Philips Philips AD7050W-10

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome

Vragen? Vraag het Philips

Gebruiksaanwijzing

AD7050W

1 Belangrijk 2 Veiligheid 2 Kennisgeving 3

2 Uw entertainmentsysteem 5

Inleiding 5 Wat zit er in de doos? 5 Wat u nog meer nodig hebt 5 Overzicht van het apparaat 6 Aan de slag met AirPlay 6

6 Firmware bijwerken 23 Download the update file Bijwerken vanaf de configuratiepagina

23 23

7 Productinformatie 25 Specificaties

25

8 Problemen oplossen 26

3 Voorbereiden 8 Stroom aansluiten De AD7050W inschakelen

8 8

4 Verbinding maken met uw Wi-Finetwerk voor AirPlay 9

Methode 1: Via iOS 5 Wi-Finetwerkaanmelding delen 9 Methode 2: Verbinding maken met een WPS-router 10 Methode 3: Verbinding maken met een niet voor WPS geschikte Wi-Firouter 11

5 Afspelen 19

Stream audio from your iTunes music library to AD7050W 19 Use advanced sound settings 21 De USB-aansluiting gebruiken om uw iPod/iPhone/iPad op te laden of muziek af te spelen 22 Muziek van een extern apparaat afspelen 22

NL

1

N e de rl a n ds

Inhoudsopgave

1 Belangrijk

g Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant. h Verwijder de behuizing van dit product niet.

Veiligheid Informatie voor Europa: Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen

i Zorg ervoor dat het product niet vochtig of nat wordt. j Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte. k Installeer dit product niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere elektrische apparatuur (zoals versterkers). l Plaats geen elektrische apparatuur op het product. m Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.

Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de meegeleverde documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

n Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.

De 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerde onderdelen in het product die een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Waarschuwing •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit. •• Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te

Om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken mag dit product niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit product worden geplaatst.

worden gesmeerd.

•• Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.

•• Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.

•• Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

a Lees deze instructies. b Bewaar deze instructies. c Let op waarschuwingen. d Volg alle instructies. e Plaats dit product niet in de nabijheid van water. f Reinig alleen met een droge doek.

2

NL

Oververhittingsgevaar! Plaats dit apparaat nooit in een afgesloten ruimte. Laat altijd aan alle kanten ten minste 10 centimeter vrij voor ventilatie rond het apparaat. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het apparaat nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.  

WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.philips.com/support. Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken. Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door WOOX Innovations Limited onder licentie van Koninklijke Philips N.V.”

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

N e de rl a n ds

Kennisgeving

Milieu-informatie Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. WOOX behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.

Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

'Made for iPod', 'Made for iPhone' of 'Made for iPad' betekent dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen om op de iPod, iPhone of iPad te worden aangesloten en dat het door de leverancier is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan de draadloze werking beïnvloeden. Airplay, iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc.

NL

3

Symbool klasse II apparatuur:

KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding. Opmerking •• Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

4

NL

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning. Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier: Modelnummer __________________________ Serienummer ___________________________

Inleiding Met Apple AirPlay-technologie kunt u uw iTunes-muziekbibliotheek afspelen vanaf een Mac, PC, iPhone, iPod Touch of iPad die is aangesloten op een apparaat met AirPlay (bijvoorbeeld uw AD7050W) en aansluiting heeft op een Wi-Fi-netwerk. Met een apparaat met AirPlay (bijvoorbeeld uw AD7050W), kunt u: • audio van uw iTunes-muziekbibliotheek naar kamers in uw huis streamen • kiezen op welke apparaten met AirPlay u muziek wilt afspelen (als u meer dan één apparaat met AirPlay hebt) • audio tegelijkertijd naar meerdere apparaten met AirPlay streamen (alleen vanuit de iTunesmuziekbibliotheek op uw PC of Mac)

Tip

N e de rl a n ds

2 Uw entertainmentsysteem

•• Ga naar www.philips.com/welcome voor informatie over andere apparaten met AirPlay van Philips.

 Met de AD7050W kunt u ook: • uw iPod/iPhone/iPad opladen via de USB-aansluiting met een USB-kabel van Apple (niet meegeleverd). • uw iTunes-muziekbibliotheek rechtstreeks afspelen op uw iPod/iPhone/iPad via de USBaansluiting, terwijl deze oplaadt. • muziek afspelen vanaf andere apparaten via de MP3-LINK-aansluiting.

Wat zit er in de doos? Controleer de inhoud van het pakket: • Apparaat (met een ingebouwde Wi-Fimodule) • 1 netspanningsadapter • 1 MP3 Link-kabel • Gebruikershandleiding (op CD-ROM) • Snelstartgids

Wat u nog meer nodig hebt Voor het draadloos streamen van audio met AirPlay hebt u het volgende nodig: • een Wi-Fi-gecertificeerde router • een apparaat voor uw iTunesmuziekbibliotheek, bijvoorbeeld een iPod touch/iPhone/iPad met iOS 4.3.3 (of hoger) of een PC of Mac met Wi-Fi en iTunes 10.2.2 (of hoger) Uw AD7050W moet via de Wi-Firouter op hetzelfde lokale netwerk zijn aangesloten als het iTunes-hostapparaat.

NL

5

Lijst met compatibele iTuneshostapparaten voor AirPlay

b POWER • Druk hierop om het apparaat in te schakelen. • Houd deze knop als het apparaat is ingeschakeld ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.

De AD7050W is compatibel met AirPlay op: •

een PC of Mac met Wi-Fi en iTunes 10.2.2 (of hoger) ende volgende modellen iPod/iPhone/iPad met iOS 4.3.3 (of hoger):

Ontworpen voor

• Druk op deze knop als het apparaat is ingeschakeld om het onderste lampje in/uit te schakelen. c Knop/indicator WI-FI SETUP

• iPhone 5

• Voor aansluiting van het apparaat op een Wi-Fi-netwerk.

• iPhone 4S • iPhone 4

• Hier wordt de status van de Wi-Fiverbinding van het apparaat getoond.

• iPhone 3GS • iPad (vierde generatie) • iPad mini

d MP3-LINK • Hier sluit u een externe audiospeler aan door middel van de meegeleverde MP3 Link-kabel.

• iPad (derde generatie) • iPad 2 • iPad

e USB

• iPod touch (5e generatie)

• Hier verbindt u een iPod/iPhone/iPad met een USB-kabel van Apple (niet meegeleverd).

• iPod touch (4e generatie) • iPod touch (3e generatie)

f DC IN • Voor aansluiting van de netspanningsadapter.

Overzicht van het apparaat

g Lampje onder aan het apparaat power

VOL

Aan de slag met AirPlay Om AirPlay te gebruiken, dient u:

1

a VOL +/• Pas het volume aan. • Houd beide knoppen ingedrukt om het apparaat te resetten. 6

NL

uw iPod Touch/iPhone/iPad te upgraden naar de laatste iOS-versie (iOS 4.3 of hoger) • of de laatste versie van iTunes (iTunes 10 of hoger) op uw PC of Mac te installeren.

2

Sluit de AD7050W aan op netspanning en zet het apparaat aan (zie 'Voorbereiden' op pagina 8).

Verbind de AD7050W met uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk (zie 'Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor AirPlay' op pagina 9).

4

Controleer of uw iPod Touch/iPhone/iPad of PC of Mac ook met dit Wi-Fi-netwerk zijn verbonden.

N e de rl a n ds

3

NL

7

3 Voorbereiden Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

De AD7050W inschakelen 1

Druk op aan de achterkant om het apparaat in te schakelen.

2

Wacht tot het apparaat is opgestart. »» Het opstarten duurt maximaal 25 seconden. »» Tijdens het opstarten knippert de indicator Wi-Fi SETUP op de achterzijde van het apparaat geel.

Stroom aansluiten Let op

»» Na het opstarten brandt de Wi-Fi SETUP-indicator geel.

•• Het product kan beschadigd raken! Controleer of het

netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van het apparaat. •• Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer. •• Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u de netspanningsadapter aansluit.Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u ingedrukt.Als u het apparaat opnieuw wilt inschakelen, houdt u opnieuw ingedrukt. Tip

•• Als het apparaat meer dan 30 minuten niet-actief is, schakelt het automatisch uit.

•• U kunt als het apparaat is ingeschakeld op

drukken om het LED-lampje onder aan het apparaat in of uit te schakelen.Sluit het netsnoer aan op • de DC IN-aansluiting op de achterkant van het apparaat. • het stopcontact.

8

NL

U hebt een apparaat dat geschikt is voor Wi-Fi met een internetbrowser, zoals een iPod touch/ iPhone/iPad of een PC/Mac met Wi-Fi.

Kies methode 3 (zie 'Methode 3: Verbinding maken met een niet voor WPS geschikte Wi-Fi-router' op pagina 11).

Vóór u de AD7050W met uw Wi-Fithuisnetwerk verbindt, dient u te controleren: a de Wi-Fi-router is ingeschakeld en goed werkt. b of de AD7050W is ingeschakeld en goed is opgestart (zie 'De AD7050W inschakelen' op pagina 8).

Als u de AD7050W wilt verbinden met uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk, dan dient u uw Wi-Fi-instellingen toe te passen op de AD7050W. Kies de beste installatiemethode op basis van de hieronder opgesomde voorwaarden. Voorwaarde U hebt een iPod touch/iPhone/iPad bijgewerkt naar iOS 5.0 of hoger. Uw Wi-Fi-router is geschikt voor WPS (Wi-Fi Protected Setup) en ondersteunt PBC (Push Button Connection).

Installatiemethode Kies methode 1 (aanbevolen) (zie 'Methode 1: Via iOS 5 Wi-Finetwerkaanmelding delen' op pagina 9). Kies methode 2 (zie 'Methode 2: Verbinding maken met een WPSrouter' op pagina 10).

 Als de AD7050W eenmaal is verbonden, worden de Wi-Fi-instellingen van uw thuisnetwerk op het apparaat opgeslagen. Vervolgens kunt u altijd AirPlay gebruiken als de AD7050W is ingeschakeld en automatisch verbinding met uw WiFi-thuisnetwerk heeft gemaakt.

Methode 1:Via iOS 5 Wi-Finetwerkaanmelding delen 1

Sluit uw iPod touch/iPhone/iPad aan op uw Wi-Fi-thuisnetwerk.

2

Sluit een USB-kabel van Apple (niet meegeleverd) aan op: • de USB-aansluiting aan de achterzijde van de AD7050W. • de stationsaansluiting van uw iPod/iPhone/iPad.

NL

9

N e de rl a n ds

4 Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor AirPlay

4

Raak ALLOW (toestaan) aan om uw WiFi-instellingen met de AD7050W te delen. »» Na een tijdje wordt de indicator op de achterzijde van de AD7050W groen en begint het apparaat te piepen. »» De AD7050W is nu correct op uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk aangesloten.

Methode 2:Verbinding maken met een WPS-router Opmerking

3

•• Controleer of de AD7050W correct is opgestart (zie

Druk op WIFI SETUP op de achterzijde van de AD7050W. »» Het volgende dialoogvenster wordt weergegeven.

'De AD7050W inschakelen' op pagina 8) voordat u op een knop op de AD7050W drukt.

1

Druk op de WPS-knop op uw Wi-Fi-router.

WPS

2

Druk kort na het uitvoeren van stap 1 op Wi-Fi SETUP aan de achterzijde van de AD7050W. »» De indicator Wi-Fi SETUP knippert afwisselend rood, geel en groen. »» Binnen 2 minuten wordt de indicator WI-FI SETUP groen en begint het apparaat te piepen. »» De AD7050W is nu correct op uw Wi-Fi-thuisnetwerk aangesloten.

10

NL

Volg onderstaande volgorde om de AD7050W te verbinden met een Wi-Fi-router zonder WPS.

1

Noteer de instellingen van uw Wi-Fi-router voor gebruik bij de Wi-Fi-installatie van de AD7050W (zie 'De instellingen van uw Wi-Fi-router noteren' op pagina 12).

2

Controleer of de AD7050W zich in de modus voor hulp bij het instellen van Wi-Fi bevindt. Is dit niet het geval, zet de AD7050W dan eerst in de modus voor hulp bij het instellen van Wi-Fi (zie 'De modus voor hulp bij instellen van Wi-Fi inschakelen op de AD7050W' op pagina 12). »» Er verschijnt een nieuw Wi-Finetwerk van de AD7050W met de netwerknaam (SSID) Philips AD7050W.

3

Verbind uw Wi-Fi-apparaat tijdelijk met het nieuwe Wi-Fi-netwerk (zie 'Uw Wi-Fiapparaat met het nieuwe Wi-Fi-netwerk verbinden' op pagina 12).

4

Open de ingebouwde webpagina van de AD7050W met de internetbrowser van uw Wi-Fi-apparaat (zie 'De ingebouwde webpagina van de AD7050W openen' op pagina 14).

5

Verander de interne Wi-Fi-instellingen van de AD7050W op basis van de in stap 1 genoteerde instellingen (zie 'De interne Wi-Fi-instellingen van de AD7050W veranderen' op pagina 15).

6

Herstel de Wi-Fi-instellingen van uw WiFi-apparaat naar de instellingen van het bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk (zie 'De Wi-Fi-instellingen van uw Wi-Fi-apparaat naar de instellingen van het bestaande WiFi-thuisnetwerk herstellen' op pagina 17).

Tip •• Bepaalde Wi-Fi-routers vereisen dat u de WPS-knop

ingedrukt houdt voor de Wi-Fi-verbinding of de WPSPBC-functie via de routerconfiguratiepagina's inschakelt. Zie de gebruikershandleidingen van de specifieke routers voor meer informatie. •• Als de indicator Wi-Fi SETUP op de AD7050W niet groen wordt, dan is de Wi-Fi-verbinding mislukt. Wacht 2 minuten en probeer het opnieuw. Als het probleem onopgelost blijft, probeer de Wi-Fi-verbinding dan handmatig in te stellen (zie 'Methode 3: Verbinding maken met een niet voor WPS geschikte Wi-Fi-router' op pagina 11). •• Als de Wi-Fi-verbinding opnieuw niet kan worden gemaakt, herstart u de AD7050W en probeert u het opnieuw.

Methode 3:Verbinding maken met een niet voor WPS geschikte Wi-Fi-router Opmerking •• U kunt ook de onderstaande procedures volgen om de AD7050W handmatig met een WPS-router te verbinden.

Als u de AD7050W handmatig met een Wi-Fi-router wilt verbinden, is toegang tot de ingebouwde configuratiewebpagina van de AD7050W vereist om de interne Wi-Fi-instellingen te veranderen. Hiervoor hebt u een voor Wi-Fi-apparaat met een

NL

11

N e de rl a n ds

internetbrowser nodig voor een tijdelijke Wi-Fi-verbinding met de AD7050W. Het Wi-Fi-apparaat kan een iPod Touch/iPhone/ iPad of een PC of Mac met Wi-Fi zijn.

»» Er verschijnt een nieuw Wi-Finetwerk van de AD7050W met de netwerknaam (SSID) Philips AD7050W.

De instellingen van uw Wi-Fi-router noteren Opmerking

»» Het kan ongeveer 30 seconden duren voordat de installatie van dit nieuwe Wi-Fi-netwerk is voltooid.

•• Raadpleeg altijd de gebruikershandleiding van uw Wi-Firouter voor uitgebreide instructies.

1

Verbind uw Wi-Fi-apparaat met uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk.

2

Start een internetbrowser (bijvoorbeeld Apple Safari of Microsoft Internet Explorer) op uw Wi-Fi-apparaat.

3

Open de configuratiepagina van uw WiFi-router.

4

Ga naar het tabblad Wi-Fi-instellingen en noteer de volgende informatie: A Netwerknaam (SSID) B Wi-Fi-veiligheidsmodus (gewoonlijk WPA of WPA2, wanneer ingeschakeld) C Wi-Fi-wachtwoord (als de Wi-Fiveiligheidsmodus is ingeschakeld) D DHCP-modus (ingeschakeld of uitgeschakeld) E Instellingen van het statisch IP-adres (als DHCP-modus is uitgeschakeld)

De modus voor hulp bij instellen van Wi-Fi inschakelen op de AD7050W Opmerking •• Controleer of de AD7050W correct is opgestart (zie

'De AD7050W inschakelen' op pagina 8) voordat u op een knop op de AD7050W drukt.Houd Wi-Fi SETUP op de achterzijde van het apparaat ingedrukt. »» De indicator Wi-Fi SETUP knippert geel en groen.

12

NL

Opmerking •• Wanneer de handmatige Wi-Fi-installatie voor

de AD7050W is voltooid, verdwijnt het door de AD7050W gecreëerde nieuwe Wi-Fi-netwerk. •• Als de modus voor hulp bij het instellen van Wi-Fi niet wordt gestart, schakel de AD7050W dan uit en probeer het opnieuw wanneer het apparaat is opgestart. •• Controleer of er geen andere apparaten met AirPlay van Philips gelijktijdig in de modus voor hulp bij het instellen van Wi-Fi worden getoond. Meerdere op deze manier gecreëerde Wi-Fi-netwerken kunnen onderlinge storing veroorzaken.

Uw Wi-Fi-apparaat met het nieuwe Wi-Fi-netwerk verbinden Slechts één Wi-Fi-apparaat heeft toegang tot het nieuwe Wi-Fi-netwerk van de AD7050W. Om storing van andere WiFi-apparaten te voorkomen, wordt u aangeraden de Wi-Fi-functie op uw andere Wi-Fi-apparaten tijdelijk uit te schakelen.   Optie 1: uw iPod touch/iPhone/iPad gebruiken

1

Selecteer Settings (Instellingen) -> Wi-Fi op uw iPod touch/iPhone/iPad.

Wacht tot de Wi-Fi-verbinding op uw iPod touch/iPhone/iPad tot stand is gebracht. »» wordt in de linkerbovenhoek van uw iPod touch/iPhone/iPad weergegeven. Tip

•• Als Philips AD7050W niet in de lijst staat, zoek dan opnieuw naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.

  Optie 2: uw PC of Mac met Wi-Fi gebruiken Opmerking •• Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw PC of Mac voor het tot stand brengen van een verbinding tussen uw PC of Mac en een Wi-Fi-netwerk. •• Sluit tijdens het verbinding maken met het Wi-Finetwerk geen netwerkkabels aan op uw PC of Mac.

2

Selecteer Philips AD7050W in de lijst van beschikbare netwerken.

1

Open de instellingenwerkbalk of het bedieningspaneel voor Wi-Fi op uw PC of Mac.

2

Zoek naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.

3

Selecteer Philips AD7050W in de lijst van beschikbare netwerken.

Philips AD7050W

NL

13

N e de rl a n ds

3

192.168.1.1

4

Wacht tot de Wi-Fi-verbinding op uw PC of Mac tot stand is gebracht.

 

Tip •• Als Philips AD7050W niet in de lijst staat, zoek dan opnieuw naar beschikbare Wi-Fi-netwerken.

De ingebouwde webpagina van de AD7050W openen

1

Start de Safari-browser van Apple of een andere internetbrowser op uw Wi-Fiapparaat.

2

Typ 192.168.1.1 in de adresbalk van de browser en druk op enter. »» De configuratiewebpagina van de AD7050W wordt getoond.

14

NL

Als u Safari gebruikt op uw PC of Mac met Wi-Fi, dan kunt u ook 'Philips AD7050W XXX' in de vervolgkeuzelijst van Bonjour selecteren en de configuratiewebpagina van de AD7050W rechtstreeks invoeren.

1

Klik op -> Preferences (Voorkeuren). »» Het bladwijzermenu wordt weergegeven.

Schakel het selectievakje Include Bonjour (Voeg Bonjour toe) in voor de Bookmarks bar (Bladwijzerbalk).

3

Kies 'Philips AD7050W XXX' in de Bonjour-vervolgkeuzelijst die in de bladwijzerbalk wordt getoond. »» De configuratiewebpagina van de AD7050W wordt getoond.

De interne Wi-Fi-instellingen van de AD7050W veranderen Opmerking •• Controleer of de instellingen op de

configuratiewebpagina overeenkomen met de Wi-Finetwerkinstellingen die u hebt genoteerd.

De apparaatnaam wijzigen N e de rl a n ds

2

Philips Fidelio device name

1

Hernoem uw AD7050W in het vak achter Philips Fidelio device name (Philips Fidelioapparaatnaam).

2

Klik op Rename (Hernoemen) of raak dit aan.

De Wi-Fi-instellingen configureren

1

Klik op achter Select Option (Optie selecteren) of raak dit aan. »» De lijst met beschikbare Wi-Finetwerken wordt weergegeven.

Op de configuratiewebpagina van de AD7050W kunt u •

uw AD7050W hernoemen ende Wi-Fi-instellingen van de AD7050W configureren.

NL

15

3

Voer het wachtwoord voor uw WiFi-netwerk in het rode vak in en klik vervolgens op Apply (Toepassen) of raak dit aan.

4

Klik op OK of raak dit aan.

Select Option

2

Selecteer uw Wi-Fi-netwerk in de lijst.

Your Wi-Fi Network

16

NL

in Advanced settings -> AirPlay Device Name (Geavanceerde instellingen -> AirPlay-apparaatnaam) op de configuratiewebpagina van de AD7050W. Dit is handig wanneer u meerdere Philips-apparaten met AirPlay hebt en u een onderscheid wilt maken. •• Als u de netwerknaam (SSID) handmatig wilt invoeren (bijvoorbeeld als u uw SSID wilt verbergen), gaat u naar Advanced settings -> CONFIGURE MANUALLY (Geavanceerde instellingen -> HANDMATIG CONFIGUREREN) op de configuratiewebpagina van de AD7050W.

De Wi-Fi-instellingen van uw WiFi-apparaat naar de instellingen van het bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk herstellen Opmerking •• Controleer of de instellingen in stap 2 en 3

»» Na een tijdje wordt de indicator op de achterzijde van de AD7050W groen en begint het apparaat te piepen. »» De AD7050W is nu correct op uw bestaande Wi-Fi-thuisnetwerk aangesloten.

overeenkomen met de eerder genoteerde instellingen van uw Wi-Fi-thuisnetwerk.

1

Selecteer Settings -> Wi-Fi (Instellingen -> Wi-Fi) op uw iPod Touch/iPhone/iPad. • Of open de lijst met beschikbare WiFi-netwerken op uw PC of Mac.

Opmerking •• Als de indicator WI-FI SETUP op de AD7050W niet

groen wordt, dan is de Wi-Fi-verbinding mislukt. Schakel uw Wi-Fi-router en de AD7050W uit en schakel ze vervolgens opnieuw in om te zien of de AD7050W met uw Wi-F-thuisnetwerk kan worden verbonden. Als het probleem onopgelost blijft, probeer bovenstaande procedures dan opnieuw. •• Nadat u de bovenstaande veranderingen hebt doorgevoerd of de AD7050W hebt uitgeschakeld en weer ingeschakeld, verdwijnt het door de AD7050W gecreëerde Wi-Fi-netwerk.

NL

17

N e de rl a n ds

Tip •• Verander indien gewenst de naam van de AD7050W

3 4

2

Selecteer de netwerknaam (SSID) in de lijst met beschikbare draadloze netwerken.

18

NL

Voer indien vereist de netwerksleutel in. Wacht tot de Wi-Fi-verbinding met uw WiFi-thuisnetwerk tot stand is gebracht.

N e de rl a n ds

5 Afspelen Stream audio from your iTunes music library to AD7050W Opmerking •• Make sure that your iTunes host device is connected

to the same Wi-Fi network as AD7050W. Your iTunes device can be an iPod touch/iPhone/iPad installed with iOS 4.3 (or later) or a Wi-Fi enabled PC/Mac installed with iTunes 10 (or later). •• For iPhone 4S users: To ensure optimal performance of AirPlay streaming, upgrade your iPhone 4S to iOS 5.1 or later.

Streamen vanaf uw iPod touch/ iPhone/iPad

1 2

3

Selecteer Philips AD7050W XXX (of een aangepaste naam) in de AirPlay-lijst.

Start de iPod-/muziektoepassing op uw iPod touch/iPhone/iPad. Raak het AirPlay-pictogram aan.

Philips AD7050W xxx

NL

19

Philips AD7050W xxx

4

Selecteer een mediabestand en start het afspelen. »» Na een tijdje zult u muziek horen via de AD7050W.

Opmerking •• Als u na het configureren geen muziek hoort, kunt u het volgende doen op uw iPod touch/iPhone/iPad:

•• (1) Verbreek de verbinding met de Wi-Fi-router en

maak vervolgens opnieuw verbinding met dezelfde router; •• (2) Sluit alle toepassingen af die op de achtergrond draaien; •• (3) Schakel uw iPod touch/iPhone/iPad uit en vervolgens weer in.

20

NL

Streamen vanaf uw PC of Mac Start iTunes 10 (of hoger) op uw PC of Mac.

2

Klik in het venster op het pictogram AirPlay.

N e de rl a n ds

1

Tip •• Wanneer u audio van uw iTunes-muziekbibliotheek

naar een PC of Mac streamt, kunt u bij stap 3 andere apparaten dan alleen één apparaat met Airplay kiezen (wanneer beschikbaar) om muziek naar alle geselecteerde apparaten tegelijk te streamen. •• Als u een eerdere versie van iTunes gebruikt, is het AirPlay-pictogram mogelijk in plaats van .

Use advanced sound settings If your iTunes host device is an iPod touch/iPhone/iPad:

3

Selecteer Philips AD7050W XXX (of een aangepaste naam) in de AirPlay-lijst.

For advanced sound settings and additional features, you can use your iPod touch/ iPhone/iPad to download the Philips SoundStudio application from Apple App Store. It is a free application from Philips.   If your iTunes host device is a Wi-Fi enabled PC/Mac: For advanced sound settings, you can use the equalizer available on iTunes directly (View -> Show Equalizer). Tip

4

•• See the iTunes help documentation for more details.

Selecteer een mediabestand en start het afspelen. »» Na een tijdje zult u muziek horen via de AD7050W.

NL

21

De USB-aansluiting gebruiken om uw iPod/iPhone/iPad op te laden of muziek af te spelen Opmerking •• De USB-aansluiting is alleen compatibel met de iPod/iPhone 4SiPhone 4iPhone 3GSiPhone 3GiPhoneiPod nano (2e, 3e, 4e, 5e en 6e generatie)iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e generatie)

iPhone/iPad.

U kunt uw iPod/iPhone/iPad opladen en muziek afspelen via de USB-aansluiting met een USB-kabel van Apple (niet meegeleverd).Muziek van een extern apparaat afspelen U kunt ook naar een externe audiospeler luisteren via het apparaat.

Sluit een USB-kabel van Apple (niet meegeleverd) aan op: • de USB-aansluiting aan de achterzijde van de AD7050W. • de stationsaansluiting van uw iPod/iPhone/iPad.

1

• de MP3 LINK-aansluiting op de achterkant van het apparaat.

Compatibele iPod/iPhone/iPad De USB-aansluiting biedt ondersteuning voor het afspelen en opladen van de volgende iPod-, iPhone- en iPad-modellen. •

iPad 2iPad

22

NL

Sluit een audio-invoerkabel van 3,5 mm (niet meegeleverd) aan op:

• de hoofdtelefoonaansluiting op een externe audiospeler.

2

Controleer of u de AirPlay-stream en de muziekweergave via de USB-aansluiting hebt gestopt.

3

Start de muziek op de externe audiospeler. »» U hoort muziek via de AD7050W.

Bijwerken vanaf de configuratiepagina

N e de rl a n ds

6 Firmware bijwerken

Waarschuwing •• Sluit uw AD7050W altijd aan op de netspanning

Opmerking

voordat u een firmware-upgrade uitvoert. Schakel uw AD7050W nooit uit tijdens een firmware-upgrade.

•• U kunt alleen de firmware van een PC/Mac bijwerken.

Opmerking

Download the update file

•• Als u op uw PC of Mac een andere internetbrowser

wilt gebruiken dan Apple Safari, vergeet dan niet naar de configuratiepagina van uw Wi-Fi-router te gaan en het IP-adres van uw AD7050W te noteren. Zie de gebruikershandleiding van uw Wi-Fi-router als u wilt weten hoe u de IP-adressen van apparaten vindt die met de Wi-Fi-router zijn verbonden.

www.philips.com/support

XXXX

1

XXXX. zip

1

On your PC/Mac, go to www.philips.com/ support.

2

Enter the model number to find the latest firmware upgrade file available.

3

Save and unzip the upgrade file to your hard drive.

Schakel de AD7050W in (zie 'De AD7050W inschakelen' op pagina 8). »» Het opstarten van het apparaat neemt ongeveer 25 seconden in beslag. Tijdens het opstarten knippert de indicator WI-FI SETUP op de achterzijde van het apparaat geel. »» Na het opstarten hoort u een piepje en brandt de indicator WI-FI SETUP groen. »» De AD7050W wordt automatisch verbonden met het laatst geconfigureerde Wi-Fi-netwerk.

2

Controleer of de AD7050W en uw PC of Mac zijn verbonden met dezelfde Wi-Firouter.

3

Open Apple Safari op uw PC of Mac en selecteer vervolgens 'Philips AD7050W XXXXXX' in de Bonjour-vervolgkeuzelijst. • Of open een willekeurige andere internetbrowser op uw PC of Mac en voer vervolgens het IP-adres van de AD7050W in de adresbalk in (beschikbaar op de configuratiepagina van de Wi-Fi-router). »» De configuratiewebpagina van de AD7050W wordt getoond. NL

23

4

Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien. Opmerking

•• Als de firmware-update mislukt, probeer dan bovenstaande procedures opnieuw.

•• Als er na de firmware-update problemen met de

Wi-Fi-verbinding zijn, start de AD7050W dan opnieuw op en probeer het Wi-Fi-netwerk opnieuw voor de AD7050W in te stellen (zie 'Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor AirPlay' op pagina 9).

24

NL

Opmerking •• Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Algemene informatie Netspanning PHILIPS GESCHAKELDE VOEDINGSEENHEID MODEL: EFS05001800250 CE Stroomverbruik in werking Stroomverbruik in stand-by Afmetingen - Apparaat (l x b x h)

Invoer: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz 2 A Uitvoer: 18 V 2,5 A 40 W < 0,5 W 358 x 137 x 203 mm

Gewicht

Versterker Nominaal uitgangsvermogen Frequentierespons

2 x 20 W RMS

Signaal-ruisverhouding MP3 Link

- Inclusief verpakking

3,05 kg

- Apparaat

2,10 kg

50 Hz - 20 kHz, ±3 dB > 86 dB 600 mV RMS, 20.000 ohm

Luidsprekers Luidsprekerimpedantie Luidsprekerdriver Gevoeligheid

8 ohm 66 mm met volledig bereik 84 dB/m/W

Draadloos Draadloze standaard Draadloze beveiliging Frequentiebereik

PBC (één druk op de knop)

802.11b/g WPA/WPA2 (8 - 63 tekens) 2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (voor /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1CH13) (voor /12, /10, /05) Ja

NL

25

N e de rl a n ds

7 Productinformatie

8 Problemen oplossen Waarschuwing •• Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Wi-Fi-netwerkverbinding tot stand brengen mislukt ••

••

•• ••

Geen stroom

••

••

••

••

Controleer of de netspanningsstekker van het apparaat goed is aangesloten. Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

••

  Geen geluid •• ••

Pas het volume aan. Controleer de Wi-Fi-netwerkaansluiting. Stel indien nodig het netwerk opnieuw in (zie 'Verbinding maken met uw Wi-Finetwerk voor AirPlay' op pagina 9).

 

•• ••

Het apparaat reageert niet ••

••

Start de AD7050W opnieuw op en stel het Wi-Fi-netwerk voor AD7050W opnieuw in (zie 'Verbinding maken met uw Wi-Fi-netwerk voor AirPlay' op pagina 9). Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

 

26

NL

••

Controleer of uw Wi-Fi-router gecertificeerd is voor Wi-Fi 802.11b/g. Dit apparaat is alleen compatibel met 802.11b/g-gecertificeerde Wi-Fi-routers. Als uw Wi-Fi-router Wi-Fi 802.11n-gecertificeerd is, schakel dan de modus voor 802.11b/g in. De AD7050W biedt geen ondersteuning voor routers met alleen 802.11n. Dit apparaat biedt geen ondersteuning voor de WPS-PIN-methode. Als uw Wi-Fi-router ondersteuning biedt voor zowel WPS als de WPS-PBCmethode, maar geen verbinding kan maken met de AD7050W, probeer Wi-Fi dan handmatig in te stellen (zie 'Methode 3: Verbinding maken met een niet voor WPS geschikte Wi-Fi-router' op pagina 11). Schakel SSID-uitzending op de Wi-Firouter in. Blijf uit de buurt van potentiële storingsbronnen die het Wi-Fi-signaal kunnen storen, zoals magnetrons. Als u uw PC niet kunt gebruiken voor het installeren van een Wi-Fi-netwerk, controleer dan of uw PC gebruikmaakt van een Wi-Fi-netwerk. U kunt geen Ethernetaansluiting gebruiken voor het instellen van een AirPlay-netwerk. Controleer of de SSID-naam van uw router uit alfanumerieke tekens bestaat zonder spaties of speciale tekens als %/#/*. Als u de naam van het AirPlay-apparaat 'Philips AD7050W XXXX' in het instellingenmenu wilt wijzigen, gebruik dan geen speciale tekens of symbolen. Voor bepaalde nieuwe typen Wi-Firouters kan automatisch een netwerknaam (SSID) worden gecreëerd wanneer u WPS gebruikt om te verbinden. Verander de standaardnetwerknaam (SSID) altijd naar een vereenvoudigde naam met alfanumerieke tekens. Verander ook de Wi-Fi-beveiligingsmodus om uw netwerk te beveiligen. 

Voer een of meer van de volgende handelingen uit: •• •• •• ••

•• ••

Plaats de AD7050W dichter bij uw Wi-Fi-router. Verwijder eventuele voorwerpen tussen de AD7050W en uw Wi-Fi-router. Gebruik geen Wi-Fi-kanaal dat wordt overlapt door het Wi-Fi-netwerk in de buurt. Controleer of uw netwerksnelheid snel genoeg is. (Als meerdere apparaten dezelfde router delen, kan dit van invloed zijn op de prestaties van AirPlay.) Schakel de andere apparaten die zijn aangesloten op uw router uit. Schakel de optie Quality of Service (QoS) in, indien deze beschikbaar is op de Wi-Firouter. Schakel andere Wi-Fi-routers uit.

••

••

Raadpleeg de sectie "Help" van uw firewall- en beveiligingssoftware om te lezen hoe u de poorten deblokkeert die door AirPlay worden gebruikt. Wanneer u een iPod touch/iPhone/iPad/ Mac/PC voor AirPlay gebruikt en het afspelen van muziek wordt onderbroken of stopt, probeert u uw iPod touch/iPhone/ iPad, iTunes of AD7050W opnieuw op te starten. Streamen van video of downloads van FTP-servers kunnen uw router overbelasten en zo onderbrekingen in het afspelen van muziek via AirPlay veroorzaken. Probeer de belasting van uw router te verlagen.

  Ik zie geen AirPlay-pictogram op mijn iTunesapparaat •• ••

••

Controleer of de AD7050W op uw Wi-Fi-thuisnetwerk is aangesloten. Controleer voordat u iTunes opent of de Bonjour-service is ingeschakeld op uw PC. Windows XP: om de service in te schakelen, klikt u op Start>Configuratiescherm en dubbelklikt u op Systeembeheer-> Services->Bonjour Service, vervolgens op Start en op OK in het pop-upvenster. Als het probleem onopgelost blijft, probeert u de AD7050W opnieuw in te schakelen.

  Verbinding tot stand brengen tussen AirPlay en Mac of PC is mislukt ••

Schakel tijdelijk de firewall en beveiligingssoftware uit om te zien of deze de poorten blokkeert die AirPlay gebruikt om inhoud te streamen. NL

27

N e de rl a n ds

Onderbrekingen tijdens het streamen van muziek via AirPlay

Specifications are subject to change without notice. 2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. AD7050W_12_UM_V3.0

Similar documents