Philips Fidelio B97 - Soundbar 7.1.2

* The preview only show first 10 pages of manuals. Please download to view the full documents.

Loading preview... Please wait.

Manuals information


Report / DMCA this file

Manuals Content

Soundbar 7.1.2 Fidelio B97 TAPR802

Handleiding Registreer uw product voor ondersteuning op

www.philips.com/support

Inhoud 1 Belangrijk Veiligheid Zorg voor het product Zorg voor het milieu Naleving Hulp en ondersteuning

2 2 3 3 3 3

2 Uw apparaat Verpakkingsinhoud Hoofdtoestel Afstandsbediening Afneembare draadloze surround-luidspreker Draadloze subwoofer Connectors

4 4 4 5 6 6 7

3 Verbinden en installeren 8 Plaatsing 8 Sluit aan op de tv 9 Sluit de tv of digitale apparaten aan via HDMI 9 Sluit audio aan van de tv of andere apparaten 10 Sluit aan op de netspanning 10 Koppelen met de subwoofer 10 Koppel met afneembare draadloze surround-luidsprekers 11 Laad de afneembare draadloze surround-luidsprekers op 11 Verbinden met Wi-Fi (draadloze bediening) 12 4 Uw apparaat gebruiken Plaats batterijen voordat u de afstandsbediening gebruikt Pas het volume aan Kies uw geluidsbron Dolby Atmos® Speel audio af via Bluetooth MP3-speler Play-Fi multi-room 1

NL

14 14 14 14 15 16 17 17

Chromecast(audio) / AirPlay2 / Alexa 3PDA Luister naar Spotify

17 17

5 Instellingen Pas het luidsprekerniveau aan Stel de helderheid van het display in Automatische stand-by Fabrieksinstellingen toepassen

18 18

6 Update software Update software via Wi-Fi Update via USB

19 19 19

7 Monteer uw apparaat aan de wand Monteer het hoofdtoestel aan de wand

18 18 18

20 20

8 Specificaties

21

9 Problemen oplossen

22

1 Belangrijk Lees en begrijp alle instructies voordat u het product gebruikt. Als schade wordt veroorzaakt door het niet volgen van instructies, vervalt de garantie.

Veiligheid Gevaar voor elektrische schok of brand! • Zorg ervoor dat alle apparaten zijn losgekoppeld van het stopcontact voordat u verbindingen maakt of wijzigt. • Stel het apparaat en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Plaats nooit voorwerpen met vloeistof, zoals vazen, in de buurt van het product. Als er vloeistof op of in het product is gemorst, trekt u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact. Neem contact op met klantenservice om het apparaat te laten controleren. • Plaats het product en de accessoires nooit in de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, inclusief direct zonlicht. • Steek nooit voorwerpen in de ventilatieopeningen of andere openingen van het product. • Als de netstekker of een apparaatkoppeling wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, moet het ontkoppelapparaat gemakkelijk te bedienen blijven. • Batterijen (batterijpakket of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke. • Haal de stekker uit het stopcontact tijdens onweer. • Trek altijd aan de stekker en nooit aan de kabel wanneer u het netsnoer loskoppelt. • Gebruik het product niet in overmatig warme ongevingen. Kortsluitings- of brandgevaar! • Zie het typeplaatje aan de achterkant of onderkant van het product voor identificatie en leveringsclassificaties. • Voordat u het apparaat op het stopcontact aansluit, moet u controleren of dat de voedingsspanning overeenkomt met de waarde aangegeven op achterkant of onderkant van het apparaat. Sluit het product nooit aan op een stopcontact als het voltage anders is.

2

NL

Gevaar voor letsel of schade aan dit product! • Voor wandmontage moet het apparaat correct aan de muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatieinstructies. Gebruik alleen de meegeleverde wandbeugel (indien beschikbaar). Onjuiste wandmontage kan leiden tot ongevallen, letsel of schade. Neem contact op met Klantenservice als u vragen hebt. • Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur. • Als het product wordt vervoerd bij temperaturen onder 5 °C, pak het product dan uit en wacht tot de temperatuur overeenkomt met kamertemperatuur voordat u het apparaat aansluit op het stopcontact. • Onderdelen van dit product kunnen van glas zijn gemaakt. Wees voorzichtig om verwondingen en schade te voorkomen. Risico op oververhitting! • Installeer dit product nooit in een besloten ruimte. Laat altijd een ruimte van minstens 10 centimeter rond het product vrij voor ventilatie. Zorg ervoor dat gordijnen of andere objecten de ventilatieopeningen op het product niet blokkeren. Waarschuwing voor batterijen! • Gebruik geen batterijen door elkaar (oud en nieuw of koolstof en alkaline, enz.). • Er bestaat ontploffingsgevaar als batterijen verkeerd worden vervangen. Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type. • Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt. • Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten op de juiste manier worden weggegooid. Voorkom dat kinderen de batterijen kunnen inslikken! • Het apparaat/de afstandsbediening kan een AAA-batterij bevatten. Voorkom dat kinderen de batterij inslikken. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen! Als een knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben. Ernstige inwendige brandwonden kunnen binnen twee uur na inname optreden. • Zoek onmiddellijk medische hulp als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of op andere manier met het inwendige lichaam in contact komt. • Wanneer u de batterijen vervangt, moet u alle nieuwe en gebruikte batterijen altijd buiten

bereik van kinderen houden. Zorg ervoor dat het batterijvak volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen. • Stop met het gebruik van het apparaat als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten. Buiten het bereik van kinderen houden en contact opnemen met de fabrikant

Dit is een KLASSE II-apparaat met dubbele isolatie en zonder beschermende aardeaansluiting.

~

Wisselspanning

Gebruik alleen voeding die in de gebruikershandleiding worden vermeld.

Zorg voor het product Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

Zorg voor het milieu Verwijdering van uw oude product en batterij

Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/ EU vallen en niet bij het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Houd u aan de plaatselijke regels voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke regels en geef het apparaat en de batterijen niet mee met het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude producten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Verwijdering van de wegwerpbatterijen Lees het gedeelte over de plaatsing van de batterij voor informatie over het verwijderen van wegwerpbatterijen.

Naleving Dit product voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap. TP Vision Europe B.V. verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c. philips.com.

Hulp en ondersteuning Ga voor uitgebreide online ondersteuning naar www.philips.com/support:

• download de gebruikershandleiding en de snelstartgids

• bekijk video-tutorials (alleen beschikbaar voor Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt.

Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.

3

NL

geselecteerde modellen)

• vind antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's)

• email ons als u vragen hebt • chat met onze klantenservice. Volg de instructies op de website om uw taal te selecteren en voer vervolgens uw productmodelnummer in. U kunt ook contact opnemen met Consumer Care in uw land. Noteer het modelnummer en het serienummer van uw product voordat u contact opneemt. U vindt deze informatie op de achterkant of onderkant van uw product.

2 Uw apparaat

Hoofdtoestel

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt (bijv. kennisgeving van productsoftware-upgrade), registreer uw product dan op www.philips.com/ support.

Dit gedeelte bevat een overzicht van de hoofdeenheid.

1

Verpakkingsinhoud

2

3

4

5

6

a +/-(Volume)

Controleer en identificeer de inhoud van de verpakking: • Soundbar x1 • Afneembare draadloze surround-luidspreker x2 • Draadloze subwoofer x1 • Afstandsbediening x1 • AAA-batterijen x2 • Netsnoeren* x2 • Voedingsadapter x1 • Wandmontage kit (wandbeugel x4, schroef x10, plug x6) • Snelstartgids • Garantiebewijs • Veiligheidsblad • Montagehandleiding * Het aantal netsnoeren en het stekkertype verschillen per regio.Volume verhogen of verlagen.

b

(Afspelen/Pauzeren) Afspelen, pauzeren of hervatten bij gebruik van Bluetooth.c

(Bron)

• Druk hierop om een invoerbron voor dit product te selecteren.

d

(Standby Aan) • Kort indrukken: In-/uitschakelen (semistandby) • Lang indrukken (5 sec): Uitschakelen (Eco stand-by)

e Displaypaneel

f Voeding en Wi-Fi LED-indicator

4

Kleur LEDindicator

Display Voedingstatus Wi-Fi-netwerk Paneel

Beschikbare bronnen

Wit

Uit

Eco-standby

Alle bronnen zijn uitgeschakeld.

Amber

Uit

Semi-standby Verbonden

Losgekoppeld

Amber Aan (knipperend)

Inschakelen

Verbinden

Amber

Inschakelen

Verbonden

NL

Aan

Play-Fi, Chromecast(Audio), AirPlay2, Alexa 3PDA & Spotify Connect (Deze bronnen zijn actief op de achtergrond.) HDM1, HDMI2, E-ARC(ARC), OPTICAL & BT Alle bronnen zijn klaar voor gebruik.

Afstandsbediening

Opmerking Play-Fi multi-room, Chromecast (audio), AirPlay2, Alexa 3PDA en Spotify Connect worden op de achtergrond uitgevoerd wanneer Wi-Fi is verbonden. Ze worden geselecteerd en bestuurd door het respectievelijke uitzendapparaat/APP.

Dit gedeelte bevat een overzicht van de afstandsbediening.

1 2

9

c Navigation buttons

• Omhoog: Verhoog het volume of selecteer het vorige item in het menu.

3 4 5 6

a

• Omlaag: Verlaag het volume of selecteer het volgende item in het menu.

8 7

• Links: Ga naar het vorige nummer in de afspeelmodus of selecteer een niveau lager in de menumodus. • Rechts: Ga naar de volgende track in de afspeelmodus of selecteer een niveau hoger in de menumodus. • Midden: Afspelen, pauzeren of hervatten in afspeelmodus. Keuze bevestigen.

d

(Menu) Open het menu algemene instellingen. Versterkingsregeling SUB subwoofer Relatief volumeniveau CTR middenluidsprekers Relatief volumeniveau van SIDE L linker luidspreker Relatief volumeniveau van SIDE R rechter luidspreker Helderheidsniveau DIM weergeven Display automatisch uit DISP Start BT-koppeling (alleen BT PAIR BT-bron) UPGRADE Firmware-upgrade via USB

e

(Equalizer) Selecteer surround sound-modi (Film / Muziek / Spraak / Sport / Aangepast). Vooraf ingestelde EQ voor MOVIE film Vooraf ingestelde EQ voor MUSIC muziek Vooraf ingestelde EQ voor VOICE nieuws of talkshows Vooraf ingestelde EQ voor SPORT sportprogramma Gebruikersspecifieke EQ CUSTOM (bediend in Philips Soundapp)

(Standby Aan)

• Kort indrukken: In-/uitschakelen (semistandby)

• Lang indrukken (5 sec): Uitschakelen (Eco stand-by)

b

5

(Bron) Selecteer een invoerbron voor dit apparaat. • HDMI 1: Schakel uw bron over naar de HDMI IN 1-aansluiting. • HDMI 2: Schakel uw bron naar de HDMI IN 2-aansluiting. • E-ARC: Schakel uw bron naar de HDMI E-ARC- of ARC-verbinding. • OPTICAL: Schakel de audiobron naar de optische verbinding. • AUDIO IN: Schakel uw audiobron naar de AUDIO IN-aansluiting (3,5 mmaansluiting). • BT: Schakel naar Bluetooth-modus.

NL

f g

h i

• Knippert 5 seconden rood en gaat Selecteer een hoogte-effectniveau voor Dolby Atmos. (Sound) Selecteer geluidsinstellingen (Surround/ DRC/IMAX/Dialogue/Bass/Treble/Sync). Surround sound-opties SUR Dynamisch bereikcontrole DRC IMAX-modusopties IMAX DLG CTRL Dialoogniveau aanpassen (alleen voor DTS-X) Pas het basniveau aan voor de BASS vooraf ingestelde EQ Pas het treble-niveau aan voor TREBLE de vooraf ingestelde EQ Pas de vertraging van de SYNC audio- en videosynchronisatie aan (alleen HDMI) Verlaat de instellingen.

vervolgens uit als de batterijcapaciteit minder dan 10% is. • Licht rood op wanneer de draadloze luidspreker wordt opgeladen (alleen voor de draadloze luidsprekers die in het hoofdtoestel zijn gedockt).

b USB-C charging port

Sluit aan op een externe USB-Cvoedingsadapter (niet meegeleverd) voor langer afneembaar gebruik.

c Power button

• Indrukken om de draadloze luidspreker in te schakelen als deze automatisch naar stand-by gaat. • Houd ingedrukt om de draadloze luidspreker in de stand-by te zetten.

Draadloze subwoofer

Dempen of volume herstellen.

Dit product wordt geleverd met een draadloze subwoofer.

Afneembare draadloze surround-luidspreker Dit apparaat wordt geleverd met twee afneembare draadloze surround on demandluidsprekers (links en rechts).

CONNECT

1

3

2

AC MAINS~

a CONNECT (Aansluiten)

1

2

3

Houd 5 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus tussen het hoofdapparaat en de subwoofer te openen.

b Subwoofer indicator

• Als de stroom is ingeschakeld, licht de

a Speaker LED

• Knippert wit als de draadloze luidspreker niet draadloos is verbonden met het hoofdapparaat. • Licht wit op wanneer de draadloze luidspreker draadloos is verbonden met het hoofdtoestel, of wanneer de batterij vol is of meer als meer dan 20% resteert. • Knippert rood als de batterijcapaciteit minder dan 20% is.

6

NL

indicator op.

• Tijdens draadloze koppeling tussen de subwoofer en het hoofdtoestel knippert de indicator wit. • Als het koppelen is gelukt, blijft de indicator continu branden. • Als het koppelen mislukt, knippert de witte indicator langzaam. • Als de draadloze verbinding gedurende 1 minuut is verbroken, gaat de indicator uit.

c AC MAINS~

Sluit aan op de netspanning.

Connectors Dit gedeelte bevat een overzicht van de aansluitingen die beschikbaar zijn op het hoofdtoestel.

1 2 3

5 6

4

a DC IN

Sluit aan op de netspanning.

b AUDIO IN

Sluit aan op een audio-uitgang (3,5 mmaansluiting) op een apparaat.

c OPTICAL IN

Sluit aan op een optische audio-uitgang op de tv of een digitaal apparaat.

d USB (For service)

Aansluiting voor een USB-flashdrive om de software van dit apparaat te upgraden.

e HDMI OUT (eARC/ARC)

Sluit aan op de HDMI (eARC/ARC)-ingang op de tv.

f HDMI IN 1 / HDMI IN 2

Sluit aan op de HDMI-uitgang van een digitaal apparaat.

7

NL

3 Verbinden en installeren Dit gedeelte helpt u het apparaat op een tv of andere apparaten aan te sluiten en vervolgens in te stellen. Raadpleeg de snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen van dit apparaat en accessoires. Opgelet

•• Zie het typeplaatje aan de achterkant of ••

onderkant van het product voor identificatie en leveringsclassificaties. Zorg ervoor dat alle apparaten zijn losgekoppeld van het stopcontact voordat u verbindingen maakt of wijzigt.

Plaatsing Plaats de subwoofer op minstens 1 meter afstand van het hoofdapparaat en 10 centimeter van de muur. Voor het beste geluidseffect plaatst u alle luidsprekers in de zitpositie en op oorhoogte (zittend).

10 cm/4" 1 m/ 3 ft SUBWOOFER

REAR L

8

NL

REAR R

Opmerking Surroundgeluid is afhankelijk van factoren zoals de vorm en grootte van de kamer, het type muur en plafond, ramen en reflecterende oppervlakken en de akoestiek van de luidsprekers. Experimenteer met de luidsprekerposities om de optimale instelling voor u te vinden.

Volg deze algemene richtlijnen voor het plaatsen van luidsprekers. 1 Zitpositie: Dit is het midden van uw luistergebied.

2 3

Plaats het hoofdtoestel voor de zitplaats.

4

SUBWOOFER (subwoofer): Plaats de subwoofer minimaal 1 meter links of rechts van de tv. Laat ongeveer 10 centimeter afstand tot de muur.

REAR L (links achter) and REAR R (rechts achter): Plaats de afneembare draadloze surround luidsprekers links en rechts van uw zitpositie, in lijn daarmee of iets erachter.

Dock de afneembare draadloze surround-luidsprekers U kunt ook de afneembare draadloze linker- en rechterluidsprekers in het hoofdtoestel plaatsen om naar audio te luisteren, bijvoorbeeld om tvprogramma's en nieuws te bekijken.

3

Sluit aan op de tv Sluit dit apparaat aan op uw tv. U kunt luisteren naar de audio van tv-programma's via de soundbar-luidspreker. Gebruik de verbinding met de beste kwaliteit die beschikbaar is op uw soundbar-luidspreker en tv.

Opmerking

•• Uw tv moet de HDMI-CEC- en ARC-functie ondersteunen en u moet deze inschakelen.

•• 100% interoperabiliteit met alle HDMI-CECapparaten is niet gegarandeerd.

•• Alleen HDMI 2.1-compatibele kabels kunnen

Verbnd met de tv via HDMI (ARC/eARC)

de eARC-functie ondersteunen.

•• Als uw tv niet compatibel is met HDMI ARC,

Dit product ondersteunt HDMI met eARC (Enhance Audio Return Channel). eARC is een nieuwe functie gestandaardiseerd door HDMI 2.1 en ondersteunt de nieuwste audioformaten naast audioformaten die worden ondersteund met bestaande ARC (Audio Return Channel). Als uw tv compatibel is met HDMI eARC, kunt u luisteren naar tv-audio die ARC niet kan overbrengen, zoals Dolby Atmos-Dolby TrueHD en DTS: X, of meerkanaals LPCM-inhoud, met behulp van een enkele HDMI-kabel. Wat u nodig hebt • Een high-speed HDMI-kabel. • Ondersteuning door uw tv van HDMI ARC en HDMI-CEC (zie de gebruikershandleiding van de tv voor details). • Bij sommige tv-modellen moet u de externe luidsprekeruitgang activeren via het menu voor tv-instellingen (zie de gebruikershandleiding van de tv voor details).

sluit u een audiokabel aan om via dit apparaat naar tv-audio te luisteren.

Sluit de tv of digitale apparaten aan via HDMI Als uw tv niet compatibel is met HDMI ARC, sluit u de SoundBar aan op de tv via een standaard HDMI-verbinding. U kunt ook een digitaal apparaat, zoals een settopbox, dvd-/ blu-rayspeler of gameconsole, op dit apparaat aansluiten met een HDMI-verbinding. Wanneer u de apparaten op deze manier aansluit en een bestand of game speelt, wordt de • video automatisch weergegeven op uw tv, en • audio wordt automatisch afgespeeld op dit apparaat.

1

Gebruik een high speed HDMI-kabel om de HDMI OUT connector op uw digitale apparaat te verbinden met de HDMI IN 1/2 connector op dit apparaat.

2

Verbind dit product met de tv via HDMI OUT. Als de tv niet compatibel is met HDMI CEC, selecteert u de correcte video-ingang op uw tv.

3

Schakel de HDMI-CEC-functie in op het aangesloten apparaat. Zie de gebruikershandleiding van het apparaat voor details.

(eARC/ARC) HMDI IN (eARC/ARC)

TV

1

2

9

Gebruik een high speed HDMI-kabel om de HDMI OUT connector op dit product te verbinden met de HDMI ARC connector op uw tv. • De HDMI ARC connector op de tv kan een andere naam hebben. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie. Schakel op uw tv de HDMI-CEC-functie in. Zie de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.

NL

Druk herhaaldelijk op de bronknop totdat E-ARC wordt weergegeven op het display.

Blu-ray Player/DVD Player Recorder / Set-top Box...

HDMI OUT (eARC/ARC)

HDMI 1 / HDMI2 HDMI OUT

TV TV HDMI IN

Sluit audio aan van de tv of andere apparaten Speel audio af vanaf tv of andere apparaten via dit apparaat. Gebruik de verbinding van de beste kwaliteit die beschikbaar is op uw tv, soundbar en andere apparaten. Opmerking

•• Als dit apparaat en de tv zijn verbonden via

1

Gebruik een analoge kabel om de AUDIO IN connector op dit apparaat aan te sluiten op de AUDIO OUT connector of analoge audio-uitgangen (rood en wit) op tv of andere apparaten.

2

Druk herhaaldelijk op de bronknop tot AUDIO IN wordt weergegeven op het display.

Sluit aan op de netspanning

HDMI ARC, is een audioverbinding niet vereist.

• Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer aansluit.

• Risico op beschadiging van het apparaat!

Optie 1: Verbind audio via een digitale optische kabel

TV

1

2

Gebruik een optische kabel om de OPTICAL IN connector op dit product aan te sluiten op de OPTICAL OUT connector op de tv of andere apparaten. • De digitale optische connector kan het label OPTICAL OUT, SPDIF of SPDIF OUT hebben. Druk herhaaldelijk op de bronknop tot OPTICAL wordt weergegeven op het display.

Optie 2: Sluit audio aan via een analoge audiokabel AUDIO OUT L

R

Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of onderkant van de hoofdapparaat is aangegeven. • Sluit het netsnoer aan op de DC-aansluiting van het apparaat en vervolgens op een stopcontact. • Sluit het netsnoer aan op de AC~ aansluiting van de subwoofer en vervolgens op een stopcontact.

Koppelen met de subwoofer Automatische koppeling De draadloze subwoofer maakt automatisch een koppeling met het hoofdtoestel voor een draadloze verbinding wanneer u het hoofdtoestel en de subwoofer inschakelt. Bepaal de status op basis van de draadloze subwoofer-indicator. LED-functies Status Snel knipperend Subwoofer in koppelingsmodus Continu aan Verbonden/koppelen gelukt Langzaam knipperend

Verbinden/koppelen mislukt

Opmerking

•• Druk niet op de CONNECT (Verbinden)-knop aan de achterkant van de subwoofer, behalve voor handmatig koppelen.

10

NL

Handmatig koppelen Als er geen geluid uit de subwoofer te horen is, koppel de subwoofer dan handmatig. 1 Koppel zowel het hoofdapparaat als de subwoofer los van het stopcontact en sluit ze na 3 minuten weer aan.

2

Houd de CONNECT (Verbinden) knop op de achterkant van de subwoofer 5 seconden ingedrukt.

3

Houd op het hoofdtoestel of de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt om het hoofdtoestel in Eco stand-by te schakelen.

4

Druk op op het apparaat of de afstandsbediening om het apparaat in te schakelen.

met het hoofdtoestel voor draadloze verbinding wanneer u het hoofdtoestel en de draadloze luidsprekers inschakelt.

Handmatig koppelen Als er geen audio uit de afneembare draadloze surround-luidsprekers te horen is, koppelt u de draadloze luidsprekers handmatig. 1 Schakel het hoofdapparaat en de draadloze luidsprekers in. »» Als de verbinding met het apparaat wordt verbroken, knippert de LED op de draadloze luidspreker rood.

2

»» Als het koppelen lukt, verschijnt SL PAIRED (surround linker luidspreker) en SR PAIRED (surround rechter luidspreker) op het display.

»» De witte indicator op de subwoofer knippert snel en SBW PAIRING wordt weergegeven op het display. »» Als het koppelen is gelukt, licht de witte indicator op de subwoofer op en SBW PAIRED wordt weergegeven op het display.

5

Als het koppelen mislukt, wordt CHK SBW weergegeven op het display. Herhaal bovenstaande stappen. Opmerking

•• De subwoofer moet zich binnen 6 meter van •• ••

••

het hoofdtoestel in een open ruimte bevinden (hoe dichterbij, hoe beter). Verwijder eventuele obstakels tussen de subwoofer en het hoofdapparaat. Als de draadloze verbinding opnieuw mislukt, controleer dan of er een conflict is of sterke interferentie in de omgeving (bijv. interferentie van een elektronisch apparaat). Verwijder ze en probeer het opnieuw. Als de draadloze verbinding of koppeling 1 minuut duurt, gaat de subwoofer automatisch naar stand-by en gaat de LED op de subwoofer uit.

Koppel met afneembare draadloze surroundluidsprekers De afneembare draadloze surroundluidsprekers worden automatisch gekoppeld

11

NL

Plaats de draadloze linker- en rechterluidsprekers in het hoofdtoestel om automatisch te koppelen.

3

Als het koppelen mislukt, plaats de draadloze luidsprekers dan opnieuw in het hoofdtoestel.

Laad de afneembare draadloze surroundluidsprekers op Als de draadloze linker / rechter surroundluidspreker is losgekoppeld van het hoofdtoestel, wordt het batterijniveau aangegeven door de LED op de luidspreker.

• Licht wit op: volle batterij of meer dan 20% resterende capaciteit

• Knippert rood: batterij bijna leeg, minder dan 20% resterende capaciteit

• Knippert rood en gaat uit: bijna leeg, minder dan 10% resterende capaciteit

1

Plaats uw draadloze luidsprekers in het apparaat om op te laden.

2

Schakel het hoofdtoestel in.

5

»» Tijdens het opladen licht de LED op de draadloze luidspreker rood op.

»» Als de verbinding tot stand is gebracht, wordt PLAY-FI weergegeven op het display.

»» Als de batterij volledig is opgeladen, gaat de LED op de draadloze luidspreker uit. Opmerking

•• U kunt de draadloze speakers ook opladen •• ••

via de usb-c oplaadpoort met een usb-c oplaadkabel. Het kan ongeveer 2 uur duren om de draadloze luidsprekers volledig op te laden. De batterijprestaties zijn afhankelijk van diverse factoren, waaronder volume, geluidsinstelling en afgespeelde media.

Start de Philips Sound app powered by DTS Play-Fi. Volg de instructies in de app om dit apparaat met uw Wi-Fi-netwerk te verbinden.

Opmerking Alleen voor iOS-versie Het Wi-Fi-netwerk dat door de iPhone wordt gebruikt, moet tijdelijk worden overgeschakeld naar Play-Fi-apparaat AP en de Philips Sound app moet opnieuw worden gestart om de Wi-Fi-installatie van het apparaat te voltooien. Zie onderstaande stappen:

•• Ga naar Instellingen. •• Selecteer Wi-Fiinstelling.

Verbinden met Wi-Fi (draadloze bediening) (Voor iOS- en Android-versie) Door dit toestel en mobiele apparaten (zoals iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoons, enz.) met hetzelfde Wi-Fi-netwerk te verbinden, kunt u de Philips Sound-app powered by DTS Play-Fi gebruiken om de soundbar te bedienen om naar audiobestanden te luisteren.

1 2

3

Verbind de telefoon of tablet met hetzelfde Wi-Fi-netwerk waarmee u de soundbar wilt verbinden. Download en installeer de Philips Sound app powered by DTS Play-Fi op uw apparaat. * Zorg ervoor dat uw router is ingeschakeld en correct werkt. Houd de (Wi-Fi)-knop aan de achterkant van de apparaat 8 seconden ingedrukt om de Wi-Fi-verbinding in te schakelen. »» Wacht totdat de luidspreker een tweede toon maakt en laat de knop los.

4

12

Wacht tot de Wi-Fi LED-indicator op de voorkant van het apparaat verandert van snel naar langzaam knipperen. Wanneer het langzaam begint te knipperen, geeft dit aan dat de luidspreker naar de Wi-Fiinstelmodus schakelt.

NL

•• Selecteer het PlayFi-apparaat in de Wi-Fi-configuratie.

6

•• Ga terug naar de Philips Sound app om door te gaan met de installatie.

Nadat de Wi-Fi-verbinding gemaakt is, stopt de Wi-Fi-LED-indicator op voorkant van het apparaat met knipperen en blijft continu branden. Nadat u dit product op uw Wi-Fi-netwerk heeft geïnstalleerd, kunt u het bedienen vanaf elke smartphone of tablet op hetzelfde netwerk. »» Wanneer u de app gebruikt om muziek af te spelen, wordt op het display PLAY-FI weergegeven.

7

8

Na het maken van de verbinding kunt u de apparaatnaam wijzigen. Er zijn verschillende namen om uit te kiezen of u kunt een naam kiezen via Aangepaste naam onder aan in de namenlijst. Anders gebruik het de standaardnaam.

•• Na aansluiting kan het product een software-

Na aansluiting kan dit product een software-update uitvoeren.

••

»» Upgrade naar de nieuwste software wanneer het apparaat de eerste keer wordt geïnstalleerd. De softwareupgrade kan enkele minuten duren. Koppel uw luidspreker niet los, schakel uw apparaat niet uit en verbreek de netwerkaansluiting niet tijdens de update. AirPlay-installatie Gebruik AirPlay om de Wi-Fi-verbinding tussen iOS-apparaat (iOS7 of hoger) en soundbar tot stand te brengen.

1 2

iOS-apparaat: Instellingen> Wi-Fi> selecteer thuisnetwerk [Play-Fi-apparaat (xxxxxx)]. Start de Philips Sound app powered by DTS Play-Fi. Volg de instructies in de app om dit apparaat met uw Wi-Fi-netwerk te verbinden. »» Nadat de Wi-Fi-verbinding gemaakt is, stopt de Wi-Fi-LED-indicator op voorkant van het apparaat met knipperen en blijft continu branden. Nadat u dit product op uw Wi-Finetwerk heeft geïnstalleerd, kunt u het bedienen vanaf elke smartphone of tablet op hetzelfde netwerk.

Opmerking

••

WPS-modus Als uw router Wi-Fi Protected Setup (WPS) heeft, kunt u de verbinding tot stand brengen zonder een wachtwoord in te voeren.

1 2

3

»» Wanneer u de app gebruikt om muziek af te spelen, wordt op het display PLAY-FI weergegeven.

3

4

Na het maken van de verbinding kunt u de apparaatnaam wijzigen. Er zijn verschillende namen om uit te kiezen of u kunt een naam kiezen via Aangepaste naam onder aan in de namenlijst. Anders gebruik het de standaardnaam. Na aansluiting kan dit product een software-update uitvoeren. »» Upgrade naar de nieuwste software wanneer het apparaat de eerste keer wordt geïnstalleerd. De softwareupgrade kan enkele minuten duren. Koppel uw luidspreker niet los, schakel uw apparaat niet uit en verbreek de netwerkaansluiting niet tijdens de update.

13

NL

update uitvoeren. Upgrade is vereist na de eerste installatie. Zonder de upgrade kunnen niet alle productfuncties beschikbaar zijn. Als de eerste installatie niet is gelukt, houdt u de Wi-Fi-knop op de soundbar 8 seconden ingedrukt totdat de tweede toon hoorbaar is en de Wi-Fi-LED langzaam gaat knipperen. Reset de Wi-Fi-verbinding, start de app opnieuw en start de installatie opnieuw. Als u van het ene netwerk naar het andere wilt overschakelen, moet u de verbinding opnieuw tot stand brengen. Houd de Wi-Fi-knop van de soundbar 8 seconden ingedrukt om de Wi-Fi-verbinding te resetten.

Houd de Wi-Fi-knop 4 seconden ingedrukt. U hoort een toon en de Wi-Fi-LED begint twee keer te knipperen. Druk op de WPS-knop op uw router. De knop is WPS normaal gesproken gemarkeerd met dit WPS-logo. Volg de instructies in de Philips Sound app powered by DTS Play-Fi om het koppelen te starten. Opmerking

•• WPS is niet standaard op alle routers. Als ••

uw router geen WPS heeft, gebruik dan de standaard Wi-Fi-configuratie. Druk eenmaal op de Wi-Fi-knop als u de WPS-modus wilt verlaten, anders wordt deze automatisch na 2 minuten afgesloten.

4 Uw apparaat gebruiken Dit gedeelte helpt u het apparaat te gebruiken om media-inhoud van alle bronnen af te spelen. Voordat u begint • Maak de vereiste aansluitingen zoals beschreven in de snelstartgids en de gebruikershandleiding. • Schakel dit apparaat naar de juiste bron voor andere apparaten.

Plaats batterijen voordat u de afstandsbediening gebruikt Open het klapje van het batterijvak, plaats 2 AAA-batterijen (1,5 V) met de juiste polariteit en schuif het klepje terug op zijn plaats.

Kies uw geluidsbron Dit gedeelte helpt u bij het kiezen van het ideale geluid voor uw video of muziek.

Vooraf ingestelde EQ-modi Selecteer vooraf gedefinieerde geluidsmodi voor video of muziek naar eigen voorkeur. Druk op op de afstandsbediening om een vooraf ingestelde EQ-modus te selecteren. • MOVIE: Creëer een surround-luisterervaring. Ideaal om films te kijken. • MUSIC: Creëer tweekanaals of meerkanaals stereogeluid. Ideaal om naar muziek te luisteren. • VOICE: Creëer een geluidseffect om spraak duidelijker en beter verstaanbaar maakt. • SPORT: Creëer een sfeer alsof u sportwedstrijd in een stadion bijwoont. • CUSTOM: Pas het geluid aan op basis van uw voorkeuren (bediend in de Philips Soundapp: Instellingen> Fijnafstemming).

Aanpassing bas / hoge tonen Wijzig de instellingen voor lage frequentie (bas) en hoge frequentie (hoge tonen) van dit product.

1

2

Druk herhaaldelijk op en selecteer BASS of TREBLE, en druk vervolgens op de linker en rechter navigatieknoppen om het bas- of trebleniveau te wijzigen. De wijzigingen zijn werken in de modi FILM, MUZIEK, SPRAAK en SPORT EQ.

IMAX Enhanced-modus 3

Pas het volume aan Druk op +/- (Volume) om een volumeniveau te verhogen of te verlagen. • Druk op om het geluid te dempen op . • Druk op om het geluid te herstellen nogmaals op of druk op +/- (Volume).

14

NL

Druk herhaaledelijk op en selecteer IMAX, en druk vervolgens op de linker en rechter navigatieknoppen om de IMAX-modus in of uit te schakelen. Modus Functie Automatisch De IMAX Enhanced-modus wordt automatisch gedetecteerd en ingeschakeld. De IMAX Enhanced-modus Aan is ingeschakeld, ook voor DTS 5.1-bitstreams. Schakel de IMAX EnhancedUit modus uit voor alle bitstreams.

Surround-modus (SURR) Druk herhaaldelijk op en selecteer SURR, en druk vervolgens op de linker en rechter navigatieknoppen om de opties voor de surround-modus te selecteren. • UPMX: Up-mixing-modus voor het aansturen van uitvoer naar alle luidsprekers, zelfs wanneer inhoud met audiokanalen kleiner is dan de 5.1.2 (B95) of 7.1.2 (B97) luidsprekerconfiguratie. Upmixtechnologie van Dolby of DTS wordt toegepast volgens het inhoudstype. • STD: Standaardmodus voor het weergeven van origineel geluid. De luidsprekeruitgangen volgen de audiokanalen in inhoud. (Opmrking: Als de audio-inhoud 2.0-kanaals is, zullen alleen de linker- en rechterkanaalluidsprekers en de subwoofer geluid weergeven. Gebruik UPMIX als virtuele surround gewenst is.) • A-I: De media-intelligentie-functie van Dolby Atmos voor thuisaudio wordt gebruikt om de stemverbetering of surroundeffecten aan te sturen.

Synchroniseer video en geluid (SYNC) Als de audio en video niet gesynchroniseerd zijn, vertraag dan de audio zodat deze overeenkomt met de video. Druk herhaaldelijk op en selecteer SYNC, en druk vervolgens op de linker en rechter navigatieknoppen om de audio met de video te synchroniseren.

Dolby Atmos® Naast horizontale distributie van 5-kanaals audio, heeft dit apparaat ook ingebouwde Dolby Atmos-compatibele luidsprekers als extra audiokanalen om overheaddistributie van audio te genereren voor een krachtige levering van 3D-geluid en meer realiteit.

Dynamic Range Control (DRC) U kunt de regeling voor dynamische bereik toepassen op Dolby- of DTS-bitstreams. Druk herhaaldelijk op en selecteer DRC, en druk vervolgens op de linker en rechter navigatieknoppen om DRC in, uit of op automatisch in te stellen.

2,8~3 m

0,7~0,8 m 3 m

2~

Opmerking

•• DRC is niet beschikbaar in de modus BT / AUDIO IN / Play-Fi.

Dialoogbeheer (DLG CTRL) De dialoogmodus verbetert de helderheid van dialogen en zang in films, tv-programma's en podcasts door de toonbalans van dit apparaat aan te passen. Druk herhaaldelijk op en selecteer DLG CTRL, en druk vervolgens op de linker en rechter navigatieknoppen om het dialoogniveau aan te passen. Dit regelaar wordt alleen ondersteund in DTS: X-stream.

15

NL

Optimale instelling voor Dolby Atmos-geluid • Plaats dit apparaat op een hoogte van 0,7 m - 0,8 m. • De plafondhoogte is 2,8 m- 3 m. • De luisterafstand van dit product is 2 m-3 m. • Plafond is niet gemaakt van geluidsabsorberend materiaal. • Bij voorkeur geen objecten (zoals verlichting en decoraties) aan het plafond. Dolby Atmos® is alleen beschikbaar in de HDMImodus. Raadpleeg "Verbinden met tv" voor meer informatie over de verbinding. De beste Dolby Atmos-effecten kunnen worden op de twee onderstaande manieren worden bereikt. Vanaf uw Blu-ray Disc-speler: • Film met Dolby Atmos. • Uw Blu-ray Disc-speler is verbonden met dit apparaat via HDMI IN 1/2 connector.

• Schakel op uw Blu-ray Disc-speler het bitstream / raw-audioformaat in voor HDMIgeluidsuitvoer. • Een high-speed HDMI-kabel. Vanaf uw tv: • Film met Dolby Atmos. • Uw tv ondersteunt Dolby Atmos bitstream / raw output. • Uw tv is via is verbonden met dit apparaat via HDMI OUT connector. • Een high-speed HDMI-kabel.

Speel audio af via Bluetooth Verbind dit apparaat via Bluetooth met uw Bluetooth-apparaat (zoals een iPhone, iPad, Android-telefoon of Android-pad) om via de luidsprekers van dit apparaat te luisteren naar audiobestanden die op het aangesloten apparaat zijn opgeslagen. Opmerking

Opmerking

•• De volledige Dolby Atmos-ervaring is alleen ••

beschikbaar als de soundbar is aangesloten op de bron via een HDMI 2.0-kabel. De soundbar werkt wel als deze is aangesloten via andere methoden (zoals een digitale optische kabel), maar deze ondersteunen niet alle Dolby-functies. Om volledige Dolbyondersteuning te garanderen, wordt u sterk aangeraden om een HDMI-verbinding te maken.

•• Het maximale werkbereik tussen dit product ••

••

1

Druk herhaaldelijk op de bronknop om het hoofdtoestel naar de Bluetooth-modus te schakelen en wacht tot het display BT PAIR aangeeft om het koppelen te starten.

2

Schakel Bluetooth in op het Bluetoothapparaat, zoek naar en selecteer "Play-Fi Device (XXXXXX)-BT" om verbinding te maken.

Geniet van Dolby Atmos-geluid Druk op om een surroundeffectniveau in hoogte te selecteren dat het beste bij uw persoonlijke smaak past, in overeenstemming met uw omgeving.

• • • •

ATMOS 00: minimaal hoogte-effect. ATMOS 01: klein hoogte-effect. ATMOS 02: midden hoogte-effect. ATMOS 03: groot hoogte-effect. Opmerking

•• Voor niet-HDMI-verbindingen (zoals het gebruik van Bluetooth, OPTICAL of AUDIO IN) worden alleen surround-effecten van beperkte hoogte gegenereerd.

16

NL

en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter. Het streamen van muziek kan worden gehinderd door obstakels zoals muren, een metalen behuizing die het apparaat afdekt of andere apparaten in de omgeving die op dezelfde frequentie werken. Als u dit product met een ander Bluetoothapparaat wilt verbinden, verbreek dan eerst de eventuele bestaande Bluetooth-verbinding.

»» Als de Bluetooth-verbinding is gemaakt, verschijnt BT CONNECTED op het display. »» Als de verbinding mislukt, verschijnt BT PAIR op het display.

3

Selecteer en speel audiobestanden of muziek af op uw Bluetooth-apparaat.

4

Selecteer een andere bron om Bluetooth af te sluiten.

MP3-speler

Luister naar Spotify

Sluit een MP3-speler aan om uw audiobestanden of muziek af te spelen.

Gebruik uw telefoon, tablet of computer als afstandsbediening voor Spotify. Kijk op spotify. com/connect voor meer informatie.

Wat u nodig hebt • Een MP3-speler • Een 3,5 mm stereo audiokabel.

1

Sluit de mp3-speler met de 3,5 mm stereoaudiokabel aan op de AUDIO IN connector op dit apparaat.

2

Druk herhaaldelijk op de bronknop tot AUDIO IN wordt weergegeven op het display.

3

Druk op de knoppen op uw mp3-speler om audiobestanden of muziek te selecteren en af te spelen.

Play-Fi multi-room Met Play-Fi ingebouwd, kan uw soundbar synchroniseren of groeperen met meerdere Play-Fi-compatibele luidsprekers voor muziek in meerdere kamers, zodat u in elke kamer van uw huis naar dezelfde muziek kunt luisteren of naar verschillende nummers in verschillende gedefinieerde kamers. Deze worden allemaal bestuurd door de Philips Sound app. De bron wordt overgeschakeld naar Play-Fi zolang uw soundbar is geselecteerd in de app. Raadpleeg het gedeelte "Wi-Fi (draadloze bediening)" om de Philips Sound app te downloaden. Ga naar play-fi.com voor meer informatie over de werking van Play-Fi.

Chromecast(audio) / AirPlay2 / Alexa 3PDA Uw soundbar heeft functies die op de achtergrond worden uitgevoerd en die Chromecast (audio), AirPlay2 of Alexa 3PDA ondersteunen. Wanneer Wi-Fi is verbonden, kunt u op elk gewenst moment audio casten vanaf overeenkomstige apparaten / apps. De bron wordt automatisch omgeschakeld wanneer de betreffende streaming wordt gedetecteerd.

17

NL

5 Instellingen Pas het luidsprekerniveau aan Druk herhaaldelijk op om het instellingenmenu te openen. Selecteer de onderstaande luidsprekers en druk op de linker en rechter navigatieknoppen om het luidsprekerniveau aan te passen

• • • •

SUB (subwoofer) CTR XX (middenluidspreker) SIDE L XX (linker zijluidspreker) SIDE R XX (rechter zijluidspreker)

Stel de helderheid van het display in Druk herhaaldelijk op om het instellingenmenu te openen, selecteer DIM en druk op de linker en rechter navigatieknoppen om het helderheidsniveau van het weergavepaneel op dit apparaat aan te passen. • HIGH (hoog) • MID (medium) • LOW (laag)

Display automatisch uit Druk herhaaldelijk op om het instellingenmenu te openen, selecteer DISP, druk op de linker en rechter navigatieknoppen en selecteer DISP ON of DISP OFF.

Automatische stand-by Bij het afspelen van media vanaf een aangesloten apparaat, schakelt dit product automatisch over naar stand-by indien: • gedurende 15 minuten geen bronknop wordt ingedrukt, en • geen audio-/videoweergave wordt gedetecteerd vanaf een aangesloten apparaat.

18

NL

Fabrieksinstellingen toepassen Als dit apparaat niet reageert, kunt u het apparaat terugzetten naar de standaardinstellingen die in de fabriek zijn geprogrammeerd. Houd in de standby-modus de VOL +/knoppen op het hoofdtoestel 8 seconden tegelijkertijd ingedrukt totdat RESET wordt weergegeven on het display. Wanneer het herstellen van de fabrieksinstellingen is voltooid, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld en opnieuw opgestart.

6 Update software Update uw product met de nieuwste software om de beste functies en ondersteuning te krijgen.

Update software via Wi-Fi

Opgelet

•• Tijdens de update moet de smartphone ••

Update via USB

Twee delen van dit apparaat kunnen worden bijgewerkt via Wi-Fi en Philips Sound App. 1 Play-Fi systeem

2

Audiosysteem (Firmware) - regelt alle bedienings- en geluidsfuncties

Play-Fi systeem Dit deel kan rechtstreeks worden bijgewerkt met de Philips Sound app. Zodra het product is verbonden met de app, zal het om een update vragen als een nieuwere softwareversie beschikbaar is. Volg de stappen op het scherm om de update te voltooien. Dit gebeurt via de draadloze verbinding en de updatetijd vereist minder dan 10 minuten in normale netwerkomstandigheden. Audiosysteem (Firmware) Dit deel kan worden bijgewerkt via de speciale tool (PS Fine Tune) in het instellingenmenu van Philips Sound App (instellingen> Fine Tune / Update Firmware). Wanneer de update beschikbaar is, wordt het downloadpictogram weergegeven (zie de schermafbeelding van de 2e app hieronder). Volg de stappen op het scherm om de update te voltooien.

worden ingeschakeld en in het updatescherm blijven totdat het hele proces is voltooid. Dit kan 10-30 minuten duren en zorg ervoor dat de update wordt uitgevoerd terwijl het apparaat niet wordt gebruikt.

Opgelet

•• Schakel de stroom niet uit en verwijder de

•• 1

USB-flashdrive niet terwijl de softwareupdate wordt uitgevoerd, om schade aan het apparaat te voorkomen. De upgradetijd kan ongeveer 8 minuten duren.

Controleer of een nieuwe softwareversie beschikbaar is op www.philips.com/ support. »» Zoek uw model en klik op "Software en stuurprogramma's".

2

Download de software naar een USB-stick. »» Pak het gedownloade bestand uit en zorg ervoor dat de uitgepakte map de naam "update.zip" heeft. »» Zet de map "update.zip" in de hoofdmap.

3

Als het apparaat is ingeschakeld, sluit u het USB-flashstation aan op de USB poort van dit apparaat.

4

Houd de en VOL+ knoppen tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt of selecteer UPGRADE in het instellingenmenu.

B97

»» “FW UPG” (firmware upgrade) wordt weergegeven op het display.

5

Wacht tot de upgrade is voltooid. »» Als de upgrade is voltooid, wordt dit product automatisch uit- en weer ingeschakeld.

19

NL

7 Monteer uw apparaat aan de wand

2

Bevestig de wandbeugel aan de wand met de pluggen en schroeven.

3

Haak het apparaat aan de wandbeugel. 3,5-4 mm/0,14"-0,16" 3.5-4mm/0.14”-0.16”

4 mm/ 0.16” 0,16"

Lees alle veiligheidsmaatregelen voordat u het apparaat aan de wand bevestigt. (zie 'Veiligheid')

>25mm/0.98” > 25 mm/0,98"

,0"

/2  mm

Monteer het hoofdtoestel aan de wand

1

~50

1,1"

m/3

 m 790

3

Opmerking

•• Onjuiste wandmontage kan leiden tot •• ••

ongevallen, letsel of schade. Neem contact op met Klantenservice als u vragen hebt. Bevestig aan een wand die het gecombineerde gewicht van het apparaat en de wandbevestiging kan dragen. Wanneer u het apparaat aan de wand monteert, hoeft u de vier rubberen voetjes aan de onderkant van het hoofdtoestel niet te verwijderen. De rubberen voetjes kunnen niet worden teruggeplaatst.

Schroef lengte/diameter Zorg ervoor dat u, afhankelijk van het type wandmontage, schroeven van een geschikte lengte en diameter gebruikt. 3,5-4 mm/0,14"-0,16"

4 mm/0,16"

> 25 mm/0,98"

Zie de onderstaande afbeeldingen om te zien hoe u dit product aan de wand bevestigt. 1 Boor 2 gaten in de muur. Gebruik het meegeleverde papieren sjabloon om 2 gaten op de muur te markeren en draai vervolgens 2 geschikte schroeven in de gaten.

20

NL

2

Monteer de afneembare draadloze surround-luidsprekers (optioneel) De afneembare draadloze surroundluidsprekers kunnen aan de wand worden gemonteerd met de meegeleverde montagebeugel of worden verhoogd met behulp van steunen (niet meegeleverd).

8 Specificaties Opmerking

•• Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Versterker • Totaal uitgangsvermogen: 888 W MAX / 410 W RMS (1%THD)

• Frequentiebereik (hoofdtoestel): 150 Hz-20 kHz

• Frequentiebereik (subwoofer): 35 Hz-150 Hz • Signaal-ruis verhouding: > 65 db(CCIR) /(A-gewogen)

Audio

• Frontluidspreker: 4 full range drivers + • • • • • •

Subwoofer • • • • • • • •

• HDMI: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby• Bluetooth-profiel: A2DP, • Bluetooth-versie: 4.2 • Frequentieband/uitgangsvermogen: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm

Wi-Fi • Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n • Frequentieband: 2,412 - 2,472 GHz, 5,18 5,32 GHz, 5,50 - 5,70 GHz, 5,745 - 5,825 GHz

• Radiofrequentie uitgezonden vermogen: WiFi 2,4 G: 17,6 dBm; WiFi 5 G: 16,38 dBm; WiFi 5,8 G: 8,07 dBm

Hoofdtoestel • Stroomvoorziening: Model (Philips• • • • • • •

21

netvoedingsadapter): NSA120EC-19063200 Voeding: 100-240 V~, 50/60 Hz, 2,0 A Vermogen: 19 V 6,32 A Stroomverbruik: 25 W Stroomverbruik in stand-by: <0,5W Audio kanaal: 7.1.2 Ingebouwde luidsprekers: Central: 2 racetracks full range drivers

NL

Stroomvoorziening: 220-240 V~, 50/60 Hz Stroomverbruik: 20 W Stroomverbruik in stand-by: < 0,5 W Luidspreker stuurprogramma: 1 x 8" subwoofer Impedantie: 3 ohm Afmetingen (B x H x D): 400 x 230 x 407 mm Gewicht: 9,6 kg Bedrijfstemperatuur: 0°C - 45°C

Audio codec formaat

• S/PDIF digitale audio-ingang: • Optisch: TOSLINK

Bluetooth

2 tweeters Up-firing: 2 full range drivers Side-firing: 2 tweeters Achter: 2 racetrack full range drivers (wireless) Afmetingen (B x H x D): 1312 x 120 x 55,6 mm Gewicht: 5,97 kg Bedrijfstemperatuur: 0°C - 45°C

• • •

Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X, IMAX Enhanced HDMI eARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X Optisch: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch Bluetooth: SBC Play-Fi: MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, MP3, WAV, FLAC, AIFF

9 Problemen oplossen Waarschuwing • Risico op elektrische schokken. Verwijder nooit de behuizing van het product. Het apparaat nooit zelf repareren om de garantie geldig te houden. Controleer onderstaande als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit product. Kijk op www.philips.com/support als u het probleem niet kunt oplossen.

Hoofdtoestel De knoppen op het hoofdtoestel werken niet. • Koppel de stroomtoevoer een paar minuten los en sluit vervolgens weer aan.

Geluid Geen geluid uit de soundbar-luidspreker. • Sluit de audiokabel van de soundbar aan op de tv of andere apparaat. U heeft echter geen aparte audio-aansluiting te gebruiken als: - de soundbar en tv zijn verbonden via een HDMI ARC-verbinding, of - er is een apparaat aangesloten op de HDMI IN-aansluiting op uw soundbar. • Selecteer de juiste audio-ingang op de afstandsbediening. • Zorg ervoor dat de soundbar niet is gedempt. • Zet dit product terug naar de fabrieksinstellingen (zie "Fabrieksinstellingen toepassen"). Geen geluid uit de draadloze subwoofer. • Verbind de subwoofer handmatig met hethoofdtoestel (Zie "Koppelen met de subwoofer").

Bluetooth Een apparaat kan geen verbinding maken met de soundbar. • Het apparaat heeft geen ondersteuning de profielen die vereist zijn voor de soundbar niet. • U hebt de Bluetooth-functie van het apparaat niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van de functie. • Het apparaat is niet correct aangesloten. Sluit het apparaat correct aan. • De soundbar is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Koppel het aangesloten apparaat los en probeer het opnieuw. De kwaliteit van de audioweergave van een verbonden Bluetooth-apparaat is slecht. • Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichter bij de soundbar of verwijder eventuele obstakels tussen het apparaat en de soundbar.

Wi-Fi Wi-Fi verbinding kan niet gemaakt worden. • Controleer de beschikbaarheid van het WLAN-netwerk op de router. • Plaats de Wi-Fi-router dichter bij dit apparaat. • Zorg ervoor dat het wachtwoord correct is. • Controleer de WLAN-functie of start de modem en Wi-Fi-router opnieuw op.

Dolby Atmos Kan geen uitstekende Dolby Atmos-effecten bereiken. • Voor niet-HDMI-verbindingen (zoals het gebruik van Bluetooth, OPTICAL of AUDIO IN) worden surround-effecten met beperkte hoogte gegenereerd. Zie het gedeelte van ‘Dolby Atmos’ over hoe u de beste Dolby Atmos-effecten kunt bereiken.

Play-Fi

Vervormd geluid of echo. • Als u via dit apparaat audio van de tv afspeelt, moet het geluid van de tv zijn gedempt.

Kan de door Play-Fi ondersteunde apparaten niet vinden via de app. • Controleer of het apparaat is verbonden met Wi-Fi.

Audio en video zijn niet gesynchroniseerd. • Druk op om de audio met de video te synchroniseren.

Kan geen Play-Fi-muziek afspelen. • Bepaalde netwerkdiensten of inhoud die beschikbaar zijn via het apparaat, zijn niet

22

NL

toegankelijk als de serviceprovider de service beëindigt.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos en het dubbele D-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke niet-gepubliceerde werken. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

Vervaardigd onder licentie van IMAX Corporation. IMAX® is een geregistreerd handelsmerk van IMAX Corporation in de Verenigde Staten en / of andere landen. Vervaardigd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, het symbool, DTS en het symbool samen zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en / of andere landen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Om deze AirPlay 2-compatibele luidspreker te bedienen, is iOS 11.4 of hoger vereist. Het gebruik van de Works with Apple-badge betekent dat een accessoire is ontworpen om specifiek te werken met de technologie die in de badge wordt vermeld en door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple® en AirPlay® zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de V.S. en andere landen.

De goedgekeurde handelsmerken HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Het Wi-Fi CERTIFIED™-logo is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®.

Vervaardigd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, het symbool, & DTS en het symbool samen, DTS: X en het DTS:Xlogo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en / of andere landen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Zie http://patents.dts.com voor DTS-patenten. Vervaardigd onder licentie van DTS, Inc. (voor bedrijven met hoofdkantoor in de VS / Japan / Taiwan) of onder licentie van DTS Licensing Limited (voor alle andere bedrijven). DTS, Play-Fi en het DTS Play-Filogo zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2020 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

23

NL

Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectieve eigenaars.

Chromecast is een handelsmerk van Google Inc. Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 2020 © Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar dochterondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantiegever met betrekking tot dit product. B97_10_UM_V2.0

Similar documents