierad •• Sätt i en skiva. •• Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned. •• Vänta tills kondensen på linsen torkat. •• Byt ut eller torka av skivan. •• Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format. Kan inte visa vissa filer i USB-enheten •• Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel. •• Filernas format kan inte hanteras. USB-enheten kan inte hanteras •• USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan. Dålig radiomottagning •• Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon. •• Dra ut FM-antennen helt. •• Anslut en FM-antenn för utomhusbruk i stället. Timern fungerar inte •• Ställ in klockan rätt. •• Slå på timern. Klock-/timerinställningen har raderats •• Strömmen har stängts av eller också har strömsladden kopplats från. •• Återställ klockan/timern. Musikuppspelning är inte tillgängligt när anslutningen har upprättats •• Den Bluetooth-aktiverade enheten är inte kompatibel med systemet.

Anslutningsfel i den Bluetooth-aktiverade enheten •• Enheten kan inte hantera de profiler som krävs för systemet. •• Systemet är redan anslutet till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten eller alla andra anslutna enheter och försök igen. Den ihopparade mobiltelefonen ansluts och kopplas från hela tiden •• Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta mobiltelefonen närmare till systemet eller ta bort eventuella hinder mellan mobiltelefonen och systemet. •• Vissa mobiltelefoner kanske kan anslutas och kopplas från hela tiden när du ringer eller avslutar samtal. Det betyder inte att det är något fel på enheten. •• På vissa mobiltelefoner avaktiveras Bluetooth automatiskt för att spara ström. Det betyder inte att det är något fel på enheten.

SV

19

20

SV

SV

21

Specifications are subject to change without notice 2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips and the Philips’ Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V. DTM3170_12_UM_V2.0

Similar documents